Chính sách về Quyền riêng tư của Radisson Hotel Group

Phạm vi của Chính sách này

Chính sách về Quyền riêng tư này mô tả cách thức Radisson Hospitality Belgium BV/SRL (“chúng tôi”) thu thập, sử dụng, tra cứu hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân của một cá nhân. Chính sách về Quyền riêng tư này áp dụng trên toàn cầu, nhưng tùy thuộc vào nơi quý khách sinh sống, một số điều khoản cụ thể của Chính sách về Quyền riêng tư này có thể không áp dụng cho quý khách.

Trong một số tình huống được mô tả trong Chính sách về Quyền riêng tư này, khách sạn nơi quý khách đặt phòng và/hoặc lưu trú cũng sẽ xử lý dữ liệu của quý khách với tư cách là Đơn vị kiểm soát (chung hoặc duy nhất). Khách sạn sẽ tự chịu trách nhiệm về các hoạt động xử lý mà mình là Đơn vị kiểm soát duy nhất.

Radisson Hospitality Belgium BV/SRL là một công ty được thành lập theo luật pháp của Bỉ, được đăng ký tại Belgian Crossroads Bank for Enterprises với mã số công ty 0442.832.318, có trụ sở và văn phòng đăng ký tại Avenue du Bourget 44, B-1130 Brussels, số điện thoại: +32 2 702 9200. Nếu có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc mối quan tâm nào liên quan đến quyền riêng tư và/hoặc bảo vệ dữ liệu, quý khách cũng có thể gửi e-mail đến dataprotection@radissonhotels.com

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và khách hàng của chúng tôi.

Chính sách về quyền riêng tư này nhằm thông báo cho quý khách cách chúng tôi thu thập, xác định và sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà quý khách cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi hoặc khi dựa vào các dịch vụ khách sạn của chúng tôi. Vui lòng dành chút thời gian để đọc kỹ Chính sách về Quyền riêng tư này. Xin lưu ý rằng nếu dự định gửi Dữ liệu Cá nhân của người khác cho chúng tôi, chẳng hạn như khi đặt chỗ thay mặt họ, quý khách chỉ có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết của người đó khi họ đồng ý và sau khi họ được cấp quyền truy cập thông tin về cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin chi tiết của họ, bao gồm các mục đích được nêu trong Chính sách về Quyền riêng tư này.

CHÍNH SÁCH NÀY BAO GỒM MÔ TẢ VỀ QUYỀN BẢO VỆ DỮ LIỆU CỦA QUÝ KHÁCH, GỒM QUYỀN PHẢN ĐỐI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ THÔNG TIN MÀ CHÚNG TÔI THỰC HIỆN. XIN LƯU Ý RẰNG CÁC QUYỀN CỦA QUÝ KHÁCH VỚI TƯ CÁCH LÀ CHỦ THỂ DỮ LIỆU CÓ THỂ KHÁC NHAU TÙY THUỘC VÀO NƠI QUÝ KHÁCH SINH SỐNG.

LUẬT VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA EU YÊU CẦU CHÚNG TÔI NÊU CỤ THỂ LÝ DO VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI KHI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH. THEO ĐÓ, ĐỐI VỚI CÁC MỤC ĐÍCH CỦA LUẬT VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA EU, THÔNG TIN BÊN DƯỚI MÔ TẢ CÁC LOẠI DỮ LIỆU CHÚNG TÔI XỬ LÝ, CHÚNG TÔI LẤY DỮ LIỆU CỦA QUÝ KHÁCH TỪ ĐÂU, CHÚNG TÔI DỰA VÀO CĂN CỨ NÀO ĐỂ TIẾN HÀNH XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHIA SẺ DỮ LIỆU CỦA QUÝ KHÁCH VỚI AI. NGOẠI TRỪ CÁC PHẦN "DANH MỤC DỮ LIỆU ĐÃ XỬ LÝ" ĐƯỢC NÊU TRONG THÔNG TIN BÊN DƯỚI, KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ ĐƯỢC TẠO RA NHẰM MỤC ĐÍCH RÀNG BUỘC CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI DÙNG KHÔNG THUỘC EU CỦA CHÚNG TÔI.

Quy định cụ thể theo quốc gia 

Xin lưu ý rằng có thể có những thay đổi theo địa phương đối với Chính sách về Quyền riêng tư này để tuân thủ luật pháp địa phương.

Đặc biệt, có thể có những sự sai khác theo địa phương trong khu vực Liên minh Châu Âu, trong trường hợp đó, vui lòng trao đổi với người quản lý bộ phận lễ tân khách sạn của quý khách để biết thêm thông tin hoặc liên hệ với chúng tôi tại dataprotection@radissonhotels.com. Nếu quý khách có thắc mắc về các thực hành của một khách sạn riêng lẻ hoặc thông tin do khách sạn đó cung cấp, vui lòng liên hệ trực tiếp với khách sạn đó.

Định nghĩa

Bên kiểm soát: Thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc tổ chức khác, độc lập hoặc cùng với những bên khác, xác định mục đích và phương tiện xử lý Dữ liệu Cá nhân.

Luật về Quyền riêng tư của EU: Quy định 2016/679 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 27 tháng 4 năm 2016 về bảo vệ thể nhân liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân và về việc di chuyển tự do dữ liệu đó ("GDPR"), cũng như bất kỳ luật nào và/hoặc quy định triển khai hoặc được tạo ra theo GDPR và luật về Quyền riêng tư điện tử, hoặc quy định sửa đổi, thay thế, ban hành lại hoặc hợp nhất bất kỳ quy định nào trong đó và tất cả các luật hiện hành khác của quốc gia liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân và quyền riêng tư.

Bên xử lý: Một thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc tổ chức khác xử lý Dữ liệu Cá nhân thay mặt cho bên kiểm soát.

Bên nhận: Một thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc tổ chức khác mà Dữ liệu Cá nhân được tiết lộ, cho dù có phải là Bên thứ ba hay không.

Bên thứ ba: Một thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc tổ chức không phải là chủ thể dữ liệu, bên kiểm soát, Bên xử lý và những người, dưới quyền trực tiếp của bên kiểm soát hoặc bên xử lý, được ủy quyền xử lý Dữ liệu Cá nhân.

Cơ quan Giám sát: Một cơ quan công quyền độc lập được thành lập bởi một Quốc gia Thành viên theo Điều 51 của GDPR. 

Dữ liệu Cá nhân: Bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân đã được xác định hoặc có thể định danh được ("Chủ thể Dữ liệu"). Một thể nhân có thể định danh được là người có thể được định danh, trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt bằng cách tham chiếu đến một số đặc điểm định danh như tên, số định danh, dữ liệu vị trí, số định danh trực tuyến hoặc một hoặc nhiều yếu tố cụ thể về thể chất, sinh lý, bản sắc di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của thể nhân đó.

Xử lý dữ liệu: Bất kỳ hoạt động hoặc tập hợp hoạt động nào được thực hiện trên Dữ liệu Cá nhân hoặc trên các tập hợp Dữ liệu Cá nhân, bằng hoặc không bằng cách tự động, chẳng hạn như thu thập, ghi lại, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay đổi, truy xuất, tra cứu, sử dụng, tiết lộ bằng cách truyền đi, phổ biến hoặc cung cấp theo cách khác, điều chỉnh hoặc kết hợp, hạn chế, tẩy xóa hoặc phá hủy. 

Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư: Khung pháp lý Chương trình bảo vệ Quyền riêng tư giữa EU-Hoa Kỳ và Thuỵ Sĩ-Hoa Kỳ do Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Ủy ban Châu Âu và Cơ quan quản lý Thụy Sĩ thiết kế để cung cấp cho các công ty ở cả hai bờ Đại Tây Dương một cơ chế tuân thủ các yêu cầu bảo vệ dữ liệu khi chuyển Dữ liệu Cá nhân từ Liên minh Châu Âu và Thụy Sĩ sang Hoa Kỳ Các quốc gia để hộ trợ hoạt động thương mại xuyên Đại Tây Dương.

Radisson Hotel Group: Các tổ chức quản lý của Radisson, bao gồm nhưng không giới hạn ở Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA, mà còn ở các khách sạn hoạt động dưới thương hiệu Radisson Hospitality (bao gồm nhưng không giới hạn ở Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Collection, Park Plaza và Park Inn) và các công ty liên kết.

Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn: Tập hợp các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn cho việc truyền dữ liệu được Ủy ban Châu Âu thông qua về truyền Dữ liệu Cá nhân quốc tế. 

Rò rỉ Dữ liệu Cá nhân: Sự vi phạm bảo mật dẫn đến việc vô tình hoặc bất hợp pháp làm phá hủy, mất mát, thay đổi, tiết lộ trái phép hoặc truy cập vào Dữ liệu cá nhân được truyền, lưu trữ hoặc xử lý theo cách khác.

Quy trình Đặt phòng Khách sạn

1. Quy trình đặt phòng khách sạn 

Trong bối cảnh quy trình đặt phòng khách sạn, cho dù quá trình này diễn ra trực tuyến trên một trong các trang web thương hiệu của chúng tôi, thông qua kênh đặt phòng trực tuyến, qua đại lý du lịch, qua tổng đài của chúng tôi hoặc trực tiếp tại khách sạn, chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý khách phục vụ mục đích mục đích (i) giúp quý khách đặt phòng tại khách sạn mà quý khách chọn; (ii) xác minh tình trạng phòng trống của khách sạn và quản lý quá trình đặt phòng; (iii) gửi cho quý khách xác nhận đặt phòng; và (iv) gửi email cho quý khách trước khi đến. Quý khách có thể hủy đăng ký nhận email trước khi đến bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email được gửi cho quý khách. 

