Radisson Hotel Groupin tietosuojakäytäntö

Tämän käytännön soveltamisala

Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, kuinka Radisson Hotel Group sekä sen osakkuusyritykset ja tytäryhtiöt (”me”, ”meitä”, jne.) kerää, käyttää, konsultoi tai muutoin käsittelee yksilön henkilötietoja. Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan maailmanlaajuisesti, mutta jotkut tietyt tämän tietosuojakäytännön määräykset eivät välttämättä koske sinua riippuen siitä, missä asut.

EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti Radisson Hospitality Inc. ja/tai Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA saattavat toimia ainoana tai yhteisrekisterinpitäjänä riippuen tässä tietosuojakäytännössä kuvatun henkilötietojen käsittelyn tyypistä. Mikäli ne toimivat yhteisrekisterinpitäjinä, molemmat organisaatiot päättävät yhteisesti asiakkaiden henkilötietojen käsittelyn tavoista ja käyttötarkoituksista. Asiakkaalle tämä merkitsee, että hän voi käyttää oikeuksiaan kumman tahansa yhteisrekisterinpitäjän suhteen ottamalla jompaankumpaan yhteyttä alla selitetyllä tavalla.

Joissain tässä tietosuojakäytännössä kuvatuissa tilanteissa se hotelli, johon varaus on tehty ja/tai jossa yövytään, käsittelee myös tietoja rekisterinpitäjänä (yhteis- tai ainoana rekisterinpitäjänä). Hotelli on yksinomaisessa vastuussa käsittelystä niissä tapauksissa, joissa se on ainoa rekisterinpitäjä.

Radisson Hospitality, Inc. on Yhdysvaltojen lainsäädännön mukaisesti kaupparekisteriin merkitty yhtiö, jonka kotipaikka ja konttori sijaitsevat osoitteessa 701 Carlson Parkway, Minnetonka, MN55305, Yhdysvallat, puhelinnumero: +1 (763) 212 5000.

Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA on Belgian lainsäädännön mukaisesti kaupparekisteriin merkitty ja Belgian yritystietopankkiin yhtiönumerolla 0442.832.318 rekisteröity yhtiö, jonka kotipaikka ja konttori sijaitsevat osoitteessa Avenue du Bourget 44, B-1130 Bryssel, Belgia, puhelinnumero: +32 2 702 9200.

Käyttäjien ja asiakkaiden tietosuojan suojeleminen on meille erittäin tärkeää.

Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on kertoa asiakkaille, kuinka keräämme, määritämme ja käytämme asiakkaan meille antamia henkilötietoja hänen käyttäessään verkkosivustojamme ja mobiilisovelluksiamme. Tutustu tähän tietosuojakäytäntöön huolellisesti. Huomaathan, että jos aikomuksesi on lähettää meille jonkun muun henkilön henkilötietoja, esimerkiksi tehdessäsi varausta jonkun muun henkilön puolesta, voit antaa meille kyseisen henkilön henkilötiedot vain hänen suostumuksellaan ja vasta, kun kyseinen henkilö on saanut tietoonsa, kuinka hänen tietojaan tullaan käyttämään, mukaan lukien tässä tietosuojakäytännössä luetellut syyt.

TÄMÄ KÄYTÄNTÖ SISÄLTÄÄ KUVAUKSEN TIETOSUOJAA KOSKEVISTA ASIAKKAAN OIKEUKSISTA, MUKAAN LUKIEN OIKEUS VASTUSTAA JOITAIN SUORITTAMIAMME KÄSITTELYITÄ. HUOMAATHAN, ETTÄ OIKEUTESI REKISTERÖITYNÄ SAATTAVAT VAIHDELLA RIIPPUEN SIITÄ, MISSÄ ASUT.

EU:N TIETOSUOJALAINSÄÄDÄNTÖ EDELLYTTÄÄ MEILTÄ SITÄ, ETTÄ SELITÄMME TARKASTI HENKILÖTIETOJEN KÄYTÖN SYYT JA LAILLISET PERUSTEET. NÄIN OLLEN JA VAIN EU:N TIETOSUOJALAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISESSA TARKOITUKSESSA ALLA OLEVISSA TIEDOISSA SELITETÄÄN KÄSITTELEMIEMME TIETOJEN TYYPIT, MISTÄ TIEDOT SAADAAN, MITKÄ OVAT KÄSITTELYN SYYT JA KEIDEN KANSSA TIETOJA SAATETAAN JAKAA. ALLA KUVATTUJA KÄSITELTÄVÄT TIETORYHMÄT -OSIOITA LUKUUN OTTAMATTA MIKÄÄN EI SIDO MEITÄ SUHTEESSA EU:N ULKOPUOLISIIN KÄYTTÄJIIN.

Maakohtaiset määräykset 

Huomaathan, että tästä tietosuojakäytännöstä saattaa olla olemassa paikallisia muunnelmia. Tällä varmistetaan paikallisen lainsäädännön noudattaminen.

Erityisesti tulee huomata, että Euroopan unionin sisällä saattaa olla paikallisia eroavuuksia. Tällaisissa tilanteissa on suositeltavaa pyytää lisätietoja hotellin asiakaspalvelupäälliköltä tai kirjoittaa meille osoitteeseen privacyquestion@radissonhotels.com. Jos sinulla on kysyttävää jonkin yksittäisen hotellin käytännöistä tai sen antamista tiedoista, sinua pyydetään ottamaan yhteyttä suoraan hotelliin.

Määritelmät

Osakkuusyritykset ja tytäryhtiöt: Kaikki yritykset, firmat, yhtymät tai muut yhteisöt, joilla on suoraan tai välillisesti määräysvaltaa Radisson Hospitality Inc:iin ja/tai Radisson Hospitality SPRL/BVBA:han tai jotka ovat edellä mainittujen määräysvallassa tai joilla on yhteinen määräysvalta edellä mainittujen kanssa.

Rekisterinpitäjä: Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

EU:n tietosuojalainsäädäntö: Euroopan parlamentin ja Eurooppa-neuvoston 27. huhtikuuta 2016 hyväksymä asetus 2016/679, joka koskee luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyyn liittyvää suojelua ja tällaisten tietojen vapaata liikkuvuutta (”yleinen tietosuoja-asetus”) samoin kuin kaikki yleistä tietosuoja-asetusta ja sähköisen viestinnän tietosuoja-asetusta täytäntöön panevat tai niiden nojalla luodut tai edellä mainittuja muuttavat, korvaavat, uudelleen säätävät tai vahvistavat lait ja/tai säädökset sekä kaikki muut valtakunnalliset sovellettavat henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevat lait.

Henkilötietojen käsittelijä: Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

Vastaanottaja: Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, jolle luovutetaan henkilötietoja, oli kyseessä kolmas osapuoli tai ei.

Kolmas osapuoli: Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu toimielin kuin rekisteröity, rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelijä ja henkilö, jolla on oikeus käsitellä henkilötietoja suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän välittömän vastuun alaisena.

Valvontaviranomainen: Jäsenvaltion perustama riippumaton viranomainen yleisen tietosuoja-asetuksen 51 artiklan mukaisesti. 

Henkilötiedot: Kaikki johonkin tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (”rekisteröity”) liittyvät tiedot. Tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö on henkilö, joka voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti, erityisesti viittaamalla johonkin tunnistamisen mahdollistavaan tekijään, kuten nimeen, tunnistenumeroon, sijaintitietoihin, verkkotunnisteeseen tai yhteen tai useampaan, kyseisen luonnollisen henkilön fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurisen tai sosiaalisen identiteetin tekijään.

Käsittely: Toiminto tai toiminnot, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, säilyttäminen, muokkaaminen tai muuttaminen, haku, kysely, käyttö, tietojen luovuttaminen siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittaminen tai yhdistäminen, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen. 

Privacy Shield -järjestely: EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välinen juridinen, Yhdysvaltojen kauppaministeriön, Euroopan komission ja Sveitsin hallinnon suunnittelema Privacy Shield -viitekehys, jonka tarkoitus on antaa Atlantin molemmin puolin sijaitseville yhtiöille mekanismi, jolla ne voivat noudattaa tietosuojavaatimuksia siirtäessään henkilötietoja Euroopan unionista ja Sveitsistä Yhdysvaltoihin. Tämän tarkoituksena on tukea kansainvälistä kauppaa.

Radisson Hotel Group: Radissonin hallinnolliset yhteisöt, esimerkiksi Radisson Hospitality, Inc. ja Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA, mutta myös Radisson Hospitality -tuotemerkin alaisuudessa toimivat hotellit (esimerkiksi Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Collection, Park Plaza ja Park Inn) ja niiden osakkuusyritykset.

Mallisopimuslausekkeet: Euroopan komission henkilötietojen kansainvälistä siirtoa varten käyttöön ottamat, siirtoja koskevat mallisopimuslausekkeet. 

Henkilötietojen tietoturvaloukkaus: Tietoturvaloukkaus, joka johtaa lähetettyjen, tallennettujen tai muulla tavoin käsiteltyjen henkilötietojen tahattomaan tai laittomaan tuhoamiseen, menetykseen, muuttamiseen, luvattomaan paljastumiseen tai niiden tarkasteluun.

