Regulamin Radisson Rewards

1. DEFINICJE RADISSON REWARDS

2. UCZESTNICTWO W RADISSON REWARDS

• Kryteria kwalifikacyjne

• Rejestracja

• Obowiązki uczestników

• Utrata ważności punktów i anulowanie uczestnictwa

3. UCZESTNICTWO W RADISSON REWARDS FOR BUSINESS

• Kryteria kwalifikacyjne

• Rejestracja

• Obowiązki uczestników

• Utrata ważności punktów i anulowanie uczestnictwa

4. PUNKTY

• Zdobywanie punktów

• Wykorzystywanie punktów

• Poziom Elite

• Postanowienia różne

5. POSTANOWIENIA OGÓLNE

• Zastrzeżenia dotyczące gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

• Zmiany w programie lub jego zakończenie

• Prawo właściwe i jego interpretacja

• Rozwiązywanie sporów

6. KONTAKT

Poniższe postanowienia zastępują wszystkie wcześniejsze Regulaminy programu Radisson Rewards. Rozpoczynając lub kontynuując uczestnictwo w programie Radisson Rewards po dacie jego wejścia w życie, uczestnik programu zgadza się na poniższe postanowienia:

Radisson Rewards™ to program lojalnościowy Radisson Hotel Group w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz w regionie Azji i Pacyfiku („Radisson Rewards” lub „Program”) oferowany uczestnikom Programu (zwanym dalej „uczestnikami”) przez spółkę Radisson Loyalty Management B.V., jej podmioty stowarzyszone i zależne („Radisson”, „my”, „nas” lub „nasze”). Program Radisson Rewards oferuje uczestnikom możliwość zbierania i wykorzystywania punktów (w Hotelach uczestniczących w programie i u naszych Partnerów). Niniejszy Regulamin („Regulamin programu”) reguluje kwestie uczestnictwa w programie Radisson Rewards, a obowiązkiem uczestnika jest jego przeczytanie i zrozumienie. Radisson może w dowolnej chwili, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, według własnego uznania i bez uprzedzenia ani odpowiedzialności zakończyć, zmienić, zmodyfikować lub uzupełnić program Radisson Rewards, korzyści związane z Programem lub Regulamin programu. Stając się uczestnikiem programu Radisson Rewards oraz zbierając i wymieniając punkty, uczestnik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejszy Regulamin programu. Uczestnictwo w Programie i związane z nim korzyści oferowane są według własnego uznania Radisson.

1. DEFINICJE RADISSON REWARDS

a. „Nocleg w nagrodę” oznacza nocleg w Hotelach uczestniczących w programie opłacony przy użyciu zebranych punktów. Noclegi w nagrodę podlegają Regulaminowi programu i warunkom Hotelów uczestniczących w programie.

b. „Pobyt w nagrodę” oznacza pobyt w Hotelu uczestniczącym w programie, który obejmuje jeden lub więcej Noclegów w nagrodę.

c. „Rezerwacja kwalifikowana” oznacza rezerwację dokonaną przez uczestnika programu Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Business w systemie GDS lub w witrynie Radisson na Pobyt kwalifikowany lub Noc kwalifikowaną po Stawce kwalifikowanej.

d. „Kwalifikowane posiłki i napoje” to wybrane posiłki i napoje, które zostały zarejestrowane na konto pokoju uczestnika podczas Pobytu kwalifikowanego.

e. „Nocleg kwalifikowany” oznacza jeden nocleg w Hotelu uczestniczącym w programie zarezerwowany po Stawce kwalifikowanej.

f. „Stawka kwalifikowana” oznacza stawkę w systemie rezerwacji Radisson, za którą otrzymuje się punkty w programie lojalnościowym. Stawka kwalifikowana nie obejmuje między innymi stawek dla pracowników, przyjaciół i rodziny, personelu lotniczego, pracowników biur podróży, niektórych stawek promocyjnych i pakietowych, stawek opłacanych przy pomocy vouchera na bezpłatny nocleg i innych bezpłatnych lub barterowych pokoi, a także stawek zarezerwowanych przez biura podróży online, niezależnie od tego, czy są to stawki bezpośrednie, aukcyjne czy przetargowe oraz stawek zarezerwowanych i rozliczanych za pośrednictwem konta głównego, w tym rachunków grupowych i kont organizatorów wycieczek oraz niektórych innych stawek zarezerwowanych przez podmioty zewnętrzne.

g. „Pobyt kwalifikowany” oznacza jeden lub więcej kolejnych Noclegów kwalifikowanych w tym samym Hotelu uczestniczącym w programie, niezależnie od liczby zameldowań i wymeldowań podczas danego pobytu.

h. „Poziom Elite” oznacza poziom uczestnictwa w programie Radisson Rewards z różnymi i/lub dodatkowymi korzyściami płynącymi z Programu w zależności od rzeczywistego poziomu uczestnictwa, zgodnie z ustaleniami, jakie Radisson określi według własnego uznania.

i. „Zakup podczas wydarzenia” oznacza kwotę w dolarach amerykańskich wydaną w Hotelu uczestniczącym w programie na wybrane zakupy związane ze spotkaniami, wydarzeniami i konwencjami, z wyłączeniem podatków i napiwków obciążających rachunek ogólny wydarzenia.

j. „Punkty i gotówka” oznaczają metodę wykupu, w ramach której uczestnik płaci punktami tylko część Noclegu w nagrodę.

k. „GDS” oznacza Globalny System Dystrybucji.

l. „Hotele uczestniczące w programie” to wybrane hotele i obiekty prowadzące działalność pod markami Radisson, w tym Radisson Individuals, Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson i Country Inn & Suites by Radisson oraz pod innymi markami lub w ramach koncepcji, które mogą zostać dodane przez Radisson w przyszłości, oferujące korzyści uczestnikom programu Radisson Rewards. Hotele uczestniczące w programie i korzyści związane z Programem oferowane przez dany Hotel uczestniczący w programie mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

m. „Partnerzy” to osoby trzecie i ich usługodawcy, którzy oferują korzyści uczestnikom programu Radisson Rewards. Partnerzy i korzyści z Programu oferowane przez danego Partnera mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu programu nie ma na celu, nie tworzy ani nie ustanawia żadnej relacji agencyjnej, partnerskiej ani joint venture między nami a naszymi Partnerami.

n. „Oczekujące punkty” nie są dostępne do wymiany, dopóki nie zostaną zamienione na punkty do wymiany, co ma miejsce około 15 dni po wykorzystaniu Rezerwacji kwalifikowanej. Oczekujące punkty, które nie zostaną zamienione na punkty do wymiany (np. anulowane rezerwacje lub nieobecność) przepadają.

o. „Radisson Rewards” oznacza program nagród Radisson Hotel Group w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz w regionie Azji i Pacyfiku, który może być okresowo oferowany.

p. „Radisson Rewards for Business” oznacza program nagród Radisson Hotel Group w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz w regionie Azji i Pacyfiku, który może być okresowo oferowany organizatorom konferencji i wydarzeń, organizatorom MŚP i biurom podróży.

q. „Radisson Rewards Americas” oznacza program lojalnościowy Radisson Hotel Group Americas, w ramach którego uczestnicy zbierają i/lub wymieniają punkty w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Ameryce Łacińskiej lub na Karaibach.

r. „Radisson Rewards for Business Americas” oznacza programy lojalnościowe Radisson Hotel Group Americas, w ramach których nasi biznesowi uczestnicy zbierają i wymieniają punkty oraz prowadzą interesy w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach w charakterze organizatora konferencji i wydarzeń lub konsultanta ds. podróży.

s. „Opłaty za pokój” to kwota Stawki kwalifikowanej w dolarach amerykańskich zapłacona podczas Pobytu kwalifikowanego. Opłaty za pokój nie obejmują podatków, opłat dodatkowych ani opłat pobieranych przez osoby trzecie i którymi pokój został obciążony, takich jak opłaty za telefon lub inne usługi komunikacyjne, usługi pralni, filmy pay-per-view, rozrywkę, zaplecze rekreacyjne, restauracje, bankiety, catering, sklepy z upominkami, sklepy, najemców, kontrahentów lub koncesjonariuszy.

t. „Punkty do wymiany” oznaczają punkty dostępne do wymiany.

