Regulamin Radisson Rewards

1. DEFINICJE RADISSON REWARDS

2. UCZESTNICTWO W RADISSON REWARDS

• Kryteria kwalifikacyjne

• Rejestracja

• Obowiązki uczestników

• Utrata ważności punktów i anulowanie uczestnictwa

3. PUNKTY

• Zdobywanie punktów

• Wykorzystywanie punktów

• Poziom Elite

• Postanowienia różne

4. POSTANOWIENIA OGÓLNE

• Zastrzeżenia dotyczące gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

• Zmiany w programie lub jego zakończenie

• Prawo właściwe i jego interpretacja

• Rozwiązywanie sporów

5. KONTAKT

Poniższe postanowienia zastępują wszystkie wcześniejsze Regulaminy programu Radisson Rewards™. Rozpoczynając lub kontynuując uczestnictwo w programie Radisson Rewards po dacie jego wejścia w życie, uczestnik programu zgadza się na poniższe postanowienia:

Radisson Rewards™ to globalny hotelowy program lojalnościowy („Radisson Rewards” lub „Program”) oferowany uczestnikom Programu (zwanych dalej „uczestnikami”) przez spółkę Radisson Hospitality, Inc., jej podmioty stowarzyszone, zależne i powiązane („Radisson”, „my”, „nas” lub „nasze”). Program Radisson Rewards oferuje uczestnikom możliwość zbierania i wykorzystywania punktów (w Hotelach uczestniczących w programie i u naszych Partnerów). Niniejszy Regulamin („Regulamin programu”) reguluje kwestie uczestnictwa w programie Radisson Rewards, a obowiązkiem uczestnika jest jego przeczytanie i zrozumienie. Radisson może w dowolnej chwili, według własnego uznania i bez uprzedzenia ani odpowiedzialności zakończyć, zmienić, zmodyfikować lub uzupełnić program Radisson Rewards, korzyści związane z Programem lub Regulamin programu. Stając się uczestnikiem programu Radisson Rewards oraz zbierając i wykorzystując punkty, uczestnik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejszy Regulamin programu. Uczestnictwo w Programie i związane z nim korzyści oferowane są według własnego uznania Radisson.

1. DEFINICJE RADISSON REWARDS

a. „Nocleg w nagrodę” oznacza nocleg w Hotelach uczestniczących w programie opłacony przy użyciu zebranych punktów. Noclegi w nagrodę podlegają Regulaminowi programu i warunkom Hotelów uczestniczących w programie.

b. „Pobyt w nagrodę” oznacza pobyt w Hotelu uczestniczącym w programie, który obejmuje jedną lub więcej Noclegów w nagrodę.

c. „Kwalifikowane posiłki i napoje” to wybrane posiłki i napoje, które zostały zarejestrowane na konto pokoju uczestnika podczas Pobytu kwalifikowanego.

d. „Nocleg kwalifikowany” oznacza jeden nocleg w Hotelu uczestniczącym w programie zarezerwowany po Stawce kwalifikowanej.

e. „Stawka kwalifikowana” oznacza stawkę w systemie rezerwacyjnym hotelu Radisson, za którą otrzymuje się punkty w programie lojalnościowym. Stawka kwalifikowana nie obejmuje między innymi stawek dla pracowników, przyjaciół i rodziny, personelu lotniczego, pracowników biur podróży, niektórych stawek promocyjnych i pakietowych, stawek opłacanych przy pomocy vouchera na bezpłatny nocleg i innych bezpłatnych lub barterowych pokoi, a także stawek zarezerwowanych przez biura podróży online, niezależnie od tego, czy są to stawki bezpośrednie, aukcyjne czy przetargowe oraz stawek zarezerwowanych i rozliczanych za pośrednictwem konta głównego, w tym rachunków grupowych i kont organizatorów wycieczek oraz niektórych innych stawek zarezerwowanych przez podmioty zewnętrzne.

f. „Pobyt kwalifikowany” oznacza jeden lub więcej kolejnych Noclegów kwalifikowanych w tym samym Hotelu uczestniczącym w programie, niezależnie od liczby zameldowań i wymeldowań podczas danego pobytu.

g. „Poziom Elite” oznacza poziom uczestnictwa w programie Radisson Rewards z różnymi i/lub dodatkowymi korzyściami płynącymi z Programu w zależności od rzeczywistego poziomu uczestnictwa, zgodnie z ustaleniami, jakie Radisson określi według własnego uznania.

h. „Zakup podczas wydarzenia” oznacza kwotę w dolarach amerykańskich wydaną w Hotelu uczestniczącym w programie na wybrane zakupy związane ze spotkaniami, wydarzeniami i konwencjami, z wyłączeniem podatków i napiwków.

i. „zniżki na jedzenie i napoje” to korzyści, usługi i udogodnienia oferowane przez Hotel uczestniczący w programie, które uczestnicy Programu mogą otrzymać za zgromadzone punkty.

j. „Hotele uczestniczące w programie” to wybrane hotele i obiekty prowadzące działalność pod markami Radisson, w tym Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson i Country Inn & Suites by Radisson oraz pod innymi markami lub w ramach koncepcji, które mogą zostać dodane przez Radisson w przyszłości, oferujące korzyści uczestnikom programu Radisson Rewards. Hotele uczestniczące w programie i korzyści związane z Programem oferowane przez dany Hotel uczestniczący w programie mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedzenia. 

k. „Partnerzy” to osoby trzecie i ich usługodawcy, którzy oferują korzyści uczestnikom programu Radisson Rewards. Partnerzy i korzyści z Programu oferowane przez danego Partnera mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu programu nie ma na celu, nie tworzy ani nie ustanawia żadnej relacji agencyjnej, partnerskiej ani joint venture między nami a naszymi Partnerami.

l. „Opłaty za pokój” to kwota Stawki kwalifikowanej w dolarach amerykańskich zapłacona podczas Pobytu kwalifikowanego. Opłaty za pokój nie obejmują podatków, opłat dodatkowych ani opłat pobieranych przez osoby trzecie i którymi pokój został obciążony, takich jak opłaty za telefon lub inne usługi komunikacyjne, usługi pralni, filmy pay-per-view, rozrywkę, zaplecze rekreacyjne, restauracje, bankiety, catering, sklepy z pamiątkami, sklepy, najemców, kontrahentów lub koncesjonariuszy.