Hotellihuoneiden varausprosessi

1. Hotellihuoneiden varausprosessi 

Hotellihuoneen varausprosessin yhteydessä – riippumatta siitä, tehdäänkö se verkossa jonkun tuotemerkkimme verkkosivustolla, jonkin verkkovarauskanavan välityksellä, matkatoimiston kautta, puhelinpalvelukeskuksemme kautta tai suoraan hotellissa – henkilötietoja käsitellään, (i) jotta asiakas pystyy varaamaan huoneen haluamastaan hotellista, (ii) hotellihuoneiden saatavuuden varmistamiseksi ja varauksen hoitamiseksi, (iii) varausvahvistuksen lähettämiseksi asiakkaalle ja (iv) sähköpostiviestien lähettämiseksi asiakkaalle ennen hotelliin saapumista. Ennen saapumista lähetettävien sähköpostiviestien vastaanottaminen voidaan perua milloin tahansa napsauttamalla lähetetyissä sähköpostiviesteissä olevaa tilauksen peruutuksen linkkiä. 

Käsiteltyjen tietojen ryhmät 

Osoite, varaustiedot (mukaan lukien varausnumero), saapumis- ja lähtöpäivä, sähköpostiosoite, etunimi/sukunimi, muiden huoneessa yöpyvien aikuisten etunimet/sukunimet, maksukortin tyyppi, numero ja vanhentumispäivä, Radisson Rewards -jäsennumero, puhelinnumero, titteli 

Tiedon alkuperä 

Käytetystä varausmekanismista riippuen:

 • suoraan asiakkaalta verkkovarauslomakkeen kautta 
 • varausta tehdessä käytetyn verkkovarauskanavan kautta 
 • asiakkaan matkatoimistolta 
 • omalta puhelinpalvelukeskukseltamme 
 • siltä Radisson-hotellilta, jossa varaus on tehty suoraan. 

Käsittelyn perusteet 

Käsittely on tarpeen sopimuksen täyttämistä varten vaadittujen toimenpiteiden suorittamiseksi.

Tietojen vastaanottajat 
 • valittu Radisson-hotelli 
 • muut Radisson Hotel Groupin asiaan liittyvät tahot 
 • varausprosessiin (myös verkossa) liittyvät tietotekniikkapalveluiden palveluntarjoajat 
 • tietotekniikkapalveluiden palveluntarjoajat 
 • sähköpostiviestinnän palveluntarjoaja 

2. Keskeytynyt tai puutteellinen verkkovarausprosessi (hylätty ostoskori) 

Jos varausta tehdään verkossa, mutta varausprosessia ei jostain syystä pystytä viimeistelemään, käsittelemme henkilötietoja, jotta verkkovarausprosessia voidaan helposti jatkaa. Teemme tämän lähettämällä asiakkaalle sähköpostiviestin, jossa on linkki verkkovarauslomakkeeseen, ja lomake on täytetty ennakkoon niiden tietojen pohjalta, jotka lomakkeeseen on jo syötetty.

Käsiteltyjen tietojen ryhmät

 • osoite, saapumis- ja lähtöpäivä, sähköpostiosoite, etunimi/sukunimi, muiden huoneessa yöpyvien aikuisten etunimet/sukunimet, maksukortin tyyppi, numero ja vanhentumispäivä, Radisson Rewards -jäsennumero, puhelinnumero, titteli

Tiedon alkuperä

 • suoraan asiakkaalta verkkovarauslomakkeen kautta

Käsittelyn perusteet

 • Radisson Hotel Groupin oikeutettu etu liikeyrityksenä on markkinoida keskeytynyttä tai puutteellista varausprosessia. Tässä yhteydessä Radisson Hotel Groupin liiketoimintaintressit menevät sinun etujesi edelle.

Tietojen vastaanottajat

 • sähköpostiviestinnän palveluntarjoaja
 • Kohdistetun mainonnan tarjoaja

3. Asiakkaiden tyytyväisyyskyselyt 

Saatamme lähettää asiakkaille tyytyväisyyskyselyitä sähköpostitse yöpymisen aikana tai sen jälkeen. Tällä mitataan hotelliemme palveluiden ja toiminnan tasoa. Asiakkaiden tyytyväisyyskyselyjen vastaanottaminen voidaan perua milloin tahansa napsauttamalla lähetetyissä sähköpostiviesteissä olevaa tilauksen peruutuksen linkkiä.

Käsiteltyjen tietojen ryhmät

 • vakituinen asuinmaa, saapumis- ja lähtöpäivä, sähköpostiosoite, etunimi/sukunimi, kansallisuus, Radisson Rewards -jäsennumero, yöpymisen tiedot

Tiedon alkuperä

Käytetystä varausmekanismista riippuen:

 • suoraan asiakkaalta varauskaavakkeen kautta
 • varausta tehdessä käytetyn verkkovarauskanavan kautta
 • asiakkaan matkatoimistolta
 • omalta puhelinpalvelukeskukseltamme
 • siltä Radisson-hotellilta, jossa varaus on tehty suoraan.

Käsittelyn perusteet

 • Käsittely on tarpeen sinun ja meidän välisen sopimuksen hyvän noudattamisen varmistamiseksi ja tarkistamiseksi jälkeenpäin.

Tietojen vastaanottajat

 • muut Radisson Hotel Groupin asiaan liittyvät tahot
 • asiakastyytyväisyyskyselyiden tarjoajat

4. Palvelusähköpostiviestien analytiikka

Palvelusähköpostiviestien yhteydessä – esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyjä varten lähetettävät sähköpostiviestit sekä varaustasi koskevat ennen saapumista lähetettävät sähköpostiviestit – saatamme käsitellä ja kerätä henkilötietoja sekä erityisesti tiedon siitä, onko palvelusähköpostiviesti avattu ja onko sille tehty jotain. Tämä tehdään analytiikkaa varten, jotta voimme mitata napsautusten määrää sekä parantaa palvelusähköpostiviestiemme sisältöä. Palvelusähköpostiviestiemme vastaanottaminen voidaan perua milloin tahansa napsauttamalla lähetetyissä sähköpostiviesteissä olevaa tilauksen peruutuksen linkkiä.

Alla olevissa tiedoissa selitetään tätä käyttötarkoitusta varten käsittelemiemme tietojen tyypit, mistä tiedot saadaan, mitkä ovat käsittelyn perusteet ja keiden kanssa tietoja saatetaan jakaa.

Käsiteltyjen tietojen ryhmät

 • sähköpostiosoite, sähköpostiviestien napsautukset, sähköpostiviestien avaaminen, etunimi/sukunimi, Radisson Rewards -jäsennumero

Tiedon alkuperä

 • sähköpostianalytiikan palveluntarjoajalta

Käsittelyn perusteet

 • Radisson Hotel Groupin oikeutettu etu liikeyrityksenä on ymmärtää sähköpostiensa napsautusten määrä, jotta se pystyisi määrittämään, ovatko parannukset tarpeen. Tässä yhteydessä Radisson Hotel Groupin liiketoimintaintressit menevät sinun etujesi edelle.

Tietojen vastaanottajat

 • muut Radisson Hotel Groupin asiaan liittyvät tahot
 • tietotekniikkapalveluiden palveluntarjoajat
 • sähköpostianalytiikan palveluntarjoaja

Hotelliasiakkaat

1. Sisäänkirjautuminen hotelliin ja uloskirjautuminen

Kun asiakas yöpyy haluamassaan hotellissa, henkilötietoja kerätään ja käsitellään seuraavista syistä: (i) hotelliin saapumisen ja sieltä lähtemisen rekisteröinti, (ii) huoneen avainkortin luovuttaminen tai mobiililaitteen huoneen avaimena käyttämisen mahdollistaminen, (iii) luottokorttivakuuden tai hotellitakausmaksun saaminen yöpymismaksun varmistamiseksi, (iv) hotellirekisteröintikortin käsittely (ja arkistointi), (v) profiilin luonti hotellin hallinnointijärjestelmään ja sen päivitys, (vi) huoneluokan korottamisen mahdollisuuden arviointi ja mahdollisen huoneluokan korottamisen käsittely, (vii) yöpymismaksun käsittely, (viii) yöpymislaskun luonti, tulostaminen tai lähettäminen sekä (ix) välityspalkkion maksaminen matkatoimistolle (mikäli sellaista on käytetty).

Jos asiakas on varannut huoneen jostain hotellistamme, mutta ei saavu paikalle – perumatta varausta – ilmoitettuna saapumispäivänä, henkilötietoja käsitellään, (i) jotta voidaan perua yöpyminen sekä muut mahdollisesti tehdyt varaukset ja (ii) jotta mahdolliset erääntyvät maksamattomat maksut voidaan hoitaa, käsitellä ja selvittää.