2. UCZESTNICTWO W RADISSON REWARDS

a. Kryteria kwalifikacyjne: O uczestnictwo w programie Radisson Rewards mogą się ubiegać osoby pełnoletnie w swoim kraju zamieszkania. Uczestnicy programu Radisson Rewards muszą podać i utrzymywać zgodny z prawdą adres e-mail oraz zgodny z prawdą adres zamieszkania, który obejmuje miasto, stan lub województwo i kraj. Jedna osoba może mieć tylko jedną aktywną rejestrację w programie Radisson Rewards i nie może zbierać Punktów na więcej niż jednym koncie Radisson Rewards. Uczestnicy programu mogą również utrzymywać uczestnictwo w programie Radisson Rewards Americas przy użyciu tego samego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Uczestnictwo w programie Radisson Rewards jest nieważne, jeśli obowiązujące prawo, przepisy lub regulacje tego zabraniają.

b. Rejestracja: Wnioskodawca może ubiegać się o uczestnictwo w programie Radisson Rewards w Hotelu uczestniczącym w programie online pod adresem https://www.radissonhotels.com/pl-pl/radisson-rewards/join, za pośrednictwem aplikacji Radisson Hotels lub telefonicznie, dzwoniąc do Działu obsługi uczestników programu. Aby znaleźć numer telefonu dla swojego regionu, należy odwiedzić www.radissonhotels.com/pl-pl/contact-us. Możemy, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, według własnego uznania i bez żadnej odpowiedzialności wobec wnioskodawcy, zaakceptować lub odrzucić wniosek o uczestnictwo w programie Radisson Rewards. Jeśli zaakceptujemy wniosek o uczestnictwo, utworzymy konto Radisson Rewards na nazwisko wnioskodawcy. Jeśli wniosek o uczestnictwo zostanie złożony i zaakceptowany w Hotelu uczestniczącym w programie podczas Pobytu kwalifikowanego, wnioskodawca otrzyma numer członkowski programu Radisson Rewards i dane uwierzytelniające w momencie rejestracji. Jeśli wnioskodawca złoży wniosek o uczestnictwo online, za pośrednictwem aplikacji lub kontaktując się z działem obsługi uczestników programu, a jego wniosek zostanie zaakceptowany, otrzyma swój numer członkowski Radisson Rewards i dane uwierzytelniające w wiadomości e-mail.

c. Obowiązki uczestników: Uczestnik programu Radisson Rewards zgadza się przestrzegać niniejszego Regulaminu programu, obowiązujących warunków naszych Partnerów oraz wszystkich obowiązujących przepisów, zasad i regulacji. Uczestnik potwierdza, że bierze udział w programie Radisson Rewards na swoje własne ryzyko. Uczestnik zgadza się, że jeśli sprzeciwi się jakiemukolwiek z postanowień Regulaminu programu lub jakimkolwiek jego modyfikacjom bądź w inny sposób będzie niezadowolony z programu Radisson Rewards, będzie miał prawo do anulowania uczestnictwa. Uczestnik zgadza się z tym, że jest odpowiedzialny za ograniczenie dostępu i zachowanie poufności swojego numeru członkowskiego w programie Radisson Rewards, konta i hasła. Uczestnik ponadto zgadza się niezwłocznie nas powiadomić o kradzieży numeru członkowskiego Radisson Rewards oraz o możliwej kradzieży lub naruszeniu poufności hasła. Uczestnik zgadza się przez cały czas przekazywać nam dokładne informacje i niezwłocznie informować nas o wszelkich zmianach w swoich danych. Uczestnik rozumie, że skorzystanie z ofert w ramach programu Radisson Rewards może podlegać obowiązkowi podatkowemu i zgadza się z tym, że wszelkie zobowiązania podatkowe, w tym ujawnienie, w związku z jego uczestnictwem w programie Radisson Rewards są wyłącznie jego odpowiedzialnością.

d. Utrata ważności punktów i anulowanie uczestnictwa:

i. Utrata ważności punktów: W przypadku braku aktywności związanej z punktami na koncie Radisson Rewards przez okres 24 miesięcy możemy w dowolnym momencie i według własnego uznania oraz bez powiadomienia lub odpowiedzialności wobec uczestnika unieważnić i anulować część lub wszystkie punkty.

ii. Anulowanie uczestnictwa w programie Radisson Rewards przez uczestnika: Uczestnik może anulować uczestnictwo w programie Radisson Rewards w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą dowolnego z kanałów kontaktowych podanych w ostatnim rozdziale niniejszego Regulaminu.

iii. Inne zmiany w programie Radisson Rewards i anulowanie uczestnictwa przez nas: Oprócz powyższych postanowień możemy, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w każdej chwili, według własnego uznania i bez uprzedzenia lub jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestnika (i) zmodyfikować, zawiesić lub anulować jego uczestnictwo w programie Radisson Rewards; (ii) zmodyfikować, zawiesić lub anulować jego Status Elite; (iii) zmodyfikować, zawiesić, unieważnić lub anulować wszystkie lub część punktów; (iv) zmodyfikować, zawiesić, unieważnić lub anulować możliwość wymiany punktów. Takie kroki możemy podjąć z myślą o wygodzie realizacji programu Radisson Rewards lub jeśli istnieją uzasadnione powody, by podejrzewać, według naszego własnego uznania, że ​​(i) uczestnik naruszył Program lub korzysta z niego w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem programu, intencją Programu lub jakąkolwiek jego częścią; (ii) nadużył programu Radisson Rewards lub niewłaściwie go wykorzystywał; (iii) aktywność na koncie lub poziom uczestnictwa wiąże się z oszustwem, nieuczciwością, kradzieżą lub innymi nielegalnymi lub niestosownymi działaniami albo z nich wynika; (iv) uczestnik świadomie próbuje uzyskać lub mieć więcej niż jedno konto Radisson Rewards; (v) uczestnictwo w programie Radisson Rewards narusza jakiekolwiek obowiązujące prawa, warunki lub regulacje; (vi) nasze oferowane korzyści w ramach programu Radisson Rewards naruszają jakiekolwiek obowiązujące prawa, warunki lub regulacje; lub (vii) uczestnik nie zapłacił żadnych kwot należnych za nadużycia, niewłaściwe, obraźliwe lub wrogie zachowanie w związku z programem Radisson Rewards, Hotelami uczestniczącymi w programie, hotelami Radisson lub naszymi Partnerami lub członkami ich kierownictwa, dyrektorami, agentami, pracownikami, przedstawicielami lub gośćmi. Prawa te stanowią uzupełnienie wszelkich innych środków zaradczych, które mogą być dostępne dla nas zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mamy prawo do podjęcia odpowiednich działań administracyjnych i/lub prawnych, w tym między innymi postępowań karnych lub cywilnych, które według własnego uznania uznamy za niezbędne.

iv. Skutki anulowania uczestnictwa: Jeśli uczestnictwo w programie Radisson Rewards zostanie z jakiegoś powodu anulowane, konto uczestnika programu Radisson Rewards zostanie zamknięte, a wszystkie punkty zgromadzone na koncie Radisson Rewards zostaną anulowane, utracone, unieważnione i nie będą już dostępne do wykorzystania. Jeśli zmodyfikujemy, zawiesimy, unieważnimy lub anulujemy część lub wszystkie punkty, zostaną one usunięte z konta Radisson Rewards i nie będą już dostępne do wymiany.

e. Kwalifikowalność i rejestracja w programie Radisson Rewards Americas: Osoby niebędące uczestnikami i uczestnicy programu Radisson Rewards mogą zostać uczestnikami programu Radisson Rewards Americas dla uczestników, którzy chcą zbierać i wymieniać punkty na nagrody w naszych hotelach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Ameryce Łacińskiej lub na Karaibach. Wniosek o uczestnictwo i rejestrację w programie Radisson Rewards Americas podlega Regulaminowi programu i Polityce prywatności przedstawionym przez Radisson Hospitality, Inc. Można je znaleźć na stronie https://www.radissonhotelsamericas.com/en-us/terms-and-conditions