Danh mục dữ liệu được xử lý 

Địa chỉ, thông tin chi tiết Đặt phòng (bao gồm mã đặt phòng), Ngày đến và đi, Địa chỉ email, Tên / Họ, Tên / Họ của (những) người lớn đi cùng, Loại thẻ thanh toán, số và ngày hết hạn, mã số hội viên Radisson Rewards, Số điện thoại, Danh xưng 

Nguồn dữ liệu

Tùy thuộc vào cơ chế đặt phòng được sử dụng:

- Trực tiếp từ quý khách thông qua biểu mẫu đặt phòng trực tuyến
- Thông qua kênh đặt phòng trực tuyến mà quý khách đã sử dụng để đặt phòng 
- Từ đại lý du lịch của quý khách 
- Từ tổng đài của chúng tôi 
- Từ khách sạn Radisson mà quý khách đã đặt phòng trực tiếp

Cơ sở để xử lý

Việc xử lý dữ liệu là cần thiết để tiến hành các bước giao kết và thực hiện hợp đồng.

Bên nhận dữ liệu 

- Khách sạn Radisson do quý khách chọn
- Các công ty khác của Radisson Hotel Group có liên quan
- Các nhà cung cấp dịch vụ CNTT tham gia vào quá trình đặt phòng (trực tuyến)
- Các nhà cung cấp dịch vụ CNTT
- Nhà cung cấp dịch vụ truyền thông email

2. Quá trình đặt phòng trực tuyến bị gián đoạn hoặc không hoàn chỉnh (giỏ hàng bị bỏ dở)

Khi quý khách đặt phòng trực tuyến nhưng vì lý do nào đó không thể hoàn tất quá trình đặt phòng, chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý khách nhằm mục đích cho phép dễ dàng tiếp tục quá trình đặt phòng trực tuyến bằng cách gửi cho quý khách một email có liên kết đến mẫu đặt phòng trực tuyến, được điền sẵn trên cơ sở dữ liệu quý khách đã cung cấp trong biểu mẫu.

Danh mục dữ liệu được xử lý

Địa chỉ, Ngày đến và đi, Địa chỉ email, Tên / Họ, Tên / Họ của (những) người lớn đi cùng, Loại thẻ thanh toán, số và ngày hết hạn, mã số hội viên Radisson Rewards, Số điện thoại, Danh xưng

Nguồn dữ liệu

Trực tiếp từ quý khách thông qua biểu mẫu đặt phòng trực tuyến

Cơ sở để xử lý

Với tư cách là một doanh nghiệp, Radisson Hotel Group có lợi ích chính đáng khi tiếp thị lại một quy trình đặt phòng bị gián đoạn hoặc chưa hoàn thành. Trong bối cảnh này, lợi ích kinh doanh của Radisson Hotel Group chiếm ưu thế hơn lợi ích của quý khách.

Bên nhận dữ liệu

- Nhà cung cấp dịch vụ truyền thông email
- Nhà cung cấp quảng cáo nhắm đối tượng

3. Khảo sát về mức độ hài lòng của khách

Chúng tôi có thể gửi cho quý khách các bản khảo sát về mức độ hài lòng của khách qua email trong hoặc sau thời gian lưu trú của quý khách để giúp chúng tôi đo lường hiệu quả hoạt động của các khách sạn. Quý khách có thể hủy đăng ký nhận email khảo sát về mức độ hài lòng của khách bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email được gửi cho quý khách.

Danh mục dữ liệu được xử lý

Quốc gia cư trú, Ngày đến và đi, Địa chỉ email, Tên / Họ, Quốc tịch, Mã số hội viên Radisson Rewards, Thông tin chi tiết lưu trú

Nguồn dữ liệu

Tùy thuộc vào cơ chế đặt phòng được sử dụng:

- Trực tiếp từ quý khách thông qua biểu mẫu đặt phòng
- Thông qua kênh đặt phòng trực tuyến mà quý khách đã sử dụng để đặt phòng
- Từ đại lý du lịch của quý khách
- Từ tổng đài của chúng tôi
- Từ khách sạn Radisson mà quý khách đã đặt phòng trực tiếp

Cơ sở để xử lý

Việc xử lý dữ liệu là cần thiết để đảm bảo và theo dõi việc thực hiện tốt hợp đồng mà quý khách ký với chúng tôi.

Bên nhận dữ liệu

- Các công ty khác của Radisson Hotel Group có liên quan
- Nhà cung cấp khảo sát mức độ hài lòng của khách

4. Thông tin phân tích email dịch vụ

Trong bối cảnh email dịch vụ, bao gồm email khảo sát mức độ hài lòng của khách và bất kỳ email nào trước khi đến liên quan đến đặt phòng của quý khách, chúng tôi có thể xử lý và thu thập Dữ liệu cá nhân của quý khách, đặc biệt là liệu quý khách có mở và thực hiện email dịch vụ hay không, phục vụ mục đích phân tích để đo lường tỷ lệ nhấp chuột và cải thiện nội dung email dịch vụ của chúng tôi. Quý khách có thể hủy đăng ký nhận email dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email được gửi cho quý khách.

Thông tin bên dưới mô tả các loại dữ liệu chúng tôi xử lý, chúng tôi lấy dữ liệu của quý khách từ đâu, chúng tôi dựa vào căn cứ nào để tiến hành xử lý dữ liệu và chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của quý khách với ai.

Danh mục dữ liệu được xử lý

Địa chỉ email, Hành vi nhấp chuột vào email, Hành vi mở email, Tên / Họ, Mã số hội viên Radisson Rewards

Nguồn dữ liệu

Từ nhà cung cấp dịch vụ phân tích email của chúng tôi

Cơ sở để xử lý

Với tư cách là một doanh nghiệp, Radisson Hotel Group có lợi ích chính đáng khi hiểu hành vi nhấp chuột vào email của khách để xác định xem có cần cải thiện hay không. Trong bối cảnh này, lợi ích kinh doanh của Radisson Hotel Group chiếm ưu thế hơn lợi ích của quý khách.

Bên nhận dữ liệu

- Các công ty khác của Radisson Hotel Group có liên quan
- Các nhà cung cấp dịch vụ CNTT
- Nhà cung cấp dịch vụ phân tích email

Khách lưu trú tại Khách sạn

1. Thủ tục nhận phòng và thủ tục thanh toán

Khi quý khách trải nghiệm lưu trú tại khách sạn theo lựa chọn của mình, chúng tôi sẽ thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý khách cho các mục đích (i) đăng ký việc đến và rời khách sạn của quý khách; (ii) cấp cho quý khách một thẻ khóa vào phòng của quý khách hoặc cho phép quý khách sử dụng thiết bị di động của mình làm chìa khóa phòng; (iii) nhận bảo lãnh thẻ tín dụng hoặc đặt cọc khách sạn để đảm bảo thanh toán cho chuyến lưu trú của quý khách; (iv) quản lý (và lưu trữ) thẻ đăng ký khách sạn của quý khách; (v) tạo hoặc cập nhật hồ sơ của quý khách trong hệ thống quản lý khách sạn của chúng tôi; (vi) đánh giá khả năng đủ điều kiện nâng hạng phòng của quý khách và quản lý việc này nếu có; (vii) quản lý giao dịch thanh toán chuyến lưu trú của quý khách; (viii) thiết lập, in hoặc gửi hóa đơn cho chuyến lưu trú của quý khách; và (ix) trả hoa hồng cho đại lý du lịch của quý khách (nếu có).

Trong trường hợp quý khách đã đặt phòng tại một trong những khách sạn của chúng tôi nhưng không xuất hiện - mà không hủy - vào ngày đến được thông báo, chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý khách cho mục đích (i) hủy chuyến lưu trú của quý khách và bất kỳ lịch đặt phòng nào khác mà quý khách có thể đã thực hiện; và (ii) quản lý, xử lý và giải quyết bất kỳ giao dịch thanh toán chưa thanh toán nào có thể đến hạn.

Danh mục dữ liệu được xử lý

Địa chỉ, Đặt chỗ (khách sạn, nhà hàng, sự kiện, nhà hát, v.v.), Ngày đến và đi, Địa chỉ email, Tên / Họ, Tên / Họ của (những) người lớn đi cùng, Loại thẻ thanh toán, số thẻ và ngày hết hạn, Mã số hội viên Radisson Rewards, Số điện thoại, Danh xưng

Nguồn dữ liệu

Tùy thuộc vào cơ chế đặt phòng được sử dụng:

- Trực tiếp từ quý khách thông qua biểu mẫu đặt phòng
- Thông qua kênh đặt phòng trực tuyến mà quý khách đã sử dụng để đặt phòng
- Từ đại lý du lịch của quý khách
- Từ tổng đài của chúng tôi
- Từ khách sạn Radisson mà quý khách đã đặt phòng trực tiếp
- Trực tiếp từ quý khách thông qua thẻ đăng ký khách sạn

Cơ sở để xử lý

Việc xử lý dữ liệu là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà quý khách có với chúng tôi.

