Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang web

ĐƯỢC SỬA ĐỔI LẦN CUỐI VÀO THÁNG 4 NĂM 2022

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÓ ÁP DỤNG CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐÓ. Bằng cách sử dụng trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc nền tảng đăng tải ("Trang web") các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang web này ("Điều khoản và Điều kiện"), quý khách biểu thị sự thừa nhận của mình đối với chúng và Chính sách về Quyền riêng tư của Radisson Hospitality Belgium SRL/BV ("Chính sách về Quyền riêng tư"). Nếu quý khách không đồng ý với tất cả các Điều khoản và Điều kiện này và Chính sách về Quyền riêng tư, vui lòng không sử dụng Trang web này.

Trang web này được sở hữu và điều hành bởi Radisson Hospitality Belgium SRL/BV có địa chỉ kinh doanh tại Avenue du Bouget 44, 1130 Brussels, Bỉ (Điện thoại: +32 2 702 9200) ("Radisson Hospitality").

Radisson Hospitality có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất kỳ lúc nào. Các Điều khoản và Điều kiện trước đó sau đó sẽ tự động được thay thế bằng một phiên bản mới có hiệu lực thi hành ngay lập tức đối với Quý khách và sẽ chi phối việc Quý khách sử dụng Trang web này và sẽ đề cập đến ngày cập nhật cuối cùng như được nêu ở đầu Điều khoản và Điều kiện. Để được thông báo về các sửa đổi và cập nhật có khả năng được thực hiện, Người dùng nên thường xuyên tham khảo Điều khoản và Điều kiện.
Việc quý khách tiếp tục sử dụng Trang web này có nghĩa là quý khách chấp nhận những thay đổi đó và quý khách sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Các tài liệu được cung cấp trên Trang web này được luật pháp bảo vệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền Châu Âu và các điều ước quốc tế. Các điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng cho đặt phòng khách sạn.

Sử dụng Trang web

Quý khách chỉ có thể sử dụng trang web này nếu quý khách từ 18 tuổi trở lên và có thể ký kết các hợp đồng ràng buộc (Trang web không dành cho người dùng là trẻ vị thành niên). Bằng cách sử dụng Trang web này, quý khách đồng ý rằng quý khách ít nhất 18 tuổi. Tất cả thông tin và tài liệu có trên Trang web này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin. Một số thông tin và tài liệu có trên Trang web này có thể được cung cấp bởi những người được nhượng quyền giữ quyền kiểm soát các chính sách và thủ tục được thực hiện tại khách sạn của họ.

Hạn chế Sử dụng

Nội dung trên Trang web này, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, hình ảnh, ảnh chụp, hình minh họa, thương hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, logo, thông tin thu được từ đơn vị cấp phép của Radisson Hospitality và các tài liệu khác, ("Nội dung") được bảo vệ bản quyền theo cả Liên minh Châu Âu và pháp luật nước ngoài. Tiêu đề Nội dung vẫn thuộc về Radisson Hospitality. Bất kỳ việc sử dụng Nội dung nào không được các Điều khoản và Điều kiện này cho phép rõ ràng là vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này và có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác. Ngoại trừ như đã nêu ở đây, không có Nội dung nào có thể được sao chép, tái sản xuất, phân phối, tái xuất bản, tải xuống, hiển thị, đăng hoặc truyền dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Radisson Hospitality hoặc đơn vị cấp phép của Radisson Hospitality. Radisson Hospitality cho phép quý khách xem và tải xuống một bản duy nhất của Nội dung chỉ cho mục đích sử dụng hợp pháp, cá nhân, phi thương mại của riêng quý khách nếu quý khách kèm theo thông báo bản quyền sau:"©2021 Radisson Hospitality Belgium SRL/BV. Đã bảo lưu mọi quyền" và giữ lại các thông báo về bản quyền và quyền sở hữu khác có trong Nội dung. Bất kỳ quy tắc đặc biệt nào đối với việc sử dụng các mục khác được cung cấp trên Trang web có thể được đưa vào những nơi khác trong Trang web và được đưa vào các Điều khoản và Điều kiện này bằng cách tham chiếu. Việc sử dụng Nội dung trên bất kỳ trang web nào khác hoặc trong môi trường máy tính nối mạng cho bất kỳ mục đích nào đều không được cho phép. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng ở đây được bảo lưu cho Radisson Hospitality và các đơn vị cấp phép của Radisson Hospitality. Nếu quý khách vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào trong số này, quyền sử dụng Nội dung của quý khách sẽ tự động chấm dứt và quý khách phải hủy ngay lập tức mọi bản sao mà quý khách đã tạo từ bất kỳ phần nào của Nội dung.

