Integritetspolicy för Radisson Hotel Group

Policyns omfattning

Denna integritetspolicy beskriver hur Radisson Hospitality Belgium BV/SRL (”vi” eller ”oss”) samlar in, använder, granskar eller på annat sätt behandlar användarnas personuppgifter. Denna integritetspolicy gäller globalt, men beroende på var du bor kan det hända att vissa av bestämmelserna inte gäller för dig.

I vissa situationer som beskrivs i denna policy behandlar även hotellet där du har bokat eller genomfört en vistelse dina uppgifter (gemensamt eller enskilt) i rollen som personuppgiftsansvarig. Hotellet har ensidigt ansvar för de behandlingsaktiviteter som det enskilt är personuppgiftsansvarig för.

Radisson Hospitality Belgium BV/SRL är ett aktiebolag upprättat enligt belgisk lag, registrerat hos Belgian Crossroads Bank for Enterprises, med organisationsnummer 0442.832.318 och registrerad adress Avenue du Bourget 44, B-1130 Bryssel. Telefon: +32 2 702 9200. För alla integritets- och/eller dataskyddsrelaterade frågor, kommentarer eller synpunkter kan du även skicka ett e-postmeddelande till dataprotection@radissonhotels.com

Vi åtar oss att skydda våra användares och kunders integritet.

Syftet med denna integritetspolicy är att informera dig om hur vi samlar in, definierar och använder personuppgifter som du lämnar till oss vid användning av våra webbplatser, mobilappar eller hotelltjänster. Ägna en stund åt att läsa igenom denna integritetspolicy. Observera, om du avser att lämna någon annans personuppgifter till oss (t.ex. vid en bokning på annan persons uppdrag), att du endast får lämna annan persons uppgifter med personens medgivande och efter att ha informerat personen om hur vi använder uppgifterna, och i vilket syfte de samlas in enligt denna policy.

DENNA POLICY OMFATTAR EN BESKRIVNING AV DINA RÄTTIGHETER AVSEENDE DATASKYDD, INKLUSIVE RÄTTEN ATT INVÄNDA MOT VISSA AV DE BEHANDLINGSAKTIVITETER VI UTFÖR. OBSERVERA ATT DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERADE KAN VARIERA BEROENDE PÅ VAR DU BOR.

Enligt EU:s INTEGRITETSLAGSTIFTNING MÅSTE VI BESKRIVA VÅRT SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR ANVÄNDNING AV DINA UPPGIFTER. DÄRFÖR BESKRIVS NEDAN VILKA TYPER AV UPPGIFTER VI BEHANDLAR, VAR VI FÅR UPPGIFTERNA FRÅN, VILKA GRUNDER VI BASERAR BEHANDLINGEN PÅ OCH VEM VI KAN LÄMNA UT DINA UPPGIFTER TILL ENDAST INOM RAMEN FÖR EU:s INTEGRITETSLAGSTIFTNING. MED UNDANTAG FÖR INFORMATION I AVSNITTEN NEDAN UNDER UPPGIFTSKATEGORI SOM BEHANDLAS ÄR INGENTING AVSETT ATT BINDA OSS MED AVSEENDE PÅ ANVÄNDARE UTANFÖR EU.

Landsspecifika bestämmelser 

Observera att det kan förekomma lokala varianter av denna integritetspolicy i syfte att efterleva lokal lagstiftning.

Det kan i synnerhet förekomma lokala avvikelser inom EU, varvid du kan tala med chefen för hotellets reception eller kontakta oss på dataprotection@radissonhotels.com för mer information. Har du frågor om rutinerna på ett visst hotell eller vilken information hotellet tillhandahåller bör du kontakta hotellet direkt.

Definitioner

Personuppgiftsansvarig: En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller gemensamt med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter.

EU:s integritetslagstiftning: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (”GDPR”), såväl som alla lagar och/eller förordningar som implementerar eller skapas i enlighet med GDPR och ePrivacy-förordningen eller som ändrar, ersätter, åter antar eller konsoliderar någon av dem samt alla andra tillämpliga nationella lagar som är relaterade till behandling av personuppgifter och integritet.

Personuppgiftsbiträde: En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Mottagare: En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som personuppgifterna lämnas ut till, oavsett om den är en tredje part eller ej.

Tredje part: En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifter.

Tillsynsmyndighet: En oberoende offentlig myndighet (Datainspektionen i Sverige) som är utsedd av en medlemsstat i enlighet med artikel 51 i GDPR. 

Personuppgifter: Alla uppgifter som är förknippade med en identifierad eller identifierbar fysisk person (”registrerad”). En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, i synnerhet genom hänvisning till en identifierare som exempelvis ett namn, ett ID-nummer, platsdata, ett online-ID eller en eller flera specifika faktorer avseende den personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykologiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Behandling: En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse. 

Privacy Shield: De rättsliga Privacy Shield-ramverken för EU-USA och Schweiz-USA har utformats av USA:s handelsdepartement och Europeiska kommissionen och den schweiziska staten i syfte att ge företag på båda sidor av Atlanten en mekanism för att efterleva dataskyddskraven vid överföring av personuppgifter från EU-länder och Schweiz till USA, till stöd för transatlantisk handel.

Radisson Hotel Group: Radissons administrativa enheter, inklusive men ej begränsat till Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA, men även de hotell som drivs under Radisson Hospitality-märken (inklusive men ej begränsat till Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Collection, Park Plaza och Park Inn) och deras dotterbolag.

Standardavtalsklausuler: Uppsättningar med standardavtalsklausuler för överföringar som Europeiska kommissionen har antagit för internationell överföring av personuppgifter. 

Personuppgiftsincident: Ett brott mot säkerheten som leder till oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, förändring, obehörigt utlämnande av eller åtkomst till personuppgifter som överförs, lagras eller behandlas på annat sätt.

Hotellbokningsprocessen

1. Hotellbokningsprocessen 

I samband med hotellbokningsprocessen - oavsett om den äger rum online på en av våra märkeswebbplatser, via en online-bokningskanal, via en resebyrå, via vårt samtalscenter eller direkt med hotellet, behandlar vi dina personuppgifter i syfte att (i) ge dig möjlighet att boka ett rum på det hotell du själv väljer, (ii) verifiera att hotellet har lediga rum och administrera bokningen, (iii) skicka en bokningsbekräftelse till dig samt (iv) skicka icke-kommersiella e-postmeddelanden till dig före ankomsten. Du kan säga upp prenumerationen på e-postmeddelanden före ankomsten när som helst genom att klicka på länken ”unsubscribe” i de meddelanden vi skickar till dig. 