2. UCZESTNICTWO W RADISSON REWARDS

a. Kryteria kwalifikacyjne: O uczestnictwo w programie Radisson Rewards mogą się ubiegać osoby pełnoletnie w swoim kraju zamieszkania. Uczestnicy programu Radisson Rewards muszą podać i utrzymywać zgodny z prawdą adres e-mail oraz zgodny z prawdą adres zamieszkania, który obejmuje miasto, stan lub województwo i kraj. Jedna osoba może mieć tylko jedną aktywną rejestrację w programie Radisson Rewards i nie może zbierać Punktów na więcej niż jednym koncie Radisson Rewards. Uczestnictwo w programie Radisson Rewards jest nieważne, jeśli obowiązujące prawo, przepisy lub regulacje tego zabraniają.

b. Rejestracja: O uczestnictwo w programie Radisson Rewards można wnioskować w Hotelu uczestniczącym w programie, online na stronie www.radissonhotels.com/en-us/rewards lub telefonicznie pod numerami podanymi poniżej. Możemy, według własnego uznania i bez żadnej odpowiedzialności wobec wnioskodawcy, zaakceptować lub odrzucić wniosek o uczestnictwo w programie Radisson Rewards. Jeśli zaakceptujemy wniosek o uczestnictwo, utworzymy konto Radisson Rewards na nazwisko wnioskodawcy. Jeśli wniosek o uczestnictwo zostanie złożony i zaakceptowany w Hotelu uczestniczącym w programie podczas Pobytu kwalifikowanego, wnioskodawca otrzyma kartę członkowską programu Radisson Rewards i dane uwierzytelniające w momencie rejestracji. Jeśli wniosek o uczestnictwo zostanie złożony i zaakceptowany online lub przez telefon, wnioskodawca otrzyma kartę członkowską programu Radisson Rewards i dane uwierzytelniające w przesyłce listowej po pierwszym Pobycie kwalifikowanym.

c. Obowiązki uczestników: Uczestnik programu Radisson Rewards zgadza się przestrzegać niniejszego Regulaminu programu, obowiązujących warunków naszych Partnerów oraz wszystkich obowiązujących przepisów, zasad i regulacji. Uczestnik potwierdza, że bierze udział w programie Radisson Rewards na swoje własne ryzyko. Uczestnik potwierdza, że jeśli sprzeciwi się jakiemukolwiek z postanowień Regulaminu programu lub jakimkolwiek ich modyfikacjom bądź w inny sposób będzie niezadowolony z programu Radisson Rewards, jego jedynym wyjściem będzie anulowanie uczestnictwa. Uczestnik zgadza się z tym, że jest odpowiedzialny za ograniczenie dostępu i zachowania poufności swojego numeru w programie Radisson Rewards, konta, hasła i karty członkowskiej. Uczestnik ponadto zgadza się niezwłocznie nas powiadomić o zgubieniu lub kradzieży karty członkowskiej bądź numeru członkowskiego Radisson Rewards oraz o możliwej kradzieży lub naruszeniu poufności hasła. Uczestnik zgadza się przez cały czas przekazywać nam dokładne informacje i niezwłocznie informować nas o wszelkich zmianach w swoich danych. Uczestnik rozumie, że skorzystanie z ofert w ramach programu Radisson Rewards może podlegać obowiązkowi podatkowemu i zgadza się z tym, że wszelkie zobowiązania podatkowe, w tym ujawnienie, w związku z jego uczestnictwem w programie Radisson Rewards są wyłącznie jego odpowiedzialnością.

d. Utrata ważności punktów i anulowanie uczestnictwa:

i. Utrata ważności punktów: W przypadku braku aktywności związanej z punktami na koncie Radisson Rewards przez okres 24 miesięcy możemy w dowolnym momencie i według własnego uznania oraz bez powiadomienia lub odpowiedzialności wobec uczestnika unieważnić i anulować część lub wszystkie punkty.

ii. Anulowanie uczestnictwa w programie Radisson Rewards przez uczestnika: Uczestnictwo w programie Radisson Rewards można anulować w każdej chwili, kontaktując się w tej sprawie z nami.

iii. Inne zmiany w programie Radisson Rewards i anulowanie uczestnictwa przez nas: Oprócz powyższych postanowień możemy w każdej chwili, według własnego uznania i bez uprzedzenia lub jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestnika, (i) zmodyfikować, zawiesić lub anulować jego uczestnictwo w programie Radisson Rewards; (ii) zmodyfikować, zawiesić lub anulować jego Poziom Elite; (iii) zmodyfikować, zawiesić, unieważnić lub anulować wszystkie lub część punktów; (iv) zmodyfikować, zawiesić, unieważnić lub anulować możliwość wykorzystania punktów. Takie kroki możemy podjąć z myślą o wygodzie realizacji programu Radisson Rewards lub jeśli istnieją uzasadnione powody, by podejrzewać, według naszego własnego uznania, że ​​(i) uczestnik naruszył Program lub korzysta z niego w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem programu, intencją Programu lub jakąkolwiek jego częścią; (ii) nadużył programu Radisson Rewards lub niewłaściwie go wykorzystywał; (iii) aktywność na koncie lub poziom uczestnictwa wiąże się z oszustwem, nieuczciwością, kradzieżą lub innymi nielegalnymi lub niestosownymi działaniami albo z nich wynika; (iv) uczestnik świadomie próbuje uzyskać lub mieć więcej niż jedno konto Radisson Rewards; (v) uczestnictwo w programie Radisson Rewards narusza jakiekolwiek obowiązujące prawa, warunki lub regulacje; (vi) nasze oferowane korzyści w ramach programu Radisson Rewards naruszają jakiekolwiek obowiązujące prawa, warunki lub regulacje; lub (vii) uczestnik nie zapłacił żadnych kwot należnych za nadużycia, niewłaściwe, obraźliwe lub wrogie zachowanie w związku z programem Radisson Rewards, Hotelami uczestniczącymi w programie, Radisson lub naszymi Partnerami lub członkami ich kierownictwa, dyrektorami, agentami, pracownikami, przedstawicielami lub gośćmi. Prawa te stanowią uzupełnienie wszelkich innych środków zaradczych, które mogą być dostępne dla nas zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mamy prawo do podjęcia odpowiednich działań administracyjnych i/lub prawnych, w tym między innymi postępowań karnych lub cywilnych, które według własnego uznania uznamy za niezbędne.

iv. Skutki anulowania uczestnictwa: Jeśli uczestnictwo w programie Radisson Rewards zostanie z jakiegoś powodu anulowane, konto uczestnika programu Radisson Rewards zostanie zamknięte, a wszystkie punkty zgromadzone na koncie Radisson Rewards zostaną anulowane, utracone, unieważnione i nie będą już dostępne do wykorzystania. Jeśli zmodyfikujemy, zawiesimy, unieważnimy lub anulujemy część lub wszystkie punkty, zostaną one usunięte z konta Radisson Rewards i nie będą już dostępne do wykorzystania.