Nếu không có sự cho phép bằng văn bản của Radisson Hospitality, quý khách không được "sao chép" bất kỳ Nội dung nào có trong Trang web này trên bất kỳ máy chủ nào khác. Quý khách không được sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật hoặc bị cấm bởi các Điều khoản và Điều kiện này. Quý khách không được sử dụng Trang web theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng, vô hiệu, quá tải hoặc làm suy yếu Trang web hoặc can thiệp vào việc sử dụng và hưởng lợi từ Trang web của bất kỳ bên nào khác. Quý khách không được cố giành quyền truy cập trái phép vào Trang web thông qua xâm nhập, khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác. Radisson Hospitality bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt quyền truy cập của quý khách vào Trang web, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, vào bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì hoặc không vì lý do gì, mà không cần thông báo trước hoặc bất kỳ thông báo nào.

Gửi ý tưởng

Radisson Hospitality rất vui khi được nghe từ người dùng của chúng tôi và chúng tôi hoan nghênh nhận xét của quý khách về Trang web cũng như các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, thật không may, chính sách công ty lâu đời của chúng tôi không cho phép chúng tôi chấp nhận hoặc xem xét các ý tưởng, đề xuất hoặc tài liệu sáng tạo ngoài những thứ mà chúng tôi đã yêu cầu cụ thể. Chúng tôi tuyển dụng một đội ngũ nhân viên và chuyên gia tư vấn tài năng, những người có thể đang làm việc với những ý tưởng như vậy hoặc tương tự. Chúng tôi hy vọng quý khách sẽ hiểu rằng mục đích của chính sách này là để tránh khả năng hiểu lầm trong tương lai khi các dự án được phát triển bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và/hoặc chuyên gia tư vấn của chúng tôi có vẻ giống với sản phẩm sáng tạo của những người khác. Vui lòng không gửi cho chúng tôi bất kỳ tài liệu sáng tạo gốc không mong muốn nào dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu, theo yêu cầu của chúng tôi, quý khách gửi một số nội dung cụ thể hoặc, bất chấp yêu cầu của chúng tôi, quý khách gửi cho chúng tôi các đề xuất, ý tưởng, ghi chú, bản vẽ, khái niệm hoặc thông tin khác (gọi chung là "Nội dung gửi"), Radisson sẽ tự động được cấp một miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, (hoặc, nếu giấy phép vĩnh viễn không hợp lệ, giấy phép trong thời gian bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ), giấy phép không độc quyền, không thể hủy ngang trên toàn thế giới để sử dụng Nội dung gửi. Việc sử dụng các Nội dung gửi đó bao gồm việc sao chép, tạo các tác phẩm phái sinh từ, sửa đổi, xuất bản, chỉnh sửa, dịch, phân phối và hiển thị các Nội dung gửi trong bất kỳ phương tiện hoặc phương tiện nào, hoặc bất kỳ hình thức, định dạng hoặc diễn đàn nào hiện được biết đến hoặc được phát triển sau này nhưng điều này không cấu thành một danh sách đầy đủ. Radisson Hospitality có thể coi Nội dung gửi là thông tin không bí mật và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ việc sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ Nội dung gửi nào. Không giới hạn ở những điều đã đề cập ở trên, Radisson Hospitality sẽ có quyền sử dụng không hạn chế các Nội dung gửi cho bất kỳ mục đích nào, thương mại hay mục đích khác, mà không phải bồi thường hoặc có nghĩa vụ đối với nhà cung cấp các Nội dung gửi.

