Användarvillkor för webbplatsen

SENAST ÄNDRAD I APRIL 2022

LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBPLATSEN INNAN DU ANVÄNDER TJÄNSTEN SOM DE PUBLICERAS PÅ. Genom att använda den webbplats, mobilapp eller plattform (”webbplatsen”) där dessa användarvillkor för webbplatsen (”villkoren”) publiceras godkänner du dessa villkor samt integritetspolicyn för Radisson Hospitality Belgium SRL/BV (”integritetspolicyn”). Använd inte webbplatsen om du inte accepterar villkoren och integritetspolicyn.

Denna webbplats ägs och drivs av Radisson Hospitality, Belgium SRL/BV med företagsadress Avenue du Bouget 44, 1130 Bryssel, Belgien (tel.: +32 2 702 9200) (”Radisson Hospitality”).

Radisson Hospitality kan när som helst komma att ändra dessa villkor. De villkor som tidigare har gällt ersätts då automatiskt av en ny version av villkoren, som omedelbart kan verkställas gentemot dig och som reglerar användningen av denna webbplats. Datum för den senaste ändringen anges högst upp. Användare rekommenderas att regelbundet kontrollera villkoren för att informera sig om eventuella ändringar och uppdateringar.
Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till sådana ändringar och till att efterfölja alla tillämpliga lagar och bestämmelser. Det material som tillhandahålls på denna webbplats skyddas av lag, inklusive, men inte begränsat till, europeiska upphovsrättslagar och internationella överenskommelser. Ytterligare villkor gäller för hotellbokningar.

Användning av webbplatsen

Du får endast använda denna webbplats om du är minst 18 år och får ingå bindande avtal (webbplatsen är inte tillgänglig för användning av minderåriga). Genom att använda denna webbplats bekräftar du att du är minst 18 år. All information och allt material på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte. En del av informationen och materialet som finns på denna webbplats kan komma från franchisetagare som kontrollerar policyer och rutiner som tillämpas på deras respektive hotell.

Begränsningar av användning

Innehållet på denna webbplats, såsom text, grafik, bilder, foton, illustrationer, varumärken, varunamn, servicemärken, logotyper eller information från Radisson Hospitalitys licensgivare samt annat material (”innehåll”) skyddas av upphovsrätt enligt både Europeiska unionens och andra länders lagar. Radisson Hospitality förblir innehavare av rättigheterna till innehållet. All användning av innehållet som inte uttryckligen tillåts enligt dessa villkor utgör en överträdelse mot användarvillkoren och kan bryta mot upphovsrättsliga, varumärkesrättsliga och andra lagar. Förutom vad som anges häri, får inget av innehållet kopieras, reproduceras, distribueras, publiceras, laddas ner, visas, postas eller överföras i någon form eller på något sätt utan skriftligt tillstånd från Radisson Hospitality eller dess licensgivare. Radisson Hospitality ger dig tillstånd att visa och ladda ned en kopia av innehållet endast för eget lagligt, personligt, icke-kommersiellt bruk om du inkluderar följande upphovsrättsmeddelande: ”©2021 Radisson Hospitality Belgium SRL/BV. Med ensamrätt” och sparar andra meddelanden om upphovsrätt och äganderätt som fanns i innehållet vid nedladdningen. Alla särskilda regler för användning av andra objekt som tillhandahålls på webbplatsen kan anges på andra ställen på webbplatsen och införlivas i dessa villkor genom hänvisning. Användning av innehållet på andra webbplatser eller nätverksanslutna datorer i vilket syfte som helst är förbjuden. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges häri är förbehållna Radisson Hospitality och dess licensgivare. Om du bryter mot något av dessa villkor kommer ditt tillstånd att använda innehållet automatiskt att upphöra och du måste omedelbart förstöra alla kopior du har gjort av någon del av innehållet.

Du får inte utan skriftligt tillstånd från Radisson Hospitality spegla något av innehållet på denna webbplats på någon annan server. Du får inte använda webbplatsen i något syfte som är olagligt eller som förbjuds av dessa villkor. Du får inte använda webbplatsen på något sätt som skulle kunna skada, sätta ur stånd, överbelasta eller förhindra webbplatsen, eller störa någon annan parts användning av webbplatsen. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen genom hackning, lösenordsutvinning eller på andra sätt. Radisson Hospitality förbehåller sig rätten att efter eget godtycke avsluta din åtkomst till webbplatsen, eller någon del av den, när som helst, av vilken som helst anledning, utan föregående meddelande.

