Privacybeleid van Radisson Hotel Group

Reikwijdte van dit beleid

Dit Privacybeleid beschrijft hoe Radisson Hospitality Belgium BV/SRL (‘wij’ of ‘ons’) individuele Persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, raadpleegt of anderszins verwerkt. Dit Privacybeleid is wereldwijd van toepassing, maar afhankelijk van waar u woont, kunnen er specifieke bepalingen van dit Privacybeleid zijn die niet op u van toepassing zijn.

In een aantal gevallen omschreven in dit Privacybeleid, verwerkt het hotel waar u uw reservering en/of verblijf heeft geboekt ook uw gegevens als (gezamenlijke of enige) Verwerkingsverantwoordelijke. Het hotel is alleen verantwoordelijk voor de verwerkingsactiviteiten waarvoor het de enige Verwerkingsverantwoordelijke is.

Radisson Hospitality Belgium BV/SRL is een bedrijf dat is opgericht onder Belgisch recht, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder bedrijfsnummer 0442.832.318, met statutaire zetel en kantoren aan Bourgetlaan 44, B-1130 Brussel, telefoonnummer: +32 2 702 9200. Voor vragen, opmerkingen of zorgen met betrekking tot privacy en/of gegevensbescherming kunt u ook een e-mail sturen naar dataprotection@radissonhotels.com

Wij zetten ons in voor de bescherming van de privacy van onze gebruikers en klanten.

Dit Privacybeleid is bedoeld om u te informeren over hoe wij de Persoonsgegevens verzamelen, definiëren en gebruiken, die u ons verstrekt als u onze websites en mobiele applicaties gebruikt of wanneer u gebruikmaakt van onze diensten. Neem even de tijd om dit Privacybeleid aandachtig door te lezen. Houd er rekening mee dat wanneer u van plan bent de Persoonsgegevens van iemand anders aan ons te geven, bijvoorbeeld wanneer u een reservering namens hen maakt, u ons die persoonlijke gegevens alleen mag verstrekken met hun toestemming en nadat zij toegang hebben gekregen tot informatie over hoe wij hun gegevens zullen gebruiken, waaronder de doelstellingen zoals omschreven in dit privacybeleid.

DIT BELEID OMVAT EEN OMSCHRIJVING VAN UW GEGEVENSBESCHERMINGSRECHTEN, INCLUSIEF HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN EEN AANTAL VAN DE VERWERKINGSACTIVITEITEN DIE WE UITVOEREN. HOUD ER REKENING MEE DAT UW RECHTEN ALS BETROKKENE KUNNEN VERSCHILLEN AFHANKELIJK VAN WAAR U WOONT.

DE EU-PRIVACYWETGEVING VEREIST DAT WE SPECIFIEK ZIJN OVER ONZE REDENEN EN RECHTSGRONDEN VOOR HET GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS. DIENOVEREENKOMSTIG, ALLEEN VOOR DE DOELEINDEN VAN DE EU PRIVACYWETGEVING, OMSCHRIJFT DE ONDERSTAANDE INFORMATIE DE SOORTEN GEGEVENS DIE WE VERWERKEN, WAAR WE UW GEGEVENS VANDAAN HALEN, DE GRONDEN WAAROP WIJ DE VERWERKING UITVOEREN EN MET WIE WE UW GEGEVENS KUNNEN DELEN. MET UITZONDERING VAN DE SECTIES ‘VERWERKTE GEGEVENSCATEGORIEËN’ ZOALS HIERONDER OMSCHREVEN, IS NIETS BEDOELD OM ONS MET BETREKKING TOT ONZE GEBRUIKERS BUITEN DE EU TE BINDEN.

Landspecifieke voorwaarden 

Houd er rekening mee dat er zich lokale verschillen in dit Privacybeleid kunnen bevinden om te voldoen aan lokale wetgeving.

In het bijzonder kunnen er lokale afwijkingen zijn binnen de Europese Unie. Wij vragen u te praten met de receptiemanager van uw hotel voor meer informatie of om contact op te nemen met ons via dataprotection@radissonhotels.com. Als u nog vragen heeft over de praktijken van een individueel hotel, of over de informatie die door het hotel wordt verstrekt, neem dan rechtstreeks contact op met het hotel.

Definities

Verwerkingsverantwoordelijke: De natuurlijke of juridische persoon, openbare instantie, agentschap of ander orgaan dat, alleen of gezamenlijk met andere, de doeleinden en wijze van verwerking van Persoonsgegevens bepaalt.

EU-privacywetgeving: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (de ‘AVG’), maar ook alle andere geïmplementeerde of gecreëerde wet- en/of regelgeving in navolging op de AVG en e-privacywetgeving, of wet- en/of regelgeving die elk van deze wijzigt, vervangt, intrekt of consolideert, en alle andere nationale, toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en privacy.

Verwerker: Een natuurlijke of juridische persoon, openbare instantie, agentschap of ander orgaan dat Persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke.

Ontvanger: Een natuurlijke of juridische persoon, openbare instantie, agentschap of ander orgaan aan wie de Persoonsgegevens worden bekend gemaakt, ongeacht of dit een derde partij is.

Derde partij: Een natuurlijke of juridische persoon, openbare instantie, agentschap of orgaan anders dan de betrokkene, verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en personen die, onder direct gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker, geautoriseerd zijn om Persoonsgegevens te verwerken.

Toezichthoudende autoriteit: Een onafhankelijke openbare instantie welke is ingesteld door een lidstaat in overeenkomst met artikel 51 van de AVG. 

Persoonlijke gegevens: Alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘Betrokkene’). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, voornamelijk door verwijzing naar een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerking: Ieder handeling of reeks van handelingen die wordt uitgevoerd op de Persoonsgegevens of op combinaties van Persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd, zoals verzameling, registratie, organisatie, vastlegging, opslag, bijwerking of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, verstrekking door doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stelling, aligneren of combinatie, beperking, wissen of vernietiging. 

Privacyschild: De juridische kaders van het EU-VS en Zwitserland-VS privacyschild, ontworpen door het Amerikaanse Ministerie van handel en de Europese Commissie en Zwitserse overheid om bedrijven aan beide kanten van de Atlantische Oceaan te voorzien van een mechanisme om te voldoen aan de gegevensbeschermingsvereisten wanneer Persoonsgegevens worden overgedragen van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten ter ondersteuning van trans-Atlantische handel.

Radisson Hotel Group: Administratieve entiteiten van Radisson, waaronder maar niet beperkt tot Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA, maar ook de hotels die handelen onder de Radisson Hospitality-merken (inclusief maar niet beperkt tot Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Collection, Park Plaza en Park Inn) en zijn filialen.

Standaard contractbepalingen: Reeks van standaard contractbepalingen voor overdrachten zoals aangenomen door de Europese Commissie voor de internationale overdracht van Persoonsgegevens. 

Inbreuk op Persoonsgegevens: Een beveiligingsinbreuk die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking van of toegang tot verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens.

Hotelboekingsproces

1. Hotelboekingsproces 

In het kader van het hotelboekingsproces, ongeacht of dit online op een van onze websites, via een online boekingskanaal, via een reisagent, via ons callcenter of direct bij het hotel plaatsvindt, verwerken we uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: (i) u in staat stellen een kamer te reserveren in het hotel van uw keuze; (ii) verifiëren van de beschikbaarheid van het hotel en om de boeking administratief te verwerken; (iii) u een boekingsbevestiging te sturen; en (iv) u e-mails te sturen voorafgaande aan uw aankomst. U kunt zich op ieder gewenst moment afmelden voor de e-mails voorafgaande aan uw aankomst door op de link in de e-mails te klikken. 

