Polityka prywatności Radisson Hotel Group

Zakres niniejszej Polityki

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposoby, w jakie Radisson Hospitality Belgium BV/SRL („my”, „nas” itd.) gromadzi, wykorzystuje i w inny sposób przetwarza dane osobowe osób fizycznych. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie na całym świecie, jednak niektóre zapisy mogą nie dotyczyć użytkownika w jego miejscu zamieszkania.

W niektórych sytuacjach opisanych w niniejszej Polityce prywatności hotel, w którym użytkownik dokonuje rezerwacji i/lub się zatrzymuje, również będzie przetwarzał jego dane osobowe jako jedyny administrator lub współadministrator danych. Hotel będzie jedynym podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych, których jest wyłącznym administratorem.

Radisson Hospitality Belgium BV/SRL jest firmą utworzoną na podstawie prawa Królestwa Belgii, zarejestrowaną w belgijskiej bazie danych Crossroads Bank for Enterprises z przydzielonym numerem 0442.832.318 oraz z siedzibą zarejestrowaną pod adresem: Avenue de Bourget 44, B-1130 Bruksela oraz kontaktowym numerem telefonu: +32 2 702 9200. W przypadku pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących prywatności i/lub ochrony danych można również wysłać wiadomość e-mail na adres dataprotection@radissonhotels.com

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność danych użytkowników i klientów.

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkownika o tym, w jaki sposób gromadzimy, definiujemy i wykorzystujemy dane osobowe, które przekazuje nam podczas korzystania z naszych witryn internetowych lub aplikacji mobilnych albo naszych usług i oferty noclegowej. Prosimy o poświęcenie chwili na uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności. Prosimy pamiętać, że jeśli użytkownik planuje przekazać nam dane osobowe innej osoby fizycznej, na przykład dokonując rezerwacji w czyimś imieniu, użytkownik może przekazać nam wyłącznie te dane, na których przekazanie osoba ta wyraziła zgodę po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi sposobów, w jaki te dane możemy wykorzystać, w tym w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.

NINIEJSZA POLITYKA ZAWIERA TAKŻE OPIS PRAW UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ JEGO DANYCH, W TYM PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC NIEKTÓRYCH DZIAŁAŃ PRZETWARZANIA DANYCH, KTÓRE PROWADZIMY. PROSIMY PAMIĘTAĆ, ŻE PRAWA UŻYTKOWNIKA W KONTEKŚCIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH MOGĄ BYĆ ZALEŻNE OD INNYCH PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W JEGO KRAJU ZAMIESZKANIA.

OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE UE PRZEPISY O OCHRONIE PRYWATNOŚCI WYMAGAJĄ OD NAS PRECYZYJNEGO PODAWANIA POWODÓW ORAZ PODSTAW PRAWNYCH WYKORZYSTYWANIA PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA. W ZWIĄZKU Z TYM I WYŁĄCZNIE DO CELÓW ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI O OCHRONIE PRYWATNOŚCI W UE PONIŻEJ OPISANO RODZAJE DANYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY, A TAKŻE SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA, CEL I PODSTAWĘ ICH PRZETWARZANIA ORAZ PODMIOTY, KTÓRYM MOŻEMY JE PRZEKAZYWAĆ. Z WYJĄTKIEM SEKCJI „KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH” PONIŻEJ ŻADNE Z POZOSTAŁYCH ZAPISÓW NIE SĄ DLA NAS WIĄŻĄCE WOBEC UŻYTKOWNIKÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ.

Regulacje w poszczególnych krajach 

Prosimy pamiętać, że zapisy niniejszej Polityki mogą się nieznacznie różnić od przepisów w kraju zamieszkania użytkownika.

W szczególności różnice te mogą występować w różnych państwach Unii Europejskiej i w takich przypadkach prosimy o skontaktowanie się z dyżurującym w recepcji menedżerem lub z nami pod adresem dataprotection@radissonhotels.com. W razie pytań dotyczących indywidualnych praktyk danego hotelu lub informacji przez niego udostępnianych prosimy o bezpośredni kontakt z tym hotelem.

Definicje

Administrator danych: Osoba fizyczna lub prawna, organ władzy, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami określa cele i środki dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Przepisy o ochronie prywatności UE: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”), a także inne przepisy i/lub regulacje prawne wprowadzające zasady powiązane z RODO i przepisami dotyczącymi ochrony danych w sferze internetowej, które wprowadzają poprawki, zastępują przepisy, wprowadzają je w życie i konsolidują, a także inne obowiązujące na terenie danego państwa przepisy prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz ochroną prywatności.

Podmiot przetwarzający: Osoba fizyczna lub prawna, organ władzy, agencja lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Odbiorca: Osoba fizyczna lub prawna, organ władzy, agencja lub inny podmiot, któremu ujawniane są dane osobowe, bez względu, czy jest stroną trzecią.

Strona trzecia: Osoba fizyczna lub prawna, organ władzy, agencja lub podmiot inny niż odbiorca, administrator i podmiot przetwarzający, który za zgodą administratora lub podmiotu przetwarzającego jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych.

Organ nadzorczy: Niezależny organ publiczny utworzony przez państwo członkowskie zgodnie z Artykułem 51 RODO. 

Dane osobowe: Informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („Osoba, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie: Operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

Zasady ochrony prywatności: System ochronnych regulacji prawnych pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi oraz Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi przygotowany przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, Komisję Europejską oraz rząd Szwajcarii. Przepisy te mają na celu zapewnienie przedsiębiorstwom po obu stronach Oceanu Atlantyckiego niezbędnych mechanizmów dotyczących zgodności wymogów ochrony danych podczas transferu danych osobowych z Unii Europejskiej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych w ramach wspomagania handlu transatlantyckiego.

Radisson Hotel Group: Podmioty administracyjne marki Radisson, w tym Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA, ale także hotele działające pod markami Radisson Hospitality (wśród nich również podmioty działające pod takimi markami jak Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Collection, Park Plaza i Park Inn) oraz ich powiązane podmioty.

Standardowe klauzule umowne: Zestaw standardowych klauzul umownych w zakresie przekazywania danych, które to klauzule zostały przyjęte przez Komisję Europejską na potrzeby międzynarodowych transferów danych osobowych. 

Naruszenie danych osobowych: Naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Proces rezerwacji hotelowej

1. Proces rezerwacji hotelowej 

W przypadku procesu rezerwacji hotelowej - niezależnie od tego, czy dokonuje się jej w witrynie internetowej jednej z naszych marek, za pośrednictwem internetowych serwisów bookingowych, biur podróży, naszego centrum obsługi telefonicznej lub bezpośrednio i osobiście w danym hotelu - przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu (i) umożliwienia mu dokonania rezerwacji pokoju w wybranym hotelu; (ii) weryfikacji dostępności danego hotelu i możliwości dokonania rezerwacji; (iii) wysłania mu potwierdzenia rezerwacji; oraz (iv) wysłania mu przed przyjazdem niekomercyjnych, kluczowych informacji na temat pobytu. W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z otrzymywania drogą elektroniczną informacji na temat pobytu, klikając stosowne łącze internetowe widoczne w e-mailach. 

Kategorie przetwarzanych danych 

Adres, szczegóły rezerwacji (w tym numer rezerwacji), data zameldowania i wymeldowania, adres e-mail, imię i nazwisko, imiona i nazwiska pozostałych dorosłych gości, rodzaj, numer i data ważności karty płatniczej, numer członkowski Radisson Rewards, numer telefonu, zwrot grzecznościowy 

Źródło danych

W zależności od użytego mechanizmu rezerwacji:

- bezpośrednio od użytkownika przy użyciu internetowego formularza rezerwacji
- internetowy kanał rezerwacji 
- agencja turystyczna użytkownika 
- nasze centrum obsługi telefonicznej 
- hotel Radisson, w którym użytkownik bezpośrednio dokonał rezerwacji

Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych jest konieczne do powzięcia stosownych kroków mających na celu zawarcie umowy oraz wykonywanie jej postanowień.