Inlämnande av förslag

På Radisson Hospitality välkomnar vi våra användare att höra av sig med kommentarer gällande webbplatsen, våra produkter och tjänster. Dock har vi tyvärr en etablerad policy inom företaget som inte tillåter oss att ta emot eller beakta kreativa idéer, förslag eller material som vi inte uttryckligen har efterfrågat. Vi har kunniga medarbetare och konsulter som eventuellt arbetar på samma eller liknande idéer. Vi hoppas att du förstår att syftet med den här policyn är att undvika risken för framtida missförstånd när enskilda personer anser att projekt som har tagits fram av vår anställda personal och/eller våra konsulter uppvisar stora likheter med deras eget kreativa arbete. Skicka inte oombedd in kreativt originalmaterial av något slag. Om du, på vår uppmaning, skickar in specifikt material eller om du, utan vår uppmaning, skickar in kreativa förslag, idéer, anteckningar, teckningar, koncept eller annan information (sammantaget ”inskickat material”) ska Radisson Hospitality automatiskt beviljas en royaltyfri, evig (eller, om en evig licens inte är giltig, en licens som gäller under varaktigheten av det immaterialrättsliga skyddet), oåterkallelig, icke-exklusiv global licens för användning av det inskickade materialet. Användandet av det inskickade materialet innefattar att återproducera, skapa härledda verk av, modifiera, publicera, redigera, översätta, distribuera, framföra och visa det inskickade materialet i alla medier, former, format eller forum som nu är kända eller hädanefter kommer att utvecklas, men detta utgör inte en fullständig lista. Radisson Hospitality kan behandla inskickat material som ej konfidentiell information och kommer inte att ansvara för användning eller utlämning av eventuellt inskickat material. Utan inskränkningar av det föregående har Radisson Hospitality rätt till obegränsad användning av inskickat material i alla tänkbara syften, såväl kommersiella som andra, utan att behöva betala någon ersättning till den person som har skickat in materialet i fråga.

Inlagor från användare

De personuppgifter du skickar in till Radisson Hospitality regleras i vår integritetspolicy. I fall av oförenligheter mellan villkoren och vår integritetspolicy ska vår integritetspolicy vara gällande.

Förutom vad som anges under inskickande av förslag (ovan) gör inte Radisson Hospitality anspråk på äganderätt av någon typ av text, fotografier, bilder, illustrationer, grafik, ljudinspelningar, video, ljud- och videoklipp och annat innehåll som du skickar till Radisson Hospitality med hjälp av våra sociala nätverksverktyg som vi gör tillgängliga för dig (varav varje utgör en ”kommunikation”). Mer exakt skiljer sig kommunikation från annan information som du lämnar in till oss genom att den, när den väl lagts upp, omedelbart görs tillgänglig för andra. Exempel på kommunikation är kommentarer som lagts upp på våra bloggar eller i chattrum som vi sponsrar.

Du samtycker till att du inte kommer att tillhandahålla kommunikation som i sin helhet eller till någon del är kränkande, provocerande, diskriminerande, ärekränkande, falsk, hotfull, vulgär, obscen, pornografisk, hädisk, grov, trakasserande, inkräktande på annans privatliv, hatisk eller mobbande; riktad mot kön, etnisk bakgrund, hudfärg, sexuell läggning, nationellt ursprung, religiös åskådning eller funktionsnedsättning; i strid med lokala, delstatliga, nationella eller internationella lagar; eller som inkräktar på eller överträder rättigheterna för någon part. Vidare samtycker du till att du inte kommer att (a) göra några kommunikationer som utgör en annons eller ett erbjudande om affärer, (b) störa det normala dialogflödet eller göra en kommunikation som inte gäller ämnet som diskuteras (om det inte är tydligt att diskussionen är fri), (c) posta kedjebrev eller pyramidspel, utge dig för att vara en annan person eller på annat sätt vilseleda någon, (d) sprida virus eller annan skadlig programkod, (e) utvinna eller på annat sätt samla in information om andra, bland annat e-postadresser, utan deras medgivande, (f) posta samma inlägg fler än en gång eller ”spamma”, eller (g) ägna dig åt något beteende som begränsar eller hindrar andra personer från att använda webbplatsen eller som, enligt Radisson Hospitalitys bedömning, utsätter Radisson Hospitality eller någon av dess licensgivare, partner eller kunder för olägenheter eller skada av något slag.