Thông tin truyền thông của Người dùng

Thông tin cá nhân quý khách gửi cho Radisson Hospitality được quản lý bởi Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi. Trong phạm vi có sự không nhất quán giữa các Điều khoản và Điều kiện này và Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi, Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi sẽ chi phối.

Trừ khi được cung cấp trong phần Gửi ý tưởng (ở trên), Radisson Hospitality không yêu cầu quyền sở hữu đối với bất kỳ văn bản, ảnh chụp, hình ảnh, minh họa, đồ họa, bản ghi âm, video, clip âm thanh-video và nội dung nào khác mà quý khách gửi cho Radisson Hospitality bằng cách sử dụng các công cụ mạng xã hội mà chúng tôi cung cấp cho quý khách (mỗi nội dung là một "Thông tin Truyền thông"). Để rõ ràng, một điểm mà Thông tin Truyền thông khác với thông tin khác mà quý khách cung cấp cho chúng tôi là, sau khi gửi, Thông tin Truyền thông được cung cấp ngay lập tức cho những người khác. Ví dụ về Thông tin Truyền thông bao gồm các nhận xét được đăng trên blog của chúng tôi hoặc trong các phòng chat mà chúng tôi tài trợ.

Quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ không thực hiện bất kỳ Thông tin truyền thông nào, dù toàn bộ hay một phần, mang tính bôi nhọ; phỉ báng; khiêu khích; phân biệt đối xử; nói xấu; ngụy tạo; đe dọa; thô tục; tục tĩu; khiêu dâm; báng bổ; mắng nhiếc; quấy rối; xâm phạm quyền riêng tư của người khác; thù hận hay bêu riếu; nhằm vào giới tính, chủng tộc, màu da, khuynh hướng tình dục, nguồn gốc quốc gia, quan điểm tôn giáo hoặc tình trạng khuyết tật; vi phạm luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế; hoặc xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên nào. Ngoài ra, quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ không: (a) thực hiện bất kỳ Thông tin truyền thông nào mang tính chất quảng cáo hoặc chào mời kinh doanh; (b) làm gián đoạn luồng đối thoại bình thường hoặc đưa ra một Thông tin truyền thông không liên quan đến chủ đề đang được thảo luận (trừ khi rõ ràng cuộc thảo luận là ở dạng tự do); (c) đăng thư dây chuyền hoặc mô hình kinh doanh đa cấp; mạo danh người khác hoặc lừa dối bất kỳ ai; (d) phát tán vi-rút hoặc mã máy tính có hại khác; (e) thu thập hoặc thu thập thông tin về người khác, bao gồm cả địa chỉ email, mà không có sự đồng ý của họ; (f) đăng cùng một ghi chú nhiều lần hoặc "gửi thư rác"; hoặc (g) tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người nào khác sử dụng hoặc tận hưởng Trang web, hoặc hành vi đó, theo đánh giá của Radisson Hospitality, khiến chúng tôi hoặc bất kỳ đơn vị cấp phép, đối tác hoặc khách hàng nào của chúng tôi phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc phương hại nào thuộc bất kỳ loại nào.

Bằng việc đưa ra Thông tin truyền thông, quý khách đồng ý rằng Thông tin truyền thông đó là không bí mật, không độc quyền và có thể được phổ biến hoặc sử dụng bởi Radisson Hospitality. Nếu quý khách đưa ra Thông tin truyền thông, quý khách tự động cấp - hoặc đảm bảo rằng chủ sở hữu nội dung đó đã cấp một cách rõ ràng - cho Radisson Hospitality giấy phép không độc quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, miễn phí trên toàn thế giới để sử dụng, sao chép, tạo các sản phẩm phái sinh từ, sửa đổi, xuất bản, chỉnh sửa, dịch, phân phối, thực hiện và hiển thị Thông tin truyền thông trong bất kỳ phương tiện nào, hoặc bất kỳ hình thức, định dạng hoặc diễn đàn nào hiện được biết đến hoặc sau này được phát triển. Bất kể những điều đã đề cập ở trên, Radisson Hospitality không bắt buộc phải sử dụng bất kỳ Thông tin truyền thông nào.

Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm về Thông tin truyền thông của mình, hậu quả của việc tạo Thông tin truyền thông và sự phụ thuộc của quý khách vào bất kỳ Thông tin truyền thông nào. Radisson Hospitality không chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ Thông tin truyền thông nào. Radisson Hospitality không chịu trách nhiệm sàng lọc hoặc giám sát các Thông tin truyền thông được người dùng thực hiện trên Trang web này. Nếu được người dùng thông báo về một Thông tin truyền thông bị cáo buộc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, Radisson Hospitality có thể điều tra cáo buộc đó và quyết định một cách thiện chí và toàn quyền quyết định xem có nên xóa Thông tin truyền thông đó hay không. Radisson Hospitality sẽ không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm đối với người dùng về việc thực hiện hoặc không thực hiện các hoạt động đó.

Radisson Hospitality bảo lưu quyền (nhưng không bắt buộc) để: (a) ghi lại cuộc đối thoại trên Trang web; (b) điều tra một cáo buộc rằng một Thông tin truyền thông không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này và xác định theo quyết định riêng của mình để xóa hoặc yêu cầu xóa Thông tin truyền thông đó; (c) xóa Thông tin truyền thông lạm dụng, bất hợp pháp, gây rối hoặc lỗi thời hoặc không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này; (d) chấm dứt quyền truy cập của người dùng vào bất kỳ hoặc tất cả các phần của Trang web khi có bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản và Điều kiện này hoặc luật pháp; (e) theo dõi, chỉnh sửa hoặc tiết lộ bất kỳ Thông tin truyền thông nào; hoặc (f) chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ Thông tin truyền thông nào được đăng trên Trang web, bất kể Thông tin truyền thông đó có vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hay không.

Chương trình khuyến mãi

Bất kỳ và tất cả các ưu đãi hoặc khuyến mãi được quảng cáo trên Trang web này đều vô hiệu nếu bị cấm và phải tuân theo việc đăng bất kỳ quy định chính thức nào đối với các ưu đãi hoặc chương trình khuyến mãi đó.

Điều khoản Ứng dụng Di động

Các điều khoản sau áp dụng cho người dùng ứng dụng di động của Radisson Hospitality (mỗi ứng dụng di động được gọi là một "Ứng dụng"): Apple và Google không chịu trách nhiệm về Ứng dụng của chúng tôi.

Người dùng các Ứng dụng Apple

Nếu quý khách tải xuống và/hoặc sử dụng Ứng dụng của chúng tôi trên iPhone hoặc iPad: Quý khách, người dùng cuối của Ứng dụng, thừa nhận rằng Thỏa thuận này được ký kết bởi và giữa Radisson Hospitality và quý khách, chứ không phải với Apple, Inc., và rằng Apple, Inc. không chịu trách nhiệm đối với Ứng dụng và/hoặc Nội dung của Ứng dụng. Bất kể những điều đã đề cập ở trên, quý khách thừa nhận rằng Apple, Inc. và các công ty con của Apple là bên thứ ba được hưởng lợi từ thỏa thuận này với Radisson Hospitality và rằng Apple, Inc. có quyền (và được coi là đã chấp nhận quyền) thực thi các Điều khoản và Điều kiện này. Quý khách thừa nhận rằng Apple, Inc. không có bất kỳ nghĩa vụ nào để duy trì hoặc hỗ trợ Ứng dụng. Quý khách thừa nhận rằng quý khách đã xem xét Điều khoản và Điều kiện của App Store (có trực tuyến tại địa chỉ http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html). Các Điều khoản và Điều kiện của Radisson Hospitality này cũng kết hợp bằng cách tham khảo Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối của Ứng dụng được Cấp phép (Licensed Application End User License Agreement, "LAEULA") do Apple, Inc. xuất bản (có trực tuyến tại địa chỉ http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/dev/stdeula/). Vì mục đích của các Điều khoản và Điều kiện này, Ứng dụng được coi là "Ứng dụng được Cấp phép" như được định nghĩa trong LAEULA và Radisson Hospitality được coi là "Nhà cung cấp Ứng dụng" như được định nghĩa trong LAEULA. Nếu bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào xung đột với các điều khoản của LAEULA, thì các Điều khoản và Điều kiện này sẽ chi phối.