Uppgiftskategorier som behandlas 

Adress, bokningsuppgifter (inklusive bokningsnummer), ankomst- och avresedatum, e-postadress, förnamn/efternamn, vuxen medresenärs förnamn/efternamn, betalningskortets typ, nummer och utgångsdatum, Radisson Rewards-medlemsnummer, telefonnummer, titel 

Uppgiftskällor

Beroende på vilken bokningsmekanism som används:

- Direkt från dig via bokningsformuläret online
- Via den onlinebokningskanal du använde för att göra bokningen 
- Från din resebyrå 
- Från vår kontaktcentral 
- Från det Radisson-hotell som du bokade direkt med

Behandlingsgrund

Behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder för att ingå och utföra ett avtal.

Uppgiftsmottagare 

- Det Radisson-hotell som du föredrar
- Andra berörda enheter inom Radisson Hotel Group
- IT-tjänsteleverantörer som är involverade i bokningsprocessen (online)
- IT-tjänsteleverantörer
- Tjänsteleverantörer för e-postkommunikation

2. Avbruten eller ofullständig online-bokningsprocess (övergiven kundvagn)

När du bokar online, men av någon anledning inte har möjlighet att slutföra bokningsprocessen, behandlar vi dina personuppgifter i syfte att ge dig möjlighet att enkelt fortsätta bokningen, genom att skicka ett e-postmeddelande till dig med en länk till online-bokningsformuläret som är ifyllt i förväg med de uppgifter du redan har tillhandahållit.

Uppgiftskategorier som behandlas

Adress, ankomst- och avresedatum, e-postadress, förnamn/efternamn, vuxen medresenärs förnamn/efternamn, betalningskortets typ, nummer och utgångsdatum, Radisson Rewards-medlemsnummer, telefonnummer, titel

Uppgiftskällor

Direkt från dig via online-bokningsformuläret

Behandlingsgrund

Radisson Hotel Group har ett berättigat intresse i vår roll som en verksamhet som återskapar en avbruten eller ofullständig bokningsprocess. I detta sammanhang är Radisson Hotel Groups affärsintressen starkare än dina intressen.

Uppgiftsmottagare

- Tjänsteleverantörer för e-postkommunikation
- Leverantörer av målinriktad reklam

3. Kundnöjdhetsundersökningar

Vi kan skicka kundnöjdhetsundersökningar till dig via e-post under eller efter din vistelse, i syfte att mäta våra hotells prestationer. Du kan säga upp prenumerationen på våra e-postmeddelanden med kundnöjdhetsundersökningar när som helst genom att klicka på länken ”unsubscribe” i de meddelanden vi skickar till dig.

Uppgiftskategorier som behandlas

Bosättningsland, ankomst- och avresedatum, e-postadress, förnamn/efternamn, nationalitet, Radisson Rewards-medlemsnummer, uppgifter om vistelsen

Uppgiftskällor

Beroende på vilken bokningsmekanism som används:

- Direkt från dig via bokningsformuläret
- Via den onlinebokningskanal du använde för att göra bokningen
- Från din resebyrå
- Från vår kontaktcentral
- Från det Radisson-hotell som du bokade direkt med

Behandlingsgrund

Behandlingen är nödvändig för att säkerställa och följa upp tillfredsställande utförande av det avtal du har med oss.

Uppgiftsmottagare

- Andra berörda enheter inom Radisson Hotel Group
- Leverantörer av kundnöjdhetsundersökningar

4. Statistik från servicemeddelanden

I samband med servicemeddelanden, som omfattar e-postmeddelanden med kundnöjdhetsundersökningar och alla e-postmeddelanden avseende din bokning före ankomsten, kan vi samla in och behandla dina personuppgifter och framför allt se om du har öppnat och åtgärdat ett servicemeddelande för statistiska ändamål, i syfte att mäta klickfrekvensen och förbättra innehållet i våra servicemeddelanden. Du kan säga upp prenumerationen på våra servicemeddelanden när som helst genom att klicka på länken ”unsubscribe” i de meddelanden vi skickar till dig.

Informationen nedan beskriver de typer av uppgifter vi behandlar för detta ändamål, var vi får dina uppgifter från, den grund vi förlitar oss på för att utföra behandlingen samt vem vi kan dela dina uppgifter med.

Uppgiftskategorier som behandlas

E-postadress, klickbeteende med e-post, öppningsbeteende med e-post, förnamn/efternamn, Radisson Rewards-medlemsnummer

Uppgiftskällor

Från vår leverantör av e-poststatistiktjänster

Behandlingsgrund

Radisson Hotel Group har ett berättigat intresse i vår roll som en verksamhet att förstå hur våra gäster klickar på e-postmeddelanden, i syfte att fastställa om några förbättringar behöver göras. I detta sammanhang är Radisson Hotel Groups affärsintressen starkare än dina intressen.

Uppgiftsmottagare

- Andra berörda enheter inom Radisson Hotel Group
- IT-tjänsteleverantörer
- Leverantörer av e-poststatistiktjänster

Hotellgäster

1. In- och utcheckning på hotell

När du bor på ett hotell som du väljer kommer vi att samla in och behandla dina personuppgifter i syfte att (i) registrera din ankomst till och avresa från hotellet, (ii) tilldela dig ett nyckelkort till rummet eller ge dig möjlighet att använda din mobila enhet som rumsnyckel, (iii) skaffa en kreditkortsgaranti eller depositionsavgift för att säkerställa betalning för din vistelse, (iv) hantera (och arkivera) ditt hotellregistreringskort, (v) skapa eller uppdatera din profil i vårt hotelladministrationssystem, (vi) bedöma om du är kvalificerad för en rumsuppgradering och hantera detta om tillämpligt, (vii) hantera betalning för din vistelse, (viii) upprätta, skriva ut eller skicka en faktura för din vistelse samt (ix) betala ut provision till din resebyrå (om tillämpligt).

Om du har bokat ett rum på ett av vår hotell och uteblir - utan att avboka rummet - på det bokade ankomstdatumet kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att (i) avboka din vistelse och andra bokningar du eventuellt har gjort och (ii) hantera, behandla och reglera alla utestående belopp som kan ha förfallit till betalning.

Uppgiftskategorier som behandlas

Adress, bokningar (hotell, restaurang, evenemang, teater osv.), ankomst- och avresedatum, e-postadress, förnamn/efternamn, vuxna medresenärers förnamn/efternamn, betalningskortets typ, nummer och utgångsdatum, Radisson Rewards-medlemsnummer, telefonnummer, titel

Uppgiftskällor

Beroende på vilken bokningsmekanism som används:

- Direkt från dig via bokningsformuläret
- Via den onlinebokningskanal du använde för att göra bokningen
- Från din resebyrå
- Från vår kontaktcentral
- Från det Radisson-hotell som du bokade direkt med
- Direkt från dig via hotellregistreringskortet

Behandlingsgrund

Behandlingen är nödvändig för att utföra det avtal du har med oss.