3. PUNKTY

a. Zdobywanie punktów:

i. W Hotelach uczestniczących w programie: Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą zdobyć 20 punktów za jednego amerykańskiego dolara wydanego na Opłaty za pokój oraz Kwalifikowane posiłki i napoje w Hotelach uczestniczących w programie. Zniżka nie obejmuje podatku, napiwków, napojów alkoholowych, obsługi hotelowej, posiłków zamawianych do pokojów, cateringu oraz bankietów, a także nie ma zastosowania w przypadku grup liczących sześć lub więcej osób. Podczas dokonywania rezerwacji lub w momencie zameldowania uczestnik programu Radisson Rewards musi podać swój numer członkowski w programie. Jeśli dany hotel lub obiekt przestanie być Hotelem uczestniczącym w programie po dokonaniu przez uczestnika rezerwacji, ale przed Pobytem kwalifikowanym, nie zostaną przyznane żadne punkty ani Noclegi/Pobyty kwalifikowane uprawniające do zdobycia Poziomu Elite.

Punkty uznaje się za otrzymane po zakończeniu pobytu, pokryciu wszystkich opłat i zaksięgowaniu punktów na koncie. Punkty nie będą dostępne do wykorzystania przed zakończeniem Pobytu kwalifikowanego, pełnym pokryciem wszystkich opłat i dodaniem punktów do konta. Punkty może otrzymać tylko jeden uczestnik programu Radisson Rewards za jeden Pobyt kwalifikowany, a ponadto nazwisko tego uczestnika musi widnieć na rezerwacji, a on sam być zarejestrowanym gościem.

Punkty można zdobywać za maksymalnie trzy pokoje zarezerwowane w ramach tej samej rezerwacji, ale prośba o uznanie punktów za kilka pokoi musi zostać zgłoszona w momencie zameldowania lub przed nim, nazwisko uczestnika musi widnieć na rezerwacji co najmniej jednego pokoju, a on sam musi być zarejestrowanym gościem na czas Pobytu kwalifikowanego. Punktów nie można otrzymać za żadne inne rezerwacje, które nie zawierają nazwiska uczestnika Radisson Rewards na rezerwacji i w których uczestnik nie jest zarejestrowanym gościem.

ii. U Partnerów: Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą zdobywać punkty u naszych Partnerów. Możliwości te mogą być różne w zależności od kraju zamieszkania uczestnika programu Radisson Rewards, mogą nie być dostępne dla wszystkich uczestników, mogą ulec zmianie w każdej chwili bez powiadomienia, podlegają niniejszemu Regulaminowi programu i dodatkowym warunkom poszczególnych Partnerów. Partnerzy są niezależnymi podmiotami i nie ponosimy odpowiedzialności za charakter lub jakość produktów bądź usług świadczonych przez nich ani za jakiekolwiek działania reklamowe lub marketingowe Partnerów. Uczestnik jest odpowiedzialny za przestrzeganie warunków Partnerów oraz ich polityki prywatności i zasad użytkowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za warunki, zmiany lub zaprzestanie stosowania warunków, polityki prywatności i zasad użytkowania, produktów lub usług Partnerów ani nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Uczestnicy programu Radisson Rewards nie mogą zdobywać punktów ani ich wykorzystywać u Partnerów za te same aktywności. Podając swój numer członkowski w programie Radisson Rewards Hotelowi uczestniczącemu w programie, uczestnik określa swoje preferencje w zakresie zbierania punktów.

iii. Zakup punktów: Możemy według własnego uznania zaoferować uczestnikom programu Radisson Rewards opcję zakupu punktów. Obecnie oferujemy uczestnikom możliwość zakupu punktów za pośrednictwem strony Points.com. Dodatkowy regulamin można znaleźć pod adresem www.radissonhotels.com/en-us/rewards/redeem/points. Zakupione punkty podlegają niniejszemu Regulaminowi programu. Wszelkie inne sposoby nabycia punktów, w tym sprzedaż, zakup, handel wymienny, aukcja, prezent, przeniesienie lub przydzielenie punktów, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszym Regulaminie programu, są zabronione i nie będą honorowane. Uczestnicy, którzy chcą wymienić punkty na mile w programie Miles & More linii lotniczych Lufthansa, nie będą mogli zrealizować takiej transakcji, jeżeli mają na swoim koncie Radisson Rewards punkty kupione lub otrzymane kiedykolwiek w prezencie, przez cały okres ważności konta.

iv. Radisson RewardsTM Visa Card: Uczestnicy programu Radisson Rewards, którzy mieszkają w USA, mogą zdobywać punkty i uprawnienia do dodatkowych korzyści dzięki karcie Visa Radisson Rewards. Dodatkowy regulamin można znaleźć pod adresem www.radissonrewardsvisa.com/credit/welcome.do.

v. Radisson Rewards for Business: Dodatkowe punkty mogą być zdobywane przez organizatorów wydarzeń specjalnych i innych specjalistów biznesowych, którzy zajmują się organizacją spotkań i konferencji oraz rezerwują pobyty hotelowe dla osób podróżujących służbowo.

1. Zdobywanie punktów za Zakupy podczas wydarzeń: Uczestnicy programu będący organizatorami konferencji i wydarzeń mogą otrzymać 5 punktów za każdego dolara amerykańskiego wydanego na Zakupy podczas wydarzeń. Punktów za Zakupy podczas wydarzeń nie można otrzymać tam, gdzie jest to zabronione przez obowiązujące prawo, przepisy lub regulacje. Uczestnik musi poprosić o przyznanie punktów za Zakupy podczas wydarzeń podczas rezerwowania konferencji lub wydarzenia, podając swoje imię i nazwisko oraz numer członkowski w programie Radisson Rewards określony w umowie z Hotelem uczestniczącym w programie. Zakupy podczas wydarzenia muszą być zarejestrowane na jednym rachunku ogólnym, aby można było za nie otrzymać punkty. Tylko jeden uczestnik programu Radisson Rewards może zdobywać punkty za Zakupy podczas wydarzeń. Uczestnik nie musi uczestniczyć w spotkaniu lub wydarzeniu, aby być uprawnionym do otrzymania punktów za Zakupy podczas wydarzeń. Niektóre usługi i udogodnienia mogą nie być świadczone bezpośrednio przez Hotel uczestniczący w programie, a te i inne opłaty, w tym opłaty za anulowanie, rezygnację z usług i inne płatności, mogą nie kwalifikować się jako Zakupy podczas wydarzeń. Noclegi lub pobyty związane ze spotkaniem lub wydarzeniem nie są wliczane do Poziomu Elite.

Ujawnienie i zgoda: Uczestnik jest odpowiedzialny za ujawnienie i otrzymanie zgody swojego pracodawcy, przełożonego i/lub klienta, na zdobywanie punktów i innych korzyści w ramach programu Radisson Rewards for Business i musi przestrzegać wszelkich obowiązujących zasad dotyczących prezentów i korzyści.