Bên nhận dữ liệu

- Các công ty khác của Radisson Hotel Group có liên quan
- Các nhà cung cấp dịch vụ CNTT
- Đại lý du lịch của quý khách (nếu có)

2. Báo cáo hạn mức tín dụng

Để đảm bảo giao dịch thanh toán cho tất cả khách lưu trú trong phòng khách sạn, mỗi khách của khách sạn đều được yêu cầu xuất trình thẻ tín dụng hoặc tiền đặt cọc khi đến nơi. Để đảm bảo rằng quý khách không vượt quá hạn mức tín dụng trong chuyến lưu trú, chúng tôi lập báo cáo hạn mức tín dụng nhiều lần trong ngày nhằm mục đích xác minh xem hạn mức tín dụng của quý khách có bị vượt quá hay không. Các báo cáo giới hạn tín dụng này có thể chứa Dữ liệu Cá nhân của quý khách. Vui lòng lưu ý rằng trong một số trường hợp hạn chế, các báo cáo hạn mức tín dụng này có thể phải tuân theo một trong các cuộc kiểm toán tài chính nội bộ của chúng tôi và do đó, các thành viên của bộ phận kiểm toán nội bộ của chúng tôi có thể truy cập để đảm bảo rằng các khách sạn của chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc và chính sách nội bộ của Radisson Hotel Group.

Danh mục dữ liệu được xử lý

Ngày đến và đi, Họ / Tên, Loại thẻ thanh toán, số thẻ và ngày hết hạn

Nguồn dữ liệu

Tùy thuộc vào cơ chế đặt phòng được sử dụng:

- Trực tiếp từ quý khách thông qua biểu mẫu đặt phòng
- Thông qua kênh đặt phòng trực tuyến mà quý khách đã sử dụng để đặt phòng
- Từ đại lý du lịch của quý khách
- Từ tổng đài của chúng tôi
- Từ khách sạn Radisson mà quý khách đã đặt phòng trực tiếp
- Trực tiếp từ quý khách thông qua thẻ đăng ký khách sạn

Cơ sở để xử lý

Việc xử lý dữ liệu là cần thiết để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng mà quý khách có với chúng tôi.

Bên nhận dữ liệu

- Các công ty khác của Radisson Hotel Group có liên quan
- Các nhà cung cấp dịch vụ CNTT

3. Trải nghiệm lưu trú tại khách sạn

Khi quý khách trải nghiệm lưu trú tại một trong những khách sạn của chúng tôi, chúng tôi sẽ nỗ lực để chuyến lưu trú của quý khách dễ chịu nhất có thể. Việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý khách là cần thiết nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ cụ thể khi quý khách trải nghiệm lưu trú tại khách sạn. Những dịch vụ này bao gồm (i) dọn phòng và bảo trì; (ii) hoàn trả đồ bị thất lạc hoặc bị bỏ quên cho quý khách; và/hoặc (iii) quản lý các sở thích của quý khách và những người cùng đi với quý khách, chẳng hạn như yêu cầu về chế độ ăn uống và sở thích về loại gối, nhằm cung cấp cho quý khách dịch vụ tốt hơn khi trải nghiệm lưu trú với chúng tôi.

Danh mục dữ liệu được xử lý

Địa chỉ, Thói quen tiêu dùng, Ngày đến và đi, Yêu cầu về chế độ ăn uống, Địa chỉ email, Tên / Họ, Họ / Tên của (những) người lớn đi cùng, Các ưu tiên khác, Chi tiết giao dịch thanh toán (với mục đích hoàn trả đồ bị thất lạc hoặc bị bỏ quên), Số điện thoại

Nguồn dữ liệu

Tùy thuộc vào cơ chế đặt phòng được sử dụng:

- Trực tiếp từ quý khách thông qua biểu mẫu đặt phòng
- Thông qua kênh đặt phòng trực tuyến mà quý khách đã sử dụng để đặt phòng
- Từ đại lý du lịch của quý khách
- Từ tổng đài của chúng tôi
- Từ khách sạn Radisson mà quý khách đã đặt phòng trực tiếp
- Trực tiếp từ quý khách trong chuyến lưu trú của quý khách tại khách sạn

Cơ sở để xử lý

Với tư cách là một doanh nghiệp, Radisson Hotel Group thực hiện lợi ích chính đáng khi tổ chức các hoạt động bảo trì khách sạn hàng ngày, để cá nhân hóa các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và/hoặc để có thể xác định chủ sở hữu của một món đồ bị thất lạc hoặc bỏ quên. Khi tính đến Dữ liệu Cá nhân có giới hạn được xử lý và chia sẻ cho (các) mục đích như vậy, lợi ích kinh doanh của Radisson Hotel Group chiếm ưu thế hơn lợi ích của quý khách.

Bên nhận dữ liệu

- Nhân viên khách sạn, bao gồm nhân viên dọn phòng, bảo trì, lễ tân và/hoặc nhân viên khác của khách sạn có liên quan
- Các công ty khác của Radisson Hotel Group có liên quan
- Các nhà cung cấp dịch vụ CNTT
- Nhà cung cấp dịch vụ giao hàng, chuyển phát nhanh (nhằm mục đích hoàn trả đồ thất lạc, bỏ quên)

4. Dịch vụ và tiện nghi bổ sung dành cho khách lưu trú tại khách sạn

Tại nhiều khách sạn của chúng tôi, quý khách có thể hưởng lợi ích từ các dịch vụ và tiện nghi bổ sung, chẳng hạn như bữa sáng, dịch vụ phòng, minibar, hồ bơi, nhà hàng và quán bar, trị liệu spa, dịch vụ giặt là, bãi đậu xe, yêu cầu taxi, Wi-Fi miễn phí, v.v. Trong trường hợp quý khách sử dụng các dịch vụ hoặc tiện nghi bổ sung tại một trong các khách sạn của chúng tôi, Dữ liệu Cá nhân của quý khách có thể được xử lý để (i) quản lý việc đặt phòng và sử dụng các dịch vụ và/hoặc tiện nghi bổ sung đó của khách sạn; (ii) quản lý mọi đặt trước cho các dịch vụ và/hoặc tiện nghi bổ sung vào hồ sơ của quý khách; (iii) cá nhân hóa việc khách quay trở lại khách sạn và lựa chọn các tiện nghi và tính năng của phòng; và (iv) quản lý các chi phí phát sinh cho các dịch vụ và/hoặc tiện nghi bổ sung đó.

Danh mục dữ liệu được xử lý

Thói quen tiêu dùng, Ngày đến và đi, Yêu cầu về chế độ ăn uống, Địa chỉ email, Tên / Họ, Họ / Tên của (những) khách đi cùng là người lớn, Loại thẻ thanh toán, số thẻ và ngày hết hạn, mã số hội viên Radisson Rewards, Danh xưng

Nguồn dữ liệu

- Trực tiếp từ quý khách thông qua biểu mẫu đặt phòng trực tuyến
- Thông qua kênh đặt phòng trực tuyến mà quý khách đã sử dụng để đặt phòng
- Từ đại lý du lịch của quý khách
- Từ tổng đài của chúng tôi
- Trực tiếp từ quý khách thông qua thẻ đăng ký khách sạn
- Trực tiếp từ quý khách khi đưa ra yêu cầu dịch vụ/tiện nghi bổ sung với quầy lễ tân của khách sạn hoặc nhân viên hỗ trợ khách hàng tại tiền sảnh
- Thông qua nền tảng đặt phòng trực tuyến cho các dịch vụ và tiện nghi bổ sung

Cơ sở để xử lý

Việc xử lý dữ liệu là cần thiết để thực hiện các bước nhằm ký kết hợp đồng và/hoặc để thực hiện hợp đồng.

Bên nhận dữ liệu

- Nhân viên khách sạn, bao gồm nhân viên lễ tân, phục vụ phòng và/hoặc nhân viên khách sạn khác có liên quan
- Các công ty khác của Radisson Hotel Group có liên quan
- Các nhà cung cấp dịch vụ CNTT

Chương trình Khách hàng thân thiết

1. Radisson Rewards

Radisson Rewards là một chương trình tặng thưởng toàn cầu áp dụng xuyên suốt các khách sạn của Radisson Hotel Group dành cho khách lưu trú tại các khách sạn của chúng tôi, và dành cho các đối tác chuyên nghiệp bất kể người đặt phòng chuyên nghiệp lưu trú với tư cách là khách hay đặt phòng thay cho người khác. Chương trình Radisson Rewards được quản lý bởi Radisson Hospitality Belgium BV/SRL. Chương trình Radisson Rewards cung cấp một loạt các lợi ích trong chuyến lưu trú của quý khách tại khách sạn của chúng tôi, và giúp quý khách thu thập điểm Radisson Rewards khi trải nghiệm lưu trú tại khách sạn của chúng tôi và khi mua hàng từ các đối tác được lựa chọn của chúng tôi. Trong bối cảnh như vậy, chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý khách để có thể i) tạo hồ sơ Radisson Rewards trực tuyến của quý khách, bao gồm gửi cho quý khách một liên kết kích hoạt qua email; ii) cung cấp thông tin về điểm Radisson Rewards của quý khách; iii) đăng ký đặt phòng cho quý khách và thưởng điểm vào thẻ hội viên của quý khách; iv) thông báo cho quý khách về phần thưởng khi quý khách đạt đến một mức điểm nhất định; và v) thông báo cho quý khách về bất kỳ thay đổi nào đối với chương trình Radisson Rewards.

Danh mục dữ liệu được xử lý

Tên/Họ, Lời chào (Danh xưng), Giới tính, Ngày sinh, Địa chỉ thực, Quốc gia, Khu vực, Thành phố, Quốc tịch, Ngôn ngữ, Email, Chi tiết lưu trú tại khách sạn, Mã số Radisson Rewards, Tùy chọn tích lũy, Số IATA/TIDS/CLIA/TRUE trong trường hợp là đại lý du lịch, Thông tin công ty nếu có liên quan, Số điện thoại, Mật khẩu, Chọn lựa của quý khách, Khách sạn và Phòng yêu thích, Lý do thông thường cho chuyến du lịch, Số lượng trẻ em, Loại giấy tờ, Số giấy tờ, Ngày cấp giấy tờ, Nơi cấp, Nơi sinh.

Nguồn dữ liệu

Trực tiếp từ quý khách khi yêu cầu hoặc đổi dặm bay hoặc điểm

Cơ sở để xử lý

Việc xử lý dữ liệu là cần thiết để thực hiện các bước theo yêu cầu của quý khách nhằm thực hiện hợp đồng mà quý khách có với chúng tôi cũng như để thực hiện hợp đồng mà quý khách có với (các) đối tác được công nhận của chúng tôi; Sự đồng ý chỉ dành cho mục đích này có được trong quá trình đăng ký, chẳng hạn như khi quý khách sẵn sàng cung cấp thông tin tùy chọn cho chúng tôi.

Bên nhận dữ liệu

- Các công ty khác của Radisson Hotel Group có liên quan

- Luật sư, kiểm toán viên, cố vấn tài chính và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác liên quan đến các dịch vụ của họ dành cho Radisson Hotel Group

- Các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ giao dịch thanh toán, tổ chức tài chính, công ty du lịch, nhà bán lẻ, nhà tổ chức sự kiện, nhà cung cấp dịch vụ giải trí và công ty bảo hiểm,

2. Chương trình khách hàng thân thiết khác

Ngoài Radisson Rewards, chúng tôi cũng cung cấp cho khách của mình khả năng tích lũy dặm bay hoặc điểm trong các chương trình khách hàng thân thiết của các đối tác của chúng tôi, không giới hạn ở các chương trình chẳng hạn như chương trình khách bay thường xuyên, các đối tác về phong cách sống, bán lẻ và du lịch cũng như trải nghiệm. Trong bối cảnh đó, chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý khách để có thể (i) thưởng dặm bay hoặc điểm vào tài khoản hội viên của quý khách với một trong những đối tác được công nhận của chúng tôi sau khi quý khách trải nghiệm lưu trú tại khách sạn của chúng tôi; (ii) đánh giá và thực hiện yêu cầu của quý khách để đổi dặm bay hoặc điểm của quý khách trong các chương trình khách hàng thân thiết của các đối tác được công nhận của chúng tôi tại khách sạn của chúng tôi hoặc (iii) cho phép quý khách sử dụng các tùy chọn đối sánh hạng của chúng tôi.

Danh mục dữ liệu được xử lý

Tên/Họ, Câu chào (Danh xưng), Giới tính, Ngày sinh, Địa chỉ thực, Quốc gia, Khu vực, Thành phố, Quốc tịch, Ngôn ngữ, Email, Chi tiết lưu trú tại khách sạn, Mã số Radisson Rewards, Tùy chọn tích lũy, Số IATA/TIDS/CLIA/TRUE trong trường hợp là đại lý du lịch, Số điện thoại, Mật khẩu, Lựa chọn của quý khách, Khách sạn và Phòng yêu thích, Lý do thông thường cho chuyến du lịch, Số lượng trẻ em, Mã số hội viên của chương trình khách hàng thân thiết của công ty đối tác có liên quan./p>

Nguồn dữ liệu

Trực tiếp từ quý khách khi yêu cầu hoặc thông qua các đối tác của chúng tôi trong trường hợp quý khách đã ủy quyền.

Cơ sở để xử lý

Việc xử lý dữ liệu là cần thiết để thực hiện các bước theo yêu cầu của quý khách nhằm thực hiện hợp đồng mà quý khách có với chúng tôi cũng như để thực hiện hợp đồng mà quý khách có với (các) đối tác có liên quan của chúng tôi.

Bên nhận dữ liệu

- Các công ty khác của Radisson Hotel Group có liên quan
- Luật sư, kiểm toán viên, cố vấn tài chính và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác liên quan đến các dịch vụ của họ dành cho Radisson Hotel Group
- Các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ giao dịch thanh toán, tổ chức tài chính, công ty du lịch, nhà bán lẻ, nhà tổ chức sự kiện, nhà cung cấp dịch vụ giải trí và công ty bảo hiểm
- Các nhà cung cấp dịch vụ CNTT tham gia vào quá trình vận hành
- Công ty đối tác liên quan

3. Đổi điểm

Chúng tôi mang đến cho quý khách cơ hội đổi điểm khách hàng thân thiết của mình để nhận được các vật phẩm như thẻ quà tặng, ưu đãi của đối tác hoặc hoạt động từ thiện. Khi quý khách đổi điểm, chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý khách và, nếu có, của người nhận thẻ quà tặng, nhằm mục đích quản lý và hoàn tất thành công việc đổi điểm của quý khách.

Danh mục dữ liệu được xử lý

Tên/Họ, Câu chào (Danh xưng), Giới tính, Ngày sinh, Địa chỉ thực, Quốc gia, Khu vực, Thành phố, Quốc tịch, Ngôn ngữ, Email, Chi tiết lưu trú tại khách sạn, Mã số Radisson Rewards, Địa chỉ IP, Nhật ký kết nối, Tùy chọn đổi điểm, Số IATA/TIDS/CLIA/TRUE trong trường hợp là đại lý du lịch, Số điện thoại, Mật khẩu, Lựa chọn của quý khách, Khách sạn và Phòng yêu thích, Lý do thông thường cho chuyến du lịch, Số lượng trẻ em.

Nguồn dữ liệu

Trực tiếp từ quý khách khi đổi điểm của quý khách tại khách sạn hoặc trực tuyến.

Cơ sở để xử lý

Việc xử lý dữ liệu là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà quý khách có với chúng tôi.

Bên nhận dữ liệu

- Các công ty khác của Radisson Hotel Group có liên quan
- Luật sư, kiểm toán viên, cố vấn tài chính và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác liên quan đến các dịch vụ của họ dành cho Radisson Hotel Group.
- Các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ giao dịch thanh toán, tổ chức tài chính, công ty du lịch, nhà bán lẻ, nhà tổ chức sự kiện, nhà cung cấp dịch vụ giải trí và công ty bảo hiểm,
- Các nhà cung cấp dịch vụ CNTT tham gia vào quá trình đặt phòng (trực tuyến)

4. Radisson Rewards for Bookers and Planners

Radisson Rewards cũng dành cho các chuyên gia du lịch/người trung gian đặt phòng (đại lý du lịch và người tổ chức) và đặt chỗ cho các cuộc hội họp và sự kiện (người lập kế hoạch) thay mặt cho những người khác tại các khách sạn của Radisson Hotel Group. Chương trình Radisson Rewards for Bookers and Planners mang lại cho quý khách rất nhiều lợi ích và giúp quý khách thu thập điểm Radisson Rewards khi quý khách đại diện cho người khác để đặt phòng. Trong bối cảnh như vậy, chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý khách để có thể i) tạo hồ sơ Radisson Rewards trực tuyến của quý khách, bao gồm gửi cho quý khách một liên kết kích hoạt qua email; ii) cung cấp thông tin về điểm Radisson Rewards của quý khách; iii) đăng ký đặt phòng cho quý khách và thưởng điểm vào thẻ hội viên của quý khách; iv) thông báo cho quý khách về phần thưởng khi quý khách đạt đến một mức điểm nhất định; và v) thông báo cho quý khách về bất kỳ thay đổi nào đối với chương trình Radisson Rewards.

Thông tin Cá nhân

Tên/Họ, Câu chào (Danh xưng), Giới tính, Ngày sinh, Địa chỉ thực, Quốc gia, Khu vực, Thành phố, Quốc tịch, Ngôn ngữ, Email, Chi tiết lưu trú tại khách sạn, Mã số Radisson Rewards, Địa chỉ IP, Nhật ký kết nối, Tùy chọn đổi điểm, Số IATA/TIDS/CLIA/TRUE trong trường hợp là đại lý du lịch, Thông tin công ty, Số điện thoại, Mật khẩu, Khách sạn và Phòng yêu thích.

Thông tin nghề nghiệp bổ sung

Nguồn dữ liệu

Trực tiếp từ quý khách khi đổi điểm của quý khách tại khách sạn hoặc trực tuyến.

Cơ sở để xử lý

Việc xử lý dữ liệu là cần thiết để thực hiện các bước theo yêu cầu của quý khách nhằm thực hiện hợp đồng mà quý khách có với chúng tôi cũng như để thực hiện hợp đồng mà quý khách có với (các) đối tác được công nhận của chúng tôi; Sự đồng ý chỉ dành cho mục đích này có được trong quá trình đăng ký, chẳng hạn như khi quý khách sẵn sàng cung cấp thông tin tùy chọn cho chúng tôi.

Bên nhận dữ liệu

- Các công ty khác của Radisson Hotel Group có liên quan
- Luật sư, kiểm toán viên, cố vấn tài chính và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác liên quan đến các dịch vụ của họ dành cho Radisson Hotel Group.
- Các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ giao dịch thanh toán, tổ chức tài chính, công ty du lịch, nhà bán lẻ, nhà tổ chức sự kiện, nhà cung cấp dịch vụ giải trí và công ty bảo hiểm,

Thẻ quà tặng

Chúng tôi cung cấp cơ hội để mua thẻ quà tặng vật lý hoặc điện tử có thể được đổi tại các khách sạn của chúng tôi để thanh toán phí khách sạn, nhà hàng và trị liệu spa.

1. Mua thẻ quà tặng

Khi quý khách mua thẻ quà tặng tại một trong các khách sạn của chúng tôi hoặc trực tuyến, chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý khách và, nếu có, của người nhận thẻ quà tặng, nhằm mục đích quản lý và hoàn tất công việc mua thẻ quà tặng của quý khách. Nếu quý khách mua thẻ quà tặng cho người khác, chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu Cá nhân bổ sung cho mục đích gửi thẻ quà tặng cho người nhận qua email hoặc qua đường bưu điện.