Käsiteltyjen tietojen ryhmät

 • osoite, varaukset (hotelli, ravintola, tapahtuma, teatteri jne.) saapumis- ja lähtöpäivä, sähköpostiosoite, etunimi/sukunimi, muiden yöpyvien aikuisten etunimet/sukunimet, maksukortin tyyppi, numero ja vanhentumispäivä, Radisson Rewards -jäsennumero, puhelinnumero, titteli

Tiedon alkuperä

Käytetystä varausmekanismista riippuen:

 • suoraan asiakkaalta varauskaavakkeen kautta
 • varausta tehdessä käytetyn verkkovarauskanavan kautta
 • asiakkaan matkatoimistolta
 • omalta puhelinpalvelukeskukseltamme
 • siltä Radisson-hotellilta, jossa varaus on tehty suoraan.
 • suoraan asiakkaalta hotellin rekisteröintikortista

Käsittelyn perusteet

 • Käsittely on tarpeen välillämme olevan sopimuksen täyttämiseksi.

Tietojen vastaanottajat

 • muut Radisson Hotel Groupin asiaan liittyvät tahot
 • tietotekniikkapalveluiden palveluntarjoajat
 • asiakkaan matkatoimisto, mikäli sellaista on käytetty.

2. Luottorajaraportit

Kaikilta hotelliasiakkailta pyydetään luottokorttia tai takausmaksua saapumisen yhteydessä, jotta kaikkien hotellihuoneessa yöpyvien asiakkaiden maksaminen varmistetaan. Luomme luottorajaraportin useita kertoja päivässä varmistaaksemme, että luottorajaa ei ylitetä yöpymisen aikana. Tämän tarkoituksena on tarkistaa, onko luottoraja ylitetty. Näissä luottorajaraporteissa saattaa olla asiakkaan henkilötietoja. Huomaathan, että joissain rajoitetuissa tapauksissa näille luottorajaraporteille saatetaan tehdä sisäisiä taloushallintoon liittyviä tarkistuksia, ja näin ollen sisäisen tilintarkastusosaston jäsenillä saattaa olla niihin pääsy. Tällä pyritään varmistamaan, että hotellimme noudattavat Radisson Hotel Groupin sisäisiä ohjeistuksia ja käytäntöjä.

Käsiteltyjen tietojen ryhmät

 • saapumis- ja lähtöpäivä, etunimi/sukunimi, maksukortin tyyppi, numero ja vanhenemispäivä

Tiedon alkuperä

Käytetystä varausmekanismista riippuen:

 • suoraan asiakkaalta varauskaavakkeen kautta
 • varausta tehdessä käytetyn verkkovarauskanavan kautta
 • asiakkaan matkatoimistolta
 • omalta puhelinpalvelukeskukseltamme
 • siltä Radisson-hotellilta, jossa varaus on tehty suoraan.
 • suoraan asiakkaalta hotellin rekisteröintikortista

Käsittelyn perusteet

 • Käsittely on tarpeen välillämme olevan sopimuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi.

Tietojen vastaanottajat

 • muut Radisson Hotel Groupin asiaan liittyvät tahot
 • tietotekniikkapalveluiden palveluntarjoajat

3. Hotelliyöpyminen

 • Yöpyessäsi jossain hotelleistamme pyrimme siihen, että vierailu on mahdollisimman miellyttävä. Tämä edellyttää henkilötietojen käsittelyä, jonka tarkoituksena on erityispalveluiden tarjoaminen hotelliyöpymisen aikana. Näitä palveluita ovat esimerkiksi (i) siivous ja huolto, (ii) kadonneiden tai unohdettujen tavaroiden palauttaminen sinulle ja/tai (iii) sinun ja kanssasi yöpyvien henkilöiden mieltymysten käsittely esimerkiksi liittyen ruokavalioon tai tyynytoiveisiin. Tällä pyritään tarjoamaan parempaa palvelua hotelleissamme yövyttäessä.

Käsiteltyjen tietojen ryhmät

 • osoite, kulutustottumukset, saapumis- ja lähtöpäivä, ruokavaliotarpeet, sähköpostiosoite, etunimi/sukunimi, kanssasi yöpyvien aikuisten etunimi/sukunimi, muut mieltymykset ja toiveet, maksutiedot (kadonneiden tai unohtuneiden tavaroiden palautusta varten), puhelinnumero

Tiedon alkuperä

Käytetystä varausmekanismista riippuen:

 • suoraan asiakkaalta varauskaavakkeen kautta
 • varausta tehdessä käytetyn verkkovarauskanavan kautta
 • asiakkaan matkatoimistolta
 • omalta puhelinpalvelukeskukseltamme
 • siltä Radisson-hotellilta, jossa varaus on tehty suoraan.
 • suoraan asiakkaalta tämän yöpyessä hotellissa

Käsittelyn perusteet

 • Radisson Hotel Groupin oikeutettu etu liikeyrityksenä on järjestää päivittäinen hotellien ylläpitotoiminta, yksilöidä tarjoamiaan palveluita ja/tai pystyä löytämään kadonneen tai unohdetun tavaran omistaja. Ottaen huomioon käsiteltyjen sekä kyseisistä syistä jaettujen henkilötietojen rajatun määrän, Radisson Hotel Groupin liiketoimintaintressit menevät sinun etujesi edelle.

Tietojen vastaanottajat

 • hotellin henkilöstö, mukaan lukien siivous, huolto, asiakaspalvelu ja/tai muut asiaan liittyvät hotellin henkilöstön jäsenet
 • muut Radisson Hotel Groupin asiaan liittyvät tahot
 • tietotekniikkapalveluiden palveluntarjoajat
 • Toimitus- tai kuriiripalveluntarjoajat (kadonneiden tai unohtuneiden tavaroiden palautusta varten)

4. Hotelliasiakkaiden lisäpalvelut ja -valmiudet

Monissa hotelleistamme on mahdollista käyttää lisäpalveluita ja -valmiuksia. Näitä palveluita ja valmiuksia ovat esimerkiksi aamiainen, huonepalvelu, minibaari, uima-allas, ravintolat ja baarit, kylpylähoidot, pyykinpesupalvelut, pysäköinti, taksin tilaus, ilmainen Wi-Fi jne. Jos asiakas käyttää lisäpalveluita tai -valmiuksia jossain hotelleistamme, hänen henkilötietojaan saatetaan käsitellä (i) tällaisten ylimääräisten hotellipalveluiden ja/tai -valmiuksien varaamisen ja käytön järjestämiseksi, (ii) lisäpalveluiden ja -valmiuksien mahdollisten etukäteisvarausten lisäämiseksi asiakkaan tiedostoon, (iii) samassa hotellissa uudestaan yöpyvien asiakkaiden hotelliin saapumisen sekä valittujen huonemukavuuksien ja -ominaisuuksien yksilöimiseksi ja (iv) tällaisten lisäpalveluista ja -valmiuksista aiheutuvien kulujen hoitamiseksi.

Käsiteltyjen tietojen ryhmät

 • kulutustottumukset, saapumis- ja lähtöpäivä, ruokavaliotarpeet, sähköpostiosoite, etunimi/sukunimi, muiden aikuisten hotellivieraiden etunimet/sukunimet, maksukortin tyyppi, numero ja vanhentumispäivä, Radisson Rewards -jäsennumero, titteli

Tiedon alkuperä

 • suoraan asiakkaalta verkkovarauslomakkeen kautta
 • varausta tehdessä käytetyn verkkovarauskanavan kautta
 • asiakkaan matkatoimistolta
 • omalta puhelinpalvelukeskukseltamme
 • suoraan asiakkaalta hotellin rekisteröintikortista
 • suoraan asiakkaalta hänen esittäessään lisäpalvelu- ja -valmiuspyyntöjä hotellin vastaanotossa tai conciergelle
 • lisäpalveluita ja valmiuspyyntöjä koskevan verkkovarausalustan kautta.

Käsittelyn perusteet

 • Käsittely on tarpeen mahdollisen sopimuksen laatimista ja täyttämistä varten vaadittujen toimenpiteiden suorittamiseksi.

Tietojen vastaanottajat

 • hotellin henkilöstö, mukaan lukien vastaanotto, huonepalvelu ja/tai muut asiaan liittyvät hotellin henkilöstön jäsenet
 • muut Radisson Hotel Groupin asiaan liittyvät tahot
 • tietotekniikkapalveluiden palveluntarjoajat

Kanta-asiakasohjelmat

1. Radisson Rewards

Radisson Rewards on maailmanlaajuinen, kaikissa Radisson Hotel Groupin hotelleissa hyödynnettävissä oleva hotellin kanta-asiakasohjelma, joka on hotelleissamme yöpyvien asiakkaiden käytettävissä. Se on lisäksi ammattilaiskumppaniemme käytettävissä riippumatta siitä, yöpyvätkö ammattilaiskumppanit hotellissa itse vai tekevätkö he varauksen muiden henkilöiden puolesta. Radisson Rewards -ohjelmaa hallinnoi Radisson Hospitality, Inc. Radisson Rewards -ohjelma tarjoaa useita etuja hotelleissamme yöpymisen aikana, ja sen kautta voidaan kerätä Radisson Rewards -pisteitä hotelleissamme yövyttäessä sekä ostettaessa tuotteita ja palveluita valituilta kumppaneiltamme. Tällaisessa yhteydessä henkilötietoja saatetaan käsitellä, i) jotta asiakkaalle voidaan luoda Radisson Rewards -verkkoprofiili, esimerkiksi lähettämällä aktivointilinkki sähköpostitse, ii) jotta asiakkaalle voidaan lähettää tietoja hänen Radisson Rewards -pisteistään, iii) jotta varaus ja palkintopisteet voidaan rekisteröidä jäsenkortille, iv) jotta asiakkaalle voidaan tiedottaa palkinnoista hänen saavuttaessaan tietyn pistetason ja v) jotta asiakkaalle voidaan kertoa Radisson Rewards -ohjelmaan mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

Käsiteltyjen tietojen ryhmät

 • etunimi/sukunimi, hotelliyöpymistiedot, asianomaisen kumppaniyhtiön kanta-asiakasohjelman jäsennumero

Tiedon alkuperä

 • suoraan asiakkaalta hänen pyytäessään tai lunastaessaan lentokilometrejä tai pisteitä

Käsittelyn perusteet

 • Käsittely on tarpeen vaadittujen toimenpiteiden suorittamiseksi välillämme solmitun sopimuksen täyttämiseksi asiakkaan pyynnön mukaan sekä asiakkaan ja hyväksyttyjen kumppaniemme välillä solmitun sopimuksen täyttämiseksi.