2. Zdobywanie punktów za rezerwację pobytów w hotelu: Uczestnicy programu z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mogą otrzymać 10 punktów za każdego dolara amerykańskiego wydanego na pokryte Opłaty za pokój w Hotelach uczestniczących w programie, kiedy rezerwują podróże dla innych. Wniosek o uczestnictwo w programie Radisson Rewards for Business jest dostępny dla osób fizycznych, które potwierdziły i zaakceptowały Regulamin programu i które: (i) zostały zaproszone i zatwierdzone przez program Radisson Rewards, według naszego uznania; (ii) mieszkają w kwalifikujących się krajach, według naszego uznania; (iii) są pełnoletnie w swoim miejscu zamieszkania; (iv) są odpowiedzialne za rezerwację pokoi hotelowych w imieniu ich pracodawcy lub organizacji; (v) są zatrudnione przez organizację zatwierdzoną przez program Radisson Rewards według własnego uznania oraz (vi) nie są profesjonalnym biurem podróży, które rezerwuje noclegi dla osób spoza swojej organizacji i/lub pracodawcy. Osoba fizyczna nie może zdobywać punktów dla drugiej osoby.

Uczestnik musi powiadomić i poinformować swojego pracodawcę, a także uzyskać jego zgodę na uczestnictwo w programie Radisson Rewards for Business. Uczestnicząc w programie Radisson Rewards for Business, uczestnik potwierdza i oświadcza, że:

a. powiadomił o tym swojego pracodawcę (i każdego podróżnego, dla którego rezerwuje pokoje hotelowe) oraz że osoby te przeczytały i zrozumiały Politykę prywatności, a także rozumieją i akceptują to, że w ramach uczestnictwa w programie Radisson Rewards for Business uczestnik może podać ich dane osobowe i może otrzymywać korzyści płynące z programu Radisson Rewards for Business;

b. będzie przestrzegać wszelkich warunków, w tym zasad podróży, zasad dotyczących prezentów i programów motywacyjnych swojego pracodawcy, klientów i klientów;

c. będzie przestrzegał wszelkich obowiązujących przepisów;

d. jeśli będzie to wymagane przez nas, przekaże nam pisemny dowód, że dokonał wszystkich niezbędnych ujawnień i uzyskał wszystkie niezbędne zgody;

e. nie jest pracownikiem sektora państwowego spoza USA (w tym jakiegokolwiek przedsiębiorstwa państwowego, ministerstwa, urzędu lub podobnego organu spoza USA wykonującego jakiekolwiek urzędowe funkcje wykonawcze, sądowe, arbitrażowe, regulacyjne lub administracyjne);

f. powiadomi nas natychmiast o wszelkich zmianach pracodawcy i zaktualizuje swoje informacje oraz powiadomi nowego pracodawcę, uzyska jego zgodę i spełni obowiązujące wymagania.

b. Wykorzystywanie punktów:

i. Co do zasady: Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą wykorzystywać punkty w Hotelach uczestniczących w programie lub za pośrednictwem naszych Partnerów. Punkty można wykorzystywać na rzecz uczestnika programu Radisson Rewards lub innej osoby jako prezentu dla niej. Z wyjątkiem transferów punktów wyraźnie dozwolonych w niniejszym Regulaminie lub za pisemną zgodą Radisson, punktów nie wolno sprzedawać, wymieniać, zamieniać, przekazywać, kupować, sprzedawać na aukcji ani rozdawać. Możliwości wykorzystania punktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia, według naszego uznania. Uczestnicy, którzy chcą wymienić punkty na mile w programie Miles & More linii lotniczych Lufthansa, nie będą mogli zrealizować takiej transakcji, jeżeli mają na swoim koncie Radisson Rewards punkty kupione lub otrzymane kiedykolwiek w prezencie, przez cały okres ważności konta.

Podczas wykorzystywania punktów uczestnik będzie zobowiązany do zweryfikowania informacji o koncie Radisson Rewards. Odpowiednia liczba punktów zostanie odjęta od konta uczestnika w programie Radisson Rewards w momencie rozpoczęcia transakcji. Aby doszło do transakcji, na koncie Radisson Rewards musi znajdować się wystarczająca liczba punktów. Punktów z dwóch lub więcej różnych kont nie można łączyć w celu wykorzystania. Transakcje wykorzystania punktów mogą zostać zatwierdzone lub odrzucone według własnego uznania Radisson.

ii. W Hotelach uczestniczących w programie:

1. Noclegi w nagrodę: Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą wymienić punkty na darmowe dni pobytu w obiektach uczestniczących w programie, zależnie od dostępności. Darmowe dni należy zarezerwować z wyprzedzeniem w witrynie internetowej Radisson Rewards, witrynie internetowej marki Radisson lub witrynie mobilnej Radisson albo za pośrednictwem telefonicznego centrum rezerwacji. Darmowych dni nie można łączyć z innymi bonami, zniżkami, pakietami ani promocjami. Oferta nie uprawnia do prowizji, w tym między innymi do prowizji agencji turystycznych. Darmowe dni dotyczą standardowych pokoi o standardowym obłożeniu. Dodatkowi goście podlegają standardowym dopłatom za dodatkową osobę obowiązującym w obiekcie uczestniczącym w programie. Noclegi w nagrodę podlegają zasadom dotyczącym anulowania, gwarancji i zaliczki obowiązującym w obiekcie uczestniczącym w programie. Jeśli rezerwacja nie zostanie anulowana zgodnie z zasadami obiektu uczestniczącego w programie, z konta uczestnika zostanie odjęta liczba punktów odpowiadająca jednemu noclegowi w ramach rezerwacji noclegu w nagrodę. Wszelkie opłaty dodatkowe powiązane z noclegiem w nagrodę stanowią wyłączną odpowiedzialność uczestnika programu.

Jeśli po dokonaniu rezerwacji darmowego noclegu i przed datą zaplanowanego pobytu hotel wycofa się z uczestnictwa w programie, Radisson dołoży rozsądnych starań, aby hotel uznał rezerwację darmowego dnia, jednak nie może zagwarantować - i nie gwarantuje - uznania takiej rezerwacji. Ponadto, według uznania Radisson, darmowe dni mogą być wyłączone z możliwości rezerwacji w przypadku stwierdzenia, że dany hotel nie będzie już częścią systemu Radisson lub z innego powodu przestanie należeć do sieci Radisson, niezależnie od terminu faktycznego opuszczenia sieci lub systemu.