Verwerkte gegevenscategorieën 

Adres, boekingsgegevens (inclusief reserveringsnummer), aankomst- en vertrekdatum, e-mailadres, voornaam/achternaam, voornaam/achternaam van volwassen medegast(en), type, nummer en vervaldatum van betaalkaart, Radisson Rewards-lidmaatschapsnummer, telefoonnummer, titel 

Gegevensbron

Afhankelijk van het gebruikte boekingsmechanisme:

- Direct van u via het online boekingsformulier
- Via het onlineboekingskanaal dat u gebruikt heeft om de boeking te maken 
- Via uw reisagent 
- Via ons callcenter 
- Van het Radisson-hotel waar u direct gereserveerd heeft

Reden voor verwerking

Verwerking is noodzakelijk om stappen te ondernemen en een contract uit te voeren.

Ontvangers van gegevens 

- Het Radisson-hotel van uw keuze
- Andere betrokken entiteiten van Radisson Hotel Group
- IT-dienstverleners die betrokken zijn bij het (online) boekingsproces
- IT-dienstverleners
- Dienstverlener voor e-mailcommunicatie

2. Onderbroken of onvolledig online boekingsproces (achtergelaten winkelwagentje)

Als u online boekt maar om een of andere reden het boekingsproces niet kunt afronden, verwerken wij uw Persoonsgegevens om u in staat te stellen eenvoudig met uw online boekingsproces verder te gaan, door u een e-mail te sturen met een link naar het online boekingsformulier, dat al is ingevuld op basis van de gegevens die u al had ingevuld.

Verwerkte gegevenscategorieën

Adres, aankomst- en vertrekdatum, e-mailadres, voornaam/achternaam, voornaam/achternaam van volwassen medegast(en), type, nummer en vervaldatum van de betaalkaart, Radisson Rewards-lidmaatschapsnummer, telefoonnummer, titel

Gegevensbron

Direct van u via het online boekingsformulier

Reden voor verwerking

Het is een legitiem belang van Radisson Hotel Group als bedrijf om een onderbroken of onvolledig boekingsproces opnieuw te promoten. In dit kader prevaleren de zakelijke belangen van Radisson Hotel Group boven die van u.

Ontvangers van gegevens

- Dienstverlener voor e-mailcommunicatie
- Provider van gerichte reclame

3. Gasttevredenheidsonderzoeken

We kunnen u tijdens of na uw verblijf per e-mail gasttevredenheidsonderzoeken sturen om ons in staat te stellen de prestaties van onze hotels te meten. U kunt zich op ieder gewenst moment afmelden voor onze e-mails voor gasttevredenheidsonderzoeken door op de link in de e-mails te klikken.

Verwerkte gegevenscategorieën

Land van verblijf, aankomst- en vertrekdatum, e-mailadres, voornaam/achternaam, nationaliteit, Radisson Rewards-lidmaatschapsnummer, verblijfsdetails

Gegevensbron

Afhankelijk van het gebruikte boekingsmechanisme:

- Direct van u via het boekingsformulier
- Via het onlineboekingskanaal dat u gebruikt heeft om de boeking te maken
- Via uw reisagent
- Via ons callcenter
- Van het Radisson-hotel waar u direct gereserveerd heeft

Reden voor verwerking

Verwerking is noodzakelijk om de goede uitvoering van het contract dat u met ons heeft te garanderen en op te volgen.

Ontvangers van gegevens

- Andere betrokken entiteiten van Radisson Hotel Group
- Provider van gasttevredenheidsonderzoeken

4. Analyse van service-e-mails

In het kader van service-e-mails, waaronder e-mails over gasttevredenheidsonderzoeken en alle e-mails met betrekking tot uw boeking voorafgaand aan uw aankomst, kunnen wij uw Persoonsgegevens verwerken en verzamelen, en in het bijzonder wanneer u een service-e-mail heeft geopend en acties hierop heeft ondernomen, voor analytische doeleinden om de doorklikratio te meten en de inhoud van onze service-e-mails te verbeteren. U kunt zich op ieder gewenst moment afmelden voor onze service-e-mails door op de link in de service-e-mails te klikken.

De onderstaande informatie omschrijft de soorten gegevens die we om deze reden verwerken, waar we uw gegevens vandaan halen, de gronden waarop wij de verwerking uitvoeren en met wie we uw gegevens kunnen delen.

Verwerkte gegevenscategorieën

E-mailadres, e-mail klikgedrag, e-mail openingsgedrag, voornaam/achternaam, Radisson Rewards-lidmaatschapsnummer

Gegevensbron

Van onze dienstverlener voor e-mailanalyses

Reden voor verwerking

Het is een legitiem belang van Radisson Hotel Group als bedrijf om een beter inzicht te krijgen in het e-mail klikgedrag van de gasten om te kunnen bepalen of verbeteringen nodig zijn. In dit kader prevaleren de zakelijke belangen van Radisson Hotel Group boven die van u.

Ontvangers van gegevens

- Andere betrokken entiteiten van Radisson Hotel Group
- IT-dienstverleners
- Dienstverlener voor e-mailanalyses

Hotelgasten

1. Inchecken en uitchecken bij het hotel

Als u bij het hotel van uw keuze verblijft, verzamelen en verwerken we uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: (i) registratie van uw aankomst en vertrek bij het hotel; (ii) toewijzen van een sleutelkaart aan u voor uw kamer en om u in staat te stellen uw mobiele apparaat als sleutel te gebruiken; (iii) om een creditcardgarantie of hotelaanbetaling te krijgen om de betaling van uw verblijf te garanderen; (iv) beheren (en archiveren) van uw hotelregistratiekaart; (v) creëren of updaten van uw profiel in ons hotelmanagementsysteem; (vi) beoordelen of u in aanmerking komt voor een kamerupgrade en dit beheren, indien van toepassing; (vii) beheren van de betaling van uw verblijf; (viii) opmaken, printen of versturen van een factuur voor uw verblijf; en (ix) betalen van een commissie aan uw reisagent (indien van toepassing).

In het geval u een kamer heeft geboekt in een van onze hotels maar op de gecommuniceerde aankomstdatum niet komt opdagen, zonder te annuleren, verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: (i) het annuleren van uw verblijf en andere reserveringen die u gemaakt heeft; en (ii) het beheren, verwerken en verrekenen van verschuldigde openstaande betalingen.

Verwerkte gegevenscategorieën

Adres, boekingen (hotel, restaurant, evenement, theater, etc.), aankomst- en vertrekdatum, e-mailadres, voornaam/achternaam, voornaam/achternaam van volwassen medegast(en), type, nummer en vervaldatum van de betaalkaart, Radisson Rewards-lidmaatschapsnummer, telefoonnummer, titel

Gegevensbron

Afhankelijk van het gebruikte boekingsmechanisme:

- Direct van u via het boekingsformulier
- Via het onlineboekingskanaal dat u gebruikt heeft om de boeking te maken
- Via uw reisagent
- Via ons callcenter
- Van het Radisson-hotel waar u direct gereserveerd heeft
- Direct van u via de hotelregistratiekaart

Reden voor verwerking

Verwerking is noodzakelijk om het contract dat u met ons heeft, uit te voeren.

Ontvangers van gegevens

- Andere betrokken entiteiten van Radisson Hotel Group
- IT-dienstverleners
- Uw reisagent, indien van toepassing

2. Kredietlimietrapporten

Om betaling voor alle gasten die in een hotelkamer verblijven te garanderen, wordt iedere hotelgast bij aankomst om een creditcard of aanbetaling verzocht. Om te garanderen dat u uw kredietlimiet niet overschrijdt tijdens uw verblijf, produceren we meerdere malen per dag een kredietlimietrapport om te verifiëren of uw kredietlimiet is bereikt. Deze kredietlimietrapporten kunnen uw Persoonsgegevens bevatten. Houd er rekening mee dat onder beperkte omstandigheden deze kredietlimietrapporten onderwerp kunnen zijn van onze interne financiële audits en daarom geopend kunnen worden door leden van onze internationale auditafdeling, om te garanderen dat ons hotel de interne richtlijnen en beleidslijnen van Radisson Hotel Group volgen.