Tietojen vastaanottajat

 • muut Radisson Hotel Groupin asiaan liittyvät tahot
 • tietotekniikkapalveluiden palveluntarjoajat
 • asianomainen kumppaniyhtiö

2. Muut kanta-asiakasohjelmat

Radisson Rewards -ohjelman lisäksi tarjoamme asiakkaillemme myös mahdollisuuden ansaita lentokilometrejä tai pisteitä kumppaneidemme kanta-asiakasohjelmissa. Näitä ohjelmia ovat esimerkiksi lentopisteohjelmat, autonvuokrausohjelmat ja junamatkaohjelmat. Tällaisessa yhteydessä henkilötietoja saatetaan käsitellä, (i) jotta voimme siirtää lentokilometrejä tai pisteitä jonkun hyväksytyn kumppanimme jäsentilille asiakkaan yövyttyä jossain hotelleistamme ja (ii) jotta voimme arvioida ja täyttää hyväksyttyjen kumppaneidemme hotelleissamme voimassa olevien kanta-asiakasohjelmien lentokilometrien tai pisteiden lunastuspyynnöt.

Käsiteltyjen tietojen ryhmät

 • etunimi/sukunimi, hotelliyöpymistiedot, asianomaisen kumppaniyhtiön kanta-asiakasohjelman jäsennumero

Tiedon alkuperä

 • suoraan asiakkaalta hänen pyytäessään tai lunastaessaan lentokilometrejä tai pisteitä

Käsittelyn perusteet

 • Käsittely on tarpeen vaadittujen toimenpiteiden suorittamiseksi välillämme solmitun sopimuksen täyttämiseksi asiakkaan pyynnön mukaan sekä asiakkaan ja hyväksyttyjen kumppaniemme välillä solmitun sopimuksen täyttämiseksi.

Tietojen vastaanottajat

 • muut Radisson Hotel Groupin asiaan liittyvät tahot
 • tietotekniikkapalveluiden palveluntarjoajat
 • asianomainen kumppaniyhtiö

3. Lunastettavat

Asiakkaalle annetaan mahdollisuus lunastaa eri tuotteita, kuten lahjakortteja, kumppanitarjouksia tai hyväntekeväisyyslahjoituksia, kanta-asiakaspisteitä vastaan. Kun asiakas lunastaa kanta-asiakaspisteillä tuotteita, käsittelemme asiakkaan ja tilanteesta riippuen lahjakortin vastaanottajan henkilötietoja. Näin voimme käsitellä lunastuksen ja suorittaa sen. Jos asiakas ostaa lahjakortin jollekin toiselle henkilölle, ylimääräisiä henkilötietoja käsitellään, jotta lahjakortti voidaan toimittaa vastaanottajalle sähköpostitse tai postitse.

Käsiteltyjen tietojen ryhmät

 • etunimi/sukunimi, maksukortin tyyppi, numero ja vanhenemispäivä, osoitteesi, puhelinnumero, yhteyslokit, sähköpostiosoite ja IP-osoite jos asiakas ostaa lahjakortin jollekin toiselle henkilölle, ja riippuen toimitustavasta, käsittelemme myös vastaanottajan tietoja, kuten vastaanottajan osoite, sähköpostiosoite, etunimi/sukunimi ja puhelinnumero

Tiedon alkuperä

 • suoraan asiakkaalta hänen lunastaessaan pisteitä hotellissa tai verkossa

Käsittelyn perusteet

 • Käsittely on tarpeen välillämme olevan sopimuksen täyttämiseksi.

Tietojen vastaanottajat

 • muut Radisson Hotel Groupin asiaan liittyvät tahot
 • tietotekniikkapalveluiden palveluntarjoajat
 • lahjakorttialustan palveluntarjoaja
 • maksupalvelun palveluntarjoaja
 • varausprosessiin (myös verkossa) liittyvät tietotekniikkapalveluiden palveluntarjoajat

Lahjakortit

Tarjoamme mahdollisuuden ostaa fyysisiä tai sähköisiä lahjakortteja, joita voidaan lunastaa hotelleissamme hotelliveloitusten, ravintoloiden ja kylpylähoitojen maksamiseksi.

1. Lahjakortin osto

Asiakkaan ostaessa lahjakortin jossain hotellissamme tai verkossa asiakkaan sekä mahdollisen lahjakortin vastaanottajan henkilötietoja käsitellään lahjakortin ostotapahtuman käsittelyä ja täydentämistä varten. Jos lahjakortti ostetaan jollekin toiselle henkilölle, ylimääräisiä henkilötietoja käsitellään, jotta lahjakortti voidaan toimittaa vastaanottajalle sähköpostitse tai postitse.

Käsiteltyjen tietojen ryhmät

 • etunimi/sukunimi, maksukortin tyyppi, numero ja vanhenemispäivä
 • Jos lahjakortti ostetaan verkosta, yllä olevien tietojen lisäksi käsitellään myös osoite, yhteyslokit, sähköpostiosoite ja IP-osoite.
 • Jos lahjakortti ostetaan jollekin toiselle henkilölle, ja riippuen toimitustavasta, käsittelemme myös vastaanottajan tietoja, kuten vastaanottajan osoite, sähköpostiosoite, etunimi/sukunimi ja puhelinnumero

Tiedon alkuperä

 • suoraan asiakkaalta hänen ostaessaan lahjakortin hotellista tai verkossa

Käsittelyn perusteet

 • Käsittely on tarpeen sopimuksen laatimista ja täyttämistä varten vaadittujen toimenpiteiden suorittamiseksi.

Tietojen vastaanottajat

 • muut Radisson Hotel Groupin asiaan liittyvät tahot
 • tietotekniikkapalveluiden palveluntarjoajat
 • lahjakorttialustan palveluntarjoaja
 • lahjakorttien valmistaja
 • maksupalvelun palveluntarjoaja

2. Lahjakortin rekisteröinti

Lahjakortin vastaanottajana asiakas voi päättää rekisteröidä lahjakorttinsa verkossa ja näin suojata kortin jäljelle jäävän arvon siltä varalta, että kortti katoaa tai varastetaan. Jos asiakas päättää rekisteröidä lahjakorttinsa, hänen henkilötietojaan käsitellään kyseisen rekisteröinnin käsittelyä varten.

Käsiteltyjen tietojen ryhmät

 • osoite, syntymäaika, sähköpostiosoite, etunimi/sukunimi, puhelinnumero, titteli

Tiedon alkuperä

 • suoraan asiakkaalta verkossa tapahtuvan lahjakortin lunastamisen aikana

Käsittelyn perusteet

 • varta vasten pyydetty suostumus lahjakortin rekisteröinnin aikana

Tietojen vastaanottajat

 • muut Radisson Hotel Groupin asiaan liittyvät tahot
 • tietotekniikkapalveluiden palveluntarjoajat
 • lahjakorttialustan palveluntarjoaja

Uutiskirjeidemme tilaaminen

1. Uutiskirjeet ja markkinointiviestintä

Jos asiakas on antanut nimenomaisen suostumuksensa uutiskirjeidemme tai markkinointiviestintämme vastaanottamiseksi (mukaan lukien Radisson Rewards -ohjelmaan liittyen), saatamme silloin tällöin ottaa asiakkaaseen yhteyttä ja kertoa tietoja palveluistamme ja uusimmista tarjouksistamme sekä käsitellä henkilötietoja tätä tarkoitusta varten.

Jos et enää halua saada meiltä uutiskirjeitämme tai markkinointiviestintää, ilmoita siitä meille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacyquestion@radissonhotels.com. Voit myös peruuttaa markkinointisähköpostiemme tilauksen napsauttamalla lähettämissämme sähköpostiviesteissä olevaa peruutuslinkkiä. Jos kyseessä on Radisson Rewards -ohjelma, tilauksen voi peruuttaa myös profiilia päivittämällä.