Danh mục dữ liệu được xử lý

- Họ / Tên, Loại thẻ thanh toán, số thẻ và ngày hết hạn
- Nếu thẻ quà tặng được mua trực tuyến, ngoài những mục trên, chúng tôi sẽ xử lý Địa chỉ, Nhật ký kết nối, Địa chỉ Email và Địa chỉ IP của quý khách
- Nếu quý khách mua thẻ quà tặng cho người khác và tùy thuộc vào phương thức giao hàng, chúng tôi sẽ xử lý thêm Địa chỉ người nhận, Địa chỉ email người nhận, Họ / Tên người nhận, Số điện thoại người nhận

Nguồn dữ liệu

Trực tiếp từ quý khách khi mua thẻ quà tặng tại khách sạn hoặc trực tuyến

Cơ sở để xử lý

Việc xử lý dữ liệu là cần thiết để thực hiện các bước theo yêu cầu của quý khách nhằm ký kết và thực hiện hợp đồng.

Bên nhận dữ liệu

- Các công ty khác của Radisson Hotel Group có liên quan
- Các nhà cung cấp dịch vụ CNTT
- Nhà cung cấp nền tảng thẻ quà tặng
- Nhà sản xuất thẻ quà tặng
- Nhà cung cấp dịch vụ giao dịch thanh toán

2. Đăng ký thẻ quà tặng của quý khách

Là người nhận một trong các thẻ quà tặng của chúng tôi, quý khách có thể chọn đăng ký trực tuyến thẻ quà tặng của mình để bảo vệ giá trị còn lại trên thẻ trong trường hợp thẻ bị thất lạc hoặc bị mất cắp. Nếu quý khách quyết định đăng ký thẻ quà tặng của mình, chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý khách cho mục đích xử lý đăng ký đó.

Danh mục dữ liệu được xử lý

Địa chỉ, Ngày sinh, Địa chỉ email, Tên/Họ, Số điện thoại, Danh xưng

Nguồn dữ liệu

Trực tiếp từ quý khách trong quá trình đăng ký thẻ quà tặng trực tuyến

Cơ sở để xử lý

Sự đồng ý chỉ dành cho mục đích này có được trong quá trình đăng ký thẻ quà tặng

Bên nhận dữ liệu

- Các công ty khác của Radisson Hotel Group có liên quan
- Các nhà cung cấp dịch vụ CNTT
- Nhà cung cấp nền tảng thẻ quà tặng

Đăng ký nhận Bản tin của Chúng tôi

1. Tin tức và truyền thông tiếp thị

Nếu quý khách đã đồng ý nhận các tin tức hoặc truyền thông tiếp thị của chúng tôi, bao gồm thông tin liên quan đến Radisson Rewards, tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể liên hệ với quý khách để cung cấp thông tin về các dịch vụ và ưu đãi mới nhất của chúng tôi và xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý khách cho mục đích này.

Nếu quý khách không muốn nhận tin tức hoặc truyền thông tiếp thị của chúng tôi nữa, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ dataprotection@radissonhotels.com. Quý khách cũng có thể hủy đăng ký nhận email tiếp thị của chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email được gửi cho quý khách. Đối với Radisson Rewards, quý khách cũng có thể hủy đăng ký bằng cách cập nhật hồ sơ của mình.

Danh mục dữ liệu được xử lý

- Địa chỉ, Ngày sinh, Địa chỉ email, Tên / Họ, Giới tính, Sở thích và lĩnh vực quan tâm, Số điện thoại, Lịch sử lưu trú tại khách sạn, Quốc gia cư trú

Nguồn dữ liệu

- Trực tiếp từ quý khách khi đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc sau đó khi hoàn thiện tài khoản của quý khách

Cơ sở để xử lý

- Sự đồng ý chỉ dành cho mục đích này có được trong quá trình đăng ký nhận thư tin của chúng tôi

Bên nhận dữ liệu

- Các công ty khác của Radisson Hotel Group có liên quan
- Các nhà cung cấp dịch vụ CNTT
- Nhà cung cấp dịch vụ truyền thông email

2. Phân tích thư tin và truyền thông tiếp thị

Trong bối cảnh các thư tin và truyền thông tiếp thị của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể xử lý và thu thập Dữ liệu Cá nhân của quý khách, đặc biệt là quý khách có mở và tương tác với một trong các thông tin truyền thông của chúng tôi hay không, nhằm mục đích phân tích để đo lường tỷ lệ nhấp chuột và cải thiện nội dung thư tin và truyền thông tiếp thị của chúng tôi.

Danh mục dữ liệu được xử lý

- Địa chỉ email, Hành vi nhấp vào email, Hành vi mở email, Tên / Họ, Mã số hội viên Radisson Rewards

Nguồn dữ liệu

- Từ nhà cung cấp dịch vụ phân tích email của chúng tôi

Cơ sở để Xử lý

- Với tư cách là một doanh nghiệp, Radisson Hotel Group thực hiện lợi ích chính đáng khi hiểu được tỷ lệ nhấp chuột vào email của mình để xác định xem có cần cải thiện hay không. Trong bối cảnh này, lợi ích kinh doanh của Radisson Hotel Group chiếm ưu thế hơn lợi ích của quý khách.

Bên nhận Dữ liệu

- Các công ty khác của Radisson Hotel Group có liên quan
- Các nhà cung cấp dịch vụ CNTT
- Nhà cung cấp dịch vụ phân tích email

Ứng dụng Di động

Để hỗ trợ khách đặt phòng, lên kế hoạch và tận hưởng chuyến lưu trú của họ, chúng tôi cung cấp các ứng dụng di động cho các thương hiệu khách sạn khác nhau của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Rewards, và Park Inn. Quý khách có thể tải xuống các ứng dụng dành cho thiết bị di động này thông qua các cửa hàng ứng dụng trực tuyến, bao gồm Apple App Store hoặc Google Play.

Tùy thuộc vào cách quý khách sử dụng các ứng dụng di động của chúng tôi, Dữ liệu Cá nhân của quý khách có thể được xử lý nhằm mục đích (i) cho phép quý khách đặt trước một phòng tại khách sạn quý khách chọn (xem thêm Quy trình Đặt phòng Khách sạn); (ii) xử lý đăng ký trực tuyến của quý khách; (iii) quản lý đơn đặt hàng dịch vụ phòng của quý khách; (iv) đặt chỗ theo yêu cầu của quý khách tại một nhà hàng địa phương; (v) thực hiện các dịch vụ đặc biệt theo yêu cầu của quý khách như gọi báo thức, trả phòng trễ hoặc dịch vụ dọn phòng buổi tối; (vi) cho phép quý khách đặt chỗ cho hội họp và sự kiện trong các khách sạn của chúng tôi; (vii) xử lý thủ tục thanh toán trực tuyến và phản hồi của quý khách về chuyến lưu trú; (viii) giải quyết các yêu cầu quý khách đã thực hiện thông qua ứng dụng dành cho thiết bị di động, bao gồm cả thông qua hộp thư chat; và (ix) xem quý khách đã tích lũy được bao nhiêu điểm cho chương trình khách hàng thân thiết.

Để tránh việc chúng tôi nhận hoặc sử dụng vị trí theo thời gian thực của quý khách, vui lòng không chọn tham gia các dịch vụ định vị. Nếu quý khách đã chọn tham gia nhưng thay đổi ý định, quý khách có thể chọn không tham gia dịch vụ định vị thông qua cài đặt thiết bị của mình hoặc bằng cách xóa ứng dụng. Tương tự, nếu quý khách không muốn nhận thông báo đẩy qua một trong các ứng dụng di động của chúng tôi nữa, quý khách có thể thu hồi quyền thông báo đẩy đối với (các) ứng dụng di động trong cài đặt hệ điều hành của thiết bị.

Thông tin bên dưới mô tả các loại dữ liệu chúng tôi xử lý trong bối cảnh các ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi lấy dữ liệu của quý khách từ đâu, chúng tôi dựa vào căn cứ nào để tiến hành xử lý dữ liệu và chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của quý khách với ai. Đối với ứng dụng di động Radisson Rewards, vui lòng tham khảo phần dành riêng về Radisson Rewards.