Verwerkte gegevenscategorieën

Aankomst- en vertrekdatum, voornaam/achternaam, type, nummer en vervaldatum van de betaalkaart

Gegevensbron

Afhankelijk van het gebruikte boekingsmechanisme:

- Direct van u via het boekingsformulier
- Via het onlineboekingskanaal dat u gebruikt heeft om de boeking te maken
- Via uw reisagent
- Via ons callcenter
- Van het Radisson-hotel waar u direct gereserveerd heeft
- Direct van u via de hotelregistratiekaart

Reden voor verwerking

Verwerking is noodzakelijk om de uitvoering van het contract dat u met ons heeft, te garanderen.

Ontvangers van gegevens

- Andere betrokken entiteiten van Radisson Hotel Group
- IT-dienstverleners

3. Hotelverblijf

Als u in een van onze hotels verblijft, doen wij er alles aan om uw verblijf zo prettig mogelijk te maken. Dit vereist de verwerking van uw Persoonsgegevens voor het leveren van specifieke diensten tijdens uw hotelverblijf. Deze diensten omvatten (i) schoonmaken en onderhoud; (ii) retourneren van verloren of vergeten items aan u; en/of (iii) beheer van voorkeuren van u en uw medegast(en), zoals dieetvereisten en kussenvoorkeuren, om u een betere service te kunnen verlenen tijdens uw verblijf bij ons.

Verwerkte gegevenscategorieën

Adres, consumptiegewoontes, aankomst- en vertrekdatum, dieetvereisten, e-mailadres, voornaam/achternaam, voornaam/achternaam van volwassen medegast(en), andere voorkeuren, betalingsgegevens (voor het retourneren van verloren of vergeten artikelen), telefoonnummer

Gegevensbron

Afhankelijk van het gebruikte boekingsmechanisme:

- Direct van u via het boekingsformulier
- Via het onlineboekingskanaal dat u gebruikt heeft om de boeking te maken
- Via uw reisagent
- Via ons callcenter
- Van het Radisson-hotel waar u direct gereserveerd heeft
- Direct van u tijdens uw verblijf in het hotel

Reden voor verwerking

Het is een legitiem belang van Radisson Hotel Group als bedrijf om de dagelijkse hotelonderhoudsactiviteiten te organiseren, om de geleverde diensten te verpersoonlijken en/of in staat te zijn om de eigenaar te identificeren van een verloren of vergeten item. Rekening houdend met de beperkte hoeveelheid Persoonsgegevens die worden verwerkt en gedeeld voor zulke doeleinde(n), prevaleren de belangen van Radisson Hotel Group boven die van u.

Ontvangers van gegevens

- Hotelpersoneel, inclusief schoonmaak, onderhoud, balie en/of andere betrokken hotelpersoneelsleden
- Andere betrokken entiteiten van Radisson Hotel Group
- IT-dienstverleners
- Leverings- of koeriersdienstverleners (met het oog op het retourneren van verloren of vergeten artikelen)

4. Aanvullende diensten en faciliteiten voor hotelgasten

In veel van onze hotels kunt u gebruikmaken van aanvullende diensten en faciliteiten, zoals ontbijt, roomservice, minibar, zwembad, restaurants en bars, spabehandelingen, wasservices, parking, taxiverzoeken, gratis wifi, enz. In het geval u gebruikmaakt van aanvullende diensten of faciliteiten bij een van onze hotels, kunnen uw Persoonsgegevens worden verwerkt om (i) de boeking en het gebruik van dergelijke aanvullende hotelservices en/of faciliteiten te beheren; (ii) boekingen vooraf van aanvullende services en/of faciliteiten te beheren; (iii) de aankomst van terugkerende gasten bij het hotel en de keuze van kamervoorzieningen en -eigenschappen te personaliseren; en (iv) de gemaakte kosten voor dergelijke services en/of faciliteiten te managen.

Verwerkte gegevenscategorieën

Consumptiegewoontes, aankomst- en vertrekdatum, dieetvereisten, e-mailadres, voornaam/achternaam, voornaam/achternaam van volwassen medegast(en), type, nummer en vervaldatum van de betaalkaart, Radisson Rewards-lidmaatschapsnummer, titel

Gegevensbron

- Direct van u via het online boekingsformulier
- Via het onlineboekingskanaal dat u gebruikt heeft om de boeking te maken
- Via uw reisagent
- Via ons callcenter
- Direct van u via de hotelregistratiekaart
- Direct van u als u een verzoek doet voor een aanvullende service/faciliteit bij de balie van het hotel of de conciërge
- Via het online boekingsplatform voor extra diensten en faciliteiten

Reden voor verwerking

Verwerking is noodzakelijk om stappen te ondernemen met het oog op het aangaan van een contract en/of het uitvoeren van het contract.

Ontvangers van gegevens

- Hotelpersoneel, inclusief balie, roomservice en/of andere betrokken hotelpersoneelsleden
- Andere betrokken entiteiten van Radisson Hotel Group
- IT-dienstverleners

Loyaliteitsprogramma’s

1. Radisson Rewards

Radisson Rewards is een wereldwijd hotelrewardsprogramma dat van toepassing is in de hotels van Radisson Hotel Group dat beschikbaar is voor gasten die verblijven in onze hotels en voor professionele partners ongeacht of die professionele boekers als gast in het hotel verblijven of namens anderen boeken. Het Radisson Rewards-programma wordt beheerd door Radisson Hospitality Belgium BV/SRL. Het Radisson Rewards-programma biedt u een aantal voordelen tijdens uw verblijf in ons hotel en stelt u in staat Radisson Rewards-punten te sparen tijdens uw verblijf in onze hotels en wanneer u bij onze geselecteerde partners koopt. In dit kader kunnen we uw Persoonsgegevens verwerken om in staat te zijn om i) uw online Radisson Rewards-profiel te creëren, waaronder het per e-mail versturen van een activatielink; ii) u te voorzien van informatie over uw Radisson Rewards-punten; iii) uw boekingen te registreren en punten toe te wijzen aan uw lidmaatschapskaart; iv) u te informeren over uw beloningen wanneer u een bepaald puntenniveau bereikt; en v) u te informeren over veranderingen in het Radisson Rewards-programma.

Verwerkte gegevenscategorieën

Voornaam/achternaam, aanhef (titel), geslacht, geboortedatum, fysiek adres, land, regio, stad, nationaliteit, taal, e-mailadres, hotelverblijfgegevens, Radisson Rewards-nummer, verdienvoorkeuren, IATA/TIDS/CLIA/TRUE-nummer in het geval van een reisagent, bedrijfsgegevens waar relevant, telefoonnummer, wachtwoord, Choose your way, Favoriete Hotel en Kamer, gebruikelijke reden voor reizen, aantal kinderen, documenttype, documentnummer, uitgiftedatum document, plaats van uitgifte, geboorteplaats.

Gegevensbron

Direct van u wanneer u miles of punten claimt of inwisselt

Reden voor verwerking

Verwerking is noodzakelijk om stappen te ondernemen naar aanleiding van uw verzoek met betrekking tot het uitvoeren van het contract dat u met ons heeft, maar ook het uitvoeren van het contract dat u heeft met onze erkende partner(s); ad-hoctoestemming verkregen tijdens de aanmeldprocedure, bijvoorbeeld wanneer u vrijwillig optionele informatie aan ons verstrekt.

