Regulamin korzystania z witryny

OSTATNIA AKTUALIZACJA: KWIECIEŃ 2022

ZAPOZNAJ SIĘ STARANNIE Z NINIEJSZYM REGULAMINEM KORZYSTANIA Z WITRYNY, ZANIM ZACZNIESZ Z NIEJ KORZYSTAĆ. Korzystając z tej witryny internetowej, aplikacji mobilnej lub platformy, na której ten Regulamin korzystania z witryny („Regulamin”) jest dostępny („Witryna”), akceptujesz niniejszy Regulamin oraz Politykę prywatności firmy Radisson Hospitality Belgium SRL/BV („Polityka prywatności”). Jeśli nie akceptujesz wszystkich postanowień Regulaminu oraz Polityki prywatności, nie korzystaj z tej Witryny.

Właścicielem i operatorem tej Witryny jest Radisson Hospitality, Belgium SRL/BV z siedzibą pod adresem Avenue du Bouget 44, 1130 Bruksela, Belgia (tel.: +32 2 702 9200) („Radisson Hospitality”).

Radisson Hospitality może w dowolnej chwili dokonać zmian w Regulaminie. Poprzedni Regulamin zostanie wówczas automatycznie zastąpiony nową wersją, która będzie natychmiast Cię obowiązywać i regulować korzystanie przez Ciebie z tej Witryny oraz będzie zawierać datę ostatniej aktualizacji wskazaną w górnej części Regulaminu. Aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami i aktualizacjami, zaleca się, aby regularnie zapoznawać się z treścią Regulaminu.
Dalsze korzystanie z Witryny będzie oznaczać, że akceptujesz wprowadzone zmiany oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich stosownych przepisów ustawowych i wykonawczych. Materiały przedstawiane w niniejszej Witrynie podlegają ochronie prawnej, m.in. na podstawie europejskich przepisów dotyczących praw autorskich oraz traktatów międzynarodowych. W odniesieniu do rezerwacji pobytu w hotelach obowiązuje dodatkowy regulamin.

Korzystanie z witryny

Z tej witryny możesz korzystać, jeśli masz co najmniej 18 lat i możesz zawierać wiążące prawnie umowy (Witryna nie jest przeznaczona dla osób niepełnoletnich). Używając tej Witryny, potwierdzasz, że masz co najmniej 18 lat. Wszelkie materiały zawarte w tej Witrynie mają jedynie charakter informacyjny. Niektóre informacje i materiały zawarte w tej Witrynie mogą być nam przekazywane przez franczyzobiorców, którzy zachowują kontrolę nad zasadami i procedurami obowiązującymi w ich hotelach.

Ograniczenia dotyczące korzystania

Zawartość niniejszej Witryny, m.in. tekst, elementy graficzne, obrazy, fotografie, ilustracje, znaki handlowe, nazwy handlowe, znaki usługowe, logo, informacje uzyskane od licencjodawców Radisson Hospitality, jak również inne materiały („Treść”) chronione są na mocy europejskiego prawa autorskiego, jak i praw innych krajów w tym zakresie. Radisson Hospitality zachowuje prawo do Treści. Wszelkie wykorzystanie Treści, które nie jest wyraźnie dopuszczane przez niniejszy Regulamin, stanowi naruszenie Regulaminu oraz może stanowić naruszenie praw autorskich, praw do znaku handlowego i innych praw. Z wyjątkiem przypadków opisanych w tym dokumencie żaden element Treści nie może być kopiowany, powielany, dystrybuowany, ponownie publikowany, pobierany, wyświetlany, zamieszczany ani transmitowany w jakiejkolwiek formie oraz za pomocą jakichkolwiek środków bez uprzedniej pisemnej zgody Radisson Hospitality lub licencjodawców firmy. Radisson Hospitality zezwala na przeglądanie i pobieranie pojedynczych kopii Treści wyłącznie do własnego, zgodnego z prawem, osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem zamieszczenia następującej informacji o prawach autorskich: „©2021 Radisson Hospitality Belgium SRL/BV. Wszelkie prawa zastrzeżone” oraz zachowania innych informacji o prawach autorskich i prawach własności, które były zawarte w Treściach. Wszelkie specjalne zasady korzystania z innych elementów umieszczonych w Witrynie mogą być zamieszczone w innym miejscu Witryny i są włączone do niniejszego Regulaminu przez odniesienie. Korzystanie z Treści w innej witrynie internetowej lub w sieciowym środowisku komputerowym w jakimkolwiek celu jest zabronione. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie w niniejszym dokumencie są zastrzeżone dla Radisson Hospitality i licencjodawców firmy. W razie naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu utracisz automatycznie uprawnienie do korzystania z Treści, a ponadto konieczne będzie niezwłoczne zniszczenie wszelkich kopii jakiejkolwiek Treści będących i w Twoim posiadaniu.