Käsiteltyjen tietojen ryhmät

 • osoite, syntymäaika, sähköpostiosoite, etunimi/sukunimi, sukupuoli, harrastukset ja kiinnostuksen kohteet, puhelinnumero, aikaisemmat hotelliyöpymiset, vakituinen asuinmaa

Tiedon alkuperä

 • Suoraan asiakkaalta hänen tilatessaan uutiskirjeemme tai myöhemmin tiliä täydennettäessä.

Käsittelyn perusteet

 • varta vasten saatu suostumus uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä

Tietojen vastaanottajat

 • muut Radisson Hotel Groupin asiaan liittyvät tahot
 • tietotekniikkapalveluiden palveluntarjoajat
 • sähköpostiviestinnän palveluntarjoaja

2. Uutiskirjeisiin ja markkinointiviestintään liittyvä analytiikka

Saatamme käsitellä ja kerätä henkilötietoja myös uutiskirjeidemme ja markkinointiviestintämme yhteydessä (erityisesti siinä tapauksessa, että asiakas avaa jonkin viesteistämme ja tekee sille jotain) analytiikkatarpeita varten. Tällä mitataan napsautusten määrää ja pyritään parantamaan uutiskirjeidemme ja markkinointiviestintämme sisältöä.

Käsiteltyjen tietojen ryhmät

 • sähköpostiosoite, sähköpostiviestien napsautukset, sähköpostiviestien avaaminen, etunimi/sukunimi, Radisson Rewards -jäsennumero

Tiedon alkuperä

 • sähköpostianalytiikan palveluntarjoajalta

Käsittelyn perusteet

 • Radisson Hotel Groupin oikeutettu etu liikeyrityksenä on ymmärtää sähköpostiensa napsautusten määrä, jotta se pystyisi määrittämään, ovatko parannukset tarpeen. Tässä yhteydessä Radisson Hotel Groupin liiketoimintaintressit menevät sinun etujesi edelle.

Tietojen vastaanottajat

 • muut Radisson Hotel Groupin asiaan liittyvät tahot
 • tietotekniikkapalveluiden palveluntarjoajat
 • sähköpostianalytiikan palveluntarjoaja

Mobiilisovellukset

Jotta voimme auttaa asiakkaitamme heidän yöpymisensä varauksessa ja suunnittelussa sekä auttaa heitä viihtymään yöpymisensä aikana, tarjoamme mobiilisovelluksia eri hotellituotemerkeillemme, joista esimerkkeinä Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Rewards ja Park Inn. Näitä sovelluksia voidaan ladata verkkosovellusmyymälöistä, esimerkkeinä Applen App Store -myymälä ja Google Play -myymälä.

Riippuen siitä, miten asiakas mobiilisovelluksiamme käyttää, henkilötietoja saatetaan käsitellä seuraavista syistä: (i) jotta asiakas voi varata huoneen haluamastaan hotellista (katso myös Hotellihuoneiden varausprosessi), (ii) jotta verkkosisäänkirjautuminen voidaan käsitellä, (iii) jotta huonepalvelutilaukset voidaan käsitellä, (iv) jotta asiakkaalle voidaan tehdä hänen pyynnöstään varauksia paikallisiin ravintoloihin, (v) jotta asiakkaan pyynnöstä voidaan tarjota erikoispalveluita, kuten herätyssoitto, myöhempi uloskirjautuminen tai petauspalvelu, (vi) jotta asiakas voi varata kokouksia ja tapahtumia hotelleissamme, (vii) jotta verkkouloskirjautuminen ja palaute yöpymisestä voidaan käsitellä, (viii) jotta mobiilisovelluksen, mukaan lukien chat-keskustelun, kautta tehtyjä pyyntöjä voidaan käsitellä ja (ix) jotta voidaan tarkistaa, kuinka monta kanta-asiakaspistettä on kerätty.

Jos asiakas ei halua meidän saavan tietää reaaliaikaista sijaintiaan, ei sijaintipalveluita tule sallia. Jos olet sallinut sijaintipalvelut ja haluat muuttaa asetusta, voit estää sijaintipalvelut laitteesi asennuksista tai poistaa sovelluksen. Jos asiakas ei halua enää vastaanottaa push-ilmoituksia jonkun mobiilisovelluksemme kautta, hän voi yhtä lailla perua mobiilisovellusten push-ilmoitusluvan laitteensa käyttöjärjestelmän asetuksista.

Alla olevissa tiedoissa selitetään käsittelemiemme tietojen tyypit mobiilisovellusten yhteydessä, tietojen lähde, käsittelyn perusteet ja se, keiden kanssa tietoja saatetaan jakaa. Jos kyseessä on Radisson Rewards -mobiilisovellus, katso asiaankuuluva osio kohdasta Radisson Rewards.

Käsiteltyjen tietojen ryhmät

 • sähköpostiosoite, etunimi/sukunimi, sijaintitiedot, yöpymistiedot, puhelinnumero

Tiedon alkuperä

 • suoraan asiakkaalta hänen ladatessaan sovelluksiamme tai käyttäessään sovelluksiamme

Käsittelyn perusteet

 • varta vasten saatu suostumus sovelluksen asennuksen aikana tai sovelluksen käytön yhteydessä

Tietojen vastaanottajat

 • valittu Radisson-hotelli
 • muut Radisson Hotel Groupin asiaan liittyvät tahot
 • mobiilisovellusten palveluntarjoaja
 • pilvi- ja isännöintipalvelujen palveluntarjoaja

iBeacon iBeaconit ovat elektronisia laitteita, jotka lähettävät signaaleja, jotka voidaan vastaanottaa sellaisella mobiililaitteella, johon on asennettu jokin sovelluksistamme. Jos olet asentanut vapaaehtoisesti jonkin sovelluksemme laitteellesi ja jos olet antanut sovellukselle luvan jäljittää sijaintisi, hotelleihimme asennetut iBeaconit saattavat lähettää signaaliin laitteen tarkasta, reaaliaikaisesta sijainnista laitteesi sovellukseen. Sovellukset voivat käyttää näitä tietoja erikoistarjousten ja -kampanjoiden lähettämiseen sinulle kannaltasi olennaisimmassa paikassa ja olennaisimpana ajankohtana. Jos olet esimerkiksi hotellissamme alkuillasta, mobiililaitteesi saattaa saada signaalin iBeaconista, ja se saa sovelluksen ilmoittamaan sinulle juoma- tai illallistarjouksista. Sinun eduksesi iBeacon-signaali voidaan vastaanottaa ja sinulle voidaan toimittaa erikois- tai kampanjatarjous, vaikka et juuri sillä hetkellä käyttäisi sovellusta. Jotta mobiilisovelluksemme ja palvelumme toimisivat paremmin, saatamme kerätä iBeaconeiden avulla myös muita tietoja, kuten iBeaconin ja laitteesi välisen signaalin vahvuus, aika, jonka laitteesi on iBeaconin läheisyydessä, tai itse iBeaconin akun virtataso. Jos asiakas ei halua meidän saavan tietää reaaliaikaista sijaintiaan, ei sijaintipalveluita tule sallia. Jos olet sallinut sijaintipalvelut ja haluat muuttaa asetusta, voit estää sijaintipalvelut laitteesi asennuksista tai poistaa sovelluksen.

Verkkosivuston lomakkeet

Jos haluat esittää jonkin tietyn kysymyksen tai antaa palautetta, mukaan lukien yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisten oikeuksiesi käyttö, voit ottaa meihin yhteyttä verkkosivustoillamme käytettävissä olevien lomakkeiden kautta. Tällaisessa tilanteessa henkilötietoja saatetaan käyttää kysymykseen tai pyyntöön vastaamiseen tai palautetta koskeviin jatkotoimenpiteisiin. Verkkosivustoillamme on myös muita lomakkeita, joista saattaa olla apua, kun pyydät meiltä jotain tiettyä palvelua, esimerkkinä parhaan verkkohinnan takuun lomake (Best Online Rate).

Alla olevissa tiedoissa selitetään näitä käyttötarkoituksia varten käsittelemiemme tietojen tyypit, mistä tiedot saadaan, mitkä ovat käsittelyn perusteet ja keiden kanssa tietoja saatetaan jakaa.

Käsiteltyjen tietojen ryhmät

 • osoite, sähköpostiosoite, etunimi/sukunimi, Radisson Rewards -jäsennumero, yöpymistiedot, puhelinnumero sekä mahdolliset muut tiedot, joita päätät luovuttaa meille avoimissa kommenttikentissä.

Tiedon alkuperä

 • suoraan asiakkaalta lomakkeen kautta

Käsittelyn perusteet

 • tapauskohtainen yhteystietolomakkeen kautta saatu suostumus

Tietojen vastaanottajat

 • muut Radisson Hotel Groupin asiaan liittyvät tahot
 • tietotekniikkapalveluiden palveluntarjoajat

Kokoukset ja tapahtumat

1. Kokousten ja tapahtumien järjestäminen ja palaute

Jos haluat järjestää kokouksen tai tapahtuman jossain hotelleistamme tai haluaisit lisätietoja tällaisesta mahdollisuudesta, voit ottaa meihin yhteyttä täyttämällä Pyydä tarjous -lomakkeen tai erillisen yhteystietolomakkeen verkkosivustoillamme, käyttämällä verkossa kokouksille ja tapahtumille tarkoitettua chatbot-ohjelmaa, ottamalla suoraan yhteyttä haluamaasi hotelliin tai ottamalla meihin yhteyttä muilla tavoin. Kerättyjä henkilötietoja käsitellään kokouksen tai tapahtuman järjestämistä koskevan pyynnön täyttämiseksi.