Odbiorcy danych 

- hotel Radisson wybrany przez użytkownika podczas rezerwacji
- inne podmioty wchodzące w skład Radisson Hotel Group
- dostawcy usług IT biorący udział w (internetowym) procesie rezerwacji
- dostawcy usług IT
- dostawca usług poczty elektronicznej

2. Przerwany lub nieukończony proces internetowej rezerwacji hotelowej (porzucony koszyk)

Jeśli użytkownik dokonuje rezerwacji w trybie online, ale z jakiegoś powodu nie jest w stanie sfinalizować procesu rezerwacji, przetworzymy dane osobowe użytkownika, aby umożliwić mu łatwe wznowienie procesu rezerwacji w trybie online przez wysłanie mu wiadomości e-mail z odnośnikiem do internetowego formularza rezerwacji, który będzie częściowo wypełniony wprowadzonymi przez niego wcześniej danymi.

Kategorie przetwarzanych danych

Adres, data zameldowania i wymeldowania, adres e-mail, imię i nazwisko, imiona i nazwiska pozostałych dorosłych gości, rodzaj, numer i data ważności karty płatniczej, numer członkowski Radisson Rewards, numer telefonu, zwrot grzecznościowy

Źródło danych

bezpośrednio od użytkownika przy użyciu internetowego formularza rezerwacji

Podstawy przetwarzania

Zabieganie o kontynuowanie przerwanego lub niepełnego procesu rezerwacji leży w uzasadnionym interesie biznesowym Radisson Hotel Group. W takich okolicznościach interesy biznesowe Radisson Hotel Group są traktowane nadrzędnie.

Odbiorcy danych

- dostawca usług poczty elektronicznej
- dostawca reklamy targetowanej

3. Ankiety dotyczące zadowolenia gości

Możemy wysłać użytkownikowi drogą elektroniczną ankietę dotyczącą zadowolenia podczas pobytu w hotelu lub po jego zakończeniu. Pomoże to nam w mierzeniu jakości świadczonych usług. W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z otrzymywania drogą elektroniczną ankiet dotyczących zadowolenia gości, klikając stosowne łącze internetowe widoczne w e-mailach, które do niego wysyłamy.

Kategorie przetwarzanych danych

Kraj zamieszkania, data zameldowania i wymeldowania, adres e-mail, imię i nazwisko, narodowość, numer członkowski Radisson Rewards, informacje o pobycie

Źródło danych

W zależności od użytego mechanizmu rezerwacji:

- bezpośrednio od użytkownika przy użyciu formularza rezerwacji
- internetowy kanał rezerwacji
- agencja turystyczna użytkownika
- nasze centrum obsługi telefonicznej
- hotel Radisson, w którym użytkownik bezpośrednio dokonał rezerwacji

Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych jest konieczne do prawidłowej realizacji umowy, którą użytkownik z nami zawiera, oraz dalszych działań kontrolnych.

Odbiorcy danych

- inne podmioty wchodzące w skład Radisson Hotel Group
- dostawca ankiet dotyczących zadowolenia gości.

4. Analiza usług wiadomości e-mail

W przypadku wiadomości e-mail dotyczących usług, w tym ankiet dotyczących zadowolenia gości oraz kluczowych informacji na temat dokonanej przez użytkownika rezerwacji, możemy przetwarzać i gromadzić dane osobowe użytkownika (w szczególności informacje o tym, czy użytkownik otworzył wiadomość e-mail dotyczącą usług i podjął za jej pośrednictwem działania) w celach analitycznych, do mierzenia klikalności oraz lepszego dopasowania treści wiadomości e-mail. W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z otrzymywania drogą elektroniczną informacji dotyczących usług, klikając stosowne łącze internetowe widoczne w e-mailach, które do niego wysyłamy.

Poniżej opisano rodzaje danych, które przetwarzamy w tych celach, a także sposób, w jaki pozyskujemy dane osobowe użytkownika, cel i podstawę ich przetwarzania oraz podmioty, którym możemy je przekazywać.

Kategorie przetwarzanych danych

Adres e-mail, kliknięcia odnośników w e-mailach, otwarcia wiadomości e-mail, imię i nazwisko, numer członkowski Radisson Rewards

Źródło danych

Od dostawcy usług analizy poczty e-mail

Podstawy przetwarzania

Zrozumienie zachowań gości w kontekście klikania odnośników w wiadomościach e-mail leży w uzasadnionym interesie biznesowym Radisson Hotel Group, ponieważ umożliwia określenie obszarów wymagających poprawy. W takich okolicznościach interesy biznesowe Radisson Hotel Group są traktowane nadrzędnie.

Odbiorcy danych

- inne podmioty wchodzące w skład Radisson Hotel Group
- dostawcy usług IT
- dostawca usług analizy poczty e-mail

Goście hotelowi

1. Zameldowanie i wymeldowanie

Gdy użytkownik zatrzyma się w wybranym przez siebie hotelu, będziemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu (i) zarejestrowania jego przybycia do hotelu oraz opuszczenia go; (ii) przydzielenia mu karty umożliwiającej dostęp do pokoju lub pomocy w skonfigurowaniu telefonu, by oferował taką samą funkcję; (iii) otrzymania gwarancji zapłaty za pobyt przy użyciu karty kredytowej lub wpłaconej zaliczki; (iv) zarządzania jego kartą meldunkowej i jej archiwizacji; (v) utworzenia lub zaktualizowania jego profilu w naszym hotelowym systemie zarządzania; (vi) ustalenia jego kwalifikowalności do zwiększenia standardu pokoju oraz zarządzania tą procedurą; (vii) zarządzania płatnościami dotyczącymi jego pobytu; (viii) wystawiania, drukowania lub wysyłania faktury za pobyt; a także (ix) wypłacania prowizji jego biuru podróży (jeśli dotyczy).

Gdy użytkownik dokona rezerwacji pokoju w jednym z naszych hoteli, ale nie zjawi się - i nie odwoła rezerwacji - w dniu rozpoczęcia pobytu, będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu (i) anulowania jego pobytu i innych ewentualnych rezerwacji; oraz (ii) przetwarzania i rozliczania jakichkolwiek innych zobowiązań finansowych z tym związanych.

Kategorie przetwarzanych danych

Adres, rodzaj rezerwacji (hotel, restauracja, wydarzenie, sala itp.), data zameldowania i wymeldowania, adres e-mail, imię i nazwisko, imię i nazwisko pozostałych dorosłych gości, rodzaj, numer i data ważności karty płatniczej, numer członkowski Radisson Rewards, numer telefonu, zwrot grzecznościowy

Źródło danych

W zależności od użytego mechanizmu rezerwacji:

- bezpośrednio od użytkownika przy użyciu formularza rezerwacji
- internetowy kanał rezerwacji
- agencja turystyczna użytkownika
- nasze centrum obsługi telefonicznej
- hotel Radisson, w którym użytkownik bezpośrednio dokonał rezerwacji
- bezpośrednio od użytkownika na podstawie hotelowej karty meldunkowej

Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych jest konieczne do prawidłowej realizacji umowy z użytkownikiem.

Odbiorcy danych

- inne podmioty wchodzące w skład Radisson Hotel Group
- dostawcy usług IT
- agencja turystyczna użytkownika (jeśli dotyczy)

2. Raporty o limitach kredytowych

W celu zapewnienia płatności za wszystkich gości zakwaterowanych w pokoju hotelowym każdy gość jest proszony po przyjeździe o kartę kredytową lub zaliczkę. Dbamy o to, aby w ramach pobytu w hotelu nie został przekroczony limit kredytowy użytkownika. Dlatego wielokrotnie w ciągu dnia generujemy raporty o limitach kredytowych, by weryfikować, czy limit kredytowy użytkownika nie został przekroczony. Raporty te mogą zawierać dane osobowe użytkownika. Prosimy pamiętać, że w niektórych przypadkach raporty o limitach kredytowych mogą podlegać naszym wewnętrznym audytom finansowych, a co za tym idzie pracownicy przeprowadzający takie audyty mogą uzyskać dostęp do tych danych w celu zweryfikowania, czy nasze hotele działają zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi i procedurami Radisson Hotel Group.