Bez pisemnej zgody Radisson Hospitality nie wolno zamieszczać kopii jakichkolwiek Treści zawartych w tej Witrynie na innym serwerze. Nie wolno korzystać z tej Witryny w celach niezgodnych z prawem lub zakazanych w Regulaminie. Nie wolno korzystać z tej Witryny w sposób, który mógłby zaburzyć, zakłócić, przeciążyć lub naruszyć funkcjonowanie Witryny bądź naruszyć prawo jakiejkolwiek innej osoby do korzystania z Witryny. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny poprzez działania hakerskie, kradzież haseł lub za pomocą innych środków. Radisson Hospitality zastrzega sobie prawo do zablokowania Ci dostępu do Witryny lub którejkolwiek z jej sekcji według własnego uznania, w dowolnym czasie, z dowolnego powodu lub bez powodu oraz bez uprzedniego ani jakiegokolwiek powiadomienia.

Zgłaszanie pomysłów

Radisson Hospitality chętnie przyjmuje opinie od użytkowników i zachęca do przesyłania komentarzy dotyczących Witryny oraz naszych produktów i usług. Zgodnie z wieloletnią polityką firmy nie możemy jednak przyjmować twórczych pomysłów, propozycji ani materiałów, o które wyraźnie nie poprosiliśmy. Zatrudniamy utalentowanych pracowników i konsultantów, którzy mogą pracować nad takimi samymi lub podobnymi pomysłami. Prosimy o zrozumienie, że celem tej polityki jest uniknięcie ewentualnych nieporozumień, gdyby projekty opracowane przez naszych pracowników lub konsultantów wydały się innym osobom podobne do ich własnych prac. Nie wysyłaj do nas żadnych własnych, kreatywnych materiałów, o które nie prosiliśmy. Jeśli na naszą prośbę prześlesz pewną konkretną pracę lub, mimo naszej prośby, prześlesz nam kreatywne propozycje, pomysły, notatki, szkice, koncepcje lub inne informacje (łącznie, „Prace”), Radisson Hospitality zastrzega sobie automatycznie bezterminowe (lub, w przypadku gdy licencja bezterminowa nie jest możliwa, licencję na czas trwania ochrony własności intelektualnej), nieodwołalne, obowiązujące na całym świecie i niewyłączne prawo do wykorzystania tych Prac bez wynagrodzenia. Wykorzystanie takich Prac obejmuje m.in. reprodukcję, tworzenie utworów pochodnych, modyfikację, publikowanie, edytowanie, tłumaczenie, dystrybucję oraz pokazywanie Prac w dowolnych środkach przekazu, w dowolnych postaciach, formatach i na dowolnych platformach istniejących obecnie lub w przyszłości, jednak lista ta nie jest wyczerpująca. Radisson Hospitality może potraktować Prace jako informacje niepoufne i nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie przypadki wykorzystania lub ujawnienia dowolnej Pracy. Bez ograniczania powyższych postanowień Radisson Hospitality ma prawo do nieograniczonego wykorzystywania Prac w dowolnym celu, handlowym lub innym, bez wynagrodzenia i zobowiązań wobec dostawcy Prac.