3. UCZESTNICTWO W RADISSON REWARDS FOR BUSINESS

a. Kwalifikowalność:O uczestnictwo w programie Radisson Rewards for Business mogą się ubiegać osoby pełnoletnie w swoim kraju zamieszkania. Uczestnicy programu Radisson Rewards for Business muszą podać i utrzymywać zgodny z prawdą adres e-mail oraz zgodny z prawdą adres zamieszkania, który obejmuje miasto, stan lub województwo i kraj. Jedna osoba może mieć tylko jedną aktywną rejestrację w programie Radisson Rewards i nie może zbierać Punktów na więcej niż jednym koncie Radisson Rewards. Uczestnicy mogą również utrzymywać uczestnictwo w programie Radisson Rewards for Business Americas przy użyciu tego samego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Uczestnictwo w programie Radisson Rewards jest nieważne, jeśli obowiązujące prawo, przepisy lub regulacje tego zabraniają.

i. Kwalifikowalność jako biuro podróży: Wnioskowanie o uczestnictwo w programie Radisson Rewards for Business Travel Agents jest otwarte dla osób, które spełniają powyższe kryteria w części 3a, są konsultantami ds. podróży w kwalifikujących się krajach i są członkami ARC/IATA/CLIA/TIDS/TRUE.

ii. Kwalifikowalność jako organizator konferencji i wydarzeń: Wnioskowanie o uczestnictwo w programie Radisson Rewards for Business Meeting and Event Planner jest otwarte dla osób, które spełniają powyższe kryteria w części 3a i które są organizatorami wydarzeń specjalnych oraz innymi profesjonalistami, którzy planują spotkania i konferencje.

iii. Kwalifikowalność jako przedsiębiorstwa MŚP: Wnioskowanie o uczestnictwo w programie Radisson Rewards for Business SME Enterprises jest otwarte dla osób, które spełniają powyższe kryteria w części 3.1.a) i są odpowiedzialne za planowanie rezerwacji pokoi dla innych osób, takich jak osobiści asystenci, decydenci oraz małe i średnie biura podróży.

b. Rejestracja: Wnioskodawca może ubiegać się o uczestnictwo w programie Radisson Rewards for Business w Hotelu uczestniczącym w programie online pod adresem www.radissonhotels.com/pl-pl/rewards/join-b2b, za pośrednictwem aplikacji Radisson Hotels lub telefonicznie, dzwoniąc do Działu obsługi uczestników programu. Aby znaleźć numer telefonu dla Twojego regionu, należy odwiedzić www.radissonhotels.com/pl-pl/contact-us. Możemy, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, według własnego uznania i bez żadnej odpowiedzialności wobec wnioskodawcy, zaakceptować lub odrzucić wniosek o uczestnictwo w programie Radisson Rewards for Business. Jeśli przyjmiemy wniosek o uczestnictwo, utworzymy konto Radisson Rewards for Business na nazwisko wnioskodawcy i wyślemy numer jego konta Radisson Rewards for Business na adres e-mail podany podczas rejestracji.

c. Obowiązki uczestników: Uczestnik programu Radisson Rewards for Business zgadza się przestrzegać niniejszego Regulaminu programu, obowiązujących warunków naszych Partnerów oraz wszystkich obowiązujących przepisów, zasad i regulacji. Uczestnik potwierdza, że bierze udział w programie Radisson Rewards for Business na swoje własne ryzyko. Uczestnik potwierdza, że jeśli sprzeciwi się jakiemukolwiek z postanowień Regulaminu programu lub jakimkolwiek jego modyfikacjom bądź w inny sposób będzie niezadowolony z programu Radisson Rewards for Business, anuluje swoje uczestnictwo w programie. Uczestnik zgadza się z tym, że jest odpowiedzialny za ograniczenie dostępu i zachowanie poufności swojego numeru konta i profilu członkowskiego w programie Radisson Rewards for Business. Uczestnik ponadto zgadza się niezwłocznie nas powiadomić o możliwej kradzieży lub naruszeniu numeru konta, profilu członkowskiego Radisson Rewards for Business, w tym hasła. Uczestnik zgadza się, że jest odpowiedzialny za ograniczenie dostępu i zachowanie poufności swojego numeru członkowskiego, konta i hasła programu Radisson Rewards, a także akceptuje wszelkie konsekwencje nieprzestrzegania tego obowiązku, w tym utratę lub kradzież punktów lub danych osobowych. Uczestnik zgadza się przez cały czas przekazywać nam dokładne informacje i niezwłocznie informować nas o wszelkich zmianach w swoich danych. Uczestnik rozumie, że skorzystanie z ofert w ramach programu Radisson Rewards for Business może podlegać obowiązkowi podatkowemu i zgadza się z tym, że wszelkie zobowiązania podatkowe, w tym ujawnienie, w związku z jego uczestnictwem w programie Radisson Rewards for Business są wyłącznie jego odpowiedzialnością. W przypadku pytań dotyczących podatków w ramach programu należy skonsultować się z doradcą podatkowym. Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, należy powiadomić swojego pracodawcę i/lub agencję, stosownie do przypadku, oraz swoich klientów o swoim udziale w Programie. Uczestnicząc w Programie, uczestnik potwierdza, że poinformował o tym swojego pracodawcę i/lub agencję oraz klientów, a także że rozumie on, że w wyniku uczestnictwa w programie Radisson Rewards for Business może otrzymać korzyści wynikające z Programu.

d. Utrata ważności punktów i anulowanie uczestnictwa:

i. Utrata ważności punktów: W przypadku braku aktywności związanej z punktami na koncie Radisson Rewards for Business przez okres 24 miesięcy możemy w dowolnym momencie i według własnego uznania oraz bez powiadomienia lub odpowiedzialności wobec uczestnika unieważnić i anulować część lub wszystkie punkty.

ii. Anulowanie uczestnictwa w programie Radisson Rewards for Business przez uczestnika: Uczestnik może anulować uczestnictwo w programie Radisson Rewards for Business w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą dowolnego z kanałów kontaktowych podanych w ostatnim rozdziale niniejszego Regulaminu.

iii. Inne zmiany w programie Radisson Rewards for Business i anulowanie uczestnictwa przez nas: Oprócz powyższych postanowień możemy, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w każdej chwili, według własnego uznania i bez uprzedzenia lub jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestnika (i) zmodyfikować, zawiesić lub anulować jego uczestnictwo w programie Radisson Rewards for Business; (ii) zmodyfikować, zawiesić, unieważnić lub anulować wszystkie lub część punktów; (iii) zmodyfikować, zawiesić, unieważnić lub anulować możliwość wymiany punktów. Takie kroki możemy podjąć z myślą o wygodzie realizacji programu Radisson Rewards for Business lub jeśli istnieją uzasadnione powody, by podejrzewać, według naszego własnego uznania, że ​​(i) uczestnik naruszył Program lub korzysta z niego w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem programu, intencją Programu lub jakąkolwiek jego częścią; (ii) nadużył programu Radisson Rewards for Business lub niewłaściwie go wykorzystywał; (iii) aktywność na koncie lub poziom uczestnictwa wiąże się z oszustwem, nieuczciwością, kradzieżą lub innymi nielegalnymi lub niestosownymi działaniami albo z nich wynika; (iv) uczestnik świadomie próbuje uzyskać lub mieć więcej niż jedno konto Radisson Rewards for Business; (v) uczestnictwo w programie Radisson Rewards for Business narusza jakiekolwiek obowiązujące prawa, warunki lub regulacje; (vi) nasze oferowane korzyści w ramach programu Radisson Rewards for Business naruszają jakiekolwiek obowiązujące prawa, warunki lub regulacje; lub (vii) uczestnik nie zapłacił żadnych kwot należnych za nadużycia, niewłaściwe, obraźliwe lub wrogie zachowanie w związku z programem Radisson Rewards for Business, Hotelami uczestniczącymi w programie, Radisson lub naszymi Partnerami lub członkami ich kierownictwa, dyrektorami, agentami, pracownikami, przedstawicielami lub gośćmi. Prawa te stanowią uzupełnienie wszelkich innych środków zaradczych, które mogą być dostępne dla nas zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mamy prawo do podjęcia odpowiednich działań administracyjnych i/lub prawnych, w tym między innymi postępowań karnych lub cywilnych, które według własnego uznania uznamy za niezbędne.

