Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden

SENEST REVIDERET DEN 18. JUNI 2019

LÆS DISSE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF HJEMMESIDEN OMHYGGELIGT, INDEN DU BRUGER DEN TJENESTE, HVORPÅ DE OFFENTLIGGØRES. Ved at bruge hjemmesiden, mobilappen eller den platform, hvorpå disse vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden ("vilkår og betingelser") offentliggøres ("hjemmesiden"), tilkendegiver du din accept af dem samt Radisson Hospitality, Inc.’s fortrolighedspolitik ("fortrolighedspolitik"). Såfremt du ikke accepterer nærværende vilkår og betingelser, og fortrolighedspolitikken, skal du ikke bruge hjemmesiden.

Denne hjemmeside ejes og drives af Radisson Hospitality, Inc. ("Radisson Hospitality"). Radisson Hospitality kan revidere disse vilkår og betingelser til enhver tid. Din fortsatte brug af denne hjemmeside vil være ensbetydende med din accept af de pågældende ændringer, og du skal overholde alle gældende love og forordninger. Materialerne på denne hjemmeside er beskyttet af lov, herunder, men ikke begrænset til, amerikanske love om ophavsret og internationale traktater. Yderligere vilkår og betingelser gælder for hotelreservationer.

Brug af hjemmeside

Du må kun bruge denne hjemmeside, hvis du er mindst 18 år gammel og kan indgå retsgyldige kontrakter (vores hjemmeside må ikke bruges af mindreårige). Når du bruger denne hjemmeside, tilkendegiver du, at du er mindst 18 år gammel. Alle oplysninger og materialer på denne hjemmeside er udelukkende beregnet til orientering. Nogle af oplysningerne og materialerne på denne hjemmeside stammer muligvis fra franchisetagere, som selv er ansvarlige for de gældende politikker og procedurer på deres respektive hoteller.

Brugsbegrænsninger

Indholdet på denne hjemmeside, såsom tekst, grafik, billeder, fotografier, illustrationer, varemærker, handelsnavne, servicemærker, logoer, oplysninger indhentet fra Radisson Hospitalitys licensgivere og andre materialer ("indhold"), er ophavsretligt beskyttet i henhold til både amerikanske og udenlandske love. Adkomst til indholdet tilhører Radisson Hospitality. Eventuel brug af indholdet, der ikke er udtrykkeligt tilladt i nærværende vilkår og betingelser, er et brud på disse vilkår og betingelser og kan overtræde love om ophavsret, varemærker og andre love. Undtagen som angivet heri, må intet af indholdet i nogen form eller på nogen måde kopieres, gengives, distribueres, genudgives, downloades, vises, lægges på nettet eller sendes uden skriftlig tilladelse fra Radisson Hospitality eller dennes licensgivere. Radisson Hospitality bemyndiger dig til at se og downloade en enkelt kopi af indholdet, udelukkende til din egen lovlige, personlige og ikke-kommercielle brug, hvis du medtager følgende meddelelse om ophavsret: "©2018 Radisson Hospitality, Inc. Alle rettigheder forbeholdt", samt bevarer andre meddelelser om ophavs- og ejendomsret i indholdet. Eventuelle særlige regler for brugen af andre elementer på hjemmesiden kan indgå andre steder på hjemmesiden og er indarbejdet i disse vilkår og betingelser ved henvisning. Brugen af indholdet på en eventuel anden hjemmeside eller i et netværksforbundet computermiljø til eventuelt andet formål er forbudt. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt tildeles heri, forbeholdes Radisson Hospitality og dennes licensgivere. Ved overtrædelse af nærværende vilkår og betingelser vil din tilladelse til at bruge indholdet automatisk ophøre, og du skal omgående tilintetgøre alle kopier af enhver del af indholdet, som du måtte have.