Kategorie przetwarzanych danych

Data zameldowania i wymeldowania, imię i nazwisko, rodzaj, numer i data ważności karty płatniczej

Źródło danych

W zależności od użytego mechanizmu rezerwacji:

- bezpośrednio od użytkownika przy użyciu formularza rezerwacji
- internetowy kanał rezerwacji
- agencja turystyczna użytkownika
- nasze centrum obsługi telefonicznej
- hotel Radisson, w którym użytkownik bezpośrednio dokonał rezerwacji
- bezpośrednio od użytkownika na podstawie hotelowej karty meldunkowej

Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych jest konieczne do prawidłowej realizacji umowy z użytkownikiem.

Odbiorcy danych

- inne podmioty wchodzące w skład Radisson Hotel Group
- dostawcy usług IT

3. Pobyt w hotelu

Dokładamy wszelkich starań, aby pobyt użytkownika w każdym z naszych hoteli był jak najbardziej komfortowy. Dlatego przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne do zapewniania mu określonych usług podczas pobytu w hotelu. Te usługi to między innymi (i) sprzątanie i utrzymywane czystości; (ii) zwracanie zagubionych lub zapomnianych rzeczy; i/lub (iii) zarządzanie potrzebami użytkownika oraz pozostałych dorosłych gości, na przykład odnośnie do posiłków lub poduszek, aby zapewnić jak najlepszy poziom obsługi.

Kategorie przetwarzanych danych

Adres, nawyki konsumpcyjne, data zameldowania i wymeldowania, wymagania żywieniowe, adres e-mail, imię i nazwisko, imię i nazwisko pozostałych dorosłych gości, inne preferencje, dane płatności (w celu zwrócenia zgubionych i zapomnianych przedmiotów), numer telefonu

Źródło danych

W zależności od użytego mechanizmu rezerwacji:

- bezpośrednio od użytkownika przy użyciu formularza rezerwacji
- internetowy kanał rezerwacji
- agencja turystyczna użytkownika
- nasze centrum obsługi telefonicznej
- hotel Radisson, w którym użytkownik bezpośrednio dokonał rezerwacji
- bezpośrednio od użytkownika podczas jego pobytu w hotelu

Podstawy przetwarzania

Organizowanie codziennych, różnych aktywności na terenie hotelu, personalizacja usług oraz identyfikacja właściciela zagubionej lub zapomnianej rzeczy leży w uzasadnionym interesie biznesowym Radisson Hotel Group. W takich okolicznościach, zważywszy na fakt, że przetwarzana i udostępniana w tych celach ilość danych osobowych jest ograniczona, interesy biznesowe Radisson Hotel Group są traktowane nadrzędnie.

Odbiorcy danych

- obsługa hotelu, w tym pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie i utrzymywanie hotelu w czystości, członkowie recepcji i/lub inne grupy pracowników
- inne podmioty wchodzące w skład Radisson Hotel Group
- dostawcy usług IT
- usługi dostawcze i kurierskie (w celu zwrotu zgubionych lub zapomnianych przedmiotów)

4. Dodatkowe usługi i zaplecze dla gości hotelu

W wielu naszych hotelach oferowane są dodatkowe usługi i zaplecze, takie jak: śniadanie, obsługa hotelowa, minibar, basen, restauracje i bary, spa, usługi pralni, parking, usługi taxi, bezpłatne Wi-Fi itp. Jeśli użytkownik skorzysta z dodatkowych usług lub zaplecza w jednym z naszych hoteli, dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane w celu (i) zarządzania rezerwacją i umożliwienia korzystania z takich dodatkowych usług i/lub zaplecza; (ii) dokonywania rezerwacji takich usług i/lub zaplecza z wyprzedzeniem i dodawania ich kosztów do rachunku użytkownika; (iii) personalizacji obsługi przybycia gości do hotelu i dobrania odpowiednich udogodnień i dodatków w pokoju; oraz (iv) zarządzania wydatkami poniesionymi przez użytkownika w ramach korzystania z takich dodatkowych usług i/lub zaplecza.

Kategorie przetwarzanych danych

Nawyki konsumpcyjne, data zameldowania i wymeldowania, wymagania żywieniowe, adres e-mail, imię i nazwisko, imię i nazwisko pozostałych dorosłych gości, rodzaj, numer i data ważności karty płatniczej, numer członkowski Radisson Rewards, zwrot grzecznościowy

Źródło danych

- bezpośrednio od użytkownika przy użyciu internetowego formularza rezerwacji
- internetowy kanał rezerwacji
- agencja turystyczna użytkownika
- nasze centrum obsługi telefonicznej
- bezpośrednio od użytkownika na podstawie hotelowej karty meldunkowej
- bezpośrednio od użytkownika podczas składania prośby o dodatkową usługę bądź udogodnienie w recepcji lub u concierge’a
- przez rezerwację dodatkowych usług i zaplecza na platformie bookingowej online

Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych jest konieczne do umożliwienia zawarcia lub realizacji umowy.

Odbiorcy danych

- obsługa hotelu, w tym członkowie recepcji, obsługa pokojowa i/lub inne grupy pracowników
- inne podmioty wchodzące w skład Radisson Hotel Group
- dostawcy usług IT

Programy lojalnościowe

1. Radisson Rewards

Radisson Rewards to globalny program lojalnościowy oferowany w hotelach Radisson Hotel Group gościom, którzy się w nich zatrzymują, oraz naszym partnerom niezależnie od tego, czy funkcjonują oni w relacji z nami jako goście, czy dokonują rezerwacji w ich imieniu. Administratorem programu Radisson Rewards jest spółka Radisson Hospitality Belgium BV/SRL. Program Radisson Rewards zapewnia szereg korzyści możliwych do zrealizowania podczas pobytu w hotelu, a także umożliwia zbieranie punktów Radisson Rewards podczas pobytu i kupowanie usług oraz produktów od naszych wybranych partnerów. W takim przypadku możemy przetwarzać dane użytkownika, aby umożliwić i) utworzenie internetowego profilu użytkownika Radisson Rewards, w tym wysłania odnośnika aktywacyjnego pocztą elektroniczną; ii) zapewnienie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących punktów Radisson Rewards; iii) dodanie rezerwacji użytkownika oraz jego punktów do karty członkowskiej; iv) poinformowanie użytkownika o nagrodach i korzyściach, gdy osiągnie wyznaczoną liczbę punktów; oraz v) poinformowanie użytkownika o wszelkich zmianach dotyczących programu Radisson Rewards.

Kategorie przetwarzanych danych

Imię/nazwisko, Tytuł, Płeć, Data urodzenia, Adres zamieszkania, Kraj, Region, Miasto, Narodowość, Język, E-mail, Szczegóły pobytu w hotelu, Numer Radisson Rewards, Preferencje dotyczące zdobywania punktów, Numer IATA/TIDS/CLIA/TRUE w przypadku biura podróży, Informacje firmowe, w stosownych przypadkach, Numer telefonu, Hasło, Wybierz swój sposób, Ulubiony hotel i pokój, Typowy powód podróży, Liczba dzieci, Rodzaj dokumentu, Numer dokumentu, Data wydania dokumentu, Miejsce wydania dokumentu, Miejsce urodzenia.

Źródło danych

Bezpośrednio od użytkownika podczas odbierania lub wymiany mil lub punktów

Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych jest konieczne do zawarcia oraz realizacji umowy z nami oraz naszymi uznanymi partnerami; Zgoda uzyskana podczas rejestracji, obejmująca na przykład dobrowolne podanie nam opcjonalnych informacji.

Odbiorcy danych

- inne podmioty wchodzące w skład Radisson Hotel Group

- prawnicy, audytorzy, doradcy finansowi i inni usługodawcy zewnętrzni w związku z ich usługami na rzecz Radisson Hotel Group

- dostawcy i usługodawcy, w tym między innymi dostawcy usług telekomunikacyjnych, dostawcy usług płatniczych, instytucje finansowe, agencje turystyczne, sprzedawcy detaliczni, planerzy eventów, dostawcy usług rozrywkowych i firmy ubezpieczeniowe,

2. Inne programy lojalnościowe

Oprócz programu Radisson Rewards oferujemy również naszym gościom zbieranie mil lub punktów w programach lojalnościowych naszych partnerów, na przykład w programach dla często podróżujących pasażerów, w programach partnerów z branży lifestylowej, handlowej i podróżniczej. W takim przypadku możemy przetwarzać dane użytkownika, aby (i) umożliwić przyznanie mu mil lub punktów na koncie członkowskim u któregoś z naszych oficjalnych partnerów w związku z pobytem w jednym z naszych hoteli; (ii) ocenić i zrealizować w naszym hotelu prośbę użytkownika dotyczącą wymiany mil lub punktów w programie lojalnościowym któregoś z naszych oficjalnych partnerów lub (iii) umożliwić mu korzystanie z opcji dopasowania poziomu.