Danh mục dữ liệu được xử lý

- Địa chỉ email, Tên / Họ, Dữ liệu vị trí, Chi tiết lưu trú, Số điện thoại

Nguồn dữ liệu

- Trực tiếp từ quý khách khi tải xuống (các) ứng dụng của chúng tôi hoặc khi tương tác với (các) ứng dụng

Cơ sở để xử lý

- Sự đồng ý chỉ dành cho mục đích này có được trong quá trình cài đặt ứng dụng hoặc trong bối cảnh quý khách sử dụng ứng dụng

Bên nhận dữ liệu

- Khách sạn Radisson do quý khách chọn
- Các công ty khác của Radisson Hotel Group có liên quan
- Nhà cung cấp ứng dụng di động
- Nhà cung cấp dịch vụ đám mây và lưu trữ

iBeacon

iBeacon là các thiết bị điện tử phát tín hiệu có thể nhận được bởi các thiết bị di động có cài đặt một trong các ứng dụng di động của chúng tôi. Nếu quý khách đã tự nguyện cài đặt một trong các ứng dụng của chúng tôi trên thiết bị của mình và nếu quý khách đã cấp quyền cho ứng dụng theo dõi vị trí của mình, thì iBeacon được cài đặt trong các khách sạn của chúng tôi có thể gửi tín hiệu đến ứng dụng trên thiết bị của quý khách về vị trí theo thời gian thực chính xác của thiết bị. Ứng dụng có thể sử dụng thông tin này để cung cấp các ưu đãi và chương trình khuyến mãi đặc biệt cho quý khách vào thời điểm và địa điểm khi thông tin phù hợp nhất. Ví dụ: nếu quý khách ở một trong các khách sạn của chúng tôi vào buổi chiều tối, thiết bị di động của quý khách có thể nhận được tín hiệu từ iBeacon giúp ứng dụng thông báo cho quý khách về đồ uống hoặc bữa tối đặc biệt. Để thuận tiện cho quý khách, việc nhận tín hiệu iBeacon và cung cấp ưu đãi hoặc khuyến mãi đặc biệt có thể xảy ra ngay cả khi quý khách đang không sử dụng ứng dụng. Để làm cho các ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi hoạt động tốt hơn, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin khác dựa trên tín hiệu iBeacon, chẳng hạn như cường độ tín hiệu giữa iBeacon và thiết bị của quý khách, khoảng thời gian thiết bị của quý khách ở gần iBeacon hoặc mức pin của chính iBeacon. Để tránh việc chúng tôi nhận hoặc sử dụng vị trí theo thời gian thực chính xác của quý khách, vui lòng không chọn tham gia các dịch vụ định vị. Nếu quý khách đã chọn tham gia nhưng thay đổi ý định, quý khách có thể chọn không tham gia dịch vụ định vị thông qua cài đặt thiết bị của mình hoặc bằng cách xóa ứng dụng.

Biểu mẫu trang web

Nếu quý khách có câu hỏi hoặc phản hồi cụ thể, bao gồm cả việc thực hiện một trong các quyền của quý khách theo GDPR, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi thông qua các biểu mẫu liên hệ có sẵn trên (các) trang web của chúng tôi. Trong bối cảnh như vậy, chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý khách nhằm mục đích xử lý và cung cấp câu trả lời cho truy vấn hoặc yêu cầu của quý khách hoặc để theo dõi phản hồi của quý khách. Chúng tôi cũng cung cấp các biểu mẫu khác trên trang web của mình để có thể hỗ trợ quý khách yêu cầu một dịch vụ cụ thể từ chúng tôi, chẳng hạn như biểu mẫu đảm bảo mức giá trực tuyến tốt nhất.

Thông tin bên dưới mô tả các loại dữ liệu chúng tôi xử lý, chúng tôi lấy dữ liệu của quý khách từ đâu, chúng tôi dựa vào căn cứ nào để tiến hành xử lý dữ liệu và chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của quý khách với ai.

Danh mục dữ liệu được xử lý

- Địa chỉ, Địa chỉ email, Tên / Họ, mã số hội viên Radisson Rewards, Chi tiết lưu trú, Số điện thoại và bất kỳ dữ liệu nào khác mà quý khách có thể quyết định chia sẻ với chúng tôi trong hộp nhận xét mở.

Nguồn dữ liệu

- Trực tiếp từ quý khách thông qua biểu mẫu

Cơ sở để xử lý

- Sự đồng ý chỉ dành cho mục đích này có được thông qua biểu mẫu liên hệ

Bên nhận dữ liệu

- Các công ty khác của Radisson Hotel Group có liên quan
- Các nhà cung cấp dịch vụ CNTT

Hội họp và Sự kiện

1. Tổ chức hội họp và sự kiện và thông tin phản hồi

Nếu quý khách muốn tổ chức hội họp hoặc sự kiện tại một trong các khách sạn của chúng tôi hoặc nếu quý khách muốn biết thêm thông tin về khả năng này, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách điền vào biểu mẫu Yêu cầu Đề xuất hoặc biểu mẫu liên hệ chuyên biệt trên (các) trang web của chúng tôi, bằng cách tương tác với chatbot dành cho hội họp và sự kiện trực tuyến, bằng cách liên hệ trực tiếp với khách sạn quý khách chọn hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng các phương tiện khác. Dữ liệu Cá nhân được thu thập sẽ được xử lý nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu tổ chức hội họp hoặc sự kiện của quý khách.

Chúng tôi cũng có thể gửi cho quý khách các bản khảo sát về mức độ hài lòng sau cuộc họp hoặc sự kiện của quý khách để cho phép chúng tôi đo lường hiệu quả hoạt động của các khách sạn với tư cách là địa điểm tổ chức hội họp.

Danh mục dữ liệu được xử lý

- Địa chỉ, Ngày tổ chức hội họp hoặc sự kiện, Địa chỉ email, Tên / Họ, Nghề nghiệp và nơi làm việc, Mã số hội viên Radisson Rewards, Số điện thoại

Nguồn dữ liệu

Trực tiếp từ quý khách thông qua:

- biểu mẫu Yêu cầu Đề xuất trực tuyến
- biểu mẫu liên hệ trực tuyến
- chatbot hội họp và sự kiện
- một yêu cầu được truyền đạt bằng các phương tiện khác

Cơ sở để xử lý

Tùy thuộc vào việc quý khách ký hợp đồng trực tiếp với chúng tôi hay đại diện cho công ty của quý khách:

- Việc xử lý dữ liệu là cần thiết để thực hiện các bước theo yêu cầu của quý khách nhằm ký kết và thực hiện hợp đồng
- Với tư cách là một doanh nghiệp, Radisson Group có lợi ích chính đáng khi có một người liên hệ chính tại công ty tổ chức cuộc họp hoặc sự kiện và cung cấp phản hồi về cuộc họp hoặc sự kiện đó. Trong bối cảnh này, lợi ích kinh doanh của Radisson Hotel Group chiếm ưu thế hơn lợi ích của quý khách.

Bên nhận dữ liệu

- Khách sạn do quý khách lựa chọn
- Các công ty khác của Radisson Hotel Group có liên quan
- Các nhà cung cấp dịch vụ CNTT
- Nhà cung cấp dịch vụ chatbot trực tuyến
- Nhà cung cấp khảo sát mức độ hài lòng về cuộc họp

2. Truyền thông tiếp thị hội họp và sự kiện

Nếu quý khách đã chọn nhận thông tin truyền thông thương mại trong bối cảnh tổ chức một cuộc họp hoặc sự kiện, chúng tôi cũng sẽ xử lý dữ liệu của quý khách để liên hệ với quý khách về thông tin về các dịch vụ và ưu đãi mới nhất của chúng tôi.

Danh mục dữ liệu được xử lý

- Địa chỉ, Địa chỉ email, Họ / Tên, Nghề nghiệp và việc làm, Số điện thoại

Nguồn dữ liệu

Trực tiếp từ quý khách thông qua:

- biểu mẫu Yêu cầu Đề xuất trực tuyến
- biểu mẫu liên hệ trực tuyến
- chatbot hội họp và sự kiện
- một yêu cầu được truyền đạt bằng các phương tiện khác

Cơ sở để xử lý

Sự đồng ý chỉ dành cho mục đích này có được thông qua:

- biểu mẫu Yêu cầu Đề xuất trực tuyến
- biểu mẫu liên hệ
- chatbot hội họp và sự kiện

Bên nhận dữ liệu

- Các công ty khác của Radisson Hotel Group có liên quan
- Các nhà cung cấp dịch vụ CNTT
- Nhà cung cấp dịch vụ chatbot trực tuyến
- Nhà cung cấp dịch vụ truyền thông email

3. Phân tích truyền thông tiếp thị hội họp và sự kiện

Trong bối cảnh truyền thông tiếp thị của chúng tôi liên quan đến hội họp và sự kiện, chúng tôi cũng có thể xử lý và thu thập Dữ liệu Cá nhân của quý khách, đặc biệt là quý khách có mở và tương tác với một trong các thông tin truyền thông của chúng tôi hay không, nhằm mục đích phân tích nhằm đo lường tỷ lệ nhấp chuột và cải thiện nội dung truyền thông tiếp thị của chúng tôi.

Danh mục dữ liệu được xử lý

- Địa chỉ email, Hành vi nhấp vào email, Hành vi mở email, Tên / Họ, Nghề nghiệp và việc làm, Mã số hội viên Radisson Rewards

Nguồn dữ liệu

- Từ nhà cung cấp dịch vụ phân tích email của chúng tôi

Cơ sở để xử lý

- Với tư cách là một doanh nghiệp, Radisson Hotel Group thực hiện lợi ích chính đáng khi hiểu được tỷ lệ nhấp chuột vào email của mình để xác định xem có cần cải thiện hay không. Trong bối cảnh này, lợi ích kinh doanh của Radisson Hotel Group chiếm ưu thế hơn lợi ích của quý khách.

Bên nhận dữ liệu

- Các công ty khác của Radisson Hotel Group có liên quan
- Các nhà cung cấp dịch vụ CNTT
- Nhà cung cấp dịch vụ phân tích email

Thông tin phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ dữ liệu nào quý khách cung cấp cho chúng tôi cho mục đích phân tích để tối ưu hóa trải nghiệm của quý khách, nâng cao hiệu quả tiếp thị, kinh doanh và hoạt động của chúng tôi, tạo phân khúc khách hàng dựa trên Dữ liệu Cá nhân của họ và điều chỉnh các ưu đãi và khuyến mãi của chúng tôi theo sở thích và thói quen tiêu dùng của quý khách. Trong bối cảnh phân tích như vậy, chúng tôi phân tích và có thể kết hợp các dữ liệu khác nhau mà chúng tôi có về khách của mình, bao gồm (i) phản hồi đối với các cuộc khảo sát về mức độ hài lòng của khách; (ii) thông tin truyền thông của khách với chúng tôi; (iii) tỷ lệ nhấp chuột cho các hoạt động truyền thông tiếp thị của chúng tôi; (iv) hành vi của khách trên các trang web của chúng tôi; (v) đặt phòng; và (vi) bất kỳ thông tin nào chúng tôi nhận được thông qua chương trình Radisson Rewards của chúng tôi. Vui lòng xem thêm các phần dành riêng của chúng tôi về Phân tích Truyền thông Tiếp thị Hội họp và Sự kiện cũng như Phân tích Thư tin và Truyền thông Tiếp thị.