Publikacje użytkowników

Dane osobowe, które przekazujesz firmie Radisson Hospitality, podlegają naszej Polityce prywatności. W razie niespójności między Regulaminem a Polityką prywatności Polityka prywatności ma moc nadrzędną.

Z wyjątkiem przypadków opisanych w sekcji Zgłaszanie pomysłów (powyżej) Radisson Hospitality nie rości sobie prawa własności do jakichkolwiek tekstów, fotografii, obrazów, ilustracji, elementów graficznych, nagrań dźwiękowych, nagrań wideo, nagrań audiowizualnych oraz innych treści, które przekazujesz firmie Radisson Hospitality za pomocą narzędzi serwisów społecznościowych, które Ci udostępniamy (każde z osobna nazywane „Publikacją”). Uściślając, Publikacje różnią się od innych przekazywanych nam informacji tym, że po przesłaniu stają się natychmiast dostępne dla innych osób. Przykładami Publikacji są komentarze zamieszczane na naszych blogach lub w sponsorowanych przez nas czatroomach.

Zobowiązujesz się do niezamieszczania Publikacji, których treść, w całości lub częściowo, byłaby oszczercza, gorsząca, podżegająca, dyskryminująca, uwłaczająca czci, fałszywa, zastraszająca, wulgarna, obsceniczna, pornograficzna, bluźniercza, obelżywa, nękająca, naruszająca czyjąś prywatność, nienawistna lub mająca charakter nagonki; odnosiłaby się w negatywny sposób do płci, rasy, koloru skóry, orientacji seksualnej, narodowości, przekonań religijnych lub niepełnosprawności; naruszałaby lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe prawo lub naruszałaby bądź łamała jakiekolwiek prawa dowolnej osoby. Zobowiązujesz się też, że: (a) nie zamieścisz żadnej Publikacji, która stanowi reklamę lub próbę pozyskania korzyści biznesowej; (b) nie będziesz zakłócać normalnego przebiegu komunikacji ani nie zamieścisz Publikacji niezwiązanej z omawianym tematem (chyba że jest jasne, iż dyskusja ma charakter otwarty); (c) nie zamieścisz Publikacji będącej elementem „łańcuszka” ani związanej z piramidą finansową oraz nie będziesz podszywać się pod inną osobę lub w inny sposób wprowadzać kogokolwiek w błąd; (d) nie będziesz rozprowadzać wirusów ani szkodliwego kodu komputerowego; (e) nie będziesz zbierać masowo ani w inny sposób gromadzić informacji na temat innych osób, w tym adresów e-mail, bez zgody tych osób; (f) nie będziesz zamieszczać tego samego wpisu więcej niż raz ani „spamować”; (g) nie będziesz podejmować żadnych innych działań, które ograniczają innym osobom możliwość korzystania z Witryny bądź im to uniemożliwiają lub, według uznania Radisson Hospitality, narażają firmę Radisson Hospitality lub któregokolwiek z jej licencjodawców, partnerów bądź klientów na jakąkolwiek odpowiedzialność lub szkodę.