Uppgiftsmottagare

- Andra berörda enheter inom Radisson Hotel Group
- IT-tjänsteleverantörer
- Din resebyrå (om tillämpligt)

2. Kreditgränsrapporter

För att säkerställa att alla gäster betalar för sina vistelser på hotellet blir varje gäst ombedd att visa upp sitt kreditkort eller betala en depositionsavgift vid ankomsten. I syfte att säkerställa att du inte överskrider din kreditgräns under din vistelse tar vi fram en kreditgränsrapporter flera gånger om dagen, så att vi kan se om du har överskridit kreditgränsen eller ej. Dessa kreditgränsrapporter kan innehålla dina personuppgifter. Observera att dessa kreditgränsrapporter under begränsade omständigheter kan vara föremål för en av våra ekonomiska internrevisioner och därför kan ses och användas av medlemmar i vår internrevisionsavdelning i syfte att säkerställa att våra hotell följer Radisson Hotel Groups interna riktlinjer och policy.

Uppgiftskategorier som behandlas

Ankomst- och avresedatum, förnamn/efternamn, betalningskortets typ, nummer och utgångsdatum

Uppgiftskällor

Beroende på vilken bokningsmekanism som används:

- Direkt från dig via bokningsformuläret
- Via den onlinebokningskanal du använde för att göra bokningen
- Från din resebyrå
- Från vår kontaktcentral
- Från det Radisson-hotell som du bokade direkt med
- Direkt från dig via hotellregistreringskortet

Behandlingsgrund

Behandlingen är nödvändig för att säkerställa utförandet av det avtal du har med oss.

Uppgiftsmottagare

- Andra berörda enheter inom Radisson Hotel Group
- IT-tjänsteleverantörer

3. Hotellvistelse

När du bor på ett av våra hotell anstränger vi oss för att göra din vistelse så angenäm som möjligt. Detta kräver att vi behandlar dina personuppgifter så att vi kan tillhandahålla specifika tjänster under din hotellvistelse. Dessa tjänster omfattar (i) städning och underhåll, (ii) återlämnande av förlorade eller bortglömda artiklar till dig samt (iii) hantera dina och dina medresenärers önskemål, t.ex. dietföreskrifter och föredragna kuddar, i syfte att tillhandahålla bättre service under din vistelse hos oss.

Uppgiftskategorier som behandlas

Adress, konsumtionsvanor, ankomst- och avresedatum, dietföreskrifter, e-postadress, förnamn/efternamn, vuxen medresenärs förnamn/efternamn, andra önskemål, betalningsuppgifter (för att återsända borttappade eller kvarglömda föremål), telefonnummer

Uppgiftskällor

Beroende på vilken bokningsmekanism som används:

- Direkt från dig via bokningsformuläret
- Via den onlinebokningskanal du använde för att göra bokningen
- Från din resebyrå
- Från vår kontaktcentral
- Från det Radisson-hotell som du bokade direkt med
- Direkt från dig under din vistelse på hotellet

Behandlingsgrund

Radisson Hotel Group har ett berättigat intresse i vår roll som en verksamhet att organisera våra dagliga hotellunderhållsaktiviteter, att anpassa de tjänster vi tillhandahåller och/eller att kunna identifiera ägaren till en förlorad eller bortglömd artikel. Med tanke på att den mängd personuppgifter som behandlas och delas är mycket begränsad är Radisson Hotel Groups affärsintressen starkare än dina intressen.

Uppgiftsmottagare

- Hotellpersonal, inklusive städning, underhåll, reception och/eller annan berörd personal
- Andra berörda enheter inom Radisson Hotel Group
- IT-tjänsteleverantörer
- Leverans- eller fraktföretag (i syfte att återsända borttappade eller kvarglömda föremål)

4. Ytterligare tjänster och anläggningar för hotellgäster

På många av våra hotell kan du dra fördel av ytterligare tjänster och anläggningar, t.ex. frukost, rumsservice, minibar, pool, restauranger och barer, spabehandlingar, tvättjänster, parkering, taxibeställning, fritt wifi osv. Om du använder ytterligare tjänster och anläggningar på ett av våra hotell kan dina personuppgifter behandlas för att (i) hantera bokning och användning av sådana ytterligare tjänster och/eller anläggningar, (ii) administrera eventuella förhandsboningar av ytterligare tjänster och/eller anläggningar i ditt arkiv, (iii) anpassa återvändande gästers ankomst på hotellet och val av bekvämligheter och rumsfunktioner samt (iv) hantera de utgifter som uppstår för sådana ytterligare tjänster och/eller anläggningar.

Uppgiftskategorier som behandlas

Konsumtionsvanor, ankomst- och avresedatum, dietföreskrifter, e-postadress, förnamn/efternamn, vuxen medresenärs förnamn/efternamn, betalningskortets typ, nummer och utgångsdatum, Radisson Rewards-medlemsnummer, telefonnummer, titel

Uppgiftskällor

- Direkt från dig via bokningsformuläret online
- Via den onlinebokningskanal du använde för att göra bokningen
- Från din resebyrå
- Från vår kontaktcentral
- Direkt från dig via hotellregistreringskortet
- Direkt från dig när du beställer ytterligare tjänster/bekvämligheter från hotellreceptionen eller conciergen
- Genom onlinebokningsplattformen för ytterligare tjänster och bekvämligheter

Behandlingsgrund

Behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder i avsikt att ingå ett avtal och/eller utföra avtalet.

Uppgiftsmottagare

- Hotellpersonal, inklusive receptionen, rumsservice och/eller annan berörd personal
- Andra berörda enheter inom Radisson Hotel Group
- IT-tjänsteleverantörer

Lojalitetsprogram

1. Radisson Rewards

Radisson Rewards är ett globalt hotellbonusprogram som är tillämpligt på alla hotell i Radisson Hotel Group. Programmet är tillgängligt för gäster som bor på våra hotell och för affärspartner, oavsett om sådana affärspartner övernattar som gäster eller bokar å andras vägnar. Radisson Rewards-programmet administreras av Radisson Hospitality Belgium BV/SRL. Radisson Rewards-programmet erbjuder dig ett antal förmåner under din vistelse på våra hotell och ger dig möjlighet att tjäna Radisson Rewards-poäng under hotellvistelser och när du köper produkter och tjänster från våra särskilt utvalda partner. I ett sådant sammanhang kan vi behandla dina personuppgifter i syfte att kunna (i) skapa din Radisson Rewards-profil online, inklusive skicka en aktiveringslänk till dig via e-post, (ii) ge dig information om dina Radisson Rewards-poäng, (iii) registrera dina bokningar och sätta in poäng på ditt medlemskonto, (iv) informera dig om dina förmåner när du når din poängnivå samt (v) informera dig om eventuella ändringar i Radisson Rewards-programmet.