Người dùng Ứng dụng Android

Nếu quý khách tải xuống và/hoặc sử dụng Ứng dụng của chúng tôi từ Google Play: Quý khách, người dùng cuối của Ứng dụng, thừa nhận rằng Radisson Hospitality, chứ không phải Google Inc., cấp phép quyền cài đặt và sử dụng từng Ứng dụng. Quý khách thừa nhận rằng Google không có bất kỳ nghĩa vụ nào để duy trì hoặc hỗ trợ Ứng dụng. Quý khách thừa nhận rằng quý khách đã xem xét Điều khoản Dịch vụ của Trang web Google Play ("Điều khoản")(có trực tuyến tại địa chỉ http://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html) và rằng quý khách đồng ý với Radisson Hospitality theo các Điều khoản và Điều kiện này kết hợp các Điều khoản đó bằng cách tham khảo. Nếu bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào xung đột với các Điều khoản đó, thì các Điều khoản và Điều kiện này sẽ chi phối.

Quý khách không được sử dụng hoặc xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu Ứng dụng trừ khi được luật pháp Bỉ và luật pháp của khu vực tài phán nơi Ứng dụng được cho phép. Cụ thể, nhưng không giới hạn, Ứng dụng không được xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu: (a) vào bất kỳ quốc gia nào bị Liên minh Châu Âu cấm vận hoặc (b) cho bất kỳ ai được liệt kê là "Quốc gia được Chỉ định Đặc biệt", "Bên bị Từ chối" hoặc "Người bị chặn", như được định nghĩa bởi luật pháp của Liên minh Châu Âu hoặc bởi bất kỳ quốc gia thành viên nào của nó hoặc cho bất kỳ ai có được tình trạng tương tự. Bằng cách sử dụng Ứng dụng, quý khách tuyên bố và đảm bảo rằng quý khách không ở bất kỳ quốc gia nào như vậy hoặc trong bất kỳ danh sách nào như vậy. Quý khách cũng đồng ý rằng quý khách sẽ không sử dụng Ứng dụng cho bất kỳ mục đích nào bị cấm bởi Bỉ, Liên minh Châu Âu hoặc bất kỳ luật hiện hành nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển, thiết kế, chế tạo hoặc sản xuất vũ khí hạt nhân, tên lửa hoặc vũ khí hóa học hoặc sinh học.

Điều khoản Đặc biệt chi phối Mở khóa Không chìa thông qua Ứng dụng RED của chúng tôi

Chức năng Mở khóa Không chìa khả dụng tại các khách sạn tham gia chương trình cho những khách đã tải xuống Ứng dụng RED của chúng tôi, những người có đặt trước hợp lệ cho một phòng dành cho khách và những người đã chọn sử dụng Mở khóa Không chìa. Đặt trước hợp lệ có thể không bao gồm đặt trước nhất định được thực hiện thông qua nhân viên lên kế hoạch hội họp, đại lý du lịch, đơn vị bán buôn và trang web của bên thứ ba.

Để sử dụng Mở khóa Không chìa, quý khách phải đảm bảo rằng tất cả các cài đặt cần thiết và kết nối mạng bắt buộc đều được bật và chính xác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cho phép và kích hoạt gửi thông báo đẩy đến thiết bị di động của quý khách. Ngoài ra, quý khách thừa nhận và đồng ý rằng Mở khóa Không chìa chỉ có thể được sử dụng khi chức năng Bluetooth được bật trên thiết bị di động của quý khách và các chìa khóa di động chỉ có thể được cấp hoặc xóa khỏi Ứng dụng RED khi thiết bị di động của quý khách có kết nối mạng. Bất cứ khi nào thiết bị di động của quý khách không có kết nối mạng, quý khách sẽ chỉ có thể sử dụng các chìa khóa di động hợp lệ đã được cài đặt trong Ứng dụng RED. 

