חוק זכויות יוצרים של המילניום הדיגיטלי

אם ברצונכם להסיר תוכן בגלל הפרה של זכויות היוצרים שלכם, יש לשים לב ש-Digital Millennium Copyright Act של 1998 ("DMCA") מספק סעד לבעלי זכויות יוצרים המאמינים שחומר המופיע באינטרנט מפר את זכויותיהם במסגרת חוק זכויות היוצרים בארה"ב. אם אתם סבורים שעבודה שלכם, או עבודתו של צד שלישי עבורו אתם מורשים לפעול, מוצגת באתר זה או הועתקה והפכה זמינה בדרך אחרת באתר זה באופן המהווה הפרת זכויות יוצרים, נא להודיע לנו מיד. ההודעה חייבת להיות בכתב ועליה לכלול:

  • חתימה אלקטרונית או פיזית של בעל זכויות היוצרים או של האדם המורשה לפעול בשם הבעלים של זכויות היוצרים;  
  • תיאור של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים שלטענתכם הופרו;  
  • תיאור היכן באתר זה נמצא החומר שלטענתכם מפר (כולל כתובת האתר, הכותרת ו/או מספר הפריט אם רלוונטי, או מאפיינים מזהים אחרים);  
  • השם, הכתובת מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל שלכם, ואם אינכם הבעלים של זכויות היוצרים, שם הבעלים; וכן  
  • הצהרה בכתב שלכם כי אתם מאמינים בתום לב שהשימוש השנוי במחלוקת אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, סוכנו או החוק; וכן
  • הצהרה שלכם, שניתנה במסגרת חוק העונש של עדות שקר, שהמידע לעיל בהודעתכם מדויק וכי אתם הבעלים של זכויות היוצרים או מורשים לפעול בשמו של בעל זכויות היוצרים.  
  • יש לשלוח את ההצרה לכתובת הבאה:

Copyright Agent
Radisson Hotels
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305

DMCA@radissonhotels.com

כל הודעה של בעל זכויות יוצרים או אדם המורשה לפעול מטעמו שלא עומדת בדרישות ה-DMCA לא תיחשב כהודעה מספקת ולא תיחשב כמקנה לנו ידע ממשי על עובדות או נסיבות שמהן נובעות העובדות לגבי חומר מפר או מעשים.