Uppgiftskategorier som behandlas

Förnamn/efternamn, e-postadress, postadress, uppgifter om hotellvistelser, medlemsnummer i relevant partnerföretags lojalitetsprogram, IATA och företagsnamn i händelse av resebyråmedlemmar

Uppgiftskällor

Direkt från dig när du begär eller löser in bonus eller poäng

Behandlingsgrund

Behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder på din begäran i avsikt att utföra det avtal du har med oss, såväl som att utföra det avtal du har med vår deltagande partner.

Uppgiftsmottagare

- Andra berörda enheter inom Radisson Hotel Group
- IT-tjänsteleverantörer
- Relevanta partnerföretag

2. Annat lojalitetsprogram

Utöver Radisson Rewards erbjuder vi dessutom våra gäster möjlighet att tjäna flygmil eller poäng i våra partners lojalitetsprogram, såsom flygbonusprogram, biluthyrningsprogram och tågprogram. I ett sådant sammanhang kan vi behandla dina personuppgifter i syfte att kunna (i) tilldela flygmil eller poäng till ditt medlemskonto hos en av våra deltagande partner efter din vistelse på vårt hotell och (ii) bedöma och uppfylla din begäran om att lösa in flygmil eller poäng i en av våra deltagande partners lojalitetsprogram på vårt hotell.

Uppgiftskategorier som behandlas

Förnamn/efternamn, e-postadress, landskod, uppgifter om hotellvistelser, medlemsnummer i relevant partnerföretags lojalitetsprogram

Uppgiftskällor

Direkt från dig när du begär eller löser in bonus eller poäng

Behandlingsgrund

Behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder på din begäran i avsikt att utföra det avtal du har med oss, såväl som att utföra det avtal du har med vår deltagande partner.

Uppgiftsmottagare

- Andra berörda enheter inom Radisson Hotel Group
- IT-tjänsteleverantörer
- Relevanta partnerföretag

3. Inlösen

Vi ger dig möjlighet att lösa in dina lojalitetspoäng mot saker som presentkort, erbjudanden från våra partner eller välgörenhet. När du löser in poäng behandlar vi dina och, om tillämpligt, presentkortsmottagarens personuppgifter i syfte att hantera och genomföra din inlösen. Om du köper ett presentkort åt en annan person kommer vi att behandla ytterligare personuppgifter i syfte att leverera presentkortet till mottagaren via e-post eller reguljär post.

Uppgiftskategorier som behandlas

Förnamn/efternamn, betalningskortets typ, nummer och utgångsdatum, adress, telefonnummer, anslutningsloggar, e-postadress och IP-adress. Om du köper ett presentkort åt en annan person och beroende på leveransmetoden kommer vi dessutom att behandla mottagarens adress, mottagarens e-postadress, mottagarens förnamn/efternamn, mottagarens telefonnummer

Uppgiftskällor

Direkt från dig när du löser in dina poäng på hotellet eller online

Behandlingsgrund

Behandlingen är nödvändig för utförandet av det avtal du har med oss.

Uppgiftsmottagare

- Andra berörda enheter inom Radisson Hotel Group
- IT-tjänsteleverantörer
- Leverantör av presentkortsplattform
- Leverantör av betaltjänst
- IT-tjänsteleverantörer som är involverade i bokningsprocessen (online)

Presentkort

Vi tillhandahåller möjligheten att köpa fysiska eller e-presentkort som kan lösas in på våra hotell för att betala hotellavgifter, restaurangnotor och spabehandlingar.

1. Köpa ett presentkort

När du köper ett presentkort på ett av våra hotell eller online behandlar vi dina och, om tillämpligt, presentkortsmottagarens personuppgifter i syfte att hantera och genomföra ditt inköp av presentkortet. Om du köper ett presentkort åt en annan person kommer vi att behandla ytterligare personuppgifter i syfte att leverera presentkortet till mottagaren via e-post eller reguljär post.

Uppgiftskategorier som behandlas

- Förnamn/efternamn, betalningskortets typ, nummer och utgångsdatum
- Om ett presentkort köps online kommer vi dessutom att behandla din adress, dina anslutningsloggar, din e-postadress och din IP-adress
- Om du köper presentkortet åt en annan person och beroende på leveransmetoden kommer vi dessutom att behandla mottagarens adress, mottagarens e-postadress, mottagarens förnamn/efternamn, mottagarens telefonnummer

Uppgiftskällor

Direkt från dig när du köper presentkortet på hotellet eller online

Behandlingsgrund

Behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder på din begäran i avsikt att ingå och utföra ett avtal.

Uppgiftsmottagare

- Andra berörda enheter inom Radisson Hotel Group
- IT-tjänsteleverantörer
- Leverantör av presentkortsplattform
- Presentkortstillverkare
- Leverantör av betaltjänst

2. Registrera ett presentkort

Som mottagare av ett av våra presentkort kan du välja att registrera presentkortet online i syfte att skydda det återstående värdet på kortet om du tappar bort det eller om det blir stulet. Om du bestämmer dig för att registrera ditt presentkort kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att behandla registreringen.

Uppgiftskategorier som behandlas

Adress, födelsedatum, e-postadress, förnamn/efternamn, telefonnummer, titel

Uppgiftskällor

Direkt från dig under online-registreringen av presentkortet

Behandlingsgrund

Ad hoc-samtycke som erhålls under registreringen av presentkortet

Uppgiftsmottagare

- Andra berörda enheter inom Radisson Hotel Group
- IT-tjänsteleverantörer
- Leverantör av presentkortsplattform

Prenumeration på våra nyhetsbrev

1. Nyhetsbrev och marknadsföringsmeddelanden

Om du har givit uttryckligt samtycke till att ta emot våra nyhetsbrev eller marknadsföringsmeddelanden, inklusive i samband med Radisson Rewards, kan vi då och då kontakta dig med information om våra tjänster och senaste erbjudanden och behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

Om du inte längre vill ta emot våra nyhetsbrev eller marknadsföringsmeddelanden kan du informera oss om detta genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataprotection@radissonhotels.com. Du kan också säga upp prenumerationen på våra marknadsföringsmeddelanden genom att klicka på länken ”unsubscribe” i de meddelanden vi skickar till dig. För Radisson Rewards kan du göra detta genom att uppdatera din profil.