Chìa khóa di động được cấp phép cho quý khách là dành riêng cho thiết bị di động của quý khách và quý khách sẽ phải tải xuống lại Ứng dụng RED và đăng ký lại Mở khóa Không chìa nếu quý khách có thiết bị di động mới.

Nếu Mở khóa Không chìa khả dụng với quý khách, quý khách thừa nhận và đồng ý rằng số phòng của quý khách khi đặt trước hợp lệ sẽ được gửi đến thiết bị di động của quý khách thông qua Ứng dụng RED và sẽ có thể xem được đối với bất kỳ ai có quyền truy cập vào thiết bị di động của quý khách thông qua Ứng dụng RED. Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc hạn chế sử dụng Ứng dụng RED trên thiết bị di động của mình và giữ an toàn cho thiết bị di động của quý khách - ví dụ: bằng cách sử dụng mật khẩu hoặc các chức năng bảo mật cần thiết khác để hạn chế quyền truy cập vào thiết bị di động của quý khách hoặc Ứng dụng RED. Quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ không cho phép bên thứ ba sử dụng thiết bị di động của mình để truy cập Ứng dụng RED hoặc sử dụng Mở khóa Không chìa trên thiết bị di động của quý khách.

Nếu bất cứ lúc nào trong khi quý khách có đặt phòng thì đều có thể được truy cập thông qua Mở khóa Không chìa, thiết bị di động của quý khách bị mất, bị đánh cắp hoặc bị tấn công, quý khách đồng ý liên hệ ngay với quầy lễ tân của khách sạn nơi đặt phòng và làm theo mọi hướng dẫn của khách sạn hoặc Radisson Hospitality cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xóa hoặc đồng ý với việc xóa bất kỳ chìa khóa di động nào khỏi thiết bị di động của quý khách). Radisson Hospitality cũng như bất kỳ cơ sở lưu trú tham gia Chương trình nào sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề hoặc khiếu nại nào có thể phát sinh từ việc quý khách không bảo mật thiết bị của mình đầy đủ hoặc không thông báo cho khách sạn lưu trú trong trường hợp thiết bị di động của quý khách bị mất, bị đánh cắp hoặc bị tấn công hoặc mặt khác không còn thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của quý khách hoặc bị xâm phạm.

Quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ chỉ sử dụng Mở cửa Không chìa liên quan đến đặt phòng hợp lệ cho mục đích nhận phòng dự kiến và sử dụng thiết bị di động của quý khách để truy cập các khu vực được chỉ định mà quý khách được phép truy cập hợp pháp, bao gồm cả phòng dành cho khách được chỉ định cho quý khách. Quý khách không được sử dụng Mở khóa Không chìa cho bất kỳ mục đích nào khác và quý khách chỉ có thể sử dụng Mở khóa Không chìa trên thiết bị di động mà quý khách kiểm soát.

Phần mềm Mở khóa Không chìa và chìa khóa di động được bảo vệ bởi luật bản quyền và sáng chế cũng như các điều khoản của hiệp ước quốc tế. Mọi hành vi sao chép hoặc phân phối lại phần mềm hoặc chìa khóa di động đều bị pháp luật nghiêm cấm và có thể dẫn đến các hình phạt dân sự và hình sự nghiêm trọng. Không giới hạn những điều đã đề cập ở trên, việc sao chép hoặc sao chép phần mềm hoặc chìa khóa di động để sao chép thêm hoặc phân phối lại đều bị nghiêm cấm. Radisson Hospitality cấp cho quý khách giấy phép hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể hủy bỏ để sử dụng chức năng Mở cửa Không chìa trên thiết bị di động của quý khách trong khi quý khách sở hữu và kiểm soát thiết bị đó và chỉ để sử dụng như được quy định trong các điều khoản này.