Uden Radisson Hospitalitys skriftlige tilladelse må du ikke "spejle" eventuelt indhold på denne hjemmeside på nogen som helst anden server. Du må ikke bruge hjemmesiden til eventuelt formål, der er ulovligt eller forbudt i henhold til nærværende vilkår og betingelser. Du må ikke bruge hjemmesiden på eventuel måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe hjemmesiden eller forstyrre en eventuel anden parts brug og glæde af hjemmesiden. Du må ikke tilegne dig uautoriseret adgang til hjemmesiden via hacking, minering af adgangskode eller eventuelle andre midler. Radisson Hospitality forbeholder sig ret til efter eget skøn at opsige din adgang til hjemmesiden, eller enhver del deraf, til enhver tid, uanset årsag eller uden årsag overhovedet, uden forudgående varsel eller varsel overhovedet.

Indsendelse af idéer

Radisson Hospitality er glad for at høre fra vores brugere og modtager gerne kommentarer vedrørende hjemmesiden og vores produkter og serviceydelser. Grundet vores virksomhedspolitik har vi dog ikke mulighed for at acceptere eller overveje andre kreative idéer, forslag eller materialer end dem, som vi specifikt anmoder om. Vi har en talentfuld stab af medarbejdere og konsulenter, som muligvis arbejder med de samme eller lignende idéer. Vi håber, du forstår, at formålet med denne politik er at undgå risikoen for fremtidige misforståelser, såfremt projekter udviklet af vores professionelle medarbejdere og/eller konsulenter skulle vise sig at minde om andres kreative værker. Undgå venligst uopfordret indsendelse af originale kreative materialer af enhver art. Hvis du, efter vores anmodning, sender visse specifikke indsendelser, eller, på trods af vores anmodning, sender os kreative forslag, idéer, noter, tegninger, koncepter eller andre oplysninger (samlet benævnt "indsendelserne"), tildeles Radisson Hospitality automatisk en royalty-fri, evigvarende, uigenkaldelig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv licens til at bruge indsendelserne. Brugen af sådanne indsendelser omfatter gengivelse, at skabe afledte værker af, modificering, udgivelse, redigering, oversættelse, distribution og visning af indsendelserne i ethvert medie eller medium, eller enhver form, format eller forum, der nu kendes eller herefter udvikles, men dette udgør ikke en udtømmende liste. Radisson Hospitality kan behandle indsendelserne som ikke-fortrolige oplysninger og er ikke ansvarlig for eventuel brug eller videregivelse af eventuelle indsendelser. Uden begrænsning af ovenstående har Radisson Hospitality ret til ubegrænset brug af indsendelserne til ethvert formål overhovedet, kommercielt eller på anden måde, uden kompensation til eller forpligtelse over for leverandøren af indsendelserne.

Brugermeddelelser

De personoplysninger, som du sender til Radisson Hospitality, er underlagt vores fortrolighedspolitik. I det omfang, der er en uoverensstemmelse mellem nærværende vilkår og betingelser og vores fortrolighedspolitik, skal vores fortrolighedspolitik have forrang.

Undtagen som angivet under Indsendelse af idéer (ovenfor) gør Radisson Hospitality ikke krav på ejerskab af tekst, fotografier, billeder, illustrationer, grafik, lydoptagelser, video, lyd-videoklip og andet indhold, som du indsender til Radisson Hospitality ved hjælp af sociale netværksværktøjer, som vi gør tilgængelige for dig (hver især benævnt en "meddelelse"). For at undgå tvivl afviger meddelelser fra andre oplysninger, som du tilvejebringer for os, i og med, at efter meddelelser er blevet indsendt, gøres de øjeblikkeligt tilgængelige for andre. Eksempler på meddelelser omfatter kommentarer, der offentliggøres på vores blogs eller i chatrum, som vi sponsorerer.

Du accepterer, at du ikke vil sende meddelelser, der helt eller delvist er injurierende, skandaløse, opildnende, diskriminerende, obskøne, falske, truende, vulgære, uanstændige, pornografiske, blasfemiske, misbrugende, chikanerende, som krænker en anden parts privatliv, er hadefulde eller nedsættende, rettet mod køn, race, hudfarve, seksuel orientering, national oprindelse, religiøse overbevisninger eller handicap, er i strid med lokal, statslig, national eller international lovgivning, eller som krænker eller overtræder en anden parts rettigheder. Endvidere accepterer du, at du ikke vil (a) sende eventuel meddelelse, der er en reklame eller en anmodning om forretning, (b) forstyrre normal dialog eller sende en meddelelