Ustawa Digital Millennium Copyright Act

Jeśli użytkownik wnioskuje o usunięcie treści ze witryny z powodu naruszenia jego praw autorskich, ustawa Digital Millennium Copyright Act z 1998 roku („DMCA”) zapewnia możliwość odwołania właścicielom praw autorskich, którzy uważają, że materiał zamieszczony w Internecie narusza ich prawa w świetle amerykańskiego prawa autorskiego. Jeśli użytkownik uważa, że praca jego lub strony trzeciej, której jest upoważnionym przedstawicielem, jest zamieszczona w tej witrynie lub została skopiowana i udostępniona w niej z naruszeniem praw autorskich, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym. Zawiadomienie musi zostać złożone w formie pisemnej i zawierać następujące elementy:

  • elektroniczny lub odręczny podpis właściciela praw autorskich bądź jego upoważnionego przedstawiciela; 
  • opis materiału objętego prawami autorskimi, które zostały naruszone; 
  • opis lokalizacji w witrynie materiału, który narusza prawa autorskie użytkownika (łącze, tytuł lub numer pozycji, jeśli dotyczy, bądź inny opis umożliwiający identyfikację); 
  • imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail użytkownika oraz, jeśli nie jest właścicielem praw autorskich, nazwisko właściciela; a także 
  • pisemne oświadczenie o przekonaniu użytkownika w dobrej wierze o tym, że niewłaściwe wykorzystanie materiałów odbywa się bez upoważnienia właściciela praw autorskich lub jego przedstawiciela albo nie jest dozwolone przez prawo; oraz
  • oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, że powyższe informacje są zgodne z prawdą i użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub jego upoważnionym przedstawicielem. 
  • Oświadczenie musi zostać wysłane na adres:

Copyright Agent
Hotele Radisson
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305

DMCA@radissonhotels.com

Żadne zawiadomienie od właściciela praw autorskich lub przedstawiciela właściciela, które nie spełnia wymogów ustawy DMCA, nie zostanie uznane za wystarczające powiadomienie ani rzeczywiste poinformowanie nas o faktach bądź okolicznościach, z których wynika, że materiały lub działania naruszają te prawa.