Zamieszczając Publikację akceptujesz fakt, iż taka Publikacja będzie mieć charakter niepoufny, będzie niezastrzeżona i być może zostanie rozpowszechniona przez Radisson Hospitality lub grupa będzie z niej korzystać. W przypadku zamieszczenia Publikacji automatycznie przyznajesz - lub gwarantujesz, że właściciel tej treści wyraźnie przyznał - firmie Radisson Hospitality nieobciążoną honorariami, wieczystą, nieodwołalną, obejmującą cały świat, niewyłączną licencję na korzystanie, powielanie, tworzenie utworów pochodnych, modyfikowanie, publikowanie, edytowanie, tłumaczenie, dystrybuowanie, przedstawianie, lub wyświetlanie Publikacji w dowolnych mediach, dowolnej formie i formacie oraz na dowolnym forum, znanym teraz lub opracowanym w przyszłości. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień Radisson Hospitality nie musi wykorzystywać żadnych Publikacji.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoją Publikację i konsekwencje jej zamieszczenia oraz za poleganie na jakiejkolwiek Publikacji. Radisson Hospitality nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z jakiejkolwiek Publikacji. Radisson Hospitality nie odpowiada za kontrolowanie ani monitorowanie Publikacji zamieszczanych w tej Witrynie przez użytkowników. W razie otrzymania informacji od jednego z użytkowników o Publikacji, która rzekomo narusza niniejszy Regulamin, Radisson Hospitality może zbadać doniesienie i zdecydować w dobrej wierze oraz według własnego uznania, czy należy usunąć taką Publikację. Radisson Hospitality nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników za wykonanie lub brak wykonania takich działań.

Radisson Hospitality zastrzega sobie prawo (ale nie zobowiązuje się) do: (a) zapisywania dyskusji prowadzonych w Witrynie; (b) zbadania doniesienia, że dana Publikacja narusza Regulamin oraz zdecydowania według własnego uznania, czy należy usunąć Publikację lub zażądać jej usunięcia; (c) usunięcia Publikacji, które są obelżywe, nielegalne, destruktywne lub nieaktualne bądź w inny sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu; (d) odebrania użytkownikowi dostępu do którejkolwiek sekcji lub całości Witryny po jakimkolwiek naruszeniu niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa; (e) monitorowania, edytowania lub ujawniania dowolnej Publikacji; (f) edytowania lub usunięcia jakiejkolwiek Publikacji zamieszczonej w Witrynie, bez względu na to, czy Publikacja ta narusza niniejszy Regulamin.

Promocje

Wszelkie oferty lub promocje ogłaszane w tej Witrynie nie obowiązują w miejscach, w których są zakazane, oraz podlegają opublikowanym oficjalnym regulaminom dotyczącym takich ofert lub promocji.

Warunki dotyczące aplikacji mobilnych

Poniższe postanowienia mają zastosowanie w odniesieniu do użytkowników aplikacji mobilnych Radisson Hospitality (każda z osobna: „Aplikacja”): Firmy Apple i Google nie ponoszą odpowiedzialności za nasze Aplikacje.

Użytkownicy aplikacji na urządzenia Apple

Jeśli pobierasz nasze Aplikacje na iPhone’a lub iPada bądź z nich korzystasz: Jako użytkownik końcowy Aplikacji przyjmujesz do wiadomości, że niniejsza Umowa zawierana jest pomiędzy Tobą a firmą Radisson Hospitality, nie zaś firmą Apple, Inc., oraz że Apple, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za Aplikację ani jej Treść. Bez uszczerbku dla powyższego przyjmujesz do wiadomości, że firma Apple, Inc. oraz jej jednostki zależne są beneficjentami niniejszej umowy z Radisson Hospitality jako strony trzecie oraz że firma Apple, Inc. ma prawo (i uznaje się że akceptuje to prawo) do egzekwowania niniejszego Regulaminu. Przyjmujesz do wiadomości, że firma Apple, Inc. nie ma obowiązku utrzymywania Aplikacji ani zapewniania wsparcia jej użytkownikom. Potwierdzasz zapoznanie się z Regulaminem sklepu App Store (który znajduje się online pod adresem http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html). Niniejszy Regulamin Radisson Hospitality obejmuje również przez odniesienie Umowę licencyjną użytkownika końcowego licencjonowanej aplikacji („LAEULA”) opublikowaną przez Apple, Inc. (dostępną online pod adresem http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/dev/stdeula/). Na użytek niniejszego Regulaminu Aplikację uważa się za „Aplikację licencjonowaną” w rozumieniu umowy LAEULA, natomiast firmę Radisson Hospitality uznaje się za „Dostawcę aplikacji” zgodnie z definicją LAEULA. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu pozostaje w sprzeczności z warunkami umowy LAEULA, niniejszy Regulamin zachowuje moc nadrzędną.