Kategorie przetwarzanych danych

Imię/nazwisko, Tytuł, Płeć, Data urodzenia, Adres zamieszkania, Kraj, Region, Miasto, Narodowość, Język, E-mail, Szczegóły pobytu w hotelu, Numer Radisson Rewards, Preferencje dotyczące zdobywania punktów, Numer IATA/TIDS/CLIA/TRUE w przypadku biura podróży, Numer telefonu, Hasło, Wybierz swój sposób, Ulubiony hotel i pokój, Typowy powód podróży, Liczba dzieci, Numer członkowski programu lojalnościowego firmy partnerskiej./p>

Źródło danych

Bezpośrednio od użytkownika w przypadku zgłoszenia roszczenia lub za pośrednictwem naszych partnerów, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.

Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych jest konieczne do zawarcia oraz realizacji umowy z nami oraz z naszymi odpowiednimi partnerami.

Odbiorcy danych

- inne podmioty wchodzące w skład Radisson Hotel Group
- prawnicy, audytorzy, doradcy finansowi i inni usługodawcy zewnętrzni w związku z ich usługami na rzecz Radisson Hotel Group
- dostawcy i usługodawcy, w tym między innymi dostawcy usług telekomunikacyjnych, dostawcy usług płatniczych, instytucje finansowe, agencje turystyczne, sprzedawcy detaliczni, planerzy eventów, dostawcy usług rozrywkowych i firmy ubezpieczeniowe
- dostawcy usług IT biorący udział w procesie operacyjnym
- nasz oficjalny partner

3. Wymiana punktów

Zapewniamy użytkownikowi możliwość wymiany punktów lojalnościowych, na przykład na karty upominkowe, usługi i produkty oferowane przez naszych partnerów czy darowizny na rzecz organizacji charytatywnych. Gdy użytkownik dokonuje wymiany punktów, przetwarzamy jego dane osobowe oraz (o ile zachodzi taka potrzeba) odbiorcy karty upominkowej w celu zarządzania procesem wymiany i jego finalizacji.

Kategorie przetwarzanych danych

Imię/nazwisko, Tytuł, Płeć, Data urodzenia, Adres zamieszkania, Kraj, Region, Miasto, Narodowość, Język, E-mail, Szczegóły pobytu w hotelu, Numer Radisson Rewards, Adres IP, Logi połączeń, Preferencje w zakresie wykorzystywania punktów, Numer IATA/TIDS/CLIA/TRUE w przypadku biura podróży, Numer telefonu, Hasło, Wybierz swój sposób, Ulubiony hotel i pokój, Typowy powód podróży, Liczba dzieci.

Źródło danych

Bezpośrednio od użytkownika podczas wymiany punktów w hotelu lub przez Internet.

Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych jest konieczne do prawidłowej realizacji umowy z użytkownikiem.

Odbiorcy danych

- inne podmioty wchodzące w skład Radisson Hotel Group
- prawnicy, audytorzy, doradcy finansowi i inni usługodawcy zewnętrzni w związku z ich usługami na rzecz Radisson Hotel Group.
- dostawcy i usługodawcy, w tym między innymi dostawcy usług telekomunikacyjnych, dostawcy usług płatniczych, instytucje finansowe, agencje turystyczne, sprzedawcy detaliczni, planerzy eventów, dostawcy usług rozrywkowych i firmy ubezpieczeniowe,
- dostawcy usług IT biorący udział w (internetowym) procesie rezerwacji

4. Radisson Rewards for Bookers and Planners

Program Radisson Rewards jest również dostępny dla pracowników branży turystycznej/pośredników, którzy rezerwują pokoje (biura podróży i koordynatorzy) oraz konferencje i wydarzenia (organizatorzy) w imieniu innych osób w hotelach Radisson Hotel Group. Program Radisson Rewards for Bookers and Planners oferuje szereg korzyści i umożliwia gromadzenie punktów Radisson Rewards za rezerwacje dokonywane w imieniu innych osób. W takim przypadku możemy przetwarzać dane użytkownika, aby umożliwić i) utworzenie internetowego profilu użytkownika Radisson Rewards, w tym wysłania odnośnika aktywacyjnego pocztą elektroniczną; ii) zapewnienie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących punktów Radisson Rewards; iii) dodanie rezerwacji użytkownika oraz jego punktów do karty członkowskiej; iv) poinformowanie użytkownika o nagrodach i korzyściach, gdy osiągnie wyznaczoną liczbę punktów; oraz v) poinformowanie użytkownika o wszelkich zmianach dotyczących programu Radisson Rewards.

Dane osobowe

Imię/nazwisko, Tytuł, Płeć, Data urodzenia, Adres zamieszkania, Kraj, Region, Miasto, Narodowość, Język, E-mail, Szczegóły pobytu w hotelu, Numer Radisson Rewards, Adres IP, Logi połączeń, Preferencje w zakresie wykorzystywania punktów, Numer IATA/TIDS/CLIA/TRUE w przypadku biura podróży, Informacje o firmie, Numer telefonu, Hasło, Ulubiony hotel i pokój.

Dodatkowe informacje branżowe

Źródło danych

Bezpośrednio od użytkownika podczas wymiany punktów w hotelu lub przez Internet.

Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych jest konieczne do zawarcia oraz realizacji umowy z nami oraz z naszymi uznanymi partnerami; Zgoda uzyskana podczas rejestracji, obejmująca na przykład dobrowolne podanie nam opcjonalnych informacji.

Odbiorcy danych

- inne podmioty wchodzące w skład Radisson Hotel Group
- prawnicy, audytorzy, doradcy finansowi i inni usługodawcy zewnętrzni w związku z ich usługami na rzecz Radisson Hotel Group.
- dostawcy i usługodawcy, w tym między innymi dostawcy usług telekomunikacyjnych, dostawcy usług płatniczych, instytucje finansowe, agencje turystyczne, sprzedawcy detaliczni, planerzy eventów, dostawcy usług rozrywkowych i firmy ubezpieczeniowe,

Karty upominkowe

Oferujemy możliwość zakupu kart upominkowych w formie fizycznej lub elektronicznej, które można wymienić w naszych hotelach i zapłacić nimi za pobyt, posiłki w restauracjach i korzystanie ze spa.

1. Zakup karty upominkowej

Jeśli użytkownik dokonuje zakupu karty upominkowej w jednym z naszych hoteli lub przez Internet, przetwarzamy jego dane osobowe oraz (o ile zachodzi taka potrzeba) odbiorcy karty upominkowej w celu sfinalizowania zakupu i zarządzania nim. Jeśli użytkownik dokonuje zakupu karty upominkowej dla innej osoby, będziemy przetwarzać dodatkowe dane osobowe, aby móc dostarczyć odbiorcy kartę upominkową na wskazany adres e-mail lub domowy.

Kategorie przetwarzanych danych

- imię i nazwisko, rodzaj, numer i data ważności karty płatniczej
- jeśli karta upominkowa jest kupowana przez Internet, oprócz powyższych kategorii przetwarzamy także: adres, rejestry połączeń, adres e-mail oraz adres IP
- jeśli użytkownik dokonuje zakupu karty upominkowej dla innej osoby, będziemy - w zależności od wybranej opcji dostawy - przetwarzać takie dane jak adres domowy odbiorcy, jego adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu

Źródło danych

Bezpośrednio od użytkownika podczas zakupu karty upominkowej w hotelu lub przez Internet

Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych jest konieczne do zawarcia oraz realizacji umowy.