Ontvangers van gegevens

- Andere betrokken entiteiten van Radisson Hotel Group

- Advocaten, auditors, financieel adviseurs en andere externe dienstverleners in verband met hun diensten aan Radisson Hotel Group

- Leveranciers en dienstverleners, inclusief maar niet beperkt tot aanbieders van telecommunicatiediensten, betalingsdienstverleners, financiële instellingen, reisorganisaties, detailhandelaren, evenementenorganisatoren, entertainmentaanbieders en verzekeringsmaatschappijen,

2. Ander loyaliteitsprogramma

Naast Radisson Rewards bieden we onze gasten ook de mogelijkheid om miles of punten te verdienen in loyaliteitsprogramma’s van onze partners, inclusief maar niet beperkt tot frequent flyer-programma’s, lifestyle-, retail- en reispartners en -belevingen. In deze context kunnen we uw persoonsgegevens verwerken om in staat te zijn om (i) punten of miles toe te wijzen aan uw lidmaatschapsaccount van een van onze erkende partners na uw verblijf in ons hotel; (ii) uw verzoek om uw miles of punten van de erkende loyaliteitsprogramma’s van onze partners bij ons hotel te beoordelen en in te wisselen of (iii) u de mogelijkheid te bieden uw opties van onze niveauovereenkomst te gebruiken.

Verwerkte gegevenscategorieën

Voornaam/achternaam, aanhef (titel), geslacht, geboortedatum, fysiek adres, land, regio, stad, nationaliteit, taal, e-mailadres, hotelverblijfgegevens, Radisson Rewards-nummer, verdienvoorkeuren, IATA/TIDS/CLIA/TRUE-nummer in het geval van een reisagent, telefoonnummer, wachtwoord, Choose your way, Favoriete Hotel en Kamer, gebruikelijke reden voor reizen, aantal kinderen, lidmaatschapsnummer van loyaliteitsprogramma of relevante partnerbedrijf./p>

Gegevensbron

Direct van u bij het claimen of via onze partners voor het geval u dit hebt geautoriseerd.

Reden voor verwerking

Verwerking is noodzakelijk om stappen te ondernemen naar aanleiding van uw verzoek met betrekking tot het uitvoeren van het contract dat u met ons heeft, maar ook het uitvoeren van het contract dat u heeft met onze relevante partner(s).

Ontvangers van gegevens

- Andere betrokken entiteiten van Radisson Hotel Group
- Advocaten, auditors, financieel adviseurs en andere externe dienstverleners in verband met hun diensten aan Radisson Hotel Group
- Leveranciers en dienstverleners, inclusief maar niet beperkt tot aanbieders van telecommunicatiediensten, betalingsdienstverleners, financiële instellingen, reisorganisaties, detailhandelaren, evenementenorganisatoren, entertainmentaanbieders en verzekeringsmaatschappijen
- IT-dienstverleners die betrokken zijn bij het operationele proces
- Betreffende partnerbedrijf

3. Inwisseling

Wij bieden u de mogelijkheid om uw loyaliteitspunten in te wisselen voor items zoals cadeaukaarten, aanbiedingen van partners en voor goede doelen. Wanneer u ze inwisselt, verwerken wij uw Persoonsgegevens en, indien van toepassing, de Persoonsgegevens van de ontvanger van de cadeaukaart om uw inwisseling te beheren en succesvol af te ronden.

Verwerkte gegevenscategorieën

Voornaam/achternaam, aanhef (titel), geslacht, geboortedatum, fysiek adres, land, regio, stad, nationaliteit, taal, e-mailadres, hotelverblijfgegevens, Radisson Rewards-nummer, IP-adres, verbindingslogs, inwisselvoorkeuren, IATA/TIDS/CLIA/TRUE-nummer in het geval van een reisagent, telefoonnummer, wachtwoord, Choose your way, Favoriete Hotel en Kamer, gebruikelijke reden voor reizen, aantal kinderen.

Gegevensbron

Direct van u wanneer u uw punten inwisselt bij het hotel of online.

Reden voor verwerking

Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract dat u met ons heeft.

Ontvangers van gegevens

- Andere betrokken entiteiten van Radisson Hotel Group
- Advocaten, auditors, financieel adviseurs en andere externe dienstverleners in verband met hun diensten aan Radisson Hotel Group.
- Leveranciers en dienstverleners, inclusief maar niet beperkt tot aanbieders van telecommunicatiediensten, betalingsdienstverleners, financiële instellingen, reisorganisaties, detailhandelaren, evenementenorganisatoren, entertainmentaanbieders en verzekeringsmaatschappijen,
- IT-dienstverleners die betrokken zijn bij het (online) boekingsproces

4. Radisson Rewards for Bookers and Planners

Radisson Rewards is ook beschikbaar voor reisprofessionals/tussenpersonen die kamers (reisagenten en -organisatoren) en vergaderingen en evenementen (planners) boeken namens anderen in de hotels van Radisson Hotel Group. Het programma Radisson Rewards for Bookers and Planners biedt u een aantal voordelen en stelt u in staat Radisson Rewards-punten te verzamelen wanneer u namens anderen boekt. In dit kader kunnen we uw Persoonsgegevens verwerken om in staat te zijn om i) uw online Radisson Rewards-profiel te creëren, waaronder het per e-mail versturen van een activatielink; ii) u te voorzien van informatie over uw Radisson Rewards-punten; iii) uw boekingen te registreren en punten toe te wijzen aan uw lidmaatschapskaart; iv) u te informeren over uw beloningen wanneer u een bepaald puntenniveau bereikt; en v) u te informeren over veranderingen in het Radisson Rewards-programma.

Persoonlijke gegevens

Voornaam/achternaam, aanhef (titel), geslacht, geboortedatum, fysiek adres, land, regio, stad, nationaliteit, taal, e-mailadres, hotelverblijfgegevens, Radisson Rewards-nummer, IP-adres, verbindingslogs, inwisselvoorkeuren, IATA/TIDS/CLIA/TRUE-nummer in het geval van een reisagent, bedrijfsgegevens, telefoonnummer, wachtwoord, Favoriete Hotel en Kamer.

Aanvullende professionele informatie

Gegevensbron

Direct van u wanneer u uw punten inwisselt bij het hotel of online.

Reden voor verwerking

Verwerking is noodzakelijk om stappen te ondernemen naar aanleiding van uw verzoek met betrekking tot het uitvoeren van het contract dat u met ons heeft, maar ook het uitvoeren van het contract dat u heeft met onze erkende partner(s); ad-hoctoestemming verkregen tijdens de aanmeldprocedure, bijvoorbeeld wanneer u vrijwillig optionele informatie aan ons verstrekt.

Ontvangers van gegevens

- Andere betrokken entiteiten van Radisson Hotel Group
- Advocaten, auditors, financieel adviseurs en andere externe dienstverleners in verband met hun diensten aan Radisson Hotel Group.
- Leveranciers en dienstverleners, inclusief maar niet beperkt tot aanbieders van telecommunicatiediensten, betalingsdienstverleners, financiële instellingen, reisorganisaties, detailhandelaren, evenementenorganisatoren, entertainmentaanbieders en verzekeringsmaatschappijen,

Cadeaukaarten

We bieden de mogelijkheid om fysieke of e-cadeaukaarten te kopen die kunnen worden ingewisseld bij onze hotels om te betalen voor hotelkosten, restaurants en spabehandelingen.