Uppgiftskategorier som behandlas

- Adress, födelsedatum, e-postadress, förnamn/efternamn, kön, hobbyer och intressen, telefonnummer, historik över hotellvistelser, bosättningsland

Uppgiftskällor

- Direkt från dig när du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller senare när du upprättar ditt konto

Behandlingsgrund

- Ad hoc-samtycke som erhålls under prenumerationen på vårt nyhetsbrev

Uppgiftsmottagare

- Andra berörda enheter inom Radisson Hotel Group
- IT-tjänsteleverantörer
- Tjänsteleverantörer för e-postkommunikation

2. Statistik avseende nyhetsbrev och marknadsföringsmeddelanden

I samband med våra nyhetsbrev och marknadsföringsmeddelanden kan vi även samla in och behandla dina personuppgifter och i synnerhet information om huruvida du har öppnat eller agerat avseende ett av våra meddelanden, för statistiska ändamål i syfte att mäta klickfrekvensen och förbättra innehållet i våra nyhetsbrev eller marknadsföringsmeddelanden.

Uppgiftskategorier som behandlas

- E-postadress, klickbeteende i e-post, öppningsbeteende av e-post, förnamn/efternamn, Radisson Rewards-medlemsnummer

Uppgiftskällor

- Från vår leverantör av e-poststatistiktjänster

Behandlingsgrund

- Radisson Hotel Group har ett berättigat intresse i vår roll som en verksamhet att förstå klickfrekvensen i våra e-postmeddelanden, i syfte att fastställa om några förbättringar behöver göras. I detta sammanhang är Radisson Hotel Groups affärsintressen starkare än dina intressen.

Uppgiftsmottagare

- Andra berörda enheter inom Radisson Hotel Group
- IT-tjänsteleverantörer
- Leverantörer av e-poststatistiktjänster

Mobilappar

I syfte att hjälpa våra gäster att boka, planera och njuta av sina vistelser erbjuder vi mobilappar för våra olika hotellmärken, inklusive men ej begränsat till Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Rewards och Park Inn. Dessa appar kan hämtas via appbutiker online, inklusive Apple App Store och Google Play.

Beroende på hur du använder våra mobilappar kan dina personuppgifter behandlas i syfte att (i) ge dig möjlighet att boka ett rum på det hotell du väljer (se även Hotellbokningsprocessen, (ii) behandla din online-incheckning, (iii) hantera din rumsservicebeställning, (iv) boka bord på en lokal restaurang på din begäran, (v) utföra särskilda tjänster på din begäran, t.ex. telefonväckning, sen utcheckning eller uppbäddning, (vi) ge dig möjlighet att boka möten och evenemang på våra hotell, (vii) behandla din online-utcheckning och din feedback om vistelsen, (viii) besvara de förfrågningar du har gjort via mobilappen och via chatten samt (ix) se hur många lojalitetspoäng du har tjänat in.

I syfte att undvika att vi tar emot eller använder din position i realtid kan du låta bli att aktivera platstjänster. Om du har aktiverat platstjänster tidigare och har ändrat dig, kan du välja bort platstjänster via enhetsinställningarna eller genom att ta bort appen. På samma sätt gäller att om du inte längre vill ta emot pushnotiser via en av våra mobilappar kan du avaktivera mobilappens funktion för att ta emot pushnotiser via inställningar i enhetens operativsystem.

Informationen nedan beskriver de typer av uppgifter vi behandlar i samband med våra mobilappar, var vi får dina uppgifter från, den grund vi förlitar oss på för att utföra behandlingen samt vem vi kan dela dina uppgifter med. För Radisson Rewards-mobilappen bör du läsa avsnittet om Radisson Rewards.

Uppgiftskategorier som behandlas

- E-postadress, förnamn/efternamn, platsdata, uppgifter om vistelsen, telefonnummer

Uppgiftskällor

- Direkt från dig när du hämtar våra appar eller när du använder våra appar

Behandlingsgrund

- Ad hoc-samtycke som erhålls under installation av appen eller i samband med din användning av appen

Uppgiftsmottagare

- Det Radisson-hotell som du föredrar
- Andra berörda enheter inom Radisson Hotel Group
- Mobilappsleverantör
- Leverantörer av moln- och hostingtjänster

iBeacon

En iBeacon är en elektronisk enhet som sänder ut signaler som kan tas emot av mobila enheter där en av våra mobilappar är installerad. Om du frivilligt har installerat någon av våra appar på enheten och har gett appen behörighet att spåra din position, kan iBeacon-enheter installerade på våra hotell sända en signal till appen på din enhet angående exakt position för enheten i realtid. Appen kan använda denna information för att skicka specialerbjudanden och kampanjmeddelanden till dig, vid det tillfälle och den tidpunkt då informationen är som mest relevant. Ett exempel är att du befinner dig på något av våra hotell vid en viss tidpunkt då enheten får en signal från en iBeacon vilket leder till att du får meddelanden med specialerbjudanden för dryckes- och middagsalternativ. För din bekvämlighet kan mottagande av en iBeacon-signal och utskick av specialerbjudanden eller kampanjmeddelanden visas även om du inte använder appen. För att förbättra våra mobilappars och tjänsters funktion kan vi även samla in annan information baserat på iBeacon-signaler, till exempel signalstyrkan mellan iBeacon och enheten, den tidsperiod som enheten är nära en iBeacon eller batterinivån på iBeacon-enheten. I syfte att undvika att vi tar emot eller använder din exakta position i realtid kan du låta bli att aktivera platstjänster. Om du tidigare har godkänt platstjänster och har ändrat dig, kan du välja bort platstjänster via enhetsinställningarna eller genom att ta bort appen.

Webbplatsformulär

Om du har en särskild fråga eller feedback, inklusive om du vill utöva dina rättigheter inom ramen för GDPR, kan du kontakta oss via de kontaktformulär som finns på våra webbplatser. I ett sådant sammanhang kan vi behandla dina personuppgifter för att hantera och tillhandahålla ett svar på din fråga eller begäran eller för att följa upp din feedback. Vi tillhandahåller dessutom andra formulär på våra webbplatser som kan hjälpa dig med att beställa en viss tjänst från oss, t.ex. formuläret för garantin om lägsta online-pris.

Informationen nedan beskriver de typer av uppgifter vi behandlar för dessa ändamål, var vi får dina uppgifter från, den grund vi förlitar oss på för att utföra behandlingen samt vem vi kan dela dina uppgifter med.

Uppgiftskategorier som behandlas

- Adress, e-postadress, förnamn/efternamn, Radisson Rewards-medlemsnummer, uppgifter om vistelsen, telefonnummer och alla andra uppgifter du bestämmer dig för att dela med oss i de öppna kommentarsfälten.