Odbiorcy danych

- inne podmioty wchodzące w skład Radisson Hotel Group
- dostawcy usług IT
- podmiot odpowiedzialny za platformę obsługującą karty upominkowe
- producent karty upominkowej
- dostawca usług płatności

2. Rejestracja karty upominkowej

Jako odbiorca jednej z naszych kart upominkowych użytkownik może zarejestrować swoją kartę upominkową przez Internet, aby chronić zapisanej na niej środki na wypadek kradzieży lub zgubienia karty. Jeśli użytkownik zdecyduje się na zarejestrowanie naszej karty upominkowej, będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu rejestracji karty.

Kategorie przetwarzanych danych

Adres, data urodzenia, adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, zwrot grzecznościowy

Źródło danych

Bezpośrednio od użytkownika podczas rejestracji karty upominkowej przez Internet

Podstawy przetwarzania

Zgoda ad hoc uzyskana podczas rejestracji karty upominkowej

Odbiorcy danych

- inne podmioty wchodzące w skład Radisson Hotel Group
- dostawcy usług IT
- podmiot odpowiedzialny za platformę obsługującą karty upominkowe

Subskrypcja naszych biuletynów

1. Biuletyny oraz komunikacja marketingowa

Jeśli otrzymaliśmy od użytkownika wyraźną zgodę na otrzymywanie biuletynów lub komunikacji marketingowej, w tym wiadomości związanych z programem Radisson Rewards, możemy co pewien czas kontaktować się z użytkownikiem, aby przekazać mu informacje o naszych usługach i najnowszych ofertach, przetwarzając dane osobowe użytkownika w tym celu.

Aby zrezygnować z otrzymywania naszych biuletynów lub komunikacji marketingowej, należy wysłać nam wiadomość e-mail na adres dataprotection@radissonhotels.com. Można także kliknąć łącze do rezygnacji zawarte w wysyłanych przez nas wiadomościach. W przypadku programu Radisson Rewards użytkownik może wypisać się ponadto, aktualizując swój profil.

Kategorie przetwarzanych danych

- adres, data urodzenia, adres e-mail, imię i nazwisko, płeć, hobby i zainteresowania, numer telefonu, historia pobytu w naszych hotelach, kraj zamieszkania

Źródło danych

- bezpośrednio od użytkownika, gdy subskrybuje nasz biuletyn lub później podczas uzupełniania danych jego konta

Podstawy przetwarzania

- zgoda ad hoc uzyskana podczas subskrypcji biuletynu

Odbiorcy danych

- inne podmioty wchodzące w skład Radisson Hotel Group
- dostawcy usług IT
- dostawca usług poczty elektronicznej

2. Analiza biuletynów i komunikacji marketingowej

W przypadku biuletynów i komunikacji marketingowej możemy przetwarzać i gromadzić dane osobowe użytkownika, a w szczególności informacje o tym, czy użytkownik otworzył naszą wiadomość i wykonał w związku z nią jakieś działania. Dane takie gromadzimy na potrzeby analiz w celu mierzenia klikalności oraz lepszego dopasowywania treści biuletynów i wiadomości marketingowych.

Kategorie przetwarzanych danych

- Adres e-mail, kliknięcia odnośników w e-mailach, otwarcia wiadomości e-mail, imię i nazwisko, numer członkowski Radisson Rewards

Źródło danych

- Od dostawcy usług analizy poczty e-mail

Podstawy przetwarzania

- Poznanie współczynnika klikalności w wiadomościach e-mail leży w uzasadnionym interesie biznesowym Radisson Hotel Group, ponieważ umożliwia określenie obszarów wymagających poprawy. W takich okolicznościach interesy biznesowe Radisson Hotel Group są traktowane nadrzędnie.

Odbiorcy danych

- inne podmioty wchodzące w skład Radisson Hotel Group
- dostawcy usług IT
- dostawca usług analizy poczty e-mail

Aplikacje mobilne

Aby wspierać naszych gości w procesie rezerwacji, planowania i korzystania z komfortowego wypoczynku, udostępniamy do ich dyspozycji aplikacje mobilne naszych różnych marek hotelowych, takich jak: Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Rewards i Park Inn. Aplikacje te można pobrać w internetowych sklepach z aplikacjami, w tym Apple App Store czy Google Play.

W zależności od tego, jak użytkownik zdecyduje się korzystać z naszych aplikacji mobilnych, dane osobowe użytkownika moją być przetwarzane w celu (i) umożliwienia złożenia rezerwacji w dowolnym z naszych hoteli (czytaj więcej: Proces rezerwacji hotelowej); (ii) przetwarzania zameldowania przez Internet; (iii) zarządzania zamówieniami składanymi w ramach obsługi pokojowej; (iv) dokonywania rezerwacji w lokalnej restauracji na życzenie gościa; (v) świadczenia usług specjalnych na życzenie, takich jak budzenie, późniejsze wymeldowanie lub odświeżanie pokoju; (vi) umożliwienia rezerwacji konferencji i wydarzeń w hotelu; (vii) przetwarzania wymeldowania przez Internet i uzyskiwania opinii na temat pobytu; (viii) realizacji wniosków złożonych poprzez aplikację mobilną, w tym także przez czat; oraz (ix) sprawdzenia stanu zebranych punktów lojalnościowych.

Aby uniemożliwić nam otrzymywanie i wykorzystywanie takich informacji w czasie rzeczywistym, nie należy wyrażać zgody na usługi lokalizacyjne. Jeśli jednak użytkownik wyrazi zgodę, a następnie zmieni zdanie, może wycofać zgodę na usługi lokalizacyjne za pośrednictwem ustawień swojego urządzenia lub usuwając z urządzenia naszą aplikację. Podobnie, jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać powiadomień „push” z naszych aplikacji mobilnych, może wycofać zgodę na ich otrzymywanie dla danej aplikacji, zmieniając ustawienia systemowe na swoim urządzeniu.

Poniżej opisano rodzaje danych, które przetwarzamy w kontekście aplikacji mobilnych, a także sposób, w jaki pozyskujemy dane osobowe użytkownika, cel i podstawę ich przetwarzania oraz podmioty, którym możemy je przekazywać. W przypadku aplikacji mobilnej Radisson Rewards prosimy o zapoznanie się z odpowiednią sekcją na stronie Radisson Rewards.

Kategorie przetwarzanych danych

- Adres e-mail, imię i nazwisko, dane na temat lokalizacji, informacje o pobycie, numer telefonu

Źródło danych

- Bezpośrednio od użytkownika podczas pobierania naszych aplikacji lub korzystania z nich

Podstawy przetwarzania

- Zgoda ad hoc, uzyskana podczas instalacji aplikacji lub w ramach korzystania z aplikacji

Odbiorcy danych

- hotel Radisson wybrany przez użytkownika podczas rezerwacji
- inne podmioty wchodzące w skład Radisson Hotel Group
- Dostawca aplikacji mobilnych
- Dostawcy usług w chmurze oraz hostingowych

iBeacon

iBeacon to urządzenie elektroniczne emitujące sygnały odbierane przez urządzenia mobilne, na których zainstalowana jest nasza aplikacja mobilna. Jeśli użytkownik zainstaluje dobrowolnie jedną z naszych aplikacji na swoim urządzeniu i udzieli zgody na śledzenie jego lokalizacji przez aplikację, wówczas iBeacon zainstalowany w naszych hotelach może przesyłać sygnały do aplikacji na urządzeniu użytkownika z informacjami o precyzyjnej lokalizacji urządzenia w czasie rzeczywistym. Aplikacja może wykorzystywać takie informacje w celu dostarczenia informacji o ofertach specjalnych i promocjach w najbardziej stosownym czasie i miejscu. Jeśli na przykład użytkownik znajdzie się w jednym z naszych hoteli późnym popołudniem, jego urządzenie mobilne może otrzymać sygnał od iBeacon, dzięki któremu aplikacja powiadomi go o specjalnej ofercie drinków lub kolacji tego wieczoru. Dla wygody użytkownika odbieranie sygnałów iBeacon i przekazywanie informacji o ofertach specjalnych lub promocjach może odbywać się nawet wtedy, kiedy aplikacja nie jest używana. Aby nasze aplikacje mobilne i usługi działały lepiej, możemy także gromadzić inne informacje w oparciu o sygnały iBeacon, na przykład o mocy sygnału pomiędzy iBeacon a urządzeniem użytkownika, czasie przebywania jego urządzenia w pobliżu iBeacon, a nawet poziomie naładowania baterii iBeacon. Aby uniemożliwić nam otrzymywanie i wykorzystywanie takich precyzyjnych informacji w czasie rzeczywistym, nie należy wyrażać zgody na usługi lokalizacyjne. Jeśli jednak użytkownik wyrazi zgodę, a następnie zmieni zdanie, może wycofać zgodę na usługi lokalizacyjne za pośrednictwem ustawień swojego urządzenia lub usuwając z urządzenia naszą aplikację.