Trách nhiệm của Radisson Hospitality và các Đơn vị cấp phép và Đối tác của Radisson Hospitality

Việc sử dụng Trang web hoặc Nội dung là rủi ro của riêng quý khách. Nội dung trong Trang web này có thể bao gồm các điểm không chính xác về kỹ thuật và lỗi đánh máy, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều không chính xác liên quan đến tỷ giá, phí hoặc tính khả dụng áp dụng cho giao dịch của quý khách. Radisson Hospitality và các đơn vị cấp phép cũng như đối tác của mình không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với những sai sót, sự không chính xác hoặc thiếu sót và không có nghĩa vụ tôn trọng các đặt phòng hoặc thông tin bị ảnh hưởng bởi những sai sót, sự không chính xác hoặc thiếu sót đó. Radisson Hospitality có thể thực hiện các thay đổi, chỉnh sửa, hủy bỏ và/hoặc cải tiến bất cứ lúc nào, kể cả sau khi xác nhận giao dịch. 

NỘI DUNG TRONG TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, VÀ TRONG PHẠM VI ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT HIỆN HÀNH, RADISSON HOSPITALITY TUYÊN BỐ TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. RADISSON HOSPITALITY KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC CHỨC NĂNG CÓ TRONG TRANG WEB SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, RẰNG LỖI SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC HOẶC RẰNG TRANG WEB NÀY HOẶC MÁY CHỦ CUNG CẤP KHÔNG CÓ VIRUS HAY CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC. RADISSON HOSPITALITY KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC THỰC HIỆN BẤT KỲ TUYÊN BỐ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG NỘI DUNG TRONG TRANG WEB NÀY CÓ ĐÚNG ĐẮN, CHÍNH XÁC, ĐÁNG TIN CẬY HAY KHÔNG. QUÝ KHÁCH (VÀ KHÔNG PHẢI RADISSON HOSPITALITY) CHỊU TOÀN BỘ CHI PHÍ CHO TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HOẶC CHỈNH SỬA CẦN THIẾT. LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO QUÝ KHÁCH TRONG PHẠM VI LUẬT HIỆN HÀNH KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý. QUÝ KHÁCH ĐỒNG Ý RẰNG QUÝ KHÁCH TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB. 

RADISSON HOSPITALITY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, DÙ TRONG HỢP ĐỒNG HOẶC VI PHẠM DÂN SỰ, ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ, HOẶC TRÁCH NHIỆM, BAO GỒM (KHÔNG GIỚI HẠN) THIỆT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN HOẶC DOANH THU DỰ KIẾN HOẶC TỔN THẤT KINH TẾ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG HOẶC THIẾU SÓT NÀO CỦA RADISSON HOSPITALITY, CÁC ĐẠI LÝ, CÔNG TY LIÊN KẾT, ĐỐI TÁC LIÊN DOANH, NHÀ THẦU ĐỘC LẬP HOẶC BÊN THỨ BA KHÔNG LIÊN KẾT LÀ KẾT QUẢ CỦA BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG HOẶC THIẾU SÓT NÀO TRONG VIỆC THỰC HIỆN HOẶC VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY HOẶC CHÍNH SÁCH QUYỀN VỀ RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI. GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO QUÝ KHÁCH TRONG PHẠM VI RẰNG LUẬT HIỆN HÀNH KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, TỔNG MỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA RADISSON HOSPITALITY ĐỐI VỚI QUÝ KHÁCH VỀ MỌI TỔN THẤT, THIỆT HẠI VÀ NGUYÊN NHÂN KIỆN TỤNG HOẶC NẾU KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC LỚN HƠN SỐ TIỀN QUÝ KHÁCH ĐÃ TRẢ ĐỂ TRUY CẬP TRANG WEB. THEO ĐÂY, QUÝ KHÁCH TỪ BỎ BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ KHIẾU NẠI, NGUYÊN NHÂN KIỆN TỤNG HOẶC QUYỀN ĐƯA RA KHIẾU NẠI HOẶC NGUYÊN NHÂN KIỆN TỤNG NÀY PHÁT SINH NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB, THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY SAU MỘT (1) NĂM KỂ TỪ SỰ KIỆN ĐẦU TIÊN VỀ LOẠI HÀNH ĐỘNG, SỰ KIỆN, ĐIỀU KIỆN HOẶC THIẾU SÓT LÀM CƠ SỞ KHIẾU NẠI HOẶC NGUYÊN NHÂN KIỆN TỤNG. 

