Digital Millennium Copyright Act

Om du ber om att innehåll avlägsnas på grund av ett brott mot upphovsrätten, observera att Digital Millennium Copyright Act från 1998 ("DMCA") ger upphovsrätt till de upphovsrättsinnehavare som enligt amerikansk upphovsrättslagstiftning anser att material som visas på internet kränker deras rättigheter Om du anser att ditt material eller material som tillhör någon tredje part, å vilkens vägnar du är auktoriserad att agera ombud, finns tillgängligt på eller på annat sätt har kopierats och tillgängliggjorts på denna webbplats på ett sätt som utgör ett upphovsrättsintrång, ber vi dig att informera oss omedelbart om detta. Du måste avisera skriftligen om detta och aviseringen måste inkludera:

  • En elektronisk eller fysisk signatur från upphovsrättsinnehavaren eller den person som är behörig att agera som ombud för ägaren av upphovsrätten; 
  • En beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk som du påstår har kränkts; 
  • En beskrivning av var materialet du hävdar kränkts finns på denna webbplats (inklusive URL, titel och/eller artikelnummer, om det är tillämpligt, eller andra identifierande egenskaper); 
  • Ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och e-postadress, och om du inte är ägare till upphovsrätten, ägarens namn; och 
  • En skriftlig framställan av dig att du har en god anledning att tro att den omstridda användningen inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller lagen; och
  • En framställan av dig om att informationen i ovannämnt meddelandet är korrekt och att du, under straffansvar för mened, är behörig att handla på uppdrag av ägaren till den exklusiva rättighet som det påstådda intrånget rör. 
  • Din framställan måste adresseras enligt följande:

Copyright Agent
Radisson Hotels
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305, USA

DMCA@radissonhotels.com

Varje anmälan från upphovsrättsinnehavaren eller den person som har rättighet att agera å dess vägnar som inte uppfyller kraven i DMCA ska inte betraktas som en tillräckligt framställan och anses inte ge oss faktisk kunskap om de fakta eller omständigheter från vilka intrång på material eller handlingar framstår som uppenbara.