iv. Skutki anulowania uczestnictwa: Jeśli uczestnictwo w programie Radisson Rewards for Business zostanie z jakiegoś powodu anulowane, konto uczestnika programu Radisson Rewards for Business zostanie zamknięte, a wszystkie punkty zgromadzone na koncie Radisson Rewards for Business zostaną anulowane, utracone, unieważnione i nie będą już dostępne do wymiany. Jeśli zmodyfikujemy, zawiesimy, unieważnimy lub anulujemy część lub wszystkie punkty, zostaną one usunięte z konta Radisson Rewards for Business i nie będą już dostępne do wymiany.

e. Kwalifikowalność i rejestracja w programie Radisson Rewards for Business Americas: Osoby niebędące uczestnikami i uczestnicy programu Radisson Rewards for Business mogą zostać uczestnikami programu Radisson Rewards for Business Americas dla uczestników, którzy chcą zbierać i wymieniać punkty na nagrody w naszych hotelach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Wniosek o uczestnictwo i rejestrację w programie Radisson Rewards for Business Americas podlega Regulaminowi programu i Polityce prywatności przedstawionym przez Radisson Hospitality, Inc. Można je znaleźć na stronie www.radissonhotelsamericas.com/en-us/terms-and-conditions.

4. PUNKTY

a. Zbieranie punktów w programie Radisson Rewards:

i. W Hotelach uczestniczących w programie: Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą zdobyć 20 punktów za jednego amerykańskiego dolara wydanego na Opłaty za pokój oraz Kwalifikowane posiłki i napoje w Hotelach uczestniczących w programie. Zniżka nie obejmuje podatku, napiwków, napojów alkoholowych, obsługi hotelowej, posiłków zamawianych do pokojów, cateringu oraz bankietów, a także nie ma zastosowania w przypadku grup liczących sześć lub więcej osób. Podczas dokonywania rezerwacji lub w momencie zameldowania uczestnik programu Radisson Rewards musi podać swój numer członkowski w programie. Jeśli dany hotel lub obiekt przestanie być Hotelem uczestniczącym w programie po dokonaniu przez uczestnika rezerwacji, ale przed Pobytem kwalifikowanym, nie zostaną przyznane żadne punkty ani Noclegi/Pobyty kwalifikowane uprawniające do zdobycia Poziomu Elite.
Punkty uznaje się za otrzymane po zakończeniu pobytu, pokryciu wszystkich opłat i zaksięgowaniu punktów na koncie. Punkty nie będą dostępne do wymiany przed zakończeniem Pobytu kwalifikowanego, pełnym pokryciem wszystkich opłat i dodaniem punktów do konta. Punkty może otrzymać tylko jeden uczestnik programu Radisson Rewards za jeden Pobyt kwalifikowany, a ponadto nazwisko tego uczestnika musi widnieć na rezerwacji, a on sam być zarejestrowanym gościem.
Punkty można zdobywać za maksymalnie trzy pokoje zarezerwowane w ramach tej samej rezerwacji, ale prośba o uznanie punktów za kilka pokoi musi zostać zgłoszona w momencie zameldowania lub przed nim, nazwisko uczestnika musi widnieć na rezerwacji co najmniej jednego pokoju, a on sam musi być zarejestrowanym gościem na czas Pobytu kwalifikowanego. Punktów nie można otrzymać za żadne inne rezerwacje, które nie zawierają nazwiska uczestnika Radisson Rewards na rezerwacji i w których uczestnik nie jest zarejestrowanym gościem. Tylko pokój, w którym uczestnik programu jest zarejestrowany jako gość na czas trwania Pobytu kwalifikowanego, będzie liczył się do Statusu Elite.

ii. U Partnerów: Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą zdobywać punkty u naszych Partnerów. Możliwości te mogą być różne w zależności od kraju zamieszkania uczestnika programu Radisson Rewards, mogą nie być dostępne dla wszystkich uczestników, mogą ulec zmianie w każdej chwili bez powiadomienia, podlegają niniejszemu Regulaminowi programu i dodatkowym warunkom poszczególnych Partnerów. Partnerzy są niezależnymi podmiotami i nie ponosimy odpowiedzialności za charakter lub jakość produktów bądź usług świadczonych przez nich ani za jakiekolwiek działania reklamowe lub marketingowe Partnerów. Uczestnik jest odpowiedzialny za przestrzeganie regulaminu Partnerów oraz ich polityki prywatności i zasad użytkowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za warunki, zmiany lub zaprzestanie stosowania warunków, polityki prywatności i zasad użytkowania produktów lub usług Partnerów. Podając swój numer członkowski w programie Radisson Rewards Hotelowi uczestniczącemu w programie, uczestnik określa swoje preferencje w zakresie zbierania punktów.

iii. Zakup punktów: Możemy według własnego uznania zaoferować uczestnikom programu Radisson Rewards opcję zakupu punktów. Obecnie oferujemy uczestnikom możliwość zakupu punktów za pośrednictwem strony Points.com. Dodatkowy regulamin można znaleźć pod adresem https://www.radissonhotels.com/pl-pl/nagrody/wygraj. Zakupione punkty podlegają niniejszemu Regulaminowi programu. Wszelkie inne sposoby nabycia punktów, w tym sprzedaż, zakup, handel wymienny, aukcja, prezent, przeniesienie lub przydzielenie punktów, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszym Regulaminie programu, są zabronione i nie będą honorowane.

b. Zbieranie punktów w programie Radisson Rewards for Business: Punkty mogą być zbierane przez biura podróży, organizatorów wydarzeń specjalnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz innych profesjonalistów, którzy planują spotkania i konferencje w Hotelach uczestniczących w programie.

i. Zbieranie punktów dla biur podróży: Członkowie biura podróży mogą zebrać 10 punktów za każdego dolara wydanego na Rezerwację kwalifikowaną. Uczestnicy programu Radisson Rewards for Business Americas Travel Agent, którzy chcą zbierać punkty, muszą być uczestnikami programu obsługującego rezerwowany przez nich hotel. Jeśli uczestnik rezerwuje pobyt w Hotelu uczestniczącym w programie z portfolio Radisson Hotel Group w Europie, Afryce, Azji lub na Bliskim Wschodzie, musi być uczestnikiem programu Radisson Rewards for Business i wprowadzić swój 16-cyfrowy numer członkowski w globalnym systemie dystrybucji (GDS), aby zebrać punkty za tę rezerwację. Punkty zostaną przyznane podczas pobytu gościa. Jeśli uczestnik rezerwuje pobyt w Hotelu uczestniczącym w programie z portfolio Radisson Americas Hotel Group w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, musi być uczestnikiem programu Radisson Rewards Americas i podać numer członkowski programu Radisson Rewards Americas w globalnym systemie dystrybucji (GDS), aby zdobyć punkty za tę rezerwację. Noclegi lub pobyty związane ze spotkaniem lub wydarzeniem nie są wliczane do Poziomu Elite.

