Đạo luật Bản quyền Tác giả Kỹ thuật số

Nếu quý khách yêu cầu xóa nội dung do vi phạm bản quyền của mình, xin lưu ý rằng Đạo luật Bản quyền Tác giả Kỹ thuật số năm 1998 (Digital Millennium Copyright Act, "DMCA") cung cấp quyền truy đòi cho các chủ sở hữu bản quyền tin rằng tài liệu xuất hiện trên Internet vi phạm quyền của họ theo luật bản quyền của Hoa Kỳ. Nếu quý khách tin rằng tác phẩm của chính quý khách hoặc tác phẩm của bên thứ ba mà quý khách được ủy quyền hành động, được giới thiệu trên Trang web này hoặc đã được sao chép và cung cấp trên Trang web này theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. Thông báo của quý khách phải thực hiện bằng văn bản và phải bao gồm:

  • Chữ ký điện tử hoặc vật lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền lợi của bản quyền; 
  • mô tả về tác phẩm có bản quyền mà quý khách cho là đã bị vi phạm; 
  • mô tả về vị trí của tài liệu mà quý khách cho là vi phạm trên Trang web này (bao gồm URL, tiêu đề và/hoặc số mục nếu có hoặc các đặc điểm nhận dạng khác); 
  • tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của quý khách và tên của chủ sở hữu nếu quý khách không phải là chủ sở hữu bản quyền; và 
  • một tuyên bố bằng văn bản rằng quý khách có cơ sở để tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; và
  • tuyên bố của quý khách, được đưa ra dưới hình thức bị phạt nếu khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của quý khách là chính xác và quý khách là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền. 
  • Tuyên bố của quý khách phải được đề địa chỉ như sau:

Copyright Agent
Radisson Hotels
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305

DMCA@radissonhotels.com

Bất kỳ thông báo nào của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền mà không tuân thủ các yêu cầu của DMCA sẽ không được coi là thông báo đầy đủ và sẽ không được coi là cung cấp cho chúng tôi tin tức thực tế về các sự kiện hoặc hoàn cảnh mà từ đó tài liệu vi phạm hoặc hành vi là hiển nhiên.