Zakon o zaštiti autorskih prava u digitalnom tisućljeću

Ako tražite uklanjanje sadržaja jer predstavlja kršenje vaših autorskih prava, imajte na umu da Zakon o zaštiti autorskih prava u digitalnom tisućljeću iz 1998. („DMCA”) omogućuje zaštitu vlasnicima autorskih prava koji vjeruju da se materijalom objavljenom na internetu krše njihova prava prema zakonu o autorskim pravima SAD-a. Ako vjerujete da je vaše djelo ili djelo treće strane koju ste ovlašteni zastupati objavljeno na ovim stranicama ili da je na drugi način kopirano i omogućeno na ovim stranicama na način koji predstavlja kršenje autorskih prava, odmah nas o tome obavijestite. Obavijest mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati:

  • elektronički ili vlastoručni potpis vlasnika autorskih prava ili osobe koja je ovlaštena zastupati osobu koja je nositelj autorskih prava 
  • opis djela koje je zaštićeno autorskim pravima za koja tvrdite da su prekršena 
  • opis lokacije na ovoj stranici na kojoj se nalazi materijal za koji tvrdite da predstavlja kršenje (uključujući URL, naslov i/ili redni broj, ako postoji, odnosno druga svojstva pomoću kojih se isti može identificirati) 
  • vaše ime, adresu, broj telefona i e-mail adresu te, ako niste vlasnik autorskih prava, ime vlasnika i 
  • vašu pisanu izjavu da u dobroj vjeri smatrate da spornu upotrebu ne dopušta vlasnik, njegov zastupnik ni zakon, i
  • vašu pisanu izjavu, pod prijetnjom kazne za krivokletstvo, da su gore navedene informacije iz obavijesti točne te da ste vlasnik autorskih prava ili ovlašteni zastupnik vlasnika. 
  • Izjavu pošaljite na sljedeću adresu:

Copyright Agent
Radisson Hotels
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305

DMCA@radissonhotels.com

Obavijest vlasnika autorskih prava ili osobe ovlaštene za zastupanje vlasnika koja nije u skladu sa zahtjevima DMCA-a neće se smatrati dostatnom niti će se smatrati da smo upoznati s činjenicama ili okolnostima iz kojih proizlazi da predmetni materijal ili postupanje predstavljaju kršenje.