Uppgiftskällor

- Direkt från dig via formuläret

Behandlingsgrund

- Ad hoc-samtycke som erhålls via kontaktformuläret

Uppgiftsmottagare

- Andra berörda enheter inom Radisson Hotel Group
- IT-tjänsteleverantörer

Möten och evenemang

1. Arrangemang av möten och evenemang och feedback

Om du vill arrangera ett möte eller evenemang på ett av våra hotell eller om du vill ha mer information om sådana möjligheter kan du kontakta oss genom att fylla i formuläret för offertförfrågan eller ett särskilt avsett kontaktformulär på våra webbplatser, genom att kommunicera med online-chattboten för möten och evenemang, genom att kontakta det hotell du har valt direkt eller genom att kontakta oss på andra sätt. De personuppgifter som samlas in kommer att behandlas i syfte att besvara din begäran om att arrangera ett möte eller evenemang.

Vi kan även skicka ut nöjdhetsundersökningar efter ditt möte eller evenemang för att ge oss möjlighet att ta reda på hur väl möteslokalerna på våra hotell fungerar.

Uppgiftskategorier som behandlas

- Adress, mötets eller evenemangets datum, e-postadress, förnamn/efternamn, yrke och anställning, Radisson Rewards-medlemsnummer, telefonnummer

Uppgiftskällor

Direkt från dig via:

- onlineformuläret för offertförfrågan
- kontaktformuläret online
- chattboten för möten och evenemang
- en begäran som meddelas på annat sätt

Behandlingsgrund

Beroende på om du tecknar avtal direkt med oss eller å ditt företags vägnar:

- Behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder på din begäran i avsikt att ingå och utföra ett avtal
- Radisson Hotel Group har ett berättigat intresse i vår roll som en affärsverksamhet att ha en utsedd kontaktperson på det företag som arrangerar ett möte eller evenemang och som lämnar feedback om detta möte eller evenemang. I detta sammanhang är Radisson Hotel Groups affärsintressen starkare än dina intressen.

Uppgiftsmottagare

- Det hotell du föredrar
- Andra berörda enheter inom Radisson Hotel Group
- IT-tjänsteleverantörer
- Leverantör av chattbottjänster online
- Leverantör av nöjdhetsundersökningar för möten

2. Marknadsföringsmeddelanden om möten och evenemang

Om du har valt att ta emot marknadsföringsmeddelanden i samband med arrangemanget av ett möte eller evenemang kommer vi även att behandla dina uppgifter för att kontakta dig med information om våra tjänster och senaste erbjudanden.

Uppgiftskategorier som behandlas

- Adress, e-postadress, förnamn/efternamn, yrke och anställning, telefonnummer

Uppgiftskällor

Direkt från dig via:

- onlineformuläret för offertförfrågan
- kontaktformuläret online
- chattboten för möten och evenemang
- en begäran som meddelas på annat sätt

Behandlingsgrund

Ad hoc-samtycke som erhålls via:

- onlineformuläret för offertförfrågan
- kontaktformuläret
- chattboten för möten och evenemang

Uppgiftsmottagare

- Andra berörda enheter inom Radisson Hotel Group
- IT-tjänsteleverantörer
- Leverantör av chattbottjänster online
- Tjänsteleverantörer för e-postkommunikation

3. Statistik avseende marknadsföringsmeddelanden om möten och evenemang

I samband med våra marknadsföringsmeddelanden om möten och evenemang kan vi även samla in och behandla dina personuppgifter, och i synnerhet information om huruvida du har öppnat eller agerat avseende ett av våra meddelanden, för statistiska ändamål i syfte att mäta klickfrekvensen och förbättra innehållet i våra marknadsföringsmeddelanden.

Uppgiftskategorier som behandlas

- E-postadress, klickbeteende i e-post, öppningsbeteende av e-post, förnamn/efternamn, yrke och anställning, Radisson Rewards-medlemsnummer

Uppgiftskällor

- Från vår leverantör av e-poststatistiktjänster

Behandlingsgrund

- Radisson Hotel Group har ett berättigat intresse i vår roll som en verksamhet att förstå klickfrekvensen i våra e-postmeddelanden, i syfte att fastställa om några förbättringar behöver göras. I detta sammanhang är Radisson Hotel Groups affärsintressen starkare än dina intressen.

Uppgiftsmottagare

- Andra berörda enheter inom Radisson Hotel Group
- IT-tjänsteleverantörer
- Leverantörer av e-poststatistiktjänster

Statistik

Vi kan använda valfria uppgifter som du tillhandahåller oss för statistiska ändamål i syfte att optimera dina upplevelser, förbättra vår marknadsföring, verksamhet och effektivitet, skapa kundsegment baserat på kundernas personuppgifter samt skräddarsy våra erbjudanden och kampanjer efter dina önskemål och konsumtionsvanor. I samband med sådan statistik kan vi analysera och kombinera olika uppgifter som vi har om våra gäster, inklusive (i) svar på nöjdhetsundersökningar, (ii) kommunikation mellan våra gäster och oss, (iii) klickfrekvens för våra marknadsföringsmeddelanden, (iv) våra gästers beteenden på våra webbplatser, (v) bokningar samt (vi) alla uppgifter vi får via programmet Radisson Rewards. Läs även avsnitten Statistik avseende marknadsföringsmeddelanden om möten och evenemang och Statistik avseende nyhetsbrev och marknadsföringsmeddelanden.

Uppgiftskategorier som behandlas

- Uppgifter om hotellvistelsen, adress, bokningar (hotell, restaurang, evenemang, teater osv.), ankomst- och avresedatum, titel, förnamn/efternamn, vuxna medresenärers förnamn/efternamn, e-postadress, telefonnummer, betalningskortets typ, nummer och utgångsdatum, Radisson Rewards-medlemsnummer, inlösenhistorik

Uppgiftskällor

- Direkt från dig när du registrerar dig för Radisson Rewards eller begär eller löser in Radisson Rewards-poäng
- Direkt från dig via bokningsformuläret online
- Via den onlinebokningskanal du använde för att göra bokningen
- Från din resebyrå
- Från vår kontaktcentral
- Från vår leverantör av e-poststatistik
- Direkt från dig när du beställer ytterligare tjänster/bekvämligheter från hotellreceptionen eller conciergen

Behandlingsgrund

- Radisson Hotel Group har ett berättigat intresse i vår roll som en verksamhet att förstå våra gästers önskemål och konsumtionsvanor. I detta sammanhang är Radisson Hotel Groups affärsintressen starkare än dina intressen.