1. Een cadeaukaart kopen

Als u een cadeaukaart bij een van onze hotels of online koopt, verwerken we uw Persoonsgegevens en, indien van toepassing, de Persoonsgegevens van de ontvanger van de cadeaukaart met het doel het beheren en succesvol afronden van uw aankoop van de cadeaukaart. Wanneer u een cadeaukaart voor iemand anders koopt, zullen wij aanvullende Persoonsgegevens verwerken voor het afleveren van de cadeaukaart bij de ontvanger per e-mail of per post.

Verwerkte gegevenscategorieën

- Voornaam/achternaam, type, nummer en vervaldatum van de betaalkaart
- Als een cadeaukaart online wordt gekocht, verwerken we, naast bovengenoemde zaken, uw adres, verbindingslogs, e-mailadres en IP-adres
- Als u de cadeaukaart koopt voor iemand anders en afhankelijk van de leveringsvorm, verwerken we ook het adres van de ontvanger, het e-mailadres van de ontvanger, voornaam/achternaam van de ontvanger, telefoonnummer van de ontvanger

Gegevensbron

Direct van u wanneer u de cadeaukaart bij het hotel of online koopt

Reden voor verwerking

Verwerking is noodzakelijk om op uw verzoek stappen te ondernemen en een contract uit te voeren.

Ontvangers van gegevens

- Andere betrokken entiteiten van Radisson Hotel Group
- IT-dienstverleners
- Platformaanbieder cadeaukaarten
- Producent van de cadeaukaart
- Betaaldienstverlener

2. Uw cadeaukaart registreren

Als ontvanger van een van onze cadeaukaarten kunt u ervoor kiezen uw cadeaukaart online te registreren om de resterende waarde op de kaart te beschermen in het geval van verlies of diefstal. Als u uw cadeaukaart wilt registeren, verwerken we uw Persoonsgegevens om deze registratie te verwerken.

Verwerkte gegevenscategorieën

Adres, geboortedatum, e-mailadres, voornaam/achternaam, telefoonnummer, titel

Gegevensbron

Direct van u tijdens de online registratie van de cadeaukaart

Reden voor verwerking

Ad-hoctoestemming verkregen tijdens de registratie van de cadeaukaart

Ontvangers van gegevens

- Andere betrokken entiteiten van Radisson Hotel Group
- IT-dienstverleners
- Platformaanbieder cadeaukaarten

Inschrijving voor onze nieuwsbrieven

1. Nieuwsbrieven en marketingcommunicatie

Als u nadrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven of marketingcommunicatie, inclusief met betrekking tot Radisson Rewards, kunnen wij, van tijd tot tijd, contact met u opnemen met informatie over onze diensten en nieuwste aanbiedingen en uw Persoonsgegevens voor dit doel verwerken.

Als u niet langer onze nieuwsbrieven of marketingcommunicatie wilt ontvangen, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar dataprotection@radissonhotels.com. U kunt zich ook afmelden voor onze marketing e-mails door te klikken op de afmeldingslink in de e-mails die u worden toegestuurd. Voor Radisson Rewards kunt u zich ook afmelden door uw profiel bij te werken.

Verwerkte gegevenscategorieën

- Adres, geboortedatum, e-mailadres, voornaam/achternaam, geslacht, hobby’s en interesses, telefoonnummer, hotelverblijfsgeschiedenis, land van verblijf

Gegevensbron

- Direct van u wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of later wanneer u uw account afrondt

Reden voor verwerking

- Ad-hoctoestemming verkregen tijdens aanmelding voor onze nieuwsbrief

Ontvangers van gegevens

- Andere betrokken entiteiten van Radisson Hotel Group
- IT-dienstverleners
- Dienstverlener voor e-mailcommunicatie

2. Analyse van nieuwsbrieven en marketingcommunicatie

In het kader van onze nieuwsbrieven en marketingcommunicatie kunnen we uw Persoonsgegevens ook verwerken en verzamelen, en in het bijzonder wanneer u een van onze berichten heeft geopend, voor analytische doeleinden om de doorklikratio te meten en de inhoud van onze nieuwsbrieven en marketingcommunicatie te verbeteren.

Verwerkte gegevenscategorieën

- E-mailadres, e-mail klikgedrag, e-mail openingsgedrag, voornaam/achternaam, Radisson Rewards-lidmaatschapsnummer

Gegevensbron

- Van onze dienstverlener voor e-mailanalyses

Redenen voor verwerking

- Het is een legitiem belang van Radisson Hotel Group als bedrijf om een beter inzicht te krijgen in de doorklikratio van zijn e-mails om te kunnen bepalen of verbeteringen nodig zijn. In dit kader prevaleren de zakelijke belangen van Radisson Hotel Group boven die van u.

Ontvangers van gegevens

- Andere betrokken entiteiten van Radisson Hotel Group
- IT-dienstverleners
- Dienstverlener voor e-mailanalyses

Mobiele applicaties

Om onze gasten te assisteren bij het boeken, plannen en genieten van hun verblijf, bieden wij mobiele applicaties voor onze verschillende hotelmerken, waaronder maar niet beperkt tot Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Rewards en Park Inn. Deze mobiele apps kunnen worden gedownload via online app stores, waaronder de Apple App Store of de Google Play Store.

Afhankelijk van hoe u onze mobiele apps gebruikt, kunnen uw Persoonsgegevens worden verwerkt (i) om u in staat te stellen een kamer in het hotel van uw keuze te reserveren (zie ook Hotelboekingsproces); (ii) voor de verwerking van uw online inchecken; (iii) voor het managen van uw roomservicebestelling; (iv) voor het maken van reserveringen op uw verzoek bij een lokaal restaurant; (v) voor het uitvoeren van speciale diensten op uw verzoek, zoals wekoproepen, laat uitchecken of beddenopmaakservice; (vi) om u in staat te stellen vergaderingen en evenementen te boeken in onze hotels; (vii) voor de verwerking van uw online uitchecken en uw feedback over uw verblijf; (viii) voor het behandelen van de verzoeken die u gedaan heeft via de mobiele app, inclusief via chat; en (ix) voor het bekijken van het aantal loyaliteitspunten dat u heeft verzameld.

Als u niet wilt dat wij uw realtime locatie ontvangen of gebruiken, kunt u zich voor deze locatieservice afmelden. Als u voor de locatieservice heeft gekozen en van gedachte verandert, kunt u zich afmelden via de instellingen van uw apparaat of door de hele applicatie te verwijderen. Als u niet langer pushberichten wilt ontvangen via een van onze mobiele apps, kunt u op dezelfde manier de toestemming voor pushberichten voor de mobiele applicatie(s) in de instellingen van uw apparaat herroepen.

De onderstaande informatie omschrijft de soorten gegevens die we in het kader van onze mobiele apps verwerken, waar we uw gegevens vandaan halen, de gronden waarop wij de verwerking uitvoeren en met wie we uw gegevens kunnen delen. Voor de Radisson Rewards-app, raadpleeg de sectie over Radisson Rewards.