Danh mục dữ liệu được xử lý

- Chi tiết lưu trú tại khách sạn, Địa chỉ, Đặt chỗ (khách sạn, nhà hàng, sự kiện, nhà hát, v.v.), Ngày đến và đi, Danh xưng, Họ / Tên, Tên / Họ của (những) khách đi cùng là người lớn, Email địa chỉ, Số điện thoại, Loại thẻ thanh toán, số và ngày hết hạn, mã số hội viên Radisson Rewardsn, lịch sử đổi điểm

Nguồn dữ liệu

- Trực tiếp từ quý khách khi đăng ký Radisson Rewards hoặc yêu cầu hoặc đổi điểm Radisson Rewards
- Trực tiếp từ quý khách thông qua biểu mẫu đặt phòng trực tuyến
- Thông qua kênh đặt phòng trực tuyến mà quý khách đã sử dụng để đặt phòng
- Từ đại lý du lịch của quý khách
- Từ tổng đài của chúng tôi
- Từ nhà cung cấp phân tích email của chúng tôi
- Trực tiếp từ quý khách khi đưa ra yêu cầu dịch vụ/tiện nghi bổ sung với quầy lễ tân của khách sạn hoặc nhân viên hỗ trợ khách hàng tại tiền sảnh

Cơ sở để xử lý

- Với tư cách là một doanh nghiệp, Radisson Hotel Group có lợi ích chính đáng khi hiểu sở thích và thói quen tiêu dùng của khách hàng. Trong bối cảnh này, lợi ích kinh doanh của Radisson Hotel Group chiếm ưu thế hơn lợi ích của quý khách.

Bên nhận dữ liệu

- Các công ty khác của Radisson Hotel Group có liên quan
- Các nhà cung cấp dịch vụ CNTT
- Nhà cung cấp dịch vụ phân tích
- Nhà cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu

Đánh giá trên Mạng xã hội và Trực tuyến

Chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý khách thu được thông qua các nền tảng truyền thông xã hội (bao gồm Facebook, Instagram, LinkedIn, Weibo và Twitter) hoặc các bài đánh giá trực tuyến (bao gồm cả trên TripAdvisor) liên quan đến các thương hiệu Radisson Hospitality của chúng tôi nhằm mục đích (i) giải quyết các câu hỏi hoặc khiếu nại của quý khách; (ii) theo dõi uy tín trực tuyến của chúng tôi; và (iii) cải thiện các dịch vụ của chúng tôi và xác định các cơ hội mà chúng tôi có thể tập trung vào.

Một số trang truyền thông xã hội của chúng tôi cho phép người dùng gửi nội dung của riêng họ. Vui lòng nhớ rằng mọi nội dung được gửi tới một trong các trang truyền thông xã hội của chúng tôi đều có thể được xem bởi công chúng và quý khách nên thận trọng khi cung cấp một số thông tin cá nhân (ví dụ: thông tin tài chính hoặc chi tiết địa chỉ) thông qua các nền tảng này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào của các cá nhân khác nếu quý khách đăng thông tin cá nhân trên một trong các nền tảng truyền thông xã hội của chúng tôi (ví dụ: Facebook hoặc Instagram). Ngoài ra, vui lòng tham khảo các chính sách về quyền riêng tư và cookie tương ứng của các nền tảng truyền thông xã hội mà quý khách đang sử dụng.

Danh mục dữ liệu được xử lý

- Bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào quý khách có thể quyết định chia sẻ với chúng tôi hoặc công khai trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc trong các bài đánh giá trực tuyến khác về chúng tôi

Nguồn dữ liệu

- Trực tiếp từ quý khách thông qua các trang truyền thông xã hội có thể truy cập công khai, các kênh đặt phòng trực tuyến hoặc các trang web (đánh giá) khác
- Từ nhà cung cấp dịch vụ giám sát uy tín trực tuyến của chúng tôi

Cơ sở để xử lý

- Với tư cách là một doanh nghiệp, Radisson Hotel Group thực hiện lợi ích hợp pháp khi xử lý Dữ liệu Cá nhân mà quý khách đã chọn để gửi cho chúng tôi hoặc cung cấp công khai trên các nền tảng truyền thông xã hội, kênh đặt phòng trực tuyến hoặc các trang web (đánh giá) khác nhằm cải thiện dịch vụ của chúng tôi và xác định cơ hội kinh doanh. Trong bối cảnh này, lợi ích kinh doanh của Radisson Hotel Group chiếm ưu thế hơn lợi ích của quý khách.

Bên nhận dữ liệu

- Các công ty khác của Radisson Hotel Group có liên quan
- Nhà cung cấp dịch vụ giám sát uy tín trực tuyến của chúng tôi

Các cuộc thi trên mạng xã hội

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể tổ chức một cuộc thi trên một trong các trang mạng xã hội của chúng tôi. Nếu quý khách chọn tham gia cuộc thi như vậy, chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý khách nhằm mục đích tổ chức và quản lý cuộc thi trên mạng xã hội và chọn (những) người chiến thắng.

Danh mục dữ liệu được xử lý

- Điều này phụ thuộc vào các trường dữ liệu trong cuộc thi có liên quan, nhưng hầu như luôn bao gồm các loại dữ liệu sau:

Địa chỉ, Địa chỉ email, Tên / Họ, Số điện thoại

Nguồn dữ liệu

- Trực tiếp từ quý khách thông qua các trang mạng xã hội của chúng tôi

Cơ sở để xử lý

- Việc xử lý dữ liệu là cần thiết để thực hiện các bước để ký kết và thực hiện hợp đồng khi quý khách chấp nhận các điều khoản và điều kiện của cuộc thi.

Bên nhận dữ liệu

- Các công ty khác của Radisson Hotel Group có liên quan
- Nhà cung cấp dịch vụ CNTT

Quyền của Quý khách - Theo Luật về Quyền riêng tư của EU

Nếu quý khách ở Liên minh Châu Âu, Luật Quyền riêng tư của Liên minh Châu Âu cấp các quyền cụ thể, được tóm tắt bên dưới, về nguyên tắc, quý khách có thể thực hiện miễn phí các quyền này, tùy thuộc vào các trường hợp ngoại lệ theo luật định. Các quyền này có thể bị hạn chế, ví dụ: nếu việc thực hiện yêu cầu của quý khách sẽ tiết lộ Dữ liệu Cá nhân về một người khác hoặc nếu quý khách yêu cầu chúng tôi xóa thông tin mà luật pháp yêu cầu chúng tôi lưu giữ hoặc có lợi ích hợp pháp bắt buộc trong việc lưu giữ. Để thực hiện bất kỳ quyền nào của mình, quý khách có thể gửi yêu cầu qua email tại địa chỉ dataprotection@radissonhotels.com.

Nếu quý khách có những lo ngại chưa được giải quyết, quý khách có quyền khiếu nại với Cơ quan Giám sát nơi quý khách sống hoặc nơi quý khách tin rằng có thể đã xảy ra vi phạm. Chúng tôi khuyến khích quý khách tìm đến chúng tôi ngay từ đầu nhưng trong phạm vi quyền này áp dụng cho quý khách, quý khách có quyền khiếu nại trực tiếp với Cơ quan Giám sát có liên quan.

1. Quyền rút lại sự đồng ý

Bất cứ nơi nào chúng tôi dựa vào sự đồng ý của quý khách, quý khách sẽ có thể rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào và theo sự chủ động ​​của riêng quý khách bằng cách đăng nhập vào tài khoản của quý khách trên trang web của chúng tôi (nếu có) hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ dataprotection@radissonhotels.com. Việc quý khách rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc thu thập và xử lý dữ liệu của quý khách dựa trên sự đồng ý của quý khách cho đến thời điểm quý khách rút lại sự đồng ý của mình. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể có các căn cứ pháp lý khác để xử lý dữ liệu của quý khách cho các mục đích khác, chẳng hạn như những mục đích được nêu trong Chính sách về Quyền riêng tư này.

2. Quyền truy cập và chỉnh sửa dữ liệu của quý khách

Quý khách có quyền truy cập, xem xét và chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân của mình. Quý khách có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp một bản sao thông tin của quý khách, để xem xét hoặc sửa thông tin đó nếu quý khách muốn chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào như tên, địa chỉ email, mật khẩu và/hoặc bất kỳ tùy chọn nào khác của quý khách, quý khách có thể dễ dàng làm như vậy bằng cách đăng nhập vào tài khoản của quý khách trên trang web của chúng tôi (nếu quý khách có) hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ dataprotection@radissonhotels.com. Quý khách cũng có thể yêu cầu một bản sao Dữ liệu Cá nhân được xử lý như được mô tả trong Chính sách về Quyền riêng tư này.

3. Quyền xóa

Theo Luật Quyền riêng tư của EU, quý khách có quyền xóa Dữ liệu Cá nhân của quý khách do chúng tôi xử lý như được mô tả trong Chính sách về Quyền riêng tư này trong trường hợp dữ liệu đó không còn cần thiết cho các mục đích mà Dữ liệu Cá nhân được thu thập hoặc xử lý ban đầu hoặc trong trường hợp quý khách đã rút lại sự đồng ý của mình hoặc phản đối việc xử lý như được mô tả trong Chính sách về quyền riêng tư này và không áp dụng cơ sở pháp lý nào khác để xử lý. Nếu quý khách muốn xóa Dữ liệu Cá nhân của mình, vui lòng gửi yêu cầu qua email đến địa chỉ dataprotection@radissonhotels.com.