Uppgiftsmottagare

- Andra berörda enheter inom Radisson Hotel Group
- IT-tjänsteleverantörer
- Leverantörer av statistiktjänster
- Leverantörer av målinriktad reklam

Sociala medier och online-omdömen

Vi kan behandla personuppgifter som vi erhåller via sociala medieplattformar (inklusive Facebook, Instagram, LinkedIn, Weibo och Twitter) eller online-omdömen (inklusive på TripAdvisor) avseende våra Radisson Hospitality-märken i syfte att (i) besvara dina frågor eller klagomål, (ii) övervaka vårt rykte och anseende online samt (iii) förbättra våra tjänster och identifiera möjligheter som vi kan fokusera på.

Vissa av våra sidor på sociala medier ger användare möjlighet att skicka in sitt eget innehåll. Kom dock ihåg att allt innehåll som skickas in till en av våra sidor på sociala medier kan ses av allmänheten och att du därför bör vara försiktig med att inte tillhandahålla vissa personuppgifter (t.ex. ekonomiska uppgifter eller adresser) via dessa plattformar. Vi har inget ansvar för andra personers handlingar om du lägger upp personuppgifter på en av våra sociala medieplattformar (t.ex. Facebook eller Instagram). Läs även respektive integritetspolicy och policy för cookies som gäller på de sociala medieplattformar du använder.

Uppgiftskategorier som behandlas

- Alla personuppgifter som du bestämmer dig för att dela med oss eller som du publicerar på sociala medier eller i onlineomdömen om oss

Uppgiftskällor

- Direkt från dig via allmänt tillgängliga sidor på sociala medier, onlinebokningskanaler eller andra (omdömes-)webbplatser
- Från vår tjänsteleverantör för övervakning av rykte och anseende online

Behandlingsgrund

- Radisson Hotel Group har ett berättigat intresse i rollen som en affärsverksamhet att behandla de personuppgifter som du har valt att dela med oss eller gjort offentligt tillgängliga på sociala medier, onlinebokningskanaler eller andra (omdömes-)webbplatser för att förbättra våra tjänster och identifiera affärsmöjligheter. I detta sammanhang är Radisson Hotel Groups affärsintressen starkare än dina intressen.

Uppgiftsmottagare

- Andra berörda enheter inom Radisson Hotel Group
- Tjänsteleverantör för övervakning av rykte och anseende online

Pristävlingar på sociala medier

Vi kan då och då arrangera en pristävling på en av våra sidor på sociala medier. Om du väljer att delta i en sådan pristävling kommer vi att behandla dina personuppgiftsbiträde i syfte att arrangera och hantera pristävlingen och kora en eller flera vinnare.

Uppgiftskategorier som behandlas

- Detta är beroende av pristävlingens datafält, men omfattar nästan alltid följande uppgiftskategorier:

Adress, e-postadress, förnamn/efternamn, telefonnummer

Uppgiftskällor

- Direkt från dig via våra sidor på sociala medier

Behandlingsgrund

- Behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder för att ingå och utföra ett avtal när du samtycker till pristävlingens villkor.

Uppgiftsmottagare

- Andra berörda enheter inom Radisson Hotel Group
- IT-tjänsteleverantör

Dina rättigheter - under EU:s integritetslagstiftning

Om du befinner dig i EU beviljar EU:s integritetslagstiftning dig specifika rättigheter som sammanfattas nedan och som du i princip kan utöva utan avgift, med förbehåll för lagstadgade undantag. Dessa rättigheter kan begränsas, t.ex. om uppfyllandet av din begäran skulle lämna ut personuppgifter om en annan person eller om du ber oss att radera uppgifter som vi enligt lag måste behålla eller som vi har ett berättigat intresse av att behålla. Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du skicka en begäran via e-post till dataprotection@radissonhotels.com.

Om du har olösta problem eller frågor har du rätt att framföra ett klagomål till tillsynsmyndigheten där du är bosatt eller där du tror att en incident kan ha inträffat. Vi rekommenderar att du i första hand vänder dig till oss, men i den utsträckning rättigheten gäller för dig har du rätt att klaga direkt hos den relevanta tillsynsmyndigheten.

1. Rätt till tillbakatagande av samtycke

I alla situationer där vi förlitar oss på ditt samtycke kommer du att kunna ta tillbaka det samtycket när du vill och på ditt eget initiativ genom att logga in till ditt konto på vår webbplats (om du har ett) eller genom att kontakta oss på dataprotection@radissonhotels.com. Tillbakatagandet av ditt samtycke kommer inte att påverka lagligheten för insamling och behandling av dina uppgifter som baseras på ditt samtycke fram till den tidpunkt då du tar tillbaka samtycket. Observera att vi kan ha andra rättsliga grunder för behandling av dina uppgifter för andra ändamål, t.ex. de som framställs i denna integritetspolicy.

2. Rätt till åtkomst och rättelse av dina uppgifter

Du har rätt att få åtkomst till, granska och rätta dina personuppgifter. Du kan ha rätt att be oss om en kopia av dina uppgifter, att granska eller rätta dem. Om du vill rätta uppgifter som ditt namn, din e-postadress, ditt lösenord och/eller andra inställningar kan du enkelt göra det genom att logga in till ditt konto på vår webbplats (om du har ett) eller genom att kontakta oss på dataprotection@radissonhotels.com. Du kan också begära en kopia av de personuppgifter som behandlas så som beskrivs i denna integritetspolicy.

3. Rätt till radering

I enlighet med EU:s integritetslagstiftning har du rätt att få dina personuppgifter som behandlas av oss raderade så som beskrivs i denna integritetspolicy om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål de ursprungligen samlades in eller behandlades för. Du kan även få dem raderade om du har tagit tillbaka ditt samtycke eller gjort invändningar mot behandling så som beskrivs i denna integritetspolicy och ingen annan rättslig grund för behandling gäller. Om du vill att dina personuppgifter ska raderas kan du skicka en begäran via e-post till dataprotection@radissonhotels.com.

4. Rätt till begränsning av behandling

Under vissa omständigheter som beskrivs i EU:s integritetslagstiftning kan du be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Detta är exempelvis fallet när du ifrågasätter riktigheten i dina personuppgifter. I ett sådant fall kommer vi att begränsa behandlingen tills vi kan verifiera att dina uppgifter är riktiga.

5. Rätt att göra invändningar

Under vissa omständigheter som beskrivs i EU:s integritetslagstiftning kan du göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter, inklusive när de behandlas för direktmarknadsföring.

6. Rätt till dataportabilitet

Om du har givit dina uppgifter direkt till oss och om behandlingen genomförs automatiserat och baserat på ditt samtycke eller utförandet av ett avtal mellan dig och oss har du rätt att få de personuppgifter som behandlas om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra sådana uppgifter till en annan tjänsteleverantör.