Genom att göra en kommunikation samtycker du till att sådan kommunikation är ej konfidentiell, ej äganderättsskyddad och kan spridas eller användas av Radisson Hospitality. Om du gör en kommunikation intygar eller garanterar du automatiskt att ägaren av sådant innehåll uttryckligen har gett Radisson Hospitality en royaltyfri, evig, oåterkallelig, världsomfattande och icke-exklusiv licens att använda, återproducera, skapa härledda verk av, modifiera, publicera, redigera, översätta, distribuera, framföra och visa kommunikationen i alla media eller medium, eller alla former, format eller forum som nu är kända eller hädanefter kommer att utvecklas. Oaktat det föregående har Radisson Hospitality ingen plikt att använda någon kommunikation.

Du är ensam ansvarig för din kommunikation, för följderna för att göra en sådan kommunikation och för ditt beroende av sådan kommunikation. Radisson Hospitality ansvarar inte för följderna av någon kommunikation. Radisson Hospitality ansvarar inte för att granska eller övervaka kommunikationer som gjorts till denna webbplats av användare. Om en användare informerar om en kommunikation som påstås strida mot dessa villkor kan Radisson Hospitality undersöka påståendet och bedöma i god tro och efter eget godtycke huruvida kommunikationen ska tas bort eller inte. Radisson Hospitality kommer inte att ha något ansvar gentemot användare för utförande eller ej utförande av sådana aktiviteter.

Radisson Hospitality förbehåller sig rätten (men är inte skyldiga) att (a) lagra dialogen på webbplatsen, (b) undersöka ett påstående om att en kommunikation inte överensstämmer med dessa användningsvillkor och bedöma efter eget godtycke att ta bort eller begära att kommunikationen tas bort, (c) ta bort kommunikationer som är grova, olagliga, störande eller föråldrade, eller som annars inte överensstämmer med dessa användningsvillkor, (d) avsluta en användares åtkomst till hela eller delar av webbplatsen vid överträdelser av dessa användningsvillkor eller lagen, (e) övervaka, redigera eller uppge kommunikationer eller (f) redigera eller ta bort kommunikationer som postats på webbplatsen, oavsett om sådan kommunikation strider mot dessa villkor eller inte.

Kampanjer

Alla eventuella erbjudanden eller kampanjer som utannonseras på den här webbplatsen är ogiltiga där de förbjuds och lyder under de regler som medföljer sådana erbjudanden eller kampanjer.

Villkor för mobilapplikationer

Följande bestämmelser gäller för användare av Radisson Hospitality appar (vardera en ”app”): Apple och Google ansvarar inte för våra appar.

Användare av Apple-appar

Om du laddar ner och/eller använder vår app för iPhone eller iPad: Du, slutanvändaren av appen, bekräftar att detta avtal har ingåtts av och mellan Radisson Hospitality och dig, och inte med Apple, Inc., och att Apple, Inc. inte ansvarar för appen och/eller dess innehåll. Utan inskränkning av det föregående godkänner du att Apple, Inc. och dess dotterbolag är tredjepartsmottagare av detta avtal med Radisson Hospitality, och att Apple, Inc. har rätt (och anses ha accepterat rätten) att genomdriva dessa villkor. Du bekräftar att Apple, Inc. inte har någon som helst skyldighet att upprätthålla eller stödja appen. Du bekräftar att du har granskat villkoren för App Store (finns online på http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html). Villkoren för Radisson Hospitality införlivar även genom hänvisning Licensed Application End User License Agreement (”LAEULA”) publicerad av Apple, Inc. (finns på http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/dev/stdeula/). Vid tillämpningen av dessa villkor, anses appen vara den Licensierade applikationen enligt definitionen i LAEULA och Radisson Hospitality anses vara applikationsleverantör enligt definitionen i LAEULA. Om något av dessa villkor strider mot villkoren i LAEULA ska dessa villkor vara gällande.

Användare av Android-appar

Om du laddar ned och/eller använder våra appar från Google Play: Du bekräftar som slutanvändare av appen att Radisson Hospitality, inte Google Inc., licensierar rätten att installera och använda varje App. Du bekräftar att Google inte har någon som helst skyldighet att upprätthålla eller stödja appen. Du bekräftar att du har läst villkoren på Google Plays webbplats (”standardvillkor”) (finns online på http://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html), och att ditt avtal med Radisson Hospitality enligt dessa villkor införlivar villkoren som hänvisning. Om något av dessa villkor strider mot standardvillkoren, ska dessa villkor vara gällande.