Formularze internetowe

Jeśli użytkownik ma pytania lub chce się podzielić z nami swoją opinią, w tym także skorzystać z któregoś z przysługujących mu na podstawie RODO praw, może się skontaktować z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych w naszych witrynach internetowych. W takim przypadku możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, aby przyjąć pytanie i udzielić na nie odpowiedzi, spróbować zrealizować prośbę lub zareagować na opinię. W naszych witrynach internetowych dostępne są również inne formularze, które mogą pomóc użytkownikowi w złożeniu wniosku o zapewnienie konkretnej usługi, takie jak formularz gwarancji najniższych stawek online.

Poniżej opisano rodzaje danych, które przetwarzamy w tych celach, a także sposób, w jaki pozyskujemy dane osobowe użytkownika, cel i podstawę ich przetwarzania oraz podmioty, którym możemy je przekazywać.

Kategorie przetwarzanych danych

- Adres, adres e-mail, imię i nazwisko, numer członkowski Radisson Rewards, informacje o pobycie użytkownika, numer telefonu oraz inne dane udostępnione nam dobrowolnie w sekcji z dodatkowymi komentarzami.

Źródło danych

- Bezpośrednio od użytkownika za pośrednictwem formularza

Podstawy przetwarzania

- Zgoda ad hoc, uzyskana za pośrednictwem formularza kontaktowego

Odbiorcy danych

- inne podmioty wchodzące w skład Radisson Hotel Group
- dostawcy usług IT

Konferencje i wydarzenia

1. Organizacja konferencji i wydarzeń oraz opinie na ich temat

Jeśli użytkownik chce zorganizować spotkanie bądź wydarzenie w jednym z naszych hoteli lub pragnie uzyskać więcej informacji na temat możliwości podjęcia takich działań, może się z nami skontaktować, wypełniając formularz „Zapytanie ofertowe” lub formularz kontaktowy w witrynie internetowej, a także za pośrednictwem chatbota do spraw konferencji i wydarzeń. Może także skontaktować się z wybranym hotelem bezpośrednio lub z nami przy użyciu innych dostępnych metod komunikacji. Zgromadzone dane osobowe zostaną przetworzone w celu realizacji prośby użytkownika dotyczącej zorganizowania konferencji lub wydarzenia.

Możemy także wysłać użytkownikowi ankiety dotyczące opinii na temat zakończonej konferencji lub wydarzenia, aby monitorować poziom jakości świadczenia takich usług w naszych hotelach.

Kategorie przetwarzanych danych

- Adres, data konferencji lub wydarzenia, adres e-mail, imię i nazwisko, zawód i rodzaj zatrudnienia, numer członkowski Radisson Rewards, numer telefonu

Źródło danych

Bezpośrednio od użytkownika przez:

- formularz online „Zapytanie ofertowe”
- internetowy formularz kontaktowy
- chatbot do spraw konferencji i wydarzeń
- wniosek złożony inną drogą

Podstawy przetwarzania

W zależności od tego, czy użytkownik zawiera umowę z nami bezpośrednio, czy w imieniu swojej firmy:

- Przetwarzanie danych jest konieczne do zawarcia oraz realizacji umowy
- W uzasadnionym interesie biznesowym Radisson Hotel Group jest współpraca z osobą kontaktową w firmie organizującej konferencję lub wydarzenie, która będzie mogła przekazać opinię na temat ich przebiegu. W takich okolicznościach interesy biznesowe Radisson Hotel Group są traktowane nadrzędnie.

Odbiorcy danych

- Hotel wybrany przez użytkownika
- inne podmioty wchodzące w skład Radisson Hotel Group
- dostawcy usług IT
- Dostawca chatbota
- Dostawca ankiety dotyczącej opinii na temat spotkania

2. Komunikacja marketingowa dotycząca konferencji lub wydarzenia

Jeśli otrzymaliśmy zgodę użytkownika na otrzymywanie materiałów reklamowych w zakresie organizacji konferencji lub wydarzenia, będziemy przetwarzać jego dane osobowe, aby kontaktować się z nim i przekazywać informacje o naszych usługach oraz najnowszych ofertach.

Kategorie przetwarzanych danych

- Adres, adres e-mail, imię i nazwisko, zawód i rodzaj zatrudnienia, numer telefonu

Źródło danych

Bezpośrednio od użytkownika przez:

- formularz online „Zapytanie ofertowe”
- internetowy formularz kontaktowy
- chatbot do spraw konferencji i wydarzeń
- wniosek złożony inną drogą

Podstawy przetwarzania

- Zgoda ad hoc, uzyskana przez

- formularz online „Zapytanie ofertowe”
- formularz kontaktowy
- chatbot do spraw konferencji i wydarzeń

Odbiorcy danych

- inne podmioty wchodzące w skład Radisson Hotel Group
- dostawcy usług IT
- Dostawca chatbota
- dostawca usług poczty elektronicznej

3. Analiza komunikacji marketingowej dotyczącej konferencji i wydarzeń

W przypadku komunikacji marketingowej dotyczącej konferencji i wydarzeń możemy przetwarzać i gromadzić dane osobowe użytkownika, a w szczególności informacje o tym, czy użytkownik otworzył naszą wiadomość i wykonał w związku z nią jakieś działania. Dane takie gromadzimy na potrzeby analiz w celu mierzenia klikalności oraz lepszego dopasowywania treści wiadomości marketingowych.

Kategorie przetwarzanych danych

- Adres e-mail, kliknięcia linków w wiadomościach e-mail, otwieranie wiadomości e-mail, imię i nazwisko, zawód i rodzaj zatrudnienia, numer członkowski Radisson Rewards

Źródło danych

- Od dostawcy usług analizy poczty e-mail

Podstawy przetwarzania

- Poznanie współczynnika klikalności w wiadomościach e-mail leży w uzasadnionym interesie biznesowym Radisson Hotel Group, ponieważ umożliwia określenie obszarów wymagających poprawy. W takich okolicznościach interesy biznesowe Radisson Hotel Group są traktowane nadrzędnie.

Odbiorcy danych

- inne podmioty wchodzące w skład Radisson Hotel Group
- dostawcy usług IT
- dostawca usług analizy poczty e-mail

Analityczne

Dane przekazywane nam przez użytkownika możemy wykorzystywać do celów analitycznych, mających na celu optymalizację usług, z których użytkownik korzysta, a także wsparcie naszych działań marketingowych, zwiększenie skuteczności biznesowej i operacyjnej, segmentację klientów na podstawie danych osobowych oraz dostosowywanie ofert i promocji do preferencji i nawyków konsumpcyjnych użytkowników. Analizujemy i możemy łączyć różne przechowywane przez nas dane o naszych gościach, w tym (i) odpowiedzi na ankiety dotyczące zadowolenia gości; (ii) korespondencję między nami a gośćmi; (iii) współczynnik klikalności w komunikacji marketingowej; (iv) zachowania gości w naszej witrynie internetowej; (v) dane dotyczące rezerwacji; oraz (vi) dowolne informacje, które otrzymamy w ramach programu Radisson Rewards. Zachęcamy również do odwiedzenia sekcji poświęconych konkretnym zagadnieniom: Analiza komunikacji marketingowej dotyczącej konferencji i wydarzeń oraz Analiza biuletynów i komunikacji marketingowej.