Verwerkte gegevenscategorieën

- E-mailadres, voornaam/achternaam, locatiegegevens, verblijfsdetails, telefoonnummer

Gegevensbron

- Direct van u wanneer u onze app(s) downloadt of wanneer u de app(s) gebruikt

Reden voor verwerking

- Ad-hoctoestemming verkregen tijdens de installatie van de applicatie of in het kader van uw gebruik van de app

Ontvangers van gegevens

- Het Radisson-hotel van uw keuze
- Andere betrokken entiteiten van Radisson Hotel Group
- Provider van mobiele applicaties
- Cloud- en hostingdienstverleners

iBeacon

iBeacons zijn elektronische apparaten die signalen uitzenden die kunnen worden ontvangen door mobiele apparaten waarop een van onze mobiele apps is geïnstalleerd. Als u vrijwillig een van onze apps op uw apparaat heeft geïnstalleerd en als u via de app toestemming heeft verleend uw locatie te volgen, kunnen de iBeacons die in onze hotels zijn geïnstalleerd een signaal naar de app op uw apparaat sturen over de exacte, realtime locatie van het apparaat. De app kan deze gegevens gebruiken om u speciale aanbiedingen en acties te sturen, op het moment en de plaats waar deze gegevens het meest relevant zijn. Als u bijvoorbeeld laat in de middag in een van onze hotels bent, kan uw mobiele apparaat een signaal van een iBeacon ontvangen waarmee uw app u informatie kan geven over speciale aanbiedingen op eten of drinken. Voor uw gemak kunt u zelfs het iBeacon-signaal en de speciale aanbieding of actie ontvangen als u op dat moment niet gebruikmaakt van de app. Om onze mobiele apps en services beter te laten werken, kunnen we ook andere gegevens op basis van deze iBeacon-signalen verzamelen. Bijvoorbeeld over de kracht van het signaal tussen de iBeacon en uw apparaat, de tijdsduur dat uw apparaat zich in de buurt van de iBeacon bevindt of het batterijniveau van de iBeacon zelf. Als u niet wilt dat wij uw exacte, realtime locatie ontvangen of gebruiken, kunt u ervoor kiezen deze locatieservice niet in te schakelen. Als u voor de locatieservice heeft gekozen en van gedachte verandert, kunt u deze optie uitschakelen via de instellingen van uw apparaat of door de hele app te verwijderen.

Websiteformulieren

Als u een bepaalde vraag of feedback heeft, waaronder de uitoefening van uw rechten onder de AVG, kunt u contact met ons opnemen via de contactformulieren op onze website(s). In een dergelijke context kunnen wij uw Persoonsgegevens verwerken om uw vraag of verzoek af te handelen en te beantwoorden of om gevolg te geven aan uw feedback. We bieden ook andere formulieren op onze websites die u kunnen helpen bij het aanvragen bij ons van een bepaalde dienst, zoals het formulier voor beste online prijsgarantie.

De onderstaande informatie omschrijft de soorten gegevens die we om deze redenen verwerken, waar we uw gegevens vandaan halen, de omstandigheden waaronder we de verwerking uitvoeren en met wie we uw gegevens kunnen delen.

Verwerkte gegevenscategorieën

- Adres, e-mailadres, voornaam/achternaam, Radisson Rewards-lidmaatschapsnummer, verblijfsdetails, telefoonnummer en alle andere gegevens die u met ons deelt in de open velden voor commentaar.

Gegevensbron

- Direct van u via het formulier

Reden voor verwerking

- Ad-hoctoestemming verkregen via het contactformulier

Ontvangers van gegevens

- Andere betrokken entiteiten van Radisson Hotel Group
- IT-dienstverleners

Vergaderingen en evenementen

1. Organisatie en feedback van vergaderingen en evenementen

Als u een vergadering of evenement wilt organiseren in een van onze hotels of als u meer informatie wilt ontvangen over deze mogelijkheid, kunt u contact met ons opnemen door het invullen van het formulier Verzoek om een voorstel of het speciale contactformulier op onze website(s), door te communiceren met de online chatbot voor vergaderingen en evenementen, door direct contact op te nemen met het hotel van uw keuze of door op een andere manier contact met ons op te nemen. De verzamelde Persoonsgegevens worden verwerkt om te voldoen aan uw verzoek om een vergadering of evenement te organiseren.

We kunnen u ook tevredenheidsonderzoeken sturen na afloop van uw vergadering of evenement om ons in staat te stellen de prestaties van onze hotels als evenementenlocaties te meten.

Verwerkte gegevenscategorieën

- Adres, datum van vergadering of evenement, e-mailadres, voornaam/achternaam, functie en bedrijf, Radisson Rewards-lidmaatschapsnummer, telefoonnummer

Gegevensbron

Direct van u via:

- het online offerte-aanvraagformulier
- het online contactformulier
- de chatbot voor vergaderingen en evenementen
- een op andere wijze gecommuniceerd verzoek

Reden voor verwerking

Afhankelijk van het feit of u rechtstreeks met ons of namens uw bedrijf een contract afsluit:

- Verwerking is noodzakelijk om stappen te ondernemen naar aanleiding van uw verzoek met het oog op het aangaan en uitvoeren van een contract
- Het is in het legitieme belang van Radisson Hotel Group als bedrijf om over een hoofdcontactpersoon te beschikken bij het bedrijf dat een vergadering of evenement organiseert en die feedback geeft over die vergadering of dat evenement. In dit kader prevaleren de zakelijke belangen van Radisson Hotel Group boven die van u.

Ontvangers van gegevens

- Het hotel van uw keuze
- Andere betrokken entiteiten van Radisson Hotel Group
- IT-dienstverleners
- Dienstverlener voor online chatbot
- Dienstverlener voor tevredenheidsonderzoeken voor bijeenkomsten

2. Marketingcommunicatie over vergaderingen en evenementen

Als u ervoor heeft gekozen om commerciële communicatie te ontvangen in het kader van de organisatie van een vergadering of evenement, verwerken wij ook uw Persoonsgegevens om contact met u op te nemen over onze diensten en nieuwste aanbiedingen.

Verwerkte gegevenscategorieën

- Adres, e-mailadres, voornaam/achternaam, functie en bedrijf, telefoonnummer

Gegevensbron

Direct van u via:

- het online offerte-aanvraagformulier
- het online contactformulier
- de chatbot voor vergaderingen en evenementen
- een op andere wijze gecommuniceerd verzoek

Reden voor verwerking

Ad-hoctoestemming verkregen via:

- het online offerte-aanvraagformulier
- het contactformulier
- de chatbot voor vergaderingen en evenementen

Ontvangers van gegevens

- Andere betrokken entiteiten van Radisson Hotel Group
- IT-dienstverleners
- Dienstverlener voor online chatbot
- Dienstverlener voor e-mailcommunicatie

3. Analyse van marketingcommunicatie over vergaderingen en evenementen

In het kader van onze marketingcommunicatie met betrekking tot vergaderingen en evenementen kunnen wij uw Persoonsgegevens ook verwerken en verzamelen en met name wanneer u een van onze communicatievormen heeft geopend en heeft gebruikt, voor analysedoeleinden om de doorklikpercentages te meten en de content van onze nieuwsbrieven en marketingcommunicatie te verbeteren.

Verwerkte gegevenscategorieën

- E-mailadres, e-mail-klikgedrag, e-mail-opengedrag, voornaam/achternaam, functie en bedrijf, Radisson Rewards-lidmaatschapsnummer

Gegevensbron

- Van onze dienstverlener voor e-mailanalyses

Reden voor verwerking

- Het is een legitiem belang van Radisson Hotel Group als bedrijf om een beter inzicht te krijgen in de doorklikratio van zijn e-mails om te kunnen bepalen of verbeteringen nodig zijn. In dit kader prevaleren de zakelijke belangen van Radisson Hotel Group boven die van u.

Ontvangers van gegevens

- Andere betrokken entiteiten van Radisson Hotel Group
- IT-dienstverleners
- Dienstverlener voor e-mailanalyses

Analyse

We kunnen door u verstrekte gegevens gebruiken voor analytische doeleinden om uw ervaring te optimaliseren, onze marketing, business en operationele efficiëntie te verbeteren, segmenten van onze klanten te creëren gebaseerd op hun Persoonsgegevens, en onze aanbiedingen en promoties aan te passen aan uw voorkeuren en consumptiegewoontes. In het kader van dergelijke analyses, analyseren en combineren we verschillende gegevens die we over onze gasten hebben, waaronder (i) reacties op tevredenheidsonderzoeken onder onze gasten; (ii) communicatie die gasten met ons hebben; (iii) doorklikpercentages voor onze marketingcommunicatie; (iv) het gedrag van onze gasten op onze websites; (v) boekingen; en (vi) alle informatie die we ontvangen via ons Radisson Rewards-programma. Bekijk ook onze speciale secties over Analyse van marketingcommunicatie over vergaderingen en evenementen en Analyse van nieuwsbrieven en marketingcommunicatie.