Użytkownicy aplikacji do systemu Android

Jeśli pobierasz nasze Aplikacje z Google Play lub z nich korzystasz: Jako użytkownik końcowy Aplikacji przyjmujesz do wiadomości, że firma Radisson Hospitality, nie zaś Google Inc., przyznaje prawo do instalacji i użytkowania poszczególnych Aplikacji. Przyjmujesz do wiadomości, że firma Google nie ma obowiązku utrzymywania Aplikacji ani zapewniania wsparcia jej użytkownikom. Potwierdzasz zapoznanie się z Warunkami świadczenia usług Google Play („Warunki”) (dostępnymi online pod adresem https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html) oraz przyjmujesz do wiadomości, że Twoja umowa z Radisson Hospitality na mocy niniejszego Regulaminu obejmuje te Warunki przez odniesienie. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu pozostaje w sprzeczności z Warunkami, niniejszy Regulamin zachowuje moc nadrzędną.

Nie wolno używać, eksportować ani reeksportować Aplikacji niezgodnie z belgijskim prawem oraz prawem obowiązującym w jurysdykcji, na której terenie uzyskano Aplikację. W szczególności, ale nie wyłącznie, Aplikacji nie wolno eksportować ani reeksportować: (a) do krajów objętych sankcjami Unii Europejskiej lub (b) do osób/podmiotów na listach sankcyjnych („Specially Designated National”, „Denied Party” lub „Blocked Person”), zgodnie z definicją zawartą w ustawodawstwie Unii Europejskiej lub któregokolwiek z jej państw członkowskich, lub do osób, do których odnosi się podobny status. Korzystając z Aplikacji, oświadczasz i gwarantujesz, że nie znajdujesz się w żadnym z takich krajów ani na żadnej z takich list. Potwierdzasz również, że nie będziesz używać Aplikacji do innych celów niedozwolonych przez prawo Belgii, Unii Europejskiej lub inne obowiązujące prawo, w tym między innymi do rozwijania, projektowania, wytwarzania lub produkowania broni nuklearnej, pocisków oraz broni chemicznej lub biologicznej.

Szczególne warunki dotyczące funkcji Keyless Entry (Otwieranie bez klucza) w naszej aplikacji RED

Funkcja Keyless Entry (Otwieranie bez klucza) jest dostępna w wybranych hotelach dla gości, którzy pobrali naszą aplikację RED, mają ważną rezerwację jednego pokoju dla gości i wyrażą zgodę na używanie tej funkcji. Ważne rezerwacje mogą nie obejmować niektórych rezerwacji dokonanych przez organizatorów spotkań, biura podróży, hurtowników oraz za pośrednictwem witryn internetowych należących do osób trzecich.

Aby korzystać z funkcji Keyless Entry (Otwieranie bez klucza), należy prawidłowo skonfigurować wszystkie niezbędne ustawienia i wymagane połączenie sieciowe. Między innymi należy zezwolić na przesyłanie powiadomień do urządzenia mobilnego. Dodatkowo przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz to, że funkcja Keyless Entry (Otwieranie bez klucza) może być używana tylko wtedy, gdy w urządzeniu mobilnym włączona jest funkcja Bluetooth oraz że klucze mobilne mogą być wydawane przez aplikację RED i usuwane z niej tylko wtedy, gdy urządzenie mobilne jest połączone z siecią. Jeżeli urządzenie mobilne nie będzie mieć dostępu do sieci, będzie można korzystać tylko z ważnych kluczy mobilnych już zainstalowanych w aplikacji RED. 