ii. Zdobywanie punktów za Zakupy podczas wydarzeń: Uczestnicy programu Meeting & Event Planner mogą zebrać 5 punktów za każdego dolara wydanego na Zakupy podczas wydarzeń (w oparciu o łączne wydatki na wynajem sali spotkań, jedzenie i napoje oraz sypialnie, którymi zostaje obciążony rachunek ogólny). Punktów za Zakupy podczas wydarzeń nie można otrzymać tam, gdzie jest to zabronione przez obowiązujące prawo, przepisy lub regulacje. Uczestnik musi poprosić o przyznanie punktów za Zakupy podczas wydarzeń podczas rezerwowania konferencji lub wydarzenia, podając swoje imię i nazwisko oraz numer członkowski w programie Radisson Rewards for Business określony w umowie z Hotelem uczestniczącym w programie. Zakupy podczas wydarzenia muszą być zarejestrowane na jednym rachunku ogólnym, aby można było za nie otrzymać punkty. Tylko jeden uczestnik programu Radisson Rewards for Business może zdobywać punkty za Zakupy podczas wydarzeń. Uczestnik nie musi uczestniczyć w spotkaniu lub wydarzeniu, aby być uprawnionym do otrzymania punktów za Zakupy podczas wydarzeń. Niektóre usługi i udogodnienia mogą nie być świadczone bezpośrednio przez Hotel uczestniczący w programie, a te i inne opłaty, w tym opłaty za anulowanie, rezygnację z usług i inne płatności, mogą nie kwalifikować się jako Zakupy podczas wydarzeń. Noclegi lub pobyty związane ze spotkaniem lub wydarzeniem nie są wliczane do Poziomu Elite.

iii. Zdobywanie punktów za rezerwację pobytów w hotelu: Uczestnicy programu z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mogą otrzymać 10 punktów za każdego dolara amerykańskiego wydanego na pokryte Opłaty za pokój w Hotelach uczestniczących w programie, kiedy rezerwują podróże dla innych. Wniosek o uczestnictwo w programie Radisson Rewards for Business jest dostępny dla osób fizycznych, które potwierdziły i zaakceptowały Regulamin programu i które: (i) zostały zaproszone i zatwierdzone przez program Radisson Rewards, według naszego uznania; (ii) mieszkają w kwalifikujących się krajach, według naszego uznania; (iii) są pełnoletnie w swoim miejscu zamieszkania; (iv) są odpowiedzialne za rezerwację pokoi hotelowych w imieniu ich pracodawcy lub organizacji; (v) są zatrudnione przez organizację zatwierdzoną przez program Radisson Rewards według własnego uznania oraz (vi) nie są profesjonalnym biurem podróży, które rezerwuje noclegi dla osób spoza swojej organizacji i/lub pracodawcy. Osoba fizyczna nie może zdobywać punktów dla drugiej osoby.
Uczestnik musi powiadomić i poinformować swojego pracodawcę, a także uzyskać jego zgodę na uczestnictwo w programie Radisson Rewards for Business. Uczestnicząc w programie Radisson Rewards for Business, uczestnik potwierdza i oświadcza, że:

a. powiadomił o tym swojego pracodawcę (i każdego podróżnego, dla którego rezerwuje pokoje hotelowe) oraz że osoby te przeczytały i zrozumiały Politykę prywatności, a także rozumieją i akceptują to, że w ramach uczestnictwa w programie Radisson Rewards for Business uczestnik może podać ich dane osobowe i może otrzymywać korzyści płynące z programu Radisson Rewards for Business;

b. będzie przestrzegać wszelkich warunków, w tym zasad podróży, zasad dotyczących prezentów i programów motywacyjnych swojego pracodawcy, klientów i klientów;

c. będzie przestrzegał wszelkich obowiązujących przepisów;

d. jeśli będzie to wymagane przez nas, przekaże nam pisemny dowód, że dokonał wszystkich niezbędnych ujawnień i uzyskał wszystkie niezbędne zgody;

e. nie jest pracownikiem sektora państwowego spoza USA (w tym jakiegokolwiek przedsiębiorstwa państwowego, ministerstwa, urzędu lub podobnego organu spoza USA wykonującego jakiekolwiek urzędowe funkcje wykonawcze, sądowe, arbitrażowe, regulacyjne lub administracyjne);

f. powiadomi nas natychmiast o wszelkich zmianach pracodawcy i zaktualizuje swoje informacje oraz powiadomi nowego pracodawcę, uzyska jego zgodę i spełni obowiązujące wymagania.

iv. Ujawnienie i zgoda: Uczestnik jest odpowiedzialny za ujawnienie i otrzymanie zgody swojego pracodawcy, przełożonego i/lub klienta, na zdobywanie punktów i innych korzyści w ramach programu Radisson Rewards for Business i musi przestrzegać wszelkich obowiązujących zasad dotyczących prezentów i korzyści.

c. Wykorzystywanie punktów:

i. Co do zasady: Uczestnicy programu Radisson Rewards i Radisson Rewards for Business mogą wymieniać punkty w Hotelach uczestniczących w programie lub za pośrednictwem naszych Partnerów. Punkty można wymieniać na rzecz uczestnika programu Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Business lub innej osoby w ramach prezentu dla niej. Z wyjątkiem transferów punktów wyraźnie dozwolonych w niniejszym Regulaminie lub za pisemną zgodą Radisson punktów nie wolno sprzedawać, wymieniać, zamieniać, przekazywać, kupować, sprzedawać na aukcji ani rozdawać. Możliwości wykorzystania punktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia, według naszego uznania.
Podczas wymiany punktów uczestnik będzie zobowiązany do zweryfikowania informacji o koncie Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Business. Odpowiednia liczba punktów zostanie odjęta od konta uczestnika w momencie rozpoczęcia transakcji. Aby doszło do transakcji, na koncie musi znajdować się wystarczająca liczba punktów. Punktów z dwóch lub więcej różnych kont nie można łączyć w celu wykorzystania. Transakcje wykorzystania punktów mogą zostać zatwierdzone lub odrzucone według własnego uznania Radisson.

ii. W Hotelach uczestniczących w programie:

a. Noclegi w nagrodę: Uczestnicy programu Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Business mogą wymienić punkty na Noclegi w nagrodę w Hotelach uczestniczących w programie, zależnie od dostępności. Noclegi w nagrodę należy zarezerwować z wyprzedzeniem na stronie internetowej Radisson Hotels, w aplikacji mobilnej Radisson Hotels albo za pośrednictwem centrum rezerwacji Radisson. Noclegów w nagrodę nie można łączyć z innymi bonami, zniżkami, pakietami ani promocjami. Oferta nie uprawnia do prowizji, w tym między innymi do prowizji biur podróży. Noclegi w nagrodę dotyczą pokoi Standard o standardowym obłożeniu. Dodatkowi goście podlegają standardowym dopłatom za dodatkową osobę obowiązującym w obiekcie uczestniczącym w programie. W celu uniknięcia wątpliwości uczestnik - nawet jeśli dokona rezerwacji dla 3 osób w ramach wymiany punktów na Nocleg w nagrodę w pokoju Standard - nadal będzie musiał pokryć dodatkowe opłaty. Noclegi w nagrodę podlegają zasadom dotyczącym anulowania, gwarancji i zaliczki obowiązującym w obiekcie uczestniczącym w programie. Jeśli rezerwacja nie zostanie anulowana zgodnie z zasadami obiektu uczestniczącego w programie, z konta uczestnika zostanie odjęta liczba punktów odpowiadająca jednemu noclegowi w ramach rezerwacji Noclegu w nagrodę. Wszelkie opłaty dodatkowe powiązane z Noclegiem w nagrodę stanowią wyłączną odpowiedzialność uczestnika programu.