Du får inte använda, exportera eller vidareexportera appen, med undantag enligt belgisk lag och lagen i den jurisdiktion där appen har införskaffats. I synnerhet, men utan begränsning, får appen inte exporteras eller återexporteras (a) till något land som är föremål för embargo från Europeiska unionen eller (b) till någon som är upptagen som ”Specially Designated National”, ”Denied Party” eller ”Blocked Person”, enligt definitionen i lagstiftningen i Europeiska unionen eller någon av dess medlemsstater eller till någon som har fått en liknande status. Genom att använda Appen garanterar du att du inte befinner dig i något sådant land eller på någon sådan lista. Du godkänner också att inte använda Appen för förbjudna syften enligt gällande lag i Belgien, Europeiska unionen eller andra tillämpliga lagar, inklusive, utan begränsning, till utveckling, konstruktion, tillverkning eller produktion av kärnvapen, missiler, eller kemiska eller biologiska vapen.

Särskilda villkor som reglerar tillträde utan nyckel, ”Keyless Entry”, genom vår RED-app

Funktionen Keyless Entry finns tillgänglig på medverkande hotell för gäster som har laddat ner vår RED-app, som har en giltig bokning för ett rum, och som har valt att använda vår tjänst Keyless Entry. Vissa bokningar som utförts genom mötesplanerare, resebyråer, resebyråmedarbetare eller tredje parters webbplatser kan komma att betraktas som ogiltiga bokningar.

För att kunna använda Keyless Entry måste du se till att alla nödvändiga inställningar och nätverkskommunikation är aktiverade och korrekta, däribland men inte enbart, att tillåta och möjliggöra push-meddelanden som skickas till din mobiltelefon. Dessutom samtycker du till att Keyless Entry endast kan användas när Bluetooth-funktionen är aktiverad på din mobila enhet samt att mobilnycklar endast kan skapas från eller tas bort från RED-appen när din mobila enhet är uppkopplad till Internet. Är din mobiltelefon inte uppkopplad till internet vid något tillfälle kommer du enbart att kunna använda giltiga mobilnycklar som redan är installerade i RED-appen. 

Mobilnycklar som tagits fram för dig fungerar endast på din mobila enhet. Om du skaffar en ny mobil enhet kommer du att behöva ladda ner RED-appen och registrera dig för Keyless Entry på nytt.

Om Keyless Entry är aktiverat för dig godkänner du att ditt rumsnummer för en giltig bokning kommer att skickas till din mobiltelefon via RED-appen samt vara synlig för alla som har tillgång till din mobiltelefon genom RED-appen. Du ansvarar själv för att begränsa användningen av RED-appen på din mobila enhet och förvara din mobila enhet på ett säkert sätt, till exempel med hjälp av lösenord eller andra nödvändiga säkerhetsfunktioner för att begränsa tillträde till din mobila enhet eller RED-appen. Du samtycker till att inte låta eventuell tredje part använda din mobila enhet för att komma åt RED-appen eller använda Keyless Entry.

Om en bokning som kan nås via Keyless Entry din mobiltelefon någon gång tappas bort, stjäls eller hackas, samtycker du till att omedelbart kontakta receptionen på hotellet där bokningen gjordes och att följa eventuella instruktioner som hotellet eller Radisson Hospitality ger dig, bland annat, men inte enbart, att ta bort eller samtycka till borttagande av alla mobilnycklar från din mobiltelefon). Varken Radisson Hospitality eller eventuell annan medverkande hotell kommer att hållas ansvariga för eventuella problem eller anspråk som kan uppstå på grund av din underlåtenhet att på ett tillräckligt sätt säkra din mobiltelefon eller meddela hotellet ifall din mobiltelefon är borta, stulen eller har hackats eller inte längre är i din ägo eller kontroll eller har utsatts för någon typ av säkerhetsfara.

Du samtycker till att du enbart kommer att använda Keyless Entry i samband med en giltig bokning för det avsedda syftet att checka in och använda din mobiltelefon för att få tillträde till de utsedda områden som du har lagligt tillträde till, däribland det rum som getts till dig. Du får inte använda Keyless Entry i eventuellt annat syfte och har endast rätt att använda Keyless Entry på en mobil enhet som du själv har kontroll över.