2. Zniżki na jedzenie i napoje: Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą wymieniać punkty na Zniżki na jedzenie i napoje. Zniżki na jedzenie i napoje, wymogi dotyczące wykorzystania punktów oraz wszelkie dodatkowe warunki są określane przez każdy Hotel uczestniczący w programie według jego uznania.

iii. U Partnerów: Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą wykorzystywać punkty u naszych Partnerów. Możliwości wykorzystania i wymogi poszczególnych Partnerów są różne, nie są dostępne tam, gdzie zabrania tego prawo, mogą ulec zmianie w każdej chwili, podlegają niniejszemu Regulaminowi programu i dodatkowym warunkom poszczególnych Partnerów. Partnerzy są niezależnymi podmiotami i nie ponosimy odpowiedzialności za charakter lub jakość produktów bądź usług świadczonych przez nich ani za jakiekolwiek działania reklamowe lub marketingowe Partnerów. Uczestnik jest odpowiedzialny za bezpośrednie sprawdzenie i przestrzeganie warunków Partnerów oraz ich polityki prywatności i zasad użytkowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za warunki, zmiany lub zaprzestanie stosowania warunków, polityki prywatności i zasad użytkowania, produktów lub usług Partnerów ani nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

iv. Przekazywanie punktów na cele charytatywne: Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą przekazywać punkty wybranym organizacjom non-profit, określonym przez nas według naszego uznania. Wszelkie inne darowizny, transfer lub przekazanie punktów jest zabronione i nie będzie honorowane. Punkty przekazywane w formie darowizny nie podlegają odliczeniu od podatku.

c. Poziom Elite: Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą kwalifikować się do wejścia na odpowiedni Poziom Elite. Korzyści, nagrody, możliwości wykorzystania punktów i wymagania dotyczące Poziomu Elite są określane według naszego uznania. Uczestnicy kwalifikują się do Poziomu Elite w zależności od liczby Noclegów kwalifikowanych lub Pobytów kwalifikowanych w Hotelach uczestniczących w programie w danym roku kalendarzowym w następujący sposób:

i. Poziom Elite Silver: Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą uzyskać Poziom Elite Silver za co najmniej 9 Noclegów kwalifikowanych lub 6 Pobytów kwalifikowanych w jednym roku kalendarzowym.

ii. Poziom Elite Gold: Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą uzyskać Poziom Elite Gold za co najmniej 30 Noclegów kwalifikowanych lub 20 Pobytów kwalifikowanych w jednym roku kalendarzowym.

iii. Poziom Elite Platinum: Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą uzyskać Poziom Elite Platinum za co najmniej 60 Noclegów kwalifikowanych lub 30 Pobytów kwalifikowanych w jednym roku kalendarzowym.

Po zakwalifikowaniu się do odpowiedniego Poziomu Elite uczestnik będzie utrzymywał ten status przez pozostałą część bieżącego roku kalendarzowego i przez następny rok Programu, który trwa od 1 marca do 28/29 lutego. Możemy czasem przyznać uznaniowy Poziom Elite lub zaoferować promocje, które zmieniają kryteria niezbędne do uzyskania odpowiedniego Poziomu Elite. O ile warunki promocji nie stanowią inaczej, uznaniowe lub promocyjne przyznanie Poziomu Elite nie znosi warunku odpowiedniej liczby Noclegów lub Pobytów kwalifikowanych wymaganych dla następnego Poziomu Elite ani nie zmienia czasu pozostawania w mocy tego Poziomu Elite.

d. Postanowienia różne:

i. Konto internetowe: Po rejestracji w programie Radisson Rewards uczestnik musi aktywować swoje konto internetowe. Radisson dołoży wszelkich starań, aby terminowo rejestrować zdobyte punkty na koncie uczestnika. Uczestnik programu jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy punkty zostały prawidłowo dodane do konta Radisson Rewards. Wszelkie roszczenia dotyczące punktów, które nie zostały prawidłowo zaksięgowane, muszą zostać otrzymane przez Radisson wraz z powiązaną dokumentacją w ciągu sześciu (6) miesięcy od daty roszczenia dotyczącego takich punktów.

ii. Transfery: O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej w niniejszym Regulaminie programu lub za pisemną zgodą Radisson, uczestnictwo w Radisson Rewards, punkty, Noclegi w nagrodę, Nagrody ekspresowe, Poziom Elite i inne korzyści z Programu nie mogą być sprzedawane, wymieniane, zamieniane, przekazywane, kupowane, sprzedawane na aukcji lub oddawane, w tym między innymi w ramach relacji osobistych, rozwodu, dziedziczenia lub w inny sposób z mocy prawa.

1. Przekazywanie punktów przez uczestników na Poziomie Elite: Uczestnicy programu Radisson Rewards na Poziomie status Elite mogą przekazywać punkty ze swojego konta członkowskiego na inne konto Radisson Rewards na żądanie.

2. Przekazywanie punktów w ramach gospodarstwa domowego: Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą przekazywać punkty innemu członkowi Radisson Rewards, który mieszka w tym samym gospodarstwie domowym, pod warunkiem że obie te osoby są uczestnikami programu Radisson Rewards od co najmniej jednego roku, a adresy obu kont biorących udział w transferze punktów nie były aktualizowane w ciągu trzydziestu (30) dni przed wnioskiem o przeniesienie punktów. Radisson zastrzega sobie prawo do zażądania dowodu kwalifikowalności lub zamieszkania i, według własnego uznania, odrzucenia jakiegokolwiek wniosku o przeniesienie punktów.

3. Przekazywanie punktów po śmierci uczestnika Programu: Punkty należące do zmarłego uczestnika programu Radisson Rewards mogą zostać przeniesione na konto Radisson Rewards spadkobiercy zmarłego uczestnika według naszego uznania. Członkostwo w programie Radisson Rewards zmarłego uczestnika musi być aktywne w chwili jego śmierci. Wniosek o przeniesienie punktów musi obejmować dokumentację potwierdzającą śmierć uczestnika programu, taką jak akt zgonu, oraz dowód uprawnienia do złożenia wniosku o przeniesienie punktów, taki jak dokumenty sądowe lub testament zmarłego. Wnioski należy składać w ciągu jednego (1) roku od daty śmierci uczestnika programu. W przeciwnym wypadku jego konto zostanie zamknięte, a wszystkie punkty przepadną.

iii. Brak wartości pieniężnej: Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo punkty nie mają wartości pieniężnej i nie stanowią własności uczestnika Programu. Zbieranie punktów nie daje uczestnikom żadnych praw nabytych w odniesieniu do jakichkolwiek nagród lub Programu. Jedyne prawo, jakie przysługuje członkowi programu Radisson Rewards w odniesieniu do punktów, to możliwość wykorzystania ich zgodnie z niniejszym Regulaminem programu.

4. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a. Polityka prywatności: Uczestnictwo w programie Radisson Rewards podlega warunkom Polityki zachowania prywatności gości Radisson, dostępnej pod adresem www.radissonhotels.com/en-us/privacy (określanej łącznie jako „Polityka prywatności”), oraz Umowy dotyczącej korzystania z witryny pod adresem www.radissonhotels.com/en-us/site-usage. Ponadto możemy zbierać dodatkowe dane osobowe uczestnika Programu lub dane, które go dotyczą. Możemy także wykorzystywać i udostępniać dane osobowe uczestnika w sposób opisany poniżej, oprócz sposobów opisanych w naszej Polityce prywatności. Niniejszy Regulamin programu stanowi uzupełnienie naszej Polityki Prywatności w odniesieniu do korzystania, udostępniania i przetwarzania danych osobowych uczestników Programu. JEŚLI UCZESTNIK NIE ZGADZA SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI, nie może przystąpić do Programu i/lub musi się z niego wycofać. Dodatkowe gromadzone przez nas dane osobowe obejmują informacje, które uczestnik podaje podczas rejestracji w Programie lub gdy zarządza swoim profilem. Podczas rejestracji wymagamy podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, w tym miasta, stanu lub województwa oraz kraju zamieszkania, a także adresu e-mail. W ramach zarządzania swoim profilem uczestnik może podać dodatkowe informacje. W celu realizacji Programu dane osobowe uczestnika mogą być udostępniane naszym Partnerom, franczyzobiorcom, centrom dystrybucyjnym, dostawcom usług poczty elektronicznej, firmom kolportażowym oraz firmom marketingowym świadczącym usługi na rzecz tych podmiotów na potrzeby realizacji celów Programu zgodnie z ich polityką i praktykami prywatności. Rejestrując się i pozostając uczestnikiem Programu, uczestnik zgadza się również na przekazywanie swoich informacji do krajów, w których my i nasi Partnerzy prowadzimy placówki do przetwarzania danych, działalność biznesową i hotele, w tym do Stanów Zjednoczonych i innych krajów, w których przepisy o ochronie danych mogą się różnić od praw kraju ojczystego uczestnika Programu. Aby zapewnić spójność, zgodność z prawdą i aktualność danych osobowych użytkownika, możemy również udostępniać informacje o nim osobom trzecim w celu ich aktualizacji oraz poprawy jakości i zawartości informacji, które przechowujemy na temat uczestnika. Uczestnicy programu mogą otrzymywać od nas dodatkowe informacje, w tym oświadczenia, wiadomości od innych podmiotów, oferty dla uczestników i aktualności od naszych Partnerów. Uczestnicy mogą również otrzymywać od nas e-maile z potwierdzeniem rezerwacji przed przyjazdem i po zakończeniu pobytu. Preferencje dotyczące otrzymywanych od nas informacji można zmienić, logując się na swoje konto internetowe i zarządzając swoimi subskrypcjami lub kontaktując się z nami w sposób opisany w naszej Polityce prywatności i Regulaminie programu. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji naszej Polityki prywatności i Regulaminu programu. Dalsze uczestnictwo uczestnika w Programie po opublikowaniu zmian będzie oznaczać ich akceptację.

b. Zgodność z obowiązującym prawem: Członkostwo i uczestnictwo w programie Radisson Rewards oraz gromadzenie i wykorzystywanie punktów podlega obowiązującemu prawu i może być nieważne, jeśli obowiązujące prawo, przepisy, regulacje lub wymogi pracodawcy bądź klienta tego zabraniają lub to ograniczają.

c. Przewalutowanie na dolary amerykańskie: Wszystkie kwoty rozliczane w walucie innej niż dolary amerykańskie zostaną przeliczone na tę walutę po kursie wymiany określonym przez nas według naszego uznania.

d. Zastrzeżenia dotyczące gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności:

RADISSON OFERUJE PROGRAM RADISSON REWARDS, NINIEJSZY REGULAMIN PROGRAMU ORAZ WSZELKIE INNE POWIĄZANE USŁUGI I PRODUKTY BEZ ŻADNYCH GWARANCJI JAKOŚCI ANI DOSTĘPNOŚCI I W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, JEDNOZNACZNIE NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ADEKWATNOŚCI PROJEKTU, DOKŁADNOŚCI, ZDOLNOŚCI, WYSTARCZALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI, POJEMNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, RADISSON NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE PROGRAM RADISSON REWARDS LUB INNE POWIĄZANE USŁUGI I PRODUKTY BĘDĄ NIEPRZERWANE, BEZ BRAKÓW LUB BŁĘDÓW LUB ŻE WADY ZOSTANĄ USUNIĘTE BĄDŹ WPROWADZONE ZOSTANĄ ODPOWIEDNIE ZMIANY.

UCZESTNIK ZGADZA SIĘ, ŻE W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, W TYM MIĘDZY INNYMI W WYNIKU ZANIEDBANIA, FIRMA RADISSON, JEJ WŁAŚCICIELE, PODMIOTY STOWARZYSZONE I ZALEŻNE ORAZ ICH KADRA KIEROWNICZA, DYREKTORZY, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE I AGENCI NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK OBRAŻENIA, STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM MIĘDZY INNYMI, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, KARNE LUB SANKCYJNE, W TYM MIĘDZY INNYMI OBRAŻENIA CIAŁA, ŚMIERĆ LUB SZKODY MAJĄTKOWE POWSTAŁE PODCZAS LUB CZĘŚCIOWO, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, WSKUTEK CZŁONKOSTWA LUB UDZIAŁU W PROGRAMIE RADISSON REWARDS BĄDŹ KORZYSTANIA Z NAGRÓD, NAWET JEŚLI FIRMA RADISSON ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W niektórych obszarach prawnych wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wtórnych jest niedozwolone, dlatego takie wyłączenia mogą nie mieć zastosowania w przypadku konkretnego uczestnika Programu. Jeżeli którykolwiek z powyższych podmiotów zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z takimi sprawami, uczestnikowi przysługuje wyłącznie prawo do zwrotu kosztów za usługi lub produkty opłacone przez uczestnika na rzecz podmiotu, który ponosi odpowiedzialność za takie usługi lub produkty, które nie zostały członkowi zapewnione.

e. Zwolnienie z odpowiedzialności: Uczestnik Programu zgadza się na zwolnienie firmy Radisson, Hoteli uczestniczących w programie oraz naszych Partnerów, a także ich spółek macierzystych, podmiotów stowarzyszonych i zależnych oraz ich członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników i agentów od wszelkiej odpowiedzialności, kosztów, odszkodowań i opłat (w tym kosztów obsługi prawnej) wynikających z roszczeń związanych z uczestnictwem w programie Radisson Rewards.