Verwerkte gegevenscategorieën

- Hotelverblijfsdetails, adres, boekingen (hotel, restaurant, evenement, theater, etc.), aankomst- en vertrekdatum, titel, voornaam/achternaam, voornaam/achternaam van volwassen medegast(en), e-mailadres, telefoonnummer, type, nummer en vervaldatum van de betaalkaart, Radisson Rewards-lidmaatschapsnummer, inwisselgeschiedenis

Gegevensbron

- Direct van u wanneer u zich aanmeldt voor Radisson Rewards of wanneer u Radisson Rewards-punten claimt of inwisselt
- Direct van u via het online boekingsformulier
- Via het onlineboekingskanaal dat u gebruikt heeft om de boeking te maken
- Via uw reisagent
- Via ons callcenter
- Van onze dienstverlener voor e-mailanalyses
- Direct van u als u een verzoek doet voor een aanvullende service/faciliteit bij de balie van het hotel of de conciërge

Reden voor verwerking

- Het is in het legitieme belang van Radisson Hotel Group als bedrijf om de voorkeuren en consumptiegewoontes van gasten te begrijpen. In dit kader prevaleren de zakelijke belangen van Radisson Hotel Group boven die van u.

Ontvangers van gegevens

- Andere betrokken entiteiten van Radisson Hotel Group
- IT-dienstverleners
- Dienstverlener voor analyses
- Providers van gerichte advertenties

Social media en online beoordelingen

We kunnen uw Persoonsgegevens verwerken die we verkrijgen via social-mediaplatforms (waaronder Facebook, Instagram, LinkedIn, Weibo en Twitter) of online beoordelingen (waaronder op TripAdvisor) met betrekking tot onze Radisson Hospitality-merken voor (i) het behandelen van uw vragen of klachten; (ii) het bewaken van onze online reputatie; en (iii) het verbeteren van onze diensten en het identificeren van mogelijkheden waar we ons op kunnen focussen.

Een aantal van onze social-mediapagina’s stellen gebruikers in staat om hun eigen content in te dienen. Houd er rekening mee dat alle content die u naar een van onze social-mediapagina's zendt, door het publiek bekeken kan worden en dat u voorzichtig moet zijn met het geven van bepaalde persoonlijke informatie (bijv. financiële informatie of adresgegevens) via deze platforms. Wij zijn niet verantwoordelijk voor acties die door andere personen worden ondernomen als u persoonlijke informatie post op een van onze social-mediaplatforms (bv. Facebook of Instagram). Wij verwijzen u ook naar de privacy- en cookiebeleidslijnen van de social-mediaplatforms die u gebruikt.

Verwerkte gegevenscategorieën

- Alle persoonsgegevens die u met ons deelt of die u publiceert op social media of in andere online reviews over ons

Gegevensbron

- Direct van u via openbaar toegankelijke social-mediapagina’s, online boekingskanalen of andere (review)websites
- Via onze dienstverlener voor online reputatiebewaking

Reden voor verwerking

- Het is in het legitieme belang van Radisson Hotel Group als bedrijf om de persoonsgegevens te verwerken die u aan ons heeft verstrekt of die u openbaar heeft gemaakt op social-mediaplatforms, onlineboekingskanalen of andere (review)websites om onze services te verbeteren en zakelijke mogelijkheden te identificeren. In dit kader prevaleren de zakelijke belangen van Radisson Hotel Group boven die van u.

Ontvangers van gegevens

- Andere betrokken entiteiten van Radisson Hotel Group
- Dienstverlener voor online reputatiebewaking

Prijsvragen op social media

Van tijd tot tijd organiseren we een prijsvraag op een van onze social-mediapagina’s. Als u ervoor kiest deel te nemen aan zo’n prijsvraag, verwerken wij uw Persoonsgegevens om de social-mediaprijsvraag te organiseren en te beheren en om de winnaar(s) te kiezen.

Verwerkte gegevenscategorieën

- Dit is afhankelijk van de gegevensvelden waar de prijsvraag betrekking op heeft, maar vrijwel altijd omvat dit de volgende gegevenscategorieën:

Adres, e-mailadres, voornaam/achternaam, telefoonnummer

Gegevensbron

- Direct van u via onze social-mediapagina’s

Reden voor verwerking

- Verwerking is noodzakelijk om stappen te ondernemen om een contract aan te gaan en uit te voeren als u de algemene voorwaarden van de prijsvraag accepteert.

Ontvangers van gegevens

- Andere betrokken entiteiten van Radisson Hotel Group
- IT-dienstverlener

Uw rechten - Onder de EU-privacywetgeving

Als u zich in de EU bevindt, verleent de EU-privacywetgeving bepaalde rechten, zoals hieronder opgesomd, die u in principe gratis kunt uitoefenen, behoudens wettelijke uitzonderingen. Deze rechten kunnen beperkt zijn, wanneer bijvoorbeeld de inwilliging van uw verzoek de Persoonsgegevens van een andere persoon bekend zou maken, of wanneer u ons vraagt informatie te verwijderen waarvan wij wettelijk verplicht zijn of dwingende legitieme belangen hebben om deze te bewaren. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek indienen via een e-mail naar dataprotection@radissonhotels.com.

Als u onopgeloste kwesties heeft, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit waar u woont of waar u denkt dat een schending heeft plaatsgevonden. We moedigen u aan er in eerste instantie melding van te maken bij ons, maar voor zover dit recht op u van toepassing is, heeft u het recht om uw klacht direct bij de betreffende toezichthoudende autoriteit in te dienen.

1. Recht om toestemming in te trekken

Overal waar wij uw toestemming nodig hebben, zult u die toestemming op ieder door u gewenst moment en op uw eigen initiatief kunnen intrekken door in te loggen op uw account op onze website (als u er een heeft) of door contact met ons op te nemen via dataprotection@radissonhotels.com. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verzameling en de verwerking van uw gegevens, gebaseerd op uw toestemming tot op het moment van intrekking van uw toestemming. Houd er rekening mee dat we andere wettelijke redenen voor de verwerking van uw gegevens kunnen hebben, zoals omschreven in dit Privacybeleid.

2. Recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens

U heeft het recht op toegang tot en herziening en rectificatie van uw Persoonsgegevens. U kunt gerechtigd zijn ons een kopie van uw informatie te vragen, dit te herzien of te corrigeren als u informatie zoals uw naam, e-mailadres, wachtwoorden en/of andere voorkeuren wilt rectificeren. U kunt dit eenvoudig doen door in te loggen op uw account op onze website (als u er een heeft) of door contact met ons op te nemen via dataprotection@radissonhotels.com. U kunt ook een kopie vragen van de verwerkte Persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacybeleid.

3. Recht op wissen

In overeenstemming met de EU-privacywetgeving heeft u het recht om uw door ons verwerkte Persoonsgegevens te laten wissen zoals omschreven is in dit Privacybeleid in het geval deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens in eerste instantie werden verzameld of verwerkt of in het geval u uw toestemming heeft ingetrokken of bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking zoals omschreven in dit Privacybeleid en er geen andere wettelijke reden voor de verwerking van toepassing is. Als u uw Persoonsgegevens wilt laten wissen, stuur dan een verzoek via e-mail naar dataprotection@radissonhotels.com.