Kokouksen tai tapahtuman jälkeen asiakkaalle saatetaan lisäksi lähettää kokoustyytyväisyyskysely. Tällä mitataan hotellimme toiminnan tasoa kokouspaikkoina.

Käsiteltyjen tietojen ryhmät

 • osoite, kokouksen tai tapahtuman päivämäärä, sähköpostiosoite, etunimi/sukunimi, ammatti ja työpaikka, Radisson Rewards -jäsennumero, puhelinnumero

Tiedon alkuperä

suoraan asiakkaalta

 • verkosta Pyydä tarjousta -lomakkeen kautta
 • verkossa olevan yhteystietolomakkeen kautta
 • kokouksille ja tapahtumille varatun chatbot-ohjelman kautta
 • muilla tavoin välitetyn pyynnön välityksellä.

Käsittelyn perusteet

Riippuen siitä, otatko yhteyttä meihin suoraan vai yhtiösi puolesta:

 • Käsittely on tarpeen mahdollisen sopimuksen laatimista ja täyttämistä varten vaadittujen toimenpiteiden suorittamiseksi
 • On Radisson Hotel Groupin oikeutettu etu liikeyrityksenä saada tietää ensisijainen yhteyshenkilö siinä yrityksessä, joka järjestää kokouksen tai tapahtuman ja antaa palautetta kyseisestä kokouksesta tai tapahtumasta. Tässä yhteydessä Radisson Hotel Groupin liiketoimintaintressit menevät sinun etujesi edelle.

Tietojen vastaanottajat

 • valittu hotelli
 • muut Radisson Hotel Groupin asiaan liittyvät tahot
 • tietotekniikkapalveluiden palveluntarjoajat
 • verkossa käytettävän chatbot-ohjelman palveluntarjoaja
 • Kokoustyytyväisyyskyselyn laatija

2. Kokouksiin ja tapahtumiin liittyvä markkinointiviestintä

Jos asiakas on päättänyt vastaanottaa kaupallista, kokouksen tai tapahtuman järjestämiseen liittyvää viestintää, tietoja käsitellään myös, jotta asiakkaaseen voidaan ottaa yhteyttä palveluitamme koskevien tietojen ja uusimpien tarjousten kertomiseksi.

Käsiteltyjen tietojen ryhmät

 • osoite, sähköpostiosoite, etunimi/sukunimi, ammatti ja työpaikka, puhelinnumero

Tiedon alkuperä

suoraan asiakkaalta

 • verkosta Pyydä tarjousta -lomakkeen kautta
 • verkossa olevan yhteystietolomakkeen kautta
 • kokouksille ja tapahtumille varatun chatbot-ohjelman kautta
 • muilla tavoin välitetyn pyynnön välityksellä.

Käsittelyn perusteet

tapauskohtaisesti saatu suostumus

 • Pyydä tarjousta -lomakkeen kautta
 • yhteystietolomakkeen kautta
 • kokouksille ja tapahtumille varatun chatbot-ohjelman kautta

Tietojen vastaanottajat

 • muut Radisson Hotel Groupin asiaan liittyvät tahot
 • tietotekniikkapalveluiden palveluntarjoajat
 • verkossa käytettävän chatbot-ohjelman palveluntarjoaja
 • sähköpostiviestinnän palveluntarjoaja

3. Kokouksiin ja tapahtumiin liittyvää markkinointiviestintää koskeva analytiikka

Saatamme käsitellä ja kerätä henkilötietoja myös kokouksiin ja tapahtumiin liittyvän markkinointiviestintämme yhteydessä (erityisesti siinä tapauksessa, että asiakas avaa jonkun viesteistämme ja tekee sille jotain) analytiikkatarpeita varten. Tällä mitataan napsautusten määrää ja pyritään parantamaan markkinointiviestintämme sisältöä.

Käsiteltyjen tietojen ryhmät

 • sähköpostiosoite, sähköpostiviestien napsautukset, sähköpostiviestien avaaminen, etunimi/sukunimi, ammatti ja työpaikka, Radisson Rewards -jäsennumero

Tiedon alkuperä

 • sähköpostianalytiikan palveluntarjoajalta

Käsittelyn perusteet

 • Radisson Hotel Groupin oikeutettu etu liikeyrityksenä on ymmärtää sähköpostiensa napsautusten määrä, jotta se pystyisi määrittämään, ovatko parannukset tarpeen. Tässä yhteydessä Radisson Hotel Groupin liiketoimintaintressit menevät sinun etujesi edelle.

Tietojen vastaanottajat

 • muut Radisson Hotel Groupin asiaan liittyvät tahot
 • tietotekniikkapalveluiden palveluntarjoajat
 • sähköpostianalytiikan palveluntarjoaja

Analytiikka

Meille antamiasi tietoja saatetaan käyttää analytiikkasyistä. Tällä pyritään optimoimaan käyttökokemus, tehostamaan markkinointiamme, liiketoimintaamme ja operatiivista tehokkuuttamme, segmentoimaan asiakkaita näiden henkilötietojen perusteella sekä räätälöimään tarjouksiamme ja kampanjoitamme asiakkaan mieltymyksiä ja kulutustapoja vastaaviksi. Tällaisen analysoinnin yhteydessä analysoimme ja saatamme yhdistää hallussamme olevia asiakastietoja, esimerkkeinä (i) vastaukset asiakastyytyväisyyskyselyihin, (ii) asiakkaidemme kanssamme käymä viestintä, (iii) markkinointiviestintämme napsautusten määrä, (iv) asiakkaidemme toiminta verkkosivustoillamme, (v) varaukset sekä (vi) Radisson Rewards -ohjelman kautta mahdollisesti saadut tiedot. Katso myös erilliset osiot Kokouksiin ja tapahtumiin liittyvää markkinointiviestintää koskeva analytiikka ja Uutiskirjeisiin ja markkinointiviestintään liittyvä analytiikka.

Käsiteltyjen tietojen ryhmät

 • hotelliyöpymisen tiedot, osoite, varaukset (hotelli, ravintola, tapahtuma, teatteri jne.), saapumis- ja lähtöpäivä, titteli, etunimi/sukunimi, mahdollisten muiden huoneessa yöpyvien aikuisten etunimi/sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, maksukortin tyyppi, numero ja vanhenemispäivä, Radisson Rewards -jäsennumero, aikaisemmat lunastukset

Tiedon alkuperä

 • suoraan asiakkaalta hänen rekisteröityessään Radisson Rewards -ohjelmaan tai lunastaessaan Radisson Rewards -pisteitä
 • suoraan asiakkaalta verkkovarauslomakkeen kautta
 • varausta tehdessä käytetyn verkkovarauskanavan kautta
 • asiakkaan matkatoimistolta
 • omalta puhelinpalvelukeskukseltamme
 • sähköpostianalytiikan palveluntarjoajalta
 • suoraan asiakkaalta hänen esittäessään lisäpalvelu- ja -valmiuspyyntöjä hotellin vastaanotossa tai conciergelle

Käsittelyn perusteet

 • Radisson Hotel Groupin oikeutettu etu liikeyrityksenä on ymmärtää asiakkaidensa mieltymyksiä ja kulutustapoja. Tässä yhteydessä Radisson Hotel Groupin liiketoimintaintressit menevät sinun etujesi edelle.

Tietojen vastaanottajat

 • muut Radisson Hotel Groupin asiaan liittyvät tahot
 • tietotekniikkapalveluiden palveluntarjoajat
 • Analytiikkapalveluntarjoaja

Sosiaalinen media ja verkkoarvostelut

Saatamme käsitellä Radisson Hospitality -tuotemerkkeihin liittyvien sosiaalisen median alustojen (esimerkkeinä Facebook, Instagram, LinkedIn, Weibo ja Twitter) tai verkkoarviointien (esimerkkinä TripAdvisor) kautta saatuja henkilötietoja. Syitä käsittelyyn ovat (i) kysymyksiin vastaaminen ja valituksiin reagointi, (ii) verkkomaineemme tarkkailu ja (iii) palveluidemme parantaminen sekä sellaisten mahdollisuuksien huomaaminen, joihin voimme keskittyä.

Käyttäjät voivat lähettää omaa sisältöään joillekin sosiaalisen median sivuillemme. Muistathan, että kaikki sosiaalisen median sivuillemme lähetetty sisältö näkyy julkisesti, ja kannattaa olla varovainen, jos jaat tiettyjä henkilötietoja (esimerkkeinä taloudelliset tiedot ja osoitetiedot) näiden alustojen kautta. Emme ole vastuussa muiden henkilöiden toimista, mikäli asiakas julkaisee henkilötietojaan jollain sosiaalisen median alustoillamme (esimerkkeinä Facebook ja Instagram). Sinun kannattaa myös tutustua kunkin käyttämäsi sosiaalisen median tietosuoja- ja evästekäytäntöihin.