Jeśli po dokonaniu rezerwacji Noclegu w nagrodę i przed datą zaplanowanego pobytu hotel wycofa się z uczestnictwa w programie, Radisson dołoży rozsądnych starań, aby hotel uznał rezerwację Noclegu w nagrodę, jednak nie może zagwarantować - i nie gwarantuje - uznania takiej rezerwacji. Ponadto, według uznania Radisson, Noclegi w nagrodę mogą być wyłączone z możliwości rezerwacji w przypadku stwierdzenia, że dany hotel nie będzie już częścią systemu Radisson lub z innego powodu przestanie należeć do sieci Radisson, niezależnie od terminu faktycznego opuszczenia sieci lub systemu.

v. U Partnerów: Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą wykorzystywać punkty u naszych Partnerów. Możliwości wykorzystania i wymogi poszczególnych Partnerów są różne, nie są dostępne tam, gdzie zabrania tego prawo, mogą ulec zmianie w każdej chwili, podlegają niniejszemu Regulaminowi programu i dodatkowym warunkom poszczególnych Partnerów. Partnerzy są niezależnymi podmiotami i nie ponosimy odpowiedzialności za charakter lub jakość produktów bądź usług świadczonych przez nich ani za jakiekolwiek działania reklamowe lub marketingowe Partnerów. Uczestnik jest odpowiedzialny za bezpośrednie sprawdzenie i przestrzeganie warunków Partnerów oraz ich polityki prywatności i zasad użytkowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za warunki, zmiany lub zaprzestanie stosowania warunków, polityki prywatności i zasad użytkowania, produktów lub usług Partnerów ani nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

vi. Przekazywanie punktów:Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą przekazywać punkty wybranym organizacjom non-profit, określonym przez nas według naszego uznania. Wszelkie inne darowizny, transfer lub przekazanie punktów jest zabronione i nie będzie honorowane. Punkty przekazywane w formie darowizny nie podlegają odliczeniu od podatku.

d. Przenoszenie punktów za pośrednictwem Global Points Transfer: Uczestnicy programów Radisson Rewards i Radisson Rewards for Business mogą przenosić punkty do programu Radisson Rewards Americas, programu lojalnościowego Radisson Hotel Group Americas, w ramach którego uczestnicy zbierają i wymieniają punkty w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Ameryce Łacińskiej lub na Karaibach. Aby móc korzystać z procesu Global Points Transfer, uczestnicy programu muszą posiadać konto w programie Radisson Rewards i Radisson Rewards Americas z tym samym adresem e-mail i imieniem i nazwiskiem na koncie. Obowiązuje cały regulamin Global Points Transfer. Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z regulaminem należy odwiedzić stronę radissonhotels.com/globalpointstransfer. Program Radisson Rewards zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wykluczenia dowolnego uczestnika z programu Opcji przeniesienia; wprowadzania do programu zmian zgodnych z regulaminem Programu; modyfikacji lub zawieszenia Opcji przeniesienia w całości lub częściowo, w tym między innymi cen, transzy punktów oraz korzystania z Points.com do przetwarzania zakupionych punktów, bez uprzedniego powiadomienia.

e. Status Elite:Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą kwalifikować się do wejścia na odpowiedni Status Elite. Korzyści, nagrody, możliwości wykorzystania punktów i wymagania dotyczące Poziomu Elite są określane według naszego uznania. Uczestnicy kwalifikują się do Poziomu Elite w zależności od liczby Noclegów kwalifikowanych lub Pobytów kwalifikowanych w Hotelach uczestniczących w programie w danym roku kalendarzowym w następujący sposób:

i. Poziom Elite Silver: Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą uzyskać Poziom Elite Silver za co najmniej 9 Noclegów kwalifikowanych lub 6 Pobytów kwalifikowanych w jednym roku kalendarzowym.

ii. Poziom Elite Gold: Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą uzyskać Poziom Elite Gold za co najmniej 30 Noclegów kwalifikowanych lub 20 Pobytów kwalifikowanych w jednym roku kalendarzowym.

iii. Poziom Elite Platinum: Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą uzyskać Poziom Elite Platinum za co najmniej 60 Noclegów kwalifikowanych lub 30 Pobytów kwalifikowanych w jednym roku kalendarzowym.

Po zakwalifikowaniu się do odpowiedniego Poziomu Elite uczestnik będzie utrzymywał ten status przez pozostałą część bieżącego roku kalendarzowego i przez następny rok Programu, który trwa od 1 marca do 28/29 lutego. Możemy czasem przyznać uznaniowy Poziom Elite lub zaoferować promocje, które zmieniają kryteria niezbędne do uzyskania odpowiedniego Poziomu Elite. O ile warunki promocji nie stanowią inaczej, uznaniowe lub promocyjne przyznanie Poziomu Elite nie znosi warunku odpowiedniej liczby Noclegów lub Pobytów kwalifikowanych wymaganych dla następnego Poziomu Elite ani nie zmienia czasu pozostawania w mocy tego Poziomu Elite.

f. Postanowienia różne:

i. Konto internetowe: Po rejestracji w programie Radisson Rewards i/lub Radisson Rewards for Business uczestnik musi aktywować swoje konto internetowe. Radisson dołoży wszelkich starań, aby terminowo rejestrować zdobyte punkty na koncie uczestnika. Uczestnik programu jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy punkty zostały prawidłowo dodane do konta Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Business. Wszelkie roszczenia dotyczące punktów, które nie zostały prawidłowo zaksięgowane, muszą zostać otrzymane przez Radisson wraz z powiązaną dokumentacją w ciągu sześciu (6) miesięcy od daty roszczenia dotyczącego takich punktów.

ii. Transfery: E: O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej w niniejszym Regulaminie programu lub za pisemną zgodą Radisson, uczestnictwo w programie Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Business, punkty, Noclegi w nagrodę, Status Elite i inne korzyści z Programu nie mogą być sprzedawane, wymieniane, zamieniane, przekazywane, kupowane, sprzedawane na aukcji lub oddawane, w tym między innymi w ramach relacji osobistych, rozwodu, dziedziczenia lub w inny sposób z mocy prawa.

1. Przekazywanie punktów przez uczestników na Poziomie Elite: Uczestnicy programu Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Business ze Statusem Elite mogą przekazywać punkty ze swojego konta członkowskiego na inne konto na żądanie.

2. Przekazywanie punktów w ramach gospodarstwa domowego: Uczestnicy programu Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Business mogą przekazywać punkty innemu uczestnikowi, który mieszka w tym samym gospodarstwie domowym, pod warunkiem że obie te osoby są uczestnikami programu od co najmniej jednego roku, a adresy obu kont biorących udział w transferze punktów nie były aktualizowane w ciągu trzydziestu (30) dni przed wnioskiem o przeniesienie punktów. Radisson zastrzega sobie prawo do zażądania dowodu kwalifikowalności lub zamieszkania i, według własnego uznania, odrzucenia jakiegokolwiek wniosku o przeniesienie punktów.

3. Przekazywanie punktów po śmierci uczestnika Programu: Punkty należące do zmarłego uczestnika programu Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Business mogą zostać przeniesione na konto spadkobiercy zmarłego uczestnika według naszego uznania. Uczestnictwo w programie Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Business zmarłego uczestnika musi być aktywne w chwili jego śmierci. Wniosek o przeniesienie punktów musi obejmować dokumentację potwierdzającą śmierć uczestnika programu, taką jak akt zgonu, oraz dowód uprawnienia do złożenia wniosku o przeniesienie punktów, taki jak dokumenty sądowe lub testament zmarłego. Wnioski należy składać w ciągu jednego (1) roku od daty śmierci uczestnika programu. W przeciwnym wypadku jego konto zostanie zamknięte, a wszystkie punkty przepadną./p>

iii. Brak wartości pieniężnej: Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo punkty nie mają wartości pieniężnej i nie stanowią własności uczestnika Programu. Zbieranie punktów nie daje uczestnikom żadnych praw nabytych w odniesieniu do jakichkolwiek nagród lub Programu. Jedyne prawo, jakie przysługuje uczestnikowi programu Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Business w odniesieniu do punktów, to możliwość ich wymiany zgodnie z niniejszym Regulaminem programu.

5. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a. Polityka prywatności: Uczestnictwo w programie Radisson Rewards podlega warunkom Polityki zachowania prywatności gości Radisson, dostępnej pod adresem www.radissonhotels.com/en-us/privacy (określanej łącznie jako „Polityka prywatności”), oraz Umowy dotyczącej korzystania z witryny pod adresem www.radissonhotels.com/pl-pl/uzytkowanie-witryny. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Radisson, w tym wszelkich praw z tym związanych, można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.radissonhotels.com/pl-pl/prywatnosc.

b. Zgodność z obowiązującym prawem: Członkostwo i uczestnictwo w programie Radisson Rewards i/lub Radisson Rewards for Business oraz gromadzenie i wymiana punktów podlega obowiązującemu prawu i może być nieważne, jeśli obowiązujące prawo, przepisy, regulacje lub wymogi pracodawcy bądź klienta tego zabraniają lub to ograniczają. Ponadto uczestnik może korzystać z określonych praw ustawowych zgodnie z prawem kraju zamieszkania, których nie ogranicza niniejszy Regulamin programu. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu programu nie ogranicza takich praw ustawowych.

c. Przewalutowanie na dolary amerykańskie: Wszystkie kwoty rozliczane w walucie innej niż dolary amerykańskie zostaną przeliczone na tę walutę po kursie wymiany określonym przez nas według naszego uznania.

d. Zastrzeżenia dotyczące gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności:

RADISSON OFERUJE PROGRAM RADISSON REWARDS I RADISSON REWARDS FOR BUSINESS, NINIEJSZY REGULAMIN PROGRAMU ORAZ WSZELKIE INNE POWIĄZANE USŁUGI I PRODUKTY BEZ ŻADNYCH GWARANCJI JAKOŚCI ANI DOSTĘPNOŚCI I W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, JEDNOZNACZNIE NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ADEKWATNOŚCI PROJEKTU, DOKŁADNOŚCI, ZDOLNOŚCI, WYSTARCZALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI, POJEMNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, RADISSON NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE PROGRAM RADISSON REWARDS LUB RADISSON REWARDS FOR BUSINESS LUB INNE POWIĄZANE USŁUGI I PRODUKTY BĘDĄ NIEPRZERWANE, BEZ BRAKÓW LUB BŁĘDÓW, LUB ŻE WADY ZOSTANĄ USUNIĘTE BĄDŹ WPROWADZONE ZOSTANĄ ODPOWIEDNIE ZMIANY.
UCZESTNIK ZGADZA SIĘ, ŻE W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, W TYM MIĘDZY INNYMI W WYNIKU ZANIEDBANIA, FIRMA RADISSON, JEJ WŁAŚCICIELE, PODMIOTY STOWARZYSZONE I ZALEŻNE ORAZ ICH KADRA KIEROWNICZA, DYREKTORZY, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE I AGENCI NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK OBRAŻENIA, STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM MIĘDZY INNYMI, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, KARNE LUB SANKCYJNE, W TYM MIĘDZY INNYMI OBRAŻENIA CIAŁA, ŚMIERĆ LUB SZKODY MAJĄTKOWE POWSTAŁE PODCZAS LUB CZĘŚCIOWO, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, WSKUTEK UCZESTNICTWA LUB UDZIAŁU W PROGRAMIE RADISSON REWARDS LUB RADISSON REWARDS FOR BUSINESS BĄDŹ KORZYSTANIA Z NAGRÓD, NAWET JEŚLI FIRMA RADISSON ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu programu nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności firmy Radisson za żadne sprawy, w odniesieniu do których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Radisson byłoby niezgodne z prawem. Może to obejmować (bez ograniczeń, w zależności od kraju zamieszkania) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem ze strony Radisson oraz oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd.

e. Zwolnienie z odpowiedzialności: Uczestnik Programu zgadza się na zwolnienie firmy Radisson, Hoteli uczestniczących w programie oraz naszych Partnerów, a także ich spółek macierzystych, podmiotów stowarzyszonych i zależnych oraz ich członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników i agentów od wszelkiej odpowiedzialności, kosztów, odszkodowań i opłat (w tym kosztów obsługi prawnej) wynikających z roszczeń związanych z uczestnictwem w programie Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Business.

f. Zmiany w programie lub jego zakończenie: W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zastrzegamy sobie prawo, w dowolnym momencie, według własnego uznania, z powiadomieniem lub bez uprzedzenia i bez żadnej dalszej odpowiedzialności lub zobowiązania, nawet jeśli zmiany mogą wpłynąć na wartość punktów już zgromadzonych - do (i) dodawania, modyfikowania, usuwania, zmieniania, zawieszenia lub anulowania („Zmian”) programu Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Business w całości lub w części; w tym między innymi zasad, procedur, warunków, korzyści, nagród, poziomów przyznawania nagród, Hoteli uczestniczących w programie, powiązań i ofert partnerskich, warunków otrzymywania, zasad wymiany lub dostępności nagród; (ii) zmiany niniejszego Regulaminu programu w całości lub w części; (iii) zmiany oferty programu Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Business; (iv) zmiany możliwości wymiany punktów w całości lub w części; (v) zmiany procedury wykorzystywania punktów, w tym liczby punktów wymaganych do wymiany na daną nagrodę; (vi) zmiany możliwości zdobywania punktów, w tym między innymi nakładania limitów czasowych i zmian wartości punktowych, w całości lub w części; lub (vii) scedowania w całości lub w części programu Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Business na dowolny powiązany lub niepowiązany podmiot. Po dokonaniu cesji za realizację niniejszych zobowiązań będzie następnie odpowiedzialny wyłącznie i bezpośrednio dany podmiot. W przypadku anulowania programu Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Business wszystkie punkty niewymienione przed datą zakończenia Programu przepadają bez odszkodowania oraz jakichkolwiek dalszych zobowiązań i odpowiedzialności. Po zakończeniu Programu punkty nie będą honorowane. Gromadząc punkty i uczestnicząc w Programie, nie można polegać na ciągłej dostępności programu Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Business ani na żadnych ofertach zbierania, wymiany lub innych dostępnych w związku z programem Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Business. Wszystkie oferty są dostępne do wyczerpania zapasów, z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących zasad anulowania, i mogą ulec zmianie lub anulowaniu bez uprzedzenia. Informacje o koncie w ramach Programu są naszymi zastrzeżonymi informacjami i mogą być udostępniane uczestnikom Programu tylko w celu uzyskania informacji dotyczących ich konta. Zastrzegamy sobie prawo do kontroli lub weryfikacji kont oraz informacji o Programie w każdej chwili i bez uprzedzenia w celu zapewnienia zgodności z Regulaminem programu. W trakcie kontroli lub weryfikacji informacje mogą być udostępniane podmiotom pomagającym w przeprowadzeniu takiej kontroli lub weryfikacji.

g. Prawo właściwe i jego interpretacja: Wniosek o rejestrację w Programie oraz roszczenia z tytułu zbierania i wymiany punktów w ramach programu Radisson Rewards podlegają naszej weryfikacji i akceptacji według naszego uznania, a wszystkie te działania będą wykonywane, realizowane, prowadzone i finalizowane w Belgii. Wszelkie roszczenia lub spory powstałe lub odnoszące się do nich lub w inny sposób związane z programem Radisson Rewards, uczestnictwem lub niniejszym Regulaminem programu będą podlegać i będą interpretowane zgodnie z prawem Belgii, z wyłączeniem mocy obowiązującej przepisów kolizyjnych. Wszelkie interpretacje Regulaminu programu będą dokonywane według wyłącznego uznania Radisson. Obowiązującą wersją Regulaminu programu jest angielska wersja językowa. Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie ma jednak wpływu na prawa uczestnika do polegania na bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa w jego kraju zamieszkania.

h. Rozwiązywanie sporów: Wszelkie powództwa wynikające z niniejszego Regulaminu lub z nim związane będą wnoszone wyłącznie przed sądy w Brukseli, w Belgii. Bez uszczerbku dla powyższego, jeśli kraj zamieszkania uczestnika daje mu do tego prawo, może on również wszcząć postępowanie sądowe w związku z niniejszym Regulaminem programu przed sądami w kraju, w którym mieszka. Jeśli uczestnik jest mieszkańcem Unii Europejskiej i chce uzyskać więcej informacji na temat internetowego rozstrzygania sporów, należy skorzystać z tego łącza do strony internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Łącze to zostało podane zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013, wyłącznie w celach informacyjnych. Radisson nie jest zobowiązana do udziału w internetowym rozstrzyganiu sporów.

i. Proces z udziałem ławy przysięgłych: W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo strony nieodwołalnie zrzekają się przysługującego im prawa do rozprawy z udziałem ławy przysięgłych.