Zarejestrowane klucze mobilne są powiązane z urządzeniem mobilnym. W przypadku wymiany urządzenia należy ponownie pobrać aplikację RED oraz dokonać rejestracji w funkcji Keyless Entry (Otwieranie bez klucza).

Jeśli korzystasz z funkcji Keyless Entry (Otwieranie bez klucza), przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że numer Twojego pokoju dla gości związany z ważną rezerwacją zostanie wysłany do Twojego urządzenia mobilnego za pośrednictwem aplikacji RED i będzie widoczny dla każdej osoby mającej dostęp do Twojego urządzenia mobilnego z aplikacją RED. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ograniczanie dostępu do aplikacji RED na swoim urządzeniu mobilnym oraz za bezpieczeństwo tego urządzenia. Przykładem takich działań jest ustawianie haseł lub korzystanie z innych niezbędnych funkcji ograniczających dostęp do urządzenia mobilnego lub aplikacji RED. Potwierdzasz, że nie będziesz udostępniać osobom trzecim swojego urządzenia mobilnego w celu uzyskania dostępu do aplikacji RED lub korzystania z funkcji Keyless Entry (Otwieranie bez klucza) na Twoim urządzeniu mobilnym.

Jeżeli Twoje urządzenie mobilne zostanie zgubione, skradzione lub jego zabezpieczenia zostaną złamane w czasie, gdy będzie na nim dostępna rezerwacja za pośrednictwem funkcji Keyless Entry (Otwieranie bez klucza), zgadzasz się niezwłocznie zawiadomić recepcję hotelu, którego dotyczyć będzie rezerwacja, oraz postępować zgodnie z wszelkimi instrukcjami udzielonymi przez hotel lub firmę Radisson Hospitality. Dotyczy to także, między innymi, usunięcia lub wyrażenia zgody na usunięcie wszystkich kluczy mobilnych z Twojego urządzenia mobilnego. Ani firma Radisson Hospitality, ani żaden z biorących udział w programie hoteli nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy i roszczenia, które mogą wynikać z nieodpowiedniego zabezpieczenia urządzenia mobilnego lub niezawiadomienia odpowiedniego hotelu w razie zgubienia lub kradzieży Twojego urządzenia mobilnego, złamania jego zabezpieczeń albo innego przypadku utraty tego urządzenia lub kontroli nad nim.

Zgadzasz się używać funkcji Keyless Entry (Otwieranie bez klucza) wyłącznie w połączeniu z ważną rezerwacją i zgodnie z przeznaczeniem, którym jest zameldowanie się i wykorzystywanie urządzenia mobilnego do uzyskania przysługującego Ci dostępu do wyznaczonych obszarów - łącznie z przypisanym Ci pokojem. Funkcji Keyless Entry (Otwieranie bez klucza) nie wolno używać w żadnym innym celu i należy z niej korzystać jedynie na urządzeniu mobilnym, które znajduje się pod Twoją kontrolą.

Oprogramowanie Keyless Entry (Otwieranie bez klucza) oraz mobilne klucze są chronione przez prawo autorskie, prawa patentowe oraz postanowienia międzynarodowych traktatów. Jakiekolwiek powielanie lub ponowna dystrybucja oprogramowania albo kluczy mobilnych są wyraźnie zabronione prawnie i mogą skutkować surowymi sankcjami cywilnymi oraz karnymi. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień kopiowanie bądź powielanie oprogramowania lub kluczy mobilnych w celu dalszego kopiowania albo powielania jest wyraźnie zabronione. Radisson Hospitality zapewnia ograniczoną, niewyłączną, niezbywalną i podlegającą odwołaniu licencję do korzystania z funkcji Keyless Entry (Otwieranie bez klucza) na urządzeniu mobilnym na czas korzystania z niego oraz kontroli nad nim, wyłącznie w celu określonym w tym regulaminie.