Dina rättigheter - användare utanför EU

Beroende på var du befinner dig kommer du att ha olika rättigheter med avseende på dina personuppgifter och vi kommer att efterleva de relevanta kraven i tillämpliga lagar och denna integritetspolicy.

Ryska medborgare

I enlighet med den ryska federala lagen nr 152-FZ ”Gällande personuppgifter”, samlar vi in, spelar in, systematiserar, ackumulerar, lagrar, uppdaterar (förnyar och ändrar), och extraherar personuppgifter om ryska medborgare som använder databaser belägna i Ryska federationen. Om du anger att du är en rysk medborgare i Ryssland kommer vi att behandla dina personuppgifter i enlighet med detta krav och din profil kommer att upprätthållas i databaser i Ryssland. Om du inte anger att du är medborgare i Ryssland kan vi inte behandla och upprätthålla dina personuppgifter enligt dessa krav och då kommer vi inte att vara ansvariga för det. Du är ensam ansvarig för att uppge landet för ditt medborgarskap. Information som innehåller ryska medborgares personuppgifter kan överföras från Ryssland till länder som säkerställer en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter, inklusive medlemsstater i EU och andra länder som enligt rysk lag säkerställer tillräckligt skydd och även andra länder som eventuellt inte säkerställer en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter. Genom att skicka uppgifter till oss via våra webbplatser och appar, skicka formulär till oss eller registrera dig på våra webbplatser, i våra program och i våra appar samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter.

Säkerhetsåtgärder

Lämpliga tekniska och organisationsrelaterade åtgärder har implementerats för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå för dina personuppgifter, inklusive men ej begränsat till krypteringsteknik, fysiska tillträdeskontroller, åtkomstkontroller för IT-system, sekretessförpliktelser osv.

Om personuppgifter äventyras som resultat av en personuppgiftsincident kommer vi att utfärda alla nödvändiga underrättelser så som krävs enligt gällande lag.

Vilka regler gäller för barn?

Vi samlar inte medvetet in eller ber om personuppgifter från någon person under 18 års ålder och låter inte medvetet någon sådan person boka rum på våra hotell. Om vi får kännedom om att vi har samlat in personuppgifter från ett barn under 18 års ålder utan att verifiera föräldrarnas medgivande kommer omedelbara åtgärder att vidtas för att radera dessa uppgifter. Om du tror att vi har eller kanske har uppgifter från eller om ett barn under 18 års ålder bör du kontakta oss på dataprotection@radissonhotels.com.

Hur delas dina personuppgifter med tredje parter?

Vi kommer endast att dela eller lämna ut uppgifter så som beskrivs häri, inklusive med tredje parter.

Dina personuppgifter kommer även att delas med statliga myndigheter och/eller polisiära tjänstemän om det är nödvändigt för ovanstående ändamål, om det krävs enligt gällande lag eller om det är nödvändigt för rättsligt skydd för den personuppgiftsansvariges berättigade intressen under efterlevnad av tillämpliga lagar. Vi kan dessutom dela dina personuppgifter och andra uppgifter med en efterträdare till hela eller en del av vår verksamhet om det är i vårt berättigade intresse för att underlätta en försäljning av verksamheten och i detta sammanhang är våra affärsintressen starkare än dina intressen. Om det exempelvis sker en försäljning av delar av vår verksamhet eller tillgångar kan vi, med förbehåll för tillämplig lag, lämna ut uppgifter om användare som en del av den transaktionen.

Internationella dataöverföringar

Om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kan de uppgifter vi samlar in från dig så som beskrivs i denna integritetspolicy överföras till och lagras på en destination utanför EES, inklusive för särskilda personuppgiftsbiträdens behandling av sådana uppgifter i syfte att underlätta Radisson Hotel Groups verksamhet. Det kan hända att länder utanför EES inte tillhandahåller samma skyddsnivå för dina personuppgifter som lagarna inom EES. Om detta är fallet kommer vi att upprätta lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att sådana överföringar efterlever EU:s integritetslagstiftning genom att implementera de standardavtalsklausuler som enligt Europeiska kommissionens godkännande säkerställer tillräckligt skydd.

Om du behöver mer information om våra skyddsåtgärder för dataöverföringar och de upprättade mekanismerna kan du kontakta oss på dataprotection@radissonhotels.com.

Hur länge kommer vi att behålla dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det krävs för att utföra de aktiviteter som framställs i denna integritetspolicy, så länge som vi på annat sätt informerar dig om eller så länge det är tillåtet enligt tillämpliga lagar. Vi kan exempelvis lagra dina personuppgifter om det rimligen är nödvändigt för att efterleva eventuella rättsliga förpliktelser, uppfylla reglerande krav, lösa eventuella tvister eller rättsliga förfaranden eller så som det på annat sätt krävs för att genomdriva denna integritetspolicy och förhindra bedrägerier och missbruk.

I syfte att fastställa den lämpliga lagringsperioden för de uppgifter vi samlar in från dig tar vi hänsyn till personuppgifternas mängd, beskaffenhet och känslighet, den potentiella skaderisken vid obehörig användning eller utlämnande av uppgifterna, de ändamål vi behandlar personuppgifterna för samt huruvida vi kan uppnå dessa ändamål via andra metoder och de tillämpliga rättsliga kraven.

Gäller denna integritetspolicy för tredjepartswebbplatser?

Om du klickar på en länk till en extern webbplats kommer du att förflyttas till en webbplats som vi inte har kontroll över och där vår integritetspolicy inte gäller. Din webbläsning och interaktion på någon sådan extern webbplats är föremål för den tredje partens användningsvillkor och övriga policy. Ta dig tid att läsa andra webbplatsers integritetspolicy noggrant. Vi har inget som helst ansvar för information eller innehåll på sådana externa webbplatser.

Vad händer om vi ändrar denna policy?

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera denna integritetspolicy då och då. Vi kommer att informera dig om sådana ändringar om de innebär en grundläggande förändring av behandlingen eller är relevanta för behandlingens beskaffenhet eller är relevanta för dig och påverkar dina dataskyddsrättigheter.

Kontakta oss

Frågor, kommentarer, synpunkter, förfrågningar eller klagomål avseende denna integritetspolicy är välkomna och kan skickas till dataprotection@radissonhotels.com. Om du har frågor om ett enskilt hotells rutiner eller de uppgifter hotellet har bör du kontakta hotellet direkt.

Du kan även skriva till oss på:

Radisson Hospitality Belgium BV/SRL
Dataskyddsombud
Avenue du Bourget 44
1130 Brussels, Belgien