Upphovsrätt, patentlagar och internationella fördrag skyddar Keyless Entry programvara och mobilnycklar. All reproduktion eller distribution av programvaran eller mobilnycklarna är uttryckligen förbjuden enligt lag och kan resultera i allvarliga civilrättsliga och straffrättsliga påföljder. Utan att begränsa det föregående är all kopiering eller reproduktion av programvaran eller mobilnycklarna för ytterligare reproduktion eller distribution uttryckligen förbjuden. Radisson Hospitality ger dig ett begränsat, icke-exklusivt, icke-överförbart och återkalleligt tillstånd att använda Keyless Entry funktioner på din mobiltelefon när den är i din ägo och under din kontroll samt endast för det bruk som anges i dessa villkor.

Radisson Hospitalitys och dess licensgivare och partners och deras ansvar

Användningen av denna sida eller dess innehåll är på egen risk. Innehållet på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller stav- eller tryckfel, däribland men inte begränsat till felaktigheter i samband med priser, avgifter eller tillgänglighet som gäller för din transaktion. Radisson Hospitality och dess licensgivare och partner tar inte ansvar och har ingen ansvarsskyldighet för sådana fel, felaktigheter eller försummelser och har ingen skyldighet att respektera reservationer eller information som påverkas av sådana fel, felaktigheter eller försummelser. Radisson Hospitality kan komma att införa ändringar, korrigeringar, avbokningar och/eller förbättringar när som helst, inklusive efter att en transaktion har bekräftats. 

INNEHÅLLET PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS "SOM DET ÄR" OCH UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG VARE SIG OCH SÅ LÅNGT ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG, RADISSON HOSPITALITY AVSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. RADISSON HOSPITALITY LÄMNAR INGA GARANTIER PÅ WEBBPLATSENS FUNKTIONER, ATT TILLGÅNGEN TILL MATERIALET SKA VARA AVBROTTS- ELLER FELFRI, ATT FEL KOMMER ATT RÄTTAS ELLER ATT WEBBPLATSEN ELLER SERVERN DEN ÄR PLACERAD PÅ ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER SKADLIG KOD. RADISSON HOSPITALITY LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER I FRÅGA OM ANVÄNDNINGEN AV ELLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV INNEHÅLLET PÅ DENNA WEBBPLATS VAD BETRÄFFAR KORREKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER ANNAT. DU (OCH INTE RADISSON HOSPITALITY) BÄR ANSVARET FÖR HELA KOSTNADEN FÖR NÖDVÄNDIGA SERVICE-, REPARATIONS- ELLER KORRIGERINGSARBETEN. DET KAN HÄNDA ATT OVANSTÅENDE UNDANTAG INTE GÄLLER DIG I HÄNDELSE AV ATT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING INTE TILLÅTER UNDANTAG AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER. DU ACCEPTERAR ATT ANVÄNDNINGEN AV DEN HÄR WEBBPLATSEN SKER PÅ EGEN RISK. 

RADISSON HOSPITALITY ANTAR INGEN ANSVARSSKYLDIGHET, OAVSETT OM DET PÅSTÅDDA ANSVARET BEROR PÅ AVTAL ELLER SKADESTÅND, FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER SKADESTÅND I AVSKRÄCKANDE SYFTE, INNEFATTANDE UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLUST AV FÖRVÄNTADE VINSTER ELLER INTÄKTER ELLER ANNAN EKONOMISK FÖRLUST I SAMBAND MED ELLER HÄRRÖRANDE FRÅN HANDLING ELLER UNDERLÅTENHET FRÅN RADISSON HOSPITALITY, DESS OMBUD, DOTTERBOLAG, SAMARBETSPARTNER, OBEROENDE LEVERANTÖRER ELLER SJÄLVSTÄNDIGA TREDJE PARTER SOM EN FÖLJD AV HANDLING ELLER UNDERLÅTENHET VID UPPFYLLANDE AV ELLER I STRID MED DESSA VILLKOR ELLER VÅR SEKRETESSPOLICY. DET KAN HÄNDA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG INTE GÄLLER DIG I DEN MÅN GÄLLANDE LAG INTE TILLÅTER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR SKADOR. UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER SKA RADISSON HOSPITALITY TOTALA ANSVAR FÖR ALLA FÖRLUSTER, SKADOR OCH ORSAKER TILL ÅTGÄRDER, ELLER ANNAT INTE VARA STÖRRE ÄN DET BELOPP SOM DU ERLAGT FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN. HÄRMED AVSÄGER DU DIG ALLA KRAV, ANSPRÅK ELLER RÄTTEN ATT RESA SÅDANA KRAV ELLER ANSPRÅK SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER ÄR FÖRKNIPPADE MED DENNA WEBBPLATS, KOMMUNIKATION ELLER DESSA VILLKOR EFTER ETT (1) ÅR FRÅN DEN FÖRSTA FÖREKOMSTEN AV HANDLINGEN, HÄNDELSEN, FÖRHÅLLANDET ELLER FÖRBISEENDET SOM LIGGER TILL GRUND FÖR KRAVET ELLER ANSPRÅKET. 