Odpowiedzialność Radisson Hospitality oraz licencjodawców i partnerów

Korzystanie z Witryny oraz Treści odbywa się na własne ryzyko. Treści w tej Witrynie mogą zawierać techniczne nieścisłości oraz błędy typograficzne, w tym, lecz nie wyłącznie, nieścisłości związane z cenami, opłatami oraz dostępnością podczas transakcji. Radisson Hospitality, licencjodawcy oraz partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za takie błędy, nieścisłości oraz zaniedbania i nie mają obowiązku honorowania takich rezerwacji lub informacji wynikających z takich błędów, nieścisłości oraz zaniedbań. Radisson Hospitality może w dowolnym momencie wprowadzać zmiany, korekty, anulowania lub udoskonalenia, w tym także po potwierdzeniu transakcji. 

TREŚCI ZAWARTE W NINIEJSZEJ WITRYNIE SĄ PRZEDSTAWIANE W AKTUALNEJ POSTACI, TAKIE JAKIMI SĄ, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. W MAKSYMALNYM STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO RADISSON HOSPITALITY NIE UDZIELA GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI TYCH TREŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. RADISSON HOSPITALITY NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE NINIEJSZEJ WITRYNY BĘDĄ NIEZAKŁÓCONE I WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE DEFEKTY BĘDĄ NAPRAWIANE ORAZ ŻE NINIEJSZA WITRYNA LUB SERWER, KTÓRY JĄ UDOSTĘPNIA, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. RADISSON HOSPITALITY NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADA OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA ANI SKUTKÓW KORZYSTANIA Z TREŚCI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE W ODNIESIENIU DO ICH POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, WIARYGODNOŚCI ITP. UŻYTKOWNIK (A NIE RADISSON HOSPITALITY) PONOSI CAŁKOWITY KOSZT NIEZBĘDNYCH PRAC SERWISOWYCH, NAPRAW I POPRAWEK. POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA, JEŻELI OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE ZEZWALA NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH. UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE FAKT, IŻ UŻYWA NINIEJSZEJ WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. 

RADISSON HOSPITALITY NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ ANI DELIKTOWEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE LUB SKUTKUJĄCE ODSZKODOWANIEM O CHARAKTERZE KARNYM, W TYM (MIĘDZY INNYMI) SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ OCZEKIWANYCH ZYSKÓW LUB PRZYCHODU BĄDŹ INNĄ STRATĄ EKONOMICZNĄ BĘDĄCĄ W ZWIĄZKU LUB WYNIKAJĄCĄ Z JAKIEGOKOLWIEK CZYNU LUB ZANIEDBANIA ZE STRONY RADISSON HOSPITALITY, PRZEDSTAWICIELI FIRMY, JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, PRZEDSIĘBIORSTW JOINT VENTURE, NIEZALEŻNYCH WYKONAWCÓW LUB NIESTOWARZYSZONYCH OSÓB TRZECICH, WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK DZIAŁANIA ALBO ZANIEDBANIA W REALIZACJI BĄDŹ NARUSZENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU LUB POLITYKI PRYWATNOŚCI. POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA, JEŻELI OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE ZEZWALA NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA SZKODY NASTĘPCZE LUB UBOCZNE. W KAŻDYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ RADISSON HOSPITALITY WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE STRATY, SZKODY I PODSTAWY POWÓDZTWA LUB Z INNYCH PRZYCZYN NIE PRZEKROCZY SUMY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA DOSTĘP DO NINIEJSZEJ WITRYNY. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ, PODSTAW POWÓDZTWA ORAZ PRAWA WNOSZENIA TYCHŻE ROSZCZEŃ LUB POWÓDZTWA WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ WITRYNĄ, KOMUNIKACJĄ LUB NINIEJSZYM REGULAMINEM PO UPŁYWIE JEDNEGO (1) ROKU OD PIERWSZEGO WYSTĄPIENIA DZIAŁANIA, ZDARZENIA, WARUNKU LUB ZANIEDBANIA, KTÓREGO DOTYCZY ROSZCZENIE LUB POWÓDZTWO. 