Käsiteltyjen tietojen ryhmät

 • mahdollisesti kanssamme jakamasi henkilötiedot taikka henkilötiedot, joita julkaiset sosiaalisissa medioissa tai muissa meitä koskevissa arvioissa verkossa

Tiedon alkuperä

 • suoraan asiakkaalta sosiaalisen median sivuilta, joihin on julkinen pääsy, verkkovarauskanavat tai muut (arviointiin tarkoitetut) verkkosivustot
 • verkkomainettamme tarkkailevalta palveluntarjoajalta

Käsittelyn perusteet

 • Radisson Hotel Groupin oikeutettu etu liikeyrityksenä on käsitellä henkilötietojasi, jotka olet toimittanut meille tai jotka ovat julkisesti saatavilla sosiaalisen median sivustoilla, verkkovarauskanavilla tai muilla (arvostelu)sivustoilla palvelujemme parantamiseksi ja liiketoimintamahdollisuuksiemme tunnistamiseksi. Tässä yhteydessä Radisson Hotel Groupin liiketoimintaintressit menevät sinun etujesi edelle.

Tietojen vastaanottajat

 • muut Radisson Hotel Groupin asiaan liittyvät tahot
 • verkkomainetta tarkkaileva palveluntarjoaja

Sosiaalisen median kilpailut

Saatamme silloin tällöin järjestää kilpailuja jollain sosiaalisen median sivullamme. Jos asiakas päättää osallistua tällaiseen kilpailuun, hänen henkilötietojaan käsitellään sosiaalisen median kilpailun järjestämiseksi ja hallinnoimiseksi sekä voittajien valitsemiseksi.

Käsiteltyjen tietojen ryhmät

 • Tämä riippuu kyseessä olevan kilpailun tietokentistä, mutta seuraavat tietoryhmät sisältyvät melkein aina:

  osoite, sähköpostiosoite, etunimi/sukunimi, puhelinnumero

Tiedon alkuperä

 • suoraan asiakkaalta sosiaalisen median sivujemme kautta

Käsittelyn perusteet

 • Käsittely on tarpeen sopimuksen täyttämistä varten vaadittujen toimenpiteiden suorittamiseksi kilpailun ehtojen hyväksymisen yhteydessä.

Tietojen vastaanottajat

 • muut Radisson Hotel Groupin asiaan liittyvät tahot
 • Tietotekniikkapalveluiden palveluntarjoaja

Asiakkaan oikeudet – EU:n tietosuojalainsäädännön mukaan

Jos olet EU:n alueella, EU:n tietosuojalainsäädäntö takaa erityisiä oikeuksia (tiivistelmä alla), joita voit periaatteessa käyttää veloituksetta, lakisääteisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Nämä oikeudet saattavat olla rajoitettuja, esimerkiksi jos pyynnön täyttäminen paljastaisi jonkun toisen henkilön henkilötietoja, tai jos meitä pyydetään poistamaan tietoja, joita lainsäädäntö edellyttää meitä säilyttämään tai joiden säilyttämisen perusteena on jokin huomattavan tärkeä oikeutettu etumme. Voit käyttää oikeuksiasi toimittamalla siitä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen privacyquestion@radissonhotels.com.

Mikäli et saa ongelmiasi ratkaistua, sinulla on oikeus jättää valitus oman asuinpaikkasi valvontaviranomaiselle tai sen maan viranomaiselle, jossa uskot rikkomuksen tapahtuneen. Meistä olisi hienoa, jos kääntyisit ensin meidän puoleemme, mutta sinulla on oikeus valittaa suoraan asianomaiselle valvontaviranomaiselle siinä laajuudessa kuin tämä oikeus sinua koskee.

1. Oikeus perua suostumus

Aina, kun toimintamme pohjautuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus perua tämä suostumus milloin tahansa ja omasta aloitteestasi kirjautumalla sisään verkkosivustollamme olevalle omalle tilillesi (jos sinulla on sellainen) tai kirjoittamalla meille osoitteeseen privacyquestion@radissonhotels.com. Suostumuksen peruminen vaikuttaa suostumuksesi perusteella tapahtuvan tietojesi keräämisen ja käsittelyn laillisuuteen vasta siitä hetkestä lähtien, kun perut suostumuksesi. Huomaathan, että meillä saattaa olla muita lakisääteisiä perusteita tietojesi käsittelemiseen muista syistä, esimerkkeinä tässä tietosuojakäytännössä selitetyt syyt.

2. Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus oikaista omia tietoja

Sinulla on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihisi sekä tarkistaa ja oikaista niitä. Sinulla saattaa olla oikeus pyytää meiltä kopio omista tiedoistasi, tarkistaa ne tai korjata niitä. Jos haluat oikaista tietoja – kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi, salasanasi ja/tai muut valintasi – voit tehdä sen helposti kirjautumalla sisään verkkosivustollamme olevalle omalle tilillesi (jos sinulla on sellainen) tai kirjoittamalla meille osoitteeseen privacyquestion@radissonhotels.com. Voit myös pyytää kopion käsitellyistä henkilötiedoista tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla.

3. Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla käsittelemiemme henkilötietojen poistamiseen siinä tapauksessa, että tietoja ei enää tarvita niistä syistä, joita varten henkilötiedot alun perin kerättiin tai joita varten niitä käsiteltiin, tai mikäli olet perunut suostumuksesi tai vastustanut tämän tietosuojakäytännön mukaista käsittelyä, eikä käsittelyyn ole muita lainsäädännöllisiä syitä. Jos haluat, että henkilötietosi poistetaan, tee asiasta pyyntö sähköpostitse osoitteeseen privacyquestion@radissonhotels.com.

4. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Joidenkin EU:n tietosuojalainsäädännössä kuvattujen olosuhteiden mukaisesti voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Omien henkilötietojen täsmällisyyden ja oikeellisuuden kiistäminen on esimerkiksi tällainen tapaus. Tällaisissa tapauksissa käsittelyä rajoitetaan, kunnes tietojen täsmällisyys voidaan vahvistaa.

5. Oikeus vastustaa käsittelyä

Joidenkin EU:n tietosuojalainsäädännössä kuvattujen olosuhteiden mukaisesti sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mukaan lukien tapaukset, joissa henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin.

6. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Jos olet luovuttanut tietosi suoraan meille, ja jos käsittely tapahtuu automatisoiduilla menetelmillä ja perustuu suostumukseesi tai jonkin välillämme olevan sopimuksen täytäntöönpanoon, sinulla on oikeus saada sinua koskevat käsitellyt henkilötiedot jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä siirtää nämä tiedot jollekin toiselle palveluntarjoajalle.

Asiakkaan oikeudet – EU:n ulkopuoliset käyttäjät

Sinulla on erilaisia oikeuksia henkilötietojesi suhteen riippuen siitä, missä olet, ja me noudatamme asianomaisia sovellettavien lakien vaatimuksia sekä tätä tietosuojakäytäntöä.

Tietosuojaoikeudet Kaliforniassa

Jos asut vakituisesti Kaliforniassa, sinulla on oikeus tiedustella meiltä kerran vuodessa, onko henkilötietojasi mahdollisesti jaettu kolmansille osapuolille suoramarkkinointia varten. Lähetä tiedustelu sähköpostitse osoitteeseen privacyquestion@radissonhotels.com. Voit myös postittaa tiedustelun alla olevaan osoitteeseen. Ilmoita kirjeessäsi, että asuinpaikkasi on Kalifornia ja että asiasi koskee ”Shine the Light” -tiedustelua.

Venäjän kansalaiset

Venäjän federaation ”henkilötietoja” koskevan lain nro 152-FZ mukaisesti kokoamme, tallennamme, järjestelemme, säilytämme, päivitämme (uudistamme ja muokkaamme) sekä poimimme Venäjän kansalaisten henkilötietoja käyttäen Venäjän federaation alueella sijaitsevia tietokantoja. Jos ilmoitat olevasi Venäjän federaation kansalainen, käsittelemme henkilötietojasi tämän vaatimuksen mukaisesti ja profiiliasi ylläpidetään Venäjän federaation alueella sijaitsevissa tietokannoissa. Jos et kerro olevasi Venäjän federaation kansalainen, emme pysty käsittelemään ja ylläpitämään henkilötietojasi näiden vaatimusten mukaisesti emmekä ole niistä vastuussa. Olet itse yksin vastuussa siitä, minkä maan kansalaisuuden ilmoitat. Venäjän kansalaisten henkilötietoja sisältäviä tietoja saatetaan lähettää Venäjän federaatiosta maihin, joissa taataan asianmukainen tietosuojan taso, kuten Euroopan unionin jäsenvaltioihin sekä muihin sellaisiin maihin, joiden Venäjän lainsäädäntö katsoo takaavan riittävän tietosuojan, sekä myös muihin maihin, jotka eivät välttämättä takaa riittävää tietosuojan tasoa. Kun asiakas antaa meille tietojaan sivustoillamme ja sovelluksissamme, lähettää meille lomakkeita tai rekisteröityy sivustoillemme, ohjelmiimme tai sovelluksiimme tai tekee varauksia, hän antaa meille suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn.