Nếu quý khách tải xuống và/hoặc sử dụng Ứng dụng của chúng tôi trên iPhone hoặc iPad: Ngoài ra, quý khách xác nhận và đồng ý rằng trong mọi trường hợp, Apple, Inc. sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Ứng dụng (bao gồm, nhưng không giới hạn, khiếu nại của bên thứ ba rằng Ứng dụng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba đó) hoặc việc quý khách sử dụng hoặc sở hữu Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) khiếu nại về trách nhiệm sản phẩm; (ii) bất kỳ khiếu nại nào cho rằng Ứng dụng không tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành nào; và (iii) khiếu nại phát sinh theo luật bảo vệ người tiêu dùng hoặc luật tương tự. Quý khách thừa nhận và đồng ý rằng, trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, Apple, Inc. sẽ không có nghĩa vụ bảo hành nào đối với Ứng dụng.

Tài khoản của Quý khách

Khi quý khách sử dụng Trang web này, quý khách chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của quý khách và hạn chế quyền truy cập vào máy tính hoặc thiết bị di động của quý khách. Quý khách đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra với tài khoản hoặc mật khẩu của quý khách. Radisson Hospitality bảo lưu quyền từ chối dịch vụ, chấm dứt tài khoản, xóa hoặc chỉnh sửa nội dung hoặc hủy đơn hàng theo quyết định riêng của mình.

Bồi thường

Quý khách đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Radisson Hospitality, các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, đơn vị cấp phép và đối tác của họ không bị tổn hại trước và chống lại mọi khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu, trách nhiệm pháp lý và dàn xếp bao gồm nhưng không giới hạn, các khoản phí pháp lý và kế toán hợp lý, xuất phát từ hoặc bị cáo buộc là do việc quý khách vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Thông tin chung

Việc truy cập Nội dung có thể không hợp pháp đối với một số người hoặc ở một số quốc gia. Khi quý khách truy cập Trang web, quý khách sẽ tự chịu rủi ro và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp tại khu vực tài phán của quý khách. Các điều khoản sau đây vẫn tồn tại khi hết hạn hoặc chấm dứt các Điều khoản và Điều kiện này vì bất kỳ lý do gì: Trách nhiệm pháp lý của Radisson Hospitality và các Đơn vị cấp phép và Đối tác của Radisson, Hạn chế sử dụng, Nội dung gửi Ý tưởng, Thông tin truyền thông của Người dùng, Bồi thường, Luật hiện hành và Thỏa thuận Hoàn chỉnh.

Luật hiện hành

Các Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh theo luật pháp của Bỉ, bất kể mâu thuẫn với các quy định của pháp luật. Quý khách và Radisson Hospitality theo đây đồng ý rõ ràng và đệ trình lên cơ quan tài phán duy nhất của tòa án Bỉ để phân xử hoặc định đoạt bất kỳ khiếu nại, kiện tụng hoặc tranh chấp nào phát sinh từ các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu quý khách là khách hàng ở Liên minh Châu Âu và chúng tôi kiểm soát Trang web này tại lãnh thổ của quý khách. Không có nội dung nào trong các Điều khoản và Điều kiện này ngăn cản khách hàng thực hiện các quyền của họ dựa trên các quy định bắt buộc của luật pháp địa phương hoặc (trong trường hợp luật pháp địa phương yêu cầu) để hưởng lợi ích từ quyền tài phán của các tòa án quốc gia của quý khách. Nếu bất kỳ điều khoản nào hoặc các Điều khoản và Điều kiện này được phát hiện là không hợp lệ bởi bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào, thì sự vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của Điều khoản và Điều kiện này. Việc từ bỏ bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào sẽ không được coi là từ bỏ thêm hoặc tiếp tục từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác.

Thỏa thuận Hoàn chỉnh

Trừ khi được cung cấp rõ ràng trong một thông báo hoặc tuyên bố miễn trừ trách nhiệm cụ thể được đăng bởi hoặc thay mặt cho Radisson Hospitality trên Trang web này, các Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi, cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa quý khách và Radisson Hospitality đối với việc sử dụng Trang web và Nội dung.