Jeśli użytkownik pobiera i wykorzystuje naszą Aplikację na iPhone’a lub iPada: Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że w żadnym wypadku firma Apple, Inc. nie będzie odpowiedzialna za żadne roszczenia związane z Aplikacją (w tym, ale nie wyłącznie, roszczenia osób trzecich dotyczące naruszania ich praw własności intelektualnej przez Aplikację) ani wykorzystaniem lub posiadaniem Aplikacji przez użytkownika, w tym, ale nie wyłącznie: (i) roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt; (ii) wszelkie roszczenia dotyczące niespełniania przez Aplikację stosownych wymogów prawnych lub regulacyjnych oraz (iii) roszczenia wynikające z przepisów o ochronie konsumentów i podobnych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że w maksymalnym dozwolonym przez obowiązujące prawo wymiarze firma Apple, Inc. nie ma żadnych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Aplikacji.

Konto użytkownika

Korzystając z tej witryny, użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera lub urządzenia mobilnego. Użytkownik akceptuje i przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie działania na jego koncie lub przy użyciu jego hasła. Radisson Hospitality zastrzega sobie prawo do odmowy obsługi, zamknięcia kont, usunięcia lub edycji treści bądź anulowania zamówień według własnego uznania.

Zabezpieczenie

Użytkownik zgadza się bronić i zabezpieczać Radisson Hospitality, członków jej zarządu, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, licencjodawców i partnerów przed wszelkimi roszczeniami, powództwami lub żądaniami, odpowiedzialnością i rozliczeniami, w tym między innymi uzasadnionych opłat prawnych i księgowych, wynikających lub rzekomo wynikających z faktu naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu.

Kwestie ogólne

Dostęp do Treści może nie być legalny dla pewnych osób lub w pewnych krajach. Użytkownik uzyskuje dostęp do witryny na własne ryzyko i odpowiada za przestrzeganie przepisów prawa w swoim obszarze prawnym. Poniższe postanowienia obowiązują po wygaśnięciu lub zniesieniu niniejszego Regulaminu z dowolnych przyczyn: Odpowiedzialność Radisson Hospitality oraz licencjodawców i partnerów, Ograniczenia dotyczące korzystania, Zgłaszanie pomysłów, Publikacje użytkowników, Zabezpieczenie, Obowiązujące prawo oraz Całość umowy.

Obowiązujące prawo

Niniejszy Regulamin podlega prawu Belgii bez uwzględnienia przepisów kolizyjnych. Użytkownik i Radisson Hospitality wyrażają niniejszym zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów belgijskich w sprawie rozsądzania lub rozporządzania w kwestii wszelkich roszczeń, powództw lub sporów wynikających z niniejszego Regulaminu. Jeżeli użytkownik jest konsumentem z Unii Europejskiej i niniejsza Witryna zostanie skierowana na jego terytorium, żadne postanowienia niniejszego Regulaminu nie uniemożliwiają konsumentom korzystania z obowiązujących przepisów lokalnych lub (tam, gdzie jest to wymagane przez lokalne prawo) korzystania z jurysdykcji sądów w danym kraju. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne w orzeczeniu któregokolwiek sądu o właściwej jurysdykcji, nieważność takiego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, które zachowają pełną moc prawną. Żadnego przypadku odstąpienia od dowolnego postanowienia niniejszego Regulaminu nie uznaje się za dalsze lub trwałe odstąpienie od danego lub jakiegokolwiek innego postanowienia.

Całość umowy

Z wyjątkiem zapisów określonych powiadomień lub zastrzeżeń prawnych zamieszczonych przez Radisson Hospitality lub w jej imieniu w tej Witrynie niniejszy Regulamin wraz z Polityką prywatności stanowi całość umowy pomiędzy użytkownikiem a Radisson Hospitality w odniesieniu do korzystania z witryny i Treści.