f. Zmiany w programie lub jego zakończenie: Zastrzegamy sobie prawo - w dowolnym momencie, według własnego uznania, z powiadomieniem lub bez uprzedzenia i bez żadnej dalszej odpowiedzialności lub zobowiązania, nawet jeśli zmiany mogą wpłynąć na wartość punktów już zgromadzonych - do (i) dodawania, modyfikowania, usuwania, zmieniania, zawieszenia lub anulowania („Zmian”) programu Radisson Rewards w całości lub w części; w tym między innymi zasad, procedur, warunków, korzyści, nagród, poziomów przyznawania nagród, Hoteli uczestniczących w programie, powiązań i ofert partnerskich, warunków otrzymywania, zasad wykorzystywania lub dostępności nagród (ii) zmiany niniejszego Regulaminu programu w całości lub w części; (iii) zmiany oferty programu Radisson Rewards; (iv) zmiany możliwości wykorzystania punktów w całości lub w części; (v) zmiany procedury wykorzystywania punktów, w tym liczby punktów wymaganych do wymiany na daną nagrodę; (vi) zmiany możliwości zdobywania punktów, w tym między innymi nakładania limitów czasowych i zmian wartości punktowych, w całości lub w części; lub (vii) scedowania w całości lub w części programu Radisson Rewards na dowolny powiązany lub niepowiązany podmiot. Po dokonaniu cesji za realizację niniejszych zobowiązań będzie następnie odpowiedzialny wyłącznie i bezpośrednio dany podmiot. W przypadku anulowania programu Radisson Rewards wszystkie punkty niewykorzystane przed datą zakończenia Programu przepadają bez odszkodowania oraz jakichkolwiek dalszych zobowiązań i odpowiedzialności. Po zakończeniu Programu punkty nie będą honorowane. Gromadząc punkty i uczestnicząc w Programie, nie można polegać na ciągłej dostępności programu Radisson Rewards ani na żadnych ofertach zbierania, wykorzystywania lub innych dostępnych w związku z programem Radisson Rewards. Wszystkie oferty są dostępne do wyczerpania zapasów, z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących zasad anulowania, i mogą ulec zmianie lub anulowaniu bez uprzedzenia. Informacje o koncie w ramach Programu są naszymi zastrzeżonymi informacjami i mogą być udostępniane uczestnikom Programu tylko w celu uzyskania informacji dotyczących ich konta. Zastrzegamy sobie prawo do kontroli lub weryfikacji kont oraz informacji o Programie w każdej chwili i bez uprzedzenia w celu zapewnienia zgodności z Regulaminem programu. W trakcie kontroli lub weryfikacji informacje mogą być udostępniane podmiotom pomagającym w przeprowadzeniu takiej kontroli lub weryfikacji.

g. Prawo właściwe i jego interpretacja: Wniosek o rejestrację w Programie oraz roszczenia z tytułu zbierania i wykorzystywania punktów w ramach programu Radisson Rewards podlegają naszej weryfikacji i akceptacji według naszego uznania, a wszystkie te działania będą wykonywane, realizowane, prowadzone i finalizowane w stanie Minnesota w USA. Wszelkie roszczenia lub spory powstałe lub odnoszące się do nich lub w inny sposób związane z programem Radisson Rewards, uczestnictwem lub niniejszym Regulaminem programu będą podlegać i będą interpretowane zgodnie z prawem stanu Minnesota (USA), z wyłączeniem mocy obowiązującej przepisów kolizyjnych. Wszelkie interpretacje Regulaminu programu będą dokonywane według wyłącznego uznania Radisson. Obowiązującą wersją Regulaminu programu jest angielska wersja językowa.

h. Rozwiązywanie sporów: Wszelkie spory między uczestnikiem a Radisson związane z Programem, Regulaminem programu, wszelkimi nagrodami, wymianą punktów na nagrody lub powiązaniami stron bądź z nich wynikające muszą zostać poddane wiążącemu arbitrażowi zarządzanemu przez organizację American Arbitration Association („AAA”) zgodnie z jej aktualnymi zasadami i procedurami, z wyjątkiem sytuacji, w których te zasady i procedury zostały zmodyfikowane poniżej. Arbitraż będzie rozpatrywany przez jednego arbitra. Arbitraż musi mieć miejsce w Minneapolis, w stanie Minnesota lub w innym miejscu uzgodnionym przez strony sporu.

i. Arbitraż w sporze zbiorowym jest wyraźnie zabroniony, a każdy arbitraż będzie prowadzony indywidualnie. Arbitraż nie może być skonsolidowany ani w żaden inny sposób połączony z innym postępowaniem. Arbiter nie będzie miał żadnych uprawnień ani władzy do przeprowadzenia postępowania obejmującego roszczenia wynikające ze sporu zbiorowego lub do połączenia lub konsolidacji jednych roszczeń z innymi roszczeniami lub z innymi postępowaniami z udziałem osób trzecich.

ii. Z wyjątkiem przypadków, w których może to być wymagane przez prawo, ani strona sporu, ani arbiter nie mogą ujawniać istnienia, treści ani wyników arbitrażu w myśl tego ustępu bez uprzedniej pisemnej zgody obu stron.

iii. Decyzja arbitra będzie ostateczna i wiążąca dla wszystkich stron sporu. Arbiter nie będzie jednak miał uprawnień ani władzy do: (i) zachowania skuteczności Programu będącego w trakcie zamykania; (ii) oszacowania odszkodowania o charakterze karnym bądź sankcyjnym lub innych kategorii szkód zastrzeżonych i uchylonych w świetle niniejszego Regulaminu lub (iii) przyznania jakiejkolwiek nagrody, która rozszerza, modyfikuje lub zawiesza jakiekolwiek zgodne z prawem postanowienie Regulaminu programu. Arbiter musi również przestrzegać obowiązującego prawa i nie może lekceważyć prawa opartego na zasadach sprawiedliwości, które nie stanowią konkretnej części obowiązującego prawa. Wyrok sądu może zostać wydany po orzeczeniu arbitrażowym przez dowolny stanowy lub federalny sąd w stanie Minnesota lub jakikolwiek inny sąd właściwy.

i. Proces z udziałem ławy przysięgłych: Strony nieodwołalnie zrzekają się wszelkich praw, jakie mogą mieć do procesu z udziałem ławy przysięgłych.

j. Przedawnienie: Wszelkie prawa do wniesienia roszczeń lub działań związanych z Programem, Regulaminem programu, jakąkolwiek nagrodą, wymianą punktów na nagrody lub powiązaniami stron muszą zostać wykorzystane w ciągu dwóch (2) lat od pierwszego wystąpienia rodzaju aktu, zdarzenia, warunku lub pominięcia, na którym opiera się roszczenie lub działanie.

k. Koszty obsługi prawnej: Strona wygrywająca jakąkolwiek sprawę lub postępowanie wynikające lub związane z Programem, Regulaminem programu, wszelkimi nagrodami lub wymianą punktów na nagrody lub powiązaniami stron jest uprawniona do odzyskania uzasadnionych wydatków i kosztów obsługi prawnej.