4. Recht op beperking van de verwerking

Onder bepaalde omstandigheden zoals omschreven in de EU-privacywetgeving kunt u ons verzoeken de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u de juistheid van uw Persoonsgegevens betwist. In zo’n geval zullen wij de verwerking beperken tot wij de juistheid van uw gegevens kunnen verifiëren.

5. Recht op het aantekenen van bezwaar tegen verwerking

Onder bepaalde omstandigheden zoals beschreven in EU-privacywetgeving kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, inclusief wanneer uw Persoonsgegevens worden verwerkt voor directe marketingdoeleinden.

6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Wanneer u uw gegevens direct aan ons heeft verstrekt en wanneer de verwerking automatisch wordt uitgevoerd en gebaseerd is op uw toestemming of de uitvoering van een contract tussen u en ons, dan heeft u het recht om de verwerkte Persoonsgegevens over u in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en om deze gegevens naar een andere dienstverlener te versturen.

Uw rechten - Gebruikers buiten de EU

Afhankelijk van waar u zich bevindt, heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens en zullen wij voldoen aan de relevante vereisten van de toepasselijke wetgeving en dit Privacybeleid.

Russische staatsburgers

In overeenstemming met de Russische federale wet ‘Inzake persoonsgegevens’ nummer 152-FZ verzamelen, registreren, systematiseren, accumuleren, bewaren, updaten (vernieuwen en wijzigen) en extraheren we Persoonsgegevens over Russische staatsburgers met gebruik van databases die zich op het grondgebied van de Russische Federatie bevinden. Wanneer u aangeeft een Russische staatsburger van de Russische Federatie te zijn, zullen we uw Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met deze vereiste en zal uw profiel worden beheerd in databases in de Russische Federatie. Wanneer u niet aangeeft een staatsburger van de Russische Federatie te zijn, zullen we niet in staat zijn uw Persoonsgegevens volgens deze vereisten te verwerken en beheren en kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. U bent als enige verantwoordelijk voor het aangeven van het land van uw staatsburgerschap. Informatie die Persoonsgegevens van Russische staatsburgers bevat, kan van de Russische Federatie worden doorgestuurd naar landen die een adequaat beschermingsniveau voor Persoonsgegevens waarborgen, zoals de Europese Unie en andere landen die door de Russische wet worden erkend als landen die adequate bescherming bieden, en ook naar andere landen die misschien geen adequaat beschermingsniveau voor Persoonsgegevens bieden. Door via onze websites en apps gegevens aan ons op te sturen, formulieren naar ons te verzenden, of zich te registreren voor onze websites, programma’s en apps, geeft u ons toestemming uw Persoonsgegevens te verwerken.

Veiligheidsmaatregelen

Toepasselijke technische en organisatorische maatregelen worden geïmplementeerd om een juist beveiligingsniveau van uw Persoonsgegevens te garanderen, waaronder maar niet beperkt tot versleutelingstechnieken, fysieke en IT-systeem datacontroles, vertrouwelijkheidsverplichtingen etc.

In het geval Persoonsgegevens worden aangetast als een gevolg van een inbreuk op de Persoonsgegevens zullen wij de noodzakelijke meldingen hiervan doen, zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving.

Welke regels zijn van toepassing op kinderen?

We verzamelen of vragen niet bewust om Persoonsgegevens van iemand die jonger is dan 18 jaar of stellen hen bewust in staat om een kamer in een van onze hotels te boeken. In het geval dat we ontdekken dat we Persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 18 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zullen direct stappen worden ondernomen om die informatie te verwijderen. Als u denkt dat we beschikken over informatie van of over een kind dat jonger is dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via dataprotection@radissonhotels.com.

Hoe worden uw Persoonsgegevens met derde partijen gedeeld?

We delen of maken informatie alleen openbaar zoals hierin omschreven, inclusief aan derde partijen.

Uw Persoonsgegevens worden ook gedeeld met overheidsinstanties en/of rechtshandhavingsfunctionarissen indien dit vereist is voor de bovengenoemde doeleinden, wanneer wettelijk verplicht of wanneer vereist voor de wettelijke bescherming van de legitieme belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke(n) in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Daarnaast kunnen wij uw Persoonsgegevens en andere informatie delen met een opvolger van ons hele bedrijf of een deel daarvan, wanneer dit in ons legitieme belang is bij de verkoop van het bedrijf en in deze context gaan onze zakelijke belangen boven die van u. Als bijvoorbeeld een deel van ons bedrijf of bepaalde bedrijfsmiddelen worden verkocht, kunnen we, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, gegevens van gebruikers openbaar maken als onderdeel van die transactie.

Internationale gegevensoverdrachten

Als u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, kunnen de gegevens die we over u verzameld hebben, zoals omschreven in dit Privacybeleid, worden overgedragen naar en worden opgeslagen op een locatie buiten de EER, inclusief voor de verwerking van die gegevens door geselecteerde Verwerkers, om de zaken van Radisson Hotel Group te faciliteren. Landen buiten de EER kunnen een wetgeving hebben die niet hetzelfde beschermingsniveau biedt voor uw Persoonsgegevens als de wetgeving binnen de EER. Wanneer dit het geval is, zullen wij toepasselijke voorzorgsmaatregelen nemen om te garanderen dat zulke overdrachten voldoen aan de privacywetgeving van de EU, door het plaatsen van modelcontractclausules die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie om een adequate bescherming te garanderen.

In het geval u meer informatie wilt over onze waarborgen voor gegevensoverdracht en de toegepaste mechanismes, kunt u contact met ons opnemen via dataprotection@radissonhotels.com.

Hoelang bewaren we uw Persoonsgegevens?

We bewaren uw Persoonsgegevens voor zo lang het vereist is om de activiteiten zoals omschreven in dit Privacybeleid te vervullen, zolang het anderszins aan u gecommuniceerd wordt of zolang het toegestaan is door de toepasselijke wetgeving. Wij bewaren bijvoorbeeld uw Persoonsgegevens als het redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, te voldoen aan regelgevende vereisten, geschillen of procesvoering op te lossen, of als anderszins nodig is om dit Privacybeleid uit te voeren en fraude en misbruik te voorkomen.

Om de juiste bewaarperiode voor de informatie die we over u verzamelen te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de Persoonsgegevens, het mogelijke risico van ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van de gegevens, het doeleinde waarvoor we de Persoonsgegevens verwerken en of we deze doeleinden via andere middelen kunnen bereiken en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Is dit Privacybeleid van toepassing op websites van derde partijen?

Als u klikt op een link naar een website van een derde partij, gaat u naar een website waar wij geen controle over hebben en is ons Privacybeleid niet langer van toepassing. Uw gebruik van een andere website is onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden en privacy- en andere beleidslijnen van de website van die derde partij. Lees het privacybeleid van andere websites zorgvuldig. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie of inhoud op de websites van derden.

Wat gebeurt er als we dit beleid aanpassen?

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen en bij te werken. We zullen deze wijzigingen onder uw aandacht brengen wanneer ze mogelijk een fundamentele wijziging vormen van de verwerking of wanneer ze relevant zijn voor de aard van de verwerking of wanneer ze relevant zijn voor u en de impact op de beschermingsrechten van uw Persoonsgegevens.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Vragen, commentaar, opmerkingen, verzoeken of klachten met betrekking tot dit Privacybeleid zijn van harte welkom en kunnen worden gericht aan dataprotection@radissonhotels.com. Als u vragen heeft over de praktijken van een individueel hotel of over de gegevens die het beheert, neem dan rechtstreeks contact op met het hotel.

U kunt ons ook schrijven naar:

Radisson Hospitality Belgium BV/SRL
Data Protection Office
Bourgetlaan 44
1130 Brussel, België