4. Quyền hạn chế xử lý

Trong một số trường hợp nhất định được mô tả trong Luật Quyền riêng tư của Liên minh Châu Âu, quý khách có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý khách. Ví dụ, đây là trường hợp khi quý khách phản đối tính chính xác về Dữ liệu Cá nhân của mình. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ hạn chế xử lý cho đến khi chúng tôi có thể xác minh tính chính xác về dữ liệu của quý khách.

5. Quyền phản đối xử lý

Trong một số trường hợp nhất định được mô tả trong Luật Quyền riêng tư của Liên minh Châu Âu, quý khách có thể phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình, bao gồm cả việc Dữ liệu Cá nhân của quý khách được xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.

6. Quyền đối với tính di động của dữ liệu

Khi quý khách đã cung cấp dữ liệu của mình trực tiếp cho chúng tôi và khi quá trình xử lý được thực hiện bằng phương tiện tự động và dựa trên sự đồng ý của quý khách hoặc việc thực hiện hợp đồng giữa quý khách và chúng tôi, quý khách có quyền nhận Dữ liệu Cá nhân được xử lý về quý khách ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được bằng máy, đồng thời truyền dữ liệu này đến một nhà cung cấp dịch vụ khác.

Quyền của Quý khách - Người dùng không thuộc EU

Tùy thuộc vào nơi quý khách sống, quý khách sẽ có các quyền khác nhau đối với Dữ liệu Cá nhân của mình và chúng tôi sẽ tuân thủ các yêu cầu liên quan của luật hiện hành và Chính sách về Quyền riêng tư này.

Công dân Nga

Theo Luật Liên bang Nga “Về Dữ liệu Cá nhân” Số 152-FZ, chúng tôi thu thập, ghi lại, hệ thống hóa, tích lũy, lưu trữ, cập nhật (làm mới và sửa đổi) và trích xuất Dữ liệu Cá nhân về công dân Nga bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu nằm trong lãnh thổ của Liên bang Nga. Nếu quý khách cho biết quý khách là công dân Nga của Liên bang Nga, chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý khách theo yêu cầu này và hồ sơ của quý khách sẽ được duy trì trên cơ sở dữ liệu ở Liên bang Nga. Nếu quý khách không cho biết quý khách là công dân của Liên bang Nga, thì chúng tôi không thể xử lý và duy trì Dữ liệu Cá nhân của quý khách theo các yêu cầu này và sẽ không chịu trách nhiệm về điều đó. Qúy khách hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cho biết quốc tịch của quý khách. Thông tin chứa Dữ liệu Cá nhân của công dân Nga có thể được truyền từ Liên bang Nga đến các quốc gia đảm bảo mức độ bảo vệ đầy đủ cho Dữ liệu Cá nhân, bao gồm các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu và các quốc gia khác mà luật pháp Nga công nhận là đảm bảo mức độ bảo vệ đầy đủ và cũng để các quốc gia khác có thể không đảm bảo mức độ bảo vệ đầy đủ cho Dữ liệu Cá nhân. Bằng cách gửi thông tin cho chúng tôi trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi, gửi biểu mẫu cho chúng tôi hoặc đăng ký trên các trang web, chương trình và ứng dụng của chúng tôi hoặc đặt trước, quý khách đồng ý cho chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý khách.

Biện pháp An ninh

Các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp được triển khai để đảm bảo mức độ bảo mật phù hợp cho Dữ liệu Cá nhân của quý khách, bao gồm nhưng không giới hạn ở các kỹ thuật mã hóa, kiểm soát truy cập hệ thống CNTT và vật lý, nghĩa vụ bảo mật, v.v.

Trong trường hợp Dữ liệu Cá nhân bị xâm phạm do Vi phạm Dữ liệu Cá nhân, chúng tôi sẽ thực hiện các thông báo cần thiết, theo yêu cầu của luật hiện hành.

Có những Quy tắc nào Áp dụng cho Trẻ em?

Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi hoặc cố ý cho phép những người đó đặt phòng tại một trong các khách sạn của chúng tôi. Trong trường hợp chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ một trẻ em dưới 18 tuổi mà không có xác minh về sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ ngay lập tức thức hiện các bước để xóa thông tin đó. Nếu quý khách tin rằng chúng tôi có hoặc có thể có thông tin từ hoặc về một trẻ em dưới 18 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dataprotection@radissonhotels.com.

Dữ liệu Cá nhân của Quý khách được Chia sẻ với Bên thứ ba Như thế nào?

Chúng tôi chỉ chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin như được mô tả ở đây, kể cả với Bên thứ ba.

Dữ liệu Cá nhân của quý khách cũng sẽ được chia sẻ với các cơ quan chính phủ và/hoặc các quan chức thực thi pháp luật nếu được yêu cầu cho các mục đích trên, nếu luật pháp bắt buộc hoặc nếu được yêu cầu để bảo vệ pháp lý các lợi ích hợp pháp của (những) Đơn vị kiểm soát tuân thủ luật pháp hiện hành. Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của quý khách và các thông tin khác với người kế thừa tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi, trong đó điều này là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán doanh nghiệp và trong bối cảnh này, lợi ích kinh doanh của chúng tôi chiếm ưu thế hơn lợi ích của quý khách. Ví dụ: nếu các bộ phận kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi được bán, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin người dùng như một phần của giao dịch đó, theo luật hiện hành.

Truyền dữ liệu Quốc tế

Nếu quý khách ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (European Economic Area, EEA), dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ quý khách như được mô tả trong Chính sách về Quyền riêng tư này có thể được chuyển đến và lưu trữ tại một điểm đến bên ngoài EEA, bao gồm cả mục đích xử lý dữ liệu đó của Đơn vị xử lý được chọn, để tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Radisson Hotel Group. Các quốc gia bên ngoài EEA có thể không có luật cung cấp mức độ bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của quý khách giống như luật trong EEA. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp để đảm bảo rằng các hoạt động chuyển giao đó tuân thủ Luật Quyền riêng tư của Liên minh Châu Âu bằng cách áp dụng các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu phê duyệt để đảm bảo sự bảo vệ đầy đủ.

Trong trường hợp quý khách muốn biết thêm chi tiết về các biện pháp bảo vệ chuyển giao dữ liệu của chúng tôi và các cơ chế hiện có, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dataprotection@radissonhotels.com.

Chúng tôi sẽ giữ Dữ liệu Cá nhân của Quý khách trong Bao lâu?

Chúng tôi lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của quý khách trong thời gian cần thiết để hoàn thành các hoạt động được nêu trong Chính sách về Quyền riêng tư này, miễn là được thông báo cho quý khách hoặc miễn là luật hiện hành cho phép. Ví dụ: chúng tôi có thể giữ lại Dữ liệu Cá nhân của quý khách nếu cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý, đáp ứng mọi yêu cầu quy định, giải quyết mọi tranh chấp hoặc kiện tụng hoặc khi cần thiết để thực thi Chính sách về Quyền riêng tư này và ngăn chặn gian lận và lạm dụng.

Để xác định khoảng thời gian lưu giữ phù hợp cho thông tin chúng tôi thu thập từ quý khách, chúng tôi xem xét số lượng, tính chất và độ nhạy cảm của Dữ liệu Cá nhân, nguy cơ gây hại tiềm tàng do sử dụng trái phép hoặc tiết lộ dữ liệu, mục đích mà chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân, và liệu chúng tôi có thể đạt được những mục đích đó thông qua các phương tiện khác hay không và các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Chính sách về Quyền riêng tư này có Áp dụng cho các trang Web của Bên thứ ba Không?

Nếu quý khách nhấp vào liên kết đến trang web của Bên thứ ba, quý khách sẽ được đưa đến trang web mà chúng tôi không kiểm soát và Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi sẽ không còn hiệu lực. Trình duyệt và tương tác của quý khách trên bất kỳ trang web nào khác phải tuân theo các điều khoản sử dụng và quyền riêng tư cũng như các chính sách khác của trang web Bên thứ ba đó. Vui lòng đọc chính sách về quyền riêng tư của các trang web khác một cách cẩn thận. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin hoặc nội dung trên các trang web của Bên thứ ba đó.

Điều gì Xảy ra nếu Chúng tôi Thực hiện các Sửa đổi đối với Chính sách Này?

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi và cập nhật Chính sách về Quyền riêng tư này tùy từng thời điểm. Chúng tôi sẽ đưa ra lưu ý về những thay đổi này cho quý khách nếu chúng là dấu hiệu của một thay đổi cơ bản đối với quá trình xử lý hoặc có liên quan đến bản chất của quá trình xử lý hoặc có liên quan đến quý khách và ảnh hưởng đến quyền bảo vệ dữ liệu của quý khách.

Cách liên hệ với Chúng tôi

Các câu hỏi, bình luận, nhận xét, yêu cầu hoặc khiếu nại liên quan đến Chính sách về Quyền riêng tư này đều được hoan nghênh, vui lòng gửi tới địa chỉ dataprotection@radissonhotels.com. Nếu quý khách có thắc mắc về các hoạt động của một khách sạn riêng lẻ hoặc thông tin mà khách sạn đó có, vui lòng liên hệ trực tiếp với khách sạn.

Quý khách cũng có thể gửi thư cho chúng tôi tới địa chỉ:

Radisson Hospitality Belgium BV/SRL
Data Protection Office
Avenue du Bourget 44
1130 Brussels, Bỉ