j. Przedawnienie: Wszelkie prawa do wniesienia roszczeń lub działań związanych z Programem, Regulaminem programu, jakąkolwiek nagrodą, wymianą punktów na nagrody lub powiązaniami stron muszą zostać wykorzystane w okresie przedawnienia określonym przez obowiązujące prawo od pierwszego wystąpienia rodzaju aktu, zdarzenia, warunku lub pominięcia, na którym opiera się roszczenie lub działanie.

k. Koszty obsługi prawnej: W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo strona wygrywająca jakąkolwiek sprawę lub postępowanie wynikające lub związane z Programem, Regulaminem programu, wszelkimi nagrodami lub wymianą punktów na nagrody lub powiązaniami stron jest uprawniona do odzyskania uzasadnionych wydatków i kosztów obsługi prawnej.

l. Siła wyższa: Brak możliwości realizacji programu Radisson Rewards Americas lub Radisson Rewards for Business Americas zgodnie z niniejszym Regulaminem programu w wyniku klęski żywiołowej, wojny, pożaru, zamieszek, terroryzmu, trzęsienia ziemi, działań władz federalnych, stanowych lub lokalnych, w tym między innymi w związku z nałożeniem sankcji lub z jakiegokolwiek innego powodu, na który nie mamy wpływu, nie będzie uznany za naruszenie niniejszego Regulaminu programu.

m. Całość umowy/Zrzeczenie się praw: Niniejszy Regulamin programu oraz inne warunki, do których niniejszy dokument się wyraźnie odwołuje i które są z nim powiązane, stanowią całość umowy między uczestnikiem a nami, która dotyczy udziału uczestnika w programie Radisson Rewards Americas lub Radisson Rewards for Business Americas, możliwości zbierania i wymiany punktów za pośrednictwem programu Radisson Rewards Americas lub Radisson Rewards for Business Americas oraz prawa uczestnika do wszelkich innych korzyści wynikających z programu Radisson Rewards Americas i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy między nami, ustne lub pisemne, w tym między innymi wszystkie poprzednie wersje niniejszego Regulaminu programu. Jeśli w jakichś okolicznościach nie podejmiemy działań w związku z naruszeniem niniejszego Regulaminu programu przez uczestnika lub inny podmiot, nie zrzekamy się naszego prawa do podjęcia działań w odniesieniu do podobnych naruszeń lub przyszłych naruszeń.

n. Rozdzielność postanowień: Jeśli jakieś postanowienie niniejszego Regulaminu programu zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, nieprawomocne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane tak, aby w możliwie najlepszy sposób osiągnąć cele pierwotnego postanowienia w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo, a pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu programu obowiązują w pełnej rozciągłości.

o. Komunikacja elektroniczna: Kiedy uczestnik kontaktuje się z nami przez Internet, wyraża zgodę na nawiązanie stosunków umownych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest w pełni uprawniony i upoważniony do akceptacji niniejszego Regulaminu programu w imieniu własnym oraz uczestnika lub innego podmiotu, w imieniu którego występuje, korzystając z witryny, jeśli robi to nie dla siebie. Uczestnik zgadza się ponadto, że skorzystanie przez niego z programu stanowi podpis elektroniczny oraz że utworzył, wykonał, wprowadził, zaakceptował warunki i w inny sposób uwierzytelnił niniejszy Regulamin programu oraz potwierdził i zgodził się, że niniejszy Regulamin programu jest zapisem elektronicznym i jako taki jest w pełni ważny, ma skutek prawny, jest wykonalny, wiążący i nie podlega obaleniu przez uczestnika i członka programu, kupującego, dostawcę lub inny podmiot, w którego imieniu działa. Uczestnik jest odpowiedzialny za bieżącą znajomość Regulaminu programu, treści newsletterów, wyciągów z konta, polityki prywatności i poziomu swojego konta członkowskiego. Możemy podejmować próby powiadamiania o sprawach będących przedmiotem zainteresowania uczestnika, w tym o przepadku zebranych przez uczestnika punktów lub zmianach w Programie, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedopełnienie tego obowiązku i nie jesteśmy odpowiedzialni za niepoprawną lub niedokładną transkrypcję danych kontaktowych uczestnika, za problemy związane z jakimkolwiek sprzętem lub oprogramowaniem powiązanym lub wykorzystanym przez uczestnika, za jakiekolwiek błędy ludzkie, przerwy, usunięcie, zaniechanie, wady lub awarie linii sieci łączności elektronicznej lub transmisji elektronicznej, za problemy związane z komputerem, telefonem komórkowym lub innym sprzętem, oprogramowaniem, niemożność uzyskania dostępu do jakiejkolwiek strony internetowej lub usługi online, za inne błędy techniczne lub nietechniczne lub awarie, a także za utraconą, opóźnioną, skradzioną, nieczytelną, niekompletną, zniekształconą, niewłaściwie skierowaną lub wybrakowaną korespondencję pocztową, e-mailową lub inną komunikację z jakiegokolwiek powodu. Uczestnik jest odpowiedzialny za utworzenie i ochronę informacji o dostępie do swojego prywatnego konta oraz za utrzymanie bezpieczeństwa tych informacji. Nie jesteśmy odpowiedzialni za skradzione lub w inny sposób przechwycone informacje dotyczące dostępu do konta. Jeśli bezpieczeństwo tych informacji zostanie naruszone, nie ponosimy odpowiedzialności za dostęp do konta uczestnika, gromadzenie punktów, wymianę punktów na nagrody lub inne działania związane z kontem, do których dojdzie w wyniku tego naruszenia, i w żadnym przypadku nie jesteśmy odpowiedzialni za zwrot jakichkolwiek wykorzystanych punktów lub inne szkody lub straty, które mogą powstać w wyniku naruszenia bezpieczeństwa rzeczonych informacji. Jeśli uczestnik dowie się o jakiejkolwiek nieuczciwej lub innej nieodpowiedniej aktywności na jego koncie, musi natychmiast zgłosić tę sytuację do nas. Uczestnik jest odpowiedzialny za poinformowanie nas o wszelkich zmianach w swoich danych kontaktowych.

p. Powiadomienia: Radisson zastrzega sobie prawo do publikowania lub przekazywania wszelkich powiadomień lub komunikatów w ramach niniejszej Umowy w języku angielskim. Niniejszy Regulamin programu nie wpływa jednak na ustawowe prawa uczestnika do otrzymywania powiadomień lub komunikatów od firmy Radisson w języku określonym przez prawo kraju zamieszkania.

q. Znaki towarowe: Radisson Rewards, Radisson Rewards for Business, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson oraz wszelkie inne obecne i przyszłe znaki towarowe oraz znaki usługowe związane z programem Radisson Rewards Americas i Radisson Rewards for Business Americas są znakami usługowymi i znakami towarowymi spółki Radisson, jej podmiotów zależnych i stowarzyszonych, a więc nie mogą być powielane ani wykorzystywane w żaden sposób bez wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody Radisson.

r. Administracja Programem: Radisson zarządza programami Radisson Rewards Americas i Radisson Rewards for Business Americas i je promuje, tworzy i realizuje kampanie marketingowe oraz promocyjne z myślą o programie Radisson Rewards Americas i Radisson Rewards for Business Americas i zarządza relacjami między programem Radisson Rewards Americas i Radisson Rewards for Business Americas a jego Partnerami. Spółka Radisson oraz jej podmioty stowarzyszone i zależne mogą sprzedawać punkty osobom trzecim, w tym Hotelom uczestniczącym w programie i Partnerom, oraz wymieniać punkty na gotówkę (w tym między innymi, punkty otrzymane od Hoteli uczestniczących w programie), bilety lotnicze i inne towary naszych Partnerów.

6. KONTAKT

W razie pytań dotyczących programu Radisson Rewards i/lub Radisson Rewards for Business lub niniejszego Regulaminu programu, lub w celu zaktualizowania informacji o koncie Radisson Rewards i/lub Radisson Rewards for Business, należy odwiedzić stronę www.radissonhotels.com/pl-pl/contact-us i skontaktować się z nami.

Poczta tradycyjna: Radisson Loyalty Management B.V.
Avenue du Bourget 44
1130 Brussels
Belgia