Turvallisuustoimenpiteet

Asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä on otettu käyttöön, jotta asianmukainen henkilötietojen turvallisuuden taso voidaan varmistaa. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi salaustekniikat, fyysisen ja tietotekniikkajärjestelmään pääsyn valvonta, luottamuksellisuusvelvoite jne.

Jos henkilötiedot vaarantuvat jonkin henkilötietojen tietoturvaloukkauksen vuoksi, asiasta ilmoitetaan tilanteen edellyttämällä tavalla sovellettavien lakien vaatimusten mukaisesti.

Mitä sääntöjä lapsiin sovelletaan?

Emme tietoisesti kerää tai pyydä henkilötietoja alle 18-vuotiailta henkilöiltä tai tietoisesti salli tällaisten henkilöiden varata huoneita hotelleistamme. Mikäli tietoomme tulee, että olemme keränneet henkilötietoja alle 18-vuotiailta lapsilta varmistamatta huoltajan suostumusta, kyseisten tietojen poistamista koskeviin toimenpiteisiin ryhdytään viipymättä. Jos uskot tai epäilet hallussamme olevan tietoja alle 18-vuotiaista lapsista, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä kirjoittamalla osoitteeseen privacyquestion@radissonhotels.com.

Miten henkilötietoja jaetaan kolmansien osapuolten kanssa?

Tietoja jaetaan ja luovutetaan ainoastaan tässä käytännössä kuvatulla tavalla, myös kolmansille osapuolille.

Henkilötietojasi jaetaan myös viranomaisten ja/tai lainvalvontaviranomaisten kanssa, jos yllä olevat syyt sellaista edellyttävät, mikäli lainsäädäntö sellaista vaatii tai se on tarpeen rekisterinpitäjän/rekisterinpitäjien oikeutettujen etujen lailliseksi suojaamiseksi sovellettavien lakien mukaisesti. Henkilötietoja ja muita tietoja saatetaan lisäksi jakaa liiketoimintamme (koko toiminnan tai osan siitä) jatkajalle, mikäli meillä on oikeutettu etu tällaiseen liiketoiminnan myynnin helpottamiseksi. Tässä yhteydessä meidän liiketoimintaintressimme menevät asiakkaan intressien edelle. Jos esimerkiksi osa liiketoiminnastamme tai omaisuudestamme myydään, saatamme luovuttaa käyttäjätietoja osana kyseistä varainsiirtoa sovellettavan lainsäädännön mukaisella tavalla.

Kansainväliset tiedonsiirrot

Jos olet Euroopan talousalueella (ETA), sinusta tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla keräämämme tiedot saatetaan siirtää ETA:n ulkopuolelle ja niitä saatetaan säilyttää ETA:n ulkopuolella. Syy tähän voi olla esimerkiksi käsittely jonkun tietyn henkilötietojen käsittelijän taholta, jonka tarkoitus on helpottaa Radisson Hotel Groupin liiketoimen hoitamista. ETA-alueen ulkopuolisten maiden lainsäädäntö ei välttämättä takaa samantasoista henkilötietojen suojaa kuin ETA-alueen maiden lainsäädäntö. Tällaisissa tapauksissa otamme käyttöön asianmukaisia suojatoimia varmistaaksemme, että tällaiset siirrot noudattavat EU:n tietosuojalainsäädäntöä, joko ottamalla käyttöön Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita riittävän suojan varmistamiseksi tai, mikäli siirto tehdään Yhdysvaltoihin, varmistamalla, että siirto tehdään Privacy Shield -järjestelyä noudattavaan organisaatioon.

Tässä yhteydessä tulee huomata, että Radisson Hospitality, Inc. noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn viitekehystä. Jos tämän tietosuojakäytännön käytäntöjen välillä ja Privacy Shield -yksityisyydensuojaperiaatteiden välillä on eroavaisuuksia, noudatetaan ensisijaisesti Privacy Shield -periaatteita. Liittovaltion kauppakomissiolla on toimeenpanovalta Radisson Hospitality, Inc:n Privacy Shield -periaatteen noudattamisen suhteen. Radisson Hospitality, Inc:llä saattaa mahdollisesti olla vastuu tapauksissa, jotka koskevat eteenpäin siirtoa kolmansille osapuolille. Jos haluat lisää tietoa Privacy Shield -ohjelmasta, tai nähdä Radisson Hospitality, Inc:n sertifikaattisivun, vieraile verkkosivuilla www.privacyshield.gov/. EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välisten Privacy Shield -järjestelyjen periaatteiden mukaisesti Radisson Hospitality, Inc. on sitoutunut ratkaisemaan valitukset asiakkaan tietosuojaa tai meidän asiakkaasta keräämiämme henkilötietoja koskien.

Radisson Hospitality, Inc. on edelleen sitoutunut välittämään Yhdysvaltain ja EU:n sekä Yhdysvaltain ja Sveitsin välisten Privacy Shield -sopimusten alaiset ratkaisemattomat yksityisyydensuojakiistat American Arbitration Association -yhdistykselle http://go.adr.org/privacyshield.html. Lopulta tietyissä olosuhteissa ja viime kädessä saattaa yksilöiden olla mahdollista vedota pakolliseen välimiesmenettelyyn Privacy Shield -lautakunnan edessä, jonka kokoavat Yhdysvaltain kauppaministeriö ja Euroopan komissio.

Huomaathan, että ellet ole Euroopan unionin tai Sveitsin asukas, Privacy Shield -sopimusten edellytykset koskien valitusten käsittelyä eivät ehkä päde sinuun ja Privacy Shield -täytäntöönpanomekanismit eivät ehkä ole käytettävissäsi.

Jos haluat saada lisätietoja tietojen siirtoja koskevista suojatoimistamme sekä käyttämistämme mekanismeista, voit kirjoittaa meille osoitteeseen privacyquestion@radissonhotels.com.

Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

Asiakkaan henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattua toimintaa varten, niin kauan kuin asiakkaalle on muutoin ilmoitettu tai niin kauan kuin sovellettava lainsäädäntö sen sallii. Henkilötietoja saatetaan esimerkiksi säilyttää, jos se on perustellusti tarpeen jonkin lakisääteisen velvoitteen tai vaatimusten noudattamiseksi, riita-asioiden tai kiistojen ratkaisemiseksi taikka mikäli sellainen on muutoin tarpeen tämän tietosuojakäytännön täytäntöön panemiseksi sekä huijausten ja väärinkäytön estämiseksi.

Asiakkaasta kerättyjen tietojen asianmukaisen säilytysajan määrittämisessä huomioidaan henkilötietojen määrä, luonne ja arkaluontoisuus, mahdollinen kyseisten tietojen luvattomasta käytöstä tai paljastumisesta aiheutuvan vahingon riski, henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitukset, mahdollisuudet saavuttaa kyseiset käyttötarkoitukset muilla keinoin sekä sovellettavat lainsäädännölliset vaatimukset.

Sovelletaanko tätä tietosuojakäytäntöä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin?

Jos asiakas napsauttaa jotain jonkin kolmannen osapuolen verkkosivustolle vievää linkkiä, asiakas siirretään verkkosivustolle, joka ei ole määräysvallassamme, eikä tietosuojakäytäntömme ole enää voimassa. Tällaisten kolmansien osapuolten verkkosivustojen käyttöehdot sekä tietosuoja- ja muut käytännöt säätävät asiakkaan muilla verkkosivustoilla suorittamaa selausta tai vuorovaikutusta. Asiakkaan tulee tutustua huolellisesti muiden verkkosivustojen tietosuojakäytäntöihin. Me emme ole vastuussa tai korvausvastuussa kyseisillä kolmansien osapuolten verkkosivustoilla olevista tiedoista tai sisällöstä.

Mitä tapahtuu, jos tähän käytäntöön tehdään muutoksia?

Pidätämme oikeuden muokata ja päivittää tätä tietosuojakäytäntöä aika ajoin. Nämä muutokset saatetaan asiakkaan tietoon, mikäli ne viittaavat käsittelyä koskevaan perustavanlaatuiseen muutokseen tai ne ovat oleellisia käsittelyn luonteen kannalta tai ne ovat olennaisia asiakkaan kannalta ja vaikuttavat asiakkaan tietosuojaoikeuksiin.

Yhteydenotto

Tätä tietosuojakäytäntöä koskevat kysymykset, kommentit, huomautukset, pyynnöt tai valitukset ovat tervetulleita, ja ne tulisi lähettää osoitteeseen privacyquestion@radissonhotels.com. Jos sinulla on kysyttävää yksittäisen hotellin käytännöistä tai sen hallussa olevista tiedoista, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä suoraan hotelliin.

Voit myös kirjoittaa osoitteeseen:

Radisson Hospitality, Inc.
Mail Stop 8256 Attn: Privacy
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305, USA