Om du laddar ner och/eller använder vår iPhone eller iPad App: Du bekräftar vidare och accepterar att Apple, Inc. under inga omständigheter kommer hållas ansvarigt för eventuella påståenden om appen (inklusive, utan begränsning, en tredjepartsfordran att appen gör intrång på denne tredje parts immateriella rättigheter) eller din användning eller besittning av appen, inklusive men inte begränsat till: (i) ersättningsanspråk, (ii) varje anspråk att appen inte är förenlig med tillämplig lag eller förordning, samt (iii) fordringar som uppstår enligt konsumentskydd eller liknande lagstiftning. Du bekräftar och accepterar att i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att Apple, Inc. inte har någon som helst garantiskyldighet med avseende på appen.

Ditt konto

När du använder webbplatsen ansvarar du för att vidmakthålla sekretessen för ditt konto och lösenord, och för att begränsa åtkomsten till din dator eller mobila enhet. Du samtycker till att anta ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto eller lösenord. Radisson Hospitality förbehåller sig rätten att vägra tjänst, avsluta konton, ta bort eller redigera innehåll eller avboka beställningar efter eget godtycke.

Ansvarsfriskrivning

Du samtycker till att försvara, ansvarsbefria och hålla Radisson Hospitality, dess tjänstemän, chefer, anställda, ombud, licensgivare och partner skadeslösa från och mot alla anspråk, processer, ansvarsutkrävande och ersättningar, inklusive utan begränsning till skäliga arvoden för advokater och revisorer till följd av eller som påstås vara till följd av din överträdelse av dessa villkor.

Allmänt

Åtkomst till innehållet är kanske inte lagligt för vissa personer eller i vissa länder. När du använder webbplatsen gör du det på egen risk och ansvarar för att följa lagarna inom din jurisdiktion. Följande villkor ska fortsätta att gälla vid utlöpande eller upphörande av dessa användarvillkor under alla omständigheter: Ansvarsskyldighet för Radisson Hospitality och dess licensgivare och partner, begränsningar av användning, inskickande av förslag, kommunikation från användare, ansvarsbefrielse, gällande lagar och fullständigt avtal.

Gällande lagar

Dessa villkor styrs av lagarna i Belgien, utan hänsyn till lagkonflikter. Du och Radisson Hospitality samtycker härmed uttryckligen till och underställer er den exklusiva jurisdiktionen av domstolarna i Belgien för tilldömande eller disposition av anspråk, processer eller tvister som härrör från dessa villkor. Om du är en konsument inom Europeiska unionen och vi driver denna webbplats inom ditt territorium. Ingen del av dessa villkor utesluter att du som konsument utövar rätten att förlita dig på obligatoriska bestämmelser i lokala lagar eller (om detta krävs enligt lokala lagar) att dra nytta av gällande jurisdiktion i nationella domstolar. Om någon bestämmelse i dessa villkor bedöms vara ogiltig av en domstol i gällande jurisdiktion ska ogiltigheten av en sådan bestämmelse inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i dessa villkor, vilka kommer att förbli i full kraft. Ingen friskrivning från några av dessa villkor ska ses som en vidare eller fortsatt friskrivning av sådant villkor eller annat villkor.

Fullständigt avtal

Utom då det uttryckligen anges i särskilt meddelande eller friskrivningsklausul som lagts upp av eller på uppdrag av Radisson Hospitality på denna webbplats, utgör dessa villkor och vår sekretesspolicy det fullständiga avtalet mellan dig och Radisson Hospitality gällande användning av webbplatsen och innehållet.