l. Siła wyższa: Brak możliwości realizacji programu Radisson Rewards zgodnie z niniejszym Regulaminem programu w wyniku klęski żywiołowej, wojny, pożaru, zamieszek, terroryzmu, trzęsienia ziemi, działań władz federalnych, stanowych lub lokalnych, w tym między innymi w związku z nałożeniem sankcji lub z jakiegokolwiek innego powodu, na który nie mamy wpływu, nie będzie uznany za naruszenie niniejszego Regulaminu programu.

m. Całość umowy/Zrzeczenie się praw: Niniejszy Regulamin programu oraz inne warunki, do których niniejszy dokument się wyraźnie odwołuje i które są z nim powiązane, stanowią całość umowy między uczestnikiem a nami, która dotyczy udziału uczestnika w programie Radisson Rewards, możliwości zbierania i wykorzystywania punktów za pośrednictwem programu Radisson Rewards oraz prawa uczestnika do wszelkich innych korzyści wynikających z programu Radisson Rewards i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy między nami, ustne lub pisemne, w tym między innymi wszystkie poprzednie wersje niniejszego Regulaminu programu. Jeśli w jakichś okolicznościach nie podejmiemy działań w związku z naruszeniem niniejszego Regulaminu programu przez uczestnika lub inny podmiot, nie zrzekamy się naszego prawa do podjęcia działań w odniesieniu do podobnych naruszeń lub przyszłych naruszeń.

n. Rozdzielność postanowień: Jeśli jakieś postanowienie niniejszego Regulaminu programu zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, nieprawomocne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane tak, aby w możliwie najlepszy sposób osiągnąć cele pierwotnego postanowienia w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo, a pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu programu obowiązują w pełnej rozciągłości.

o. Komunikacja elektroniczna; Powiadomienia: Kiedy uczestnik kontaktuje się z nami przez Internet, wyraża zgodę na nawiązanie stosunków umownych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest w pełni uprawniony i upoważniony do akceptacji niniejszego Regulaminu programu w imieniu własnym oraz uczestnika lub innego podmiotu, w imieniu którego występuje, korzystając z witryny, jeśli robi to nie dla siebie. Ponadto uczestnik potwierdza, że korzystanie przez niego z witryny stanowi elektroniczny podpis w rozumieniu amerykańskiej Ustawy o podpisie elektronicznym („E-Sign”) oraz Ustawy o transakcjach elektronicznych („UETA”) oraz że uczestnik sformułował, wykonał, zawarł i zaakceptował postanowienia albo w inny sposób potwierdził niniejszy Regulamin programu oraz przyjął do wiadomości i zaakceptował to, że postanowienia niniejszego Regulaminu programu stanowią elektroniczny dokument w rozumieniu E-Sign, UETA oraz amerykańskiej Jednolitej Ustawy o Transakcjach z Komputerowych (dalej: „UCITA”) i jako taki jest on w pełni ważny, ma moc prawną, jest wykonalny oraz wiążący i nie do obalenia przez uczestnika ani innego uczestnika, nabywcę, dostawcę lub inne podmioty, w imieniu których uczestnik występuje. Uczestnik jest odpowiedzialny za bieżącą znajomość Regulaminu programu, treści newsletterów, wyciągów z konta, polityki prywatności i poziomu swojego konta członkowskiego. Możemy podejmować próby powiadamiania o sprawach będących przedmiotem zainteresowania uczestnika, w tym o przepadku zebranych przez uczestnika punktów lub zmianach w Programie, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedopełnienie tego obowiązku i nie jesteśmy odpowiedzialni za niepoprawną lub niedokładną transkrypcję danych kontaktowych uczestnika, za problemy związane z jakimkolwiek sprzętem lub oprogramowaniem powiązanym lub wykorzystanym przez uczestnika, za jakiekolwiek błędy ludzkie, przerwy, usunięcie, zaniechanie, wady lub awarie linii sieci łączności elektronicznej lub transmisji elektronicznej, za problemy związane z komputerem, telefonem komórkowym lub innym sprzętem, oprogramowaniem, niemożność uzyskania dostępu do jakiejkolwiek strony internetowej lub usługi online, za inne błędy techniczne lub nietechniczne lub awarie, a także za utraconą, opóźnioną, skradzioną, nieczytelną, niekompletną, zniekształconą, niewłaściwie skierowaną lub wybrakowaną korespondencję pocztową, e-mailową lub inną komunikację z jakiegokolwiek powodu. Uczestnik jest odpowiedzialny za utworzenie i ochronę informacji o dostępie do swojego prywatnego konta oraz za utrzymanie bezpieczeństwa tych informacji. Nie jesteśmy odpowiedzialni za skradzione lub w inny sposób przechwycone informacje dotyczące dostępu do konta. Jeśli bezpieczeństwo tych informacji zostanie naruszone, nie ponosimy odpowiedzialności za dostęp do konta uczestnika, gromadzenie punktów, wymianę punktów na nagrody lub inne działania związane z kontem, do których dojdzie w wyniku tego naruszenia, i w żadnym przypadku nie jesteśmy odpowiedzialni za zwrot jakichkolwiek wykorzystanych punktów lub inne szkody lub straty, które mogą powstać w wyniku naruszenia bezpieczeństwa rzeczonych informacji. Jeśli uczestnik dowie się o jakiejkolwiek nieuczciwej lub innej nieodpowiedniej aktywności na jego koncie, musi natychmiast zgłosić tę sytuację do nas. Uczestnik jest odpowiedzialny za poinformowanie nas o wszelkich zmianach w swoich danych kontaktowych.

p. Znaki towarowe: Radisson Rewards, Radisson Blu®, Radisson®, Radisson RED, Park Plaza®, Park Inn® by Radisson, Country Inn & Suites® by Radisson oraz wszelkie inne obecne i przyszłe znaki towarowe oraz znaki usługowe związane z programem Radisson Rewards są znakami usługowymi i znakami towarowymi spółki Radisson, jej podmiotów zależnych i stowarzyszonych, a więc nie mogą być powielane ani wykorzystywane w żaden sposób bez wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody Radisson.

q. Administracja Programem: Radisson zarządza i promuje program Radisson Rewards, tworzy i realizuje kampanie marketingowe oraz promocyjne z myślą o programie Radisson Rewards i zarządza relacjami między programem Radisson Rewards a jego Partnerami. Spółka Radisson oraz jej podmioty stowarzyszone i zależne mogą sprzedawać punkty osobom trzecim, w tym Hotelom uczestniczącym w programie i Partnerom, oraz wymieniać punkty na gotówkę (w tym między innymi, punkty otrzymane od Hoteli uczestniczących w programie), bilety lotnicze i inne towary naszych Partnerów.

5. KONTAKT

W przypadku pytań dotyczących programu Radisson Rewards lub Regulaminu programu lub w celu zaktualizowania informacji na swoim koncie Radisson Rewards prosimy o wejście na stronę https://www.radissonhotels.com/en-us/contact-us i wybranie najbardziej dogodnej formy kontaktu z nami.