Kategorie przetwarzanych danych

- Informacje o pobycie użytkownika, adres, rodzaj rezerwacji (hotel, restauracja, wydarzenie, sala itp.), data zameldowania i wymeldowania, zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, imię i nazwisko dorosłych dodatkowych gości, adres e-mail, numer telefonu, rodzaj, numer i data ważności karty płatniczej, numer członkowski Radisson Rewards, historia wymiany punktów

Źródło danych

- Bezpośrednio od użytkownika podczas rejestracji w programie Radisson Rewards lub podczas odbierania lub wymiany punktów Radisson Rewards
- bezpośrednio od użytkownika przy użyciu internetowego formularza rezerwacji
- internetowy kanał rezerwacji
- agencja turystyczna użytkownika
- nasze centrum obsługi telefonicznej
- Od dostawcy usług analizy poczty e-mail
- bezpośrednio od użytkownika podczas składania prośby o dodatkową usługę bądź udogodnienie w recepcji lub u concierge’a

Podstawy przetwarzania

- Pełne zrozumienie preferencji i nawyków konsumpcyjnych gości leży w uzasadnionym interesie biznesowym Radisson Hotel Group. W takich okolicznościach interesy biznesowe Radisson Hotel Group są traktowane nadrzędnie.

Odbiorcy danych

- inne podmioty wchodzące w skład Radisson Hotel Group
- dostawcy usług IT
- Dostawca usług analitycznych
- Dostawcy reklamy targetowanej

Media społecznościowe i recenzje w Internecie

Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika pozyskane za pośrednictwem mediów społecznościowych (takich jak Facebook, Instagram, LinkedIn, Weibo czy Twitter) lub z recenzji w Internecie (na przykład w serwisie TripAdvisor) dotyczących marek będących własnością Radisson Hospitality w celu (i) reakcji na pytania lub zażalenia użytkownika; (ii) monitorowania reputacji marki; oraz (iii) poprawy jakości świadczonych przez nas usług i identyfikowania działań, na których możemy się skupić.

Niektóre z naszych stron w mediach społecznościowych umożliwiają użytkownikom wysyłanie własnych treści. Prosimy pamiętać, że treści przesyłane na nasze strony w mediach społecznościowych mogą być dostępne publicznie i należy zachować ostrożność w podawaniu niektórych danych osobowych (na przykład informacji finansowych lub adresowych) na takich platformach. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne działania podjęte przez inne osoby, jeśli użytkownik opublikuje dane osobowe na jednej z naszych platform w mediach społecznościowych (np. w takich serwisach jak Facebook czy Instagram). Prosimy o zapoznanie się także ze stosownymi politykami prywatności oraz wykorzystywania plików cookie zamieszczonymi w mediach społecznościowych, z których użytkownik korzysta.

Kategorie przetwarzanych danych

- Dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się nam udostępnić lub które opublikuje w mediach społecznościowych albo w recenzjach na nasz temat

Źródło danych

- Bezpośrednio od użytkownika z dostępnych publicznie stron w mediach społecznościowych, internetowych serwisów bookingowych lub innych witryn internetowych (z recenzjami)
- Od naszego dostawcy usługi internetowego monitorowania reputacji marki

Podstawy przetwarzania

- Przetwarzanie danych osobowych przesłanych do nas przez użytkownika lub opublikowanych przez niego w mediach społecznościowych, internetowych serwisach bookingowych lub innych witrynach internetowych (z recenzjami) leży w uzasadnionym interesie biznesowym Radisson Hotel Group. W takich okolicznościach interesy biznesowe Radisson Hotel Group są traktowane nadrzędnie.

Odbiorcy danych

- inne podmioty wchodzące w skład Radisson Hotel Group
- Dostawca usługi internetowego monitorowania reputacji marki

Konkursy w mediach społecznościowych

Co pewien czas możemy organizować konkursy na naszych stronach w mediach społecznościowych. Jeśli użytkownik zdecyduje się na udział w takim konkursie, będziemy przetwarzać jego dane osobowe w celu organizacji konkursu w mediach społecznościowych i zarządzania nim oraz w celu wyłonienia zwycięzców.

Kategorie przetwarzanych danych

- Gromadzone dane zależą od pól stosowanych w danym konkursie, ale niemal zawsze należą one do następujących kategorii:

Adres, adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu

Źródło danych

- Bezpośrednio od użytkownika z naszych mediów społecznościowych

Podstawy przetwarzania

- Przetwarzanie danych jest konieczne do zawarcia umowy i wykonywania jej postanowień po akceptacji przez użytkownika regulaminu konkursu.

Odbiorcy danych

- inne podmioty wchodzące w skład Radisson Hotel Group
- Dostawca usług IT

Prawa użytkownika w świetle rozporządzenia RODO obowiązującego w UE

Jeśli użytkownik mieszka na terenie Unii Europejskiej, rozporządzenie RODO gwarantuje mu szereg praw, które podsumowano poniżej. Z zasady użytkownik może korzystać z nich bezpłatnie, nie licząc kilku regulowanych prawnie wyjątków. Prawa te mogą podlegać ograniczeniom - na przykład jeśli warunkiem zrealizowania wniosku użytkownika jest ujawnienie danych osobowych innej osoby lub jeśli użytkownik zażąda od nas usunięcia informacji, które zgodnie z prawem mamy obowiązek przechowywać lub mamy uzasadniony powód, by je zachować. Jeśli użytkownik chce skorzystać z któregoś z przysługujących mu praw, prosimy o kontakt z nami pod adresem dataprotection@radissonhotels.com.

W razie wątpliwości użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego właściwego dla jego miejsca zamieszkania lub miejsca, w którym doszło do naruszenia. Zachęcamy do zgłaszania nam wszelkich wątpliwości w pierwszej kolejności, jednak przysługujące użytkownikowi prawa zezwalają na bezpośredni kontakt z organem nadzorczym.

1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

W każdej sytuacji, w której uzyskujemy zgodę użytkownika, ma on prawo do wycofania jej w dowolnej chwili z własnej woli, logując się na swoje konto w naszej witrynie internetowej (jeżeli je ma) lub kontaktując się z nami pod adresem dataprotection@radissonhotels.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem gromadzenia i przetwarzania danych na podstawie zgody użytkownika aż do jej wycofania. Prosimy pamiętać, że mogą istnieć inne podstawy prawne, według których możemy przetwarzać dane użytkownika w innych celach, na przykład takich, które określono w niniejszej Polityce prywatności.

2. Prawo do dostępu do własnych danych i ich sprostowania

Użytkownik ma prawo do uzyskiwania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich przeglądania i korygowania. Użytkownikowi może przysługiwać prawo do zażądania kopii własnych danych osobowych będących w naszym posiadaniu celem sprawdzenia ich zgodności z prawdą oraz wprowadzenia poprawek i zmian w odniesieniu do takich informacji jak imię i nazwisko, adres e-mail, hasła i/lub inne ustawienia. Może łatwo zrobić to po zalogowaniu się na swoje konto w naszej witrynie internetowej (jeżeli je ma) lub kontaktując się z nami pod adresem dataprotection@radissonhotels.com. Może także złożyć wniosek o kopię danych osobowych przetwarzanych zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności.

3. Prawo do „bycia zapomnianym”

Zgodnie z postanowieniami RODO użytkownik ma prawo do usunięcia wszystkich swoich danych osobowych, które przetwarzamy zgodnie z zasadami niniejszej Polityki prywatności, w przypadku gdy dane te nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały pierwotnie zgromadzone lub przetworzone, a także w przypadku gdy wycofa swoją zgodę lub wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych zgodnie z zasadami niniejszej Polityki prywatności - pod warunkiem, że nie istnieją żadne inne wymogi prawne nakazujące ich przechowywanie. Jeśli użytkownik chce zażądać usunięcia swoich danych osobowych, prosimy o kontakt z nami pod adresem dataprotection@radissonhotels.com.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W niektórych przewidzianych przez RODO okolicznościach użytkownik może poprosić nas o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych. Dotyczy to na przykład sytuacji, w których użytkownik kwestionuje ich prawidłowość. W takim przypadku ograniczymy przetwarzanie jego danych, dopóki nie zweryfikujemy ich prawidłowości.

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

W niektórych przewidzianych przez RODO okolicznościach użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych, na przykład gdy dane osobowe użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

6. Prawo do przenoszenia danych

Jeżeli otrzymaliśmy dane osobowe użytkownika bezpośrednio od niego, a ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i na podstawie zgody użytkownika lub w ramach zawartej między nami umowy, użytkownik ma prawo otrzymać przetwarzane przez nas dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przesłania ich innemu usługodawcy.

Prawa użytkownika - użytkownicy spoza Unii Europejskiej

W zależności od miejsca zamieszkania użytkownika mogą go dotyczyć różne prawa odnoszące się do danych osobowych. Dołożymy wszelkich starań, by spełnić wszelkie istotne wymogi obowiązujących przepisów oraz niniejszej Polityki prywatności.

Obywatele rosyjscy

Na mocy Ustawy Federacji Rosyjskiej o ochronie danych osobowych nr 152-FZ mamy prawo gromadzić, zapisywać, systematyzować, agregować, przechowywać, aktualizować (odnawiać i modyfikować) i pobierać dane osobowe obywateli rosyjskich, korzystając z baz danych zlokalizowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej. Jeżeli użytkownik wskaże, że jest obywatelem rosyjskim mieszkającym na terenie Federacji Rosyjskiej, będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika zgodnie z zapisami tejże ustawy, a jego profil będzie obsługiwany przez bazy danych na terenie Federacji Rosyjskiej. Jeżeli użytkownik nie wskaże, że jest obywatelem Federacji Rosyjskiej, nie będziemy mogli przetwarzać i utrzymywać jego danych osobowych zgodnie z wymogami tejże ustawy i nie będziemy ponosić za to odpowiedzialności. Całkowita odpowiedzialność za podanie obywatelstwa ciąży na użytkowniku. Informacje zawierające dane osobowe obywateli rosyjskich mogą być przesyłane z Federacji Rosyjskiej do krajów zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, w tym do krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz do innych krajów, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony tych danych zgodnie z prawem rosyjskim, a także do krajów, które mogą nie zapewniać odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Przekazując nam swoje dane osobowe za pomocą naszej witryny internetowej, aplikacji lub formularza, podczas rejestracji w witrynie internetowej, w programie lub aplikacji, a także podczas dokonywania rezerwacji, użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

Środki bezpieczeństwa

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych użytkownika zostały przygotowane i wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Są to na przykład: techniki szyfrowania danych, środki fizyczne, rozwiązania IT, zobowiązania do zachowania poufności itp.

W przypadku naruszenia prywatności danych osobowych poinformujemy o tym użytkownika zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Jakie przepisy dotyczą dzieci?

Nie gromadzimy świadomie ani nie zabiegamy o żadne dane osobowe osób poniżej 18. roku życia ani też świadomie nie zezwalamy takim osobom na dokonywanie rezerwacji w naszych hotelach. Jeśli dowiemy się, że weszliśmy w posiadanie danych osobowych osoby poniżej 18. roku życia bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego, bezzwłocznie przystąpimy do usunięcia tych danych. Jeśli użytkownik uważa, że mamy lub możemy mieć dane na temat osoby poniżej 18. roku życia albo od niej pochodzące, prosimy o kontakt z nami pod adresem dataprotection@radissonhotels.com.

W jaki sposób dane osobowe użytkownika są przekazywane stronom trzecim?

Informacje udostępniamy lub ujawniamy wyłącznie zgodnie z poniższymi zapisami, co dotyczy również stron trzecich.

Dane osobowe użytkownika zostaną udostępnione organom władzy i/lub przedstawicielom organów ścigania, jeśli będzie to konieczne do realizacji powyższych celów, przez przepisy prawa lub w celu prawnej ochrony interesów administratora/administratorów danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo możemy udostępnić dane osobowe użytkownika oraz inne informacje przedsiębiorstwu, które przejmie w całości lub częściowo nasze interesy, w przypadku gdy jest to zgodne z naszym uzasadnionym interesem i w takich sytuacjach nasze interesy biznesowe traktowane są nadrzędnie. Na przykład w razie sprzedaży części firmy lub aktywów możemy ujawnić informacje dotyczące użytkowników w ramach tej transakcji zgodnie z dotyczącym takich działań prawem.

Przekazywanie danych do innych krajów

Jeśli krajem zamieszkania użytkownika jest państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), dane gromadzone przez nas zgodnie z niniejszą Polityką prywatności mogą być przekazywane poza EOG i tam przechowywane (także w celu przetwarzania danych przez wybrane podmioty) na potrzeby działalności biznesowej Radisson Hotel Group. W państwach, które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), mogą nie obowiązywać przepisy prawne gwarantujące ten sam poziom ochrony danych osobowych co przepisy w państwach należących do EOG. W takim przypadku zastosujemy odpowiednie mechanizmy zabezpieczające, aby nadal chronić dane zgodnie z wymogami przepisów o ochronie prywatności obowiązujących w UE. W tym celu możemy stosować standardowe klauzule umowne akceptowane przez Komisję Europejską, które gwarantują adekwatny poziom ochrony.

Jeśli użytkownik chce otrzymać więcej informacji na temat naszych mechanizmów i zabezpieczeń dotyczących przekazywania danych, prosimy o kontakt z nami pod adresem dataprotection@radissonhotels.com.

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to wymagane do osiągnięcia celów i wykonania działań wymienionych w niniejszej Polityce prywatności, zgodnie z przekazanymi użytkownikowi informacjami lub przez taki okres, na jaki zezwalają przepisy prawa. Możemy na przykład kontynuować przechowywanie danych osobowych użytkownika, jeśli zachodzi duże prawdopodobieństwo, że będą przydatne do spełnienia jakichkolwiek wymogów prawnych, zastosowania się do wymagań organów regulacyjnych, rozstrzygnięcia sporów prawnych i sądowych lub w innych okolicznościach, które będą wymagały wyegzekwowania postanowień niniejszej Polityki prywatności celem zapobiegnięcia oszustwu lub naruszeniu opisanych w tym dokumencie zasad.

Wpływ na ocenę czasu przechowywania danych mają takie czynniki jak ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikające z nieautoryzowanego ich wykorzystania lub ujawnienia, cele, w których są gromadzone, i możliwość osiągnięcia tych celów innymi środkami, a także obowiązujące wymagania prawne.

Czy niniejsza Polityka prywatności dotyczy witryn internetowych stron trzecich?

Jeśli użytkownik kliknie odnośnik prowadzący do witryny internetowej strony trzeciej, przeglądarka przekieruje go do witryny internetowej, która nie jest zarządzana przez nas, a co za tym idzie, niniejsza Polityka prywatności nie będzie obowiązywać podczas wizyty w tej witrynie. Zasady zachowywania się w każdej innej witrynie internetowej podlegają warunkom użytkowania, polityce prywatności i innym zasadom obowiązującym w takiej witrynie będącej własnością strony trzeciej. Prosimy o uważne zapoznanie się z polityką prywatności innych witryn internetowych. Nie jesteśmy odpowiedzialni za informacje i treści zawarte w witrynach internetowych stron trzecich.

Jakie są konsekwencje modyfikacji niniejszej Polityki?

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania i aktualizowania niniejszej Polityki prywatności. Powiadomimy użytkownika o takich modyfikacjach, jeśli będą oznaczały fundamentalne zmiany w sposobie przetwarzania danych lub będą istotne dla charakteru przetwarzania lub dla użytkownika i będą wpływać na prawa użytkownika dotyczące ochrony danych.

Kontakt z nami

Zachęcamy do przesyłania pytań, komentarzy, uwag, wniosków lub zażaleń dotyczących niniejszej Polityki prywatności na adres dataprotection@radissonhotels.com. W razie pytań dotyczących praktyk poszczególnych hoteli lub informacji będących w jego posiadaniu prosimy o bezpośredni kontakt z danym hotelem.

Można również pisać do nas na adres pocztowy:

Radisson Hospitality Belgium BV/SRL
Data Protection Office
Avenue du Bourget 44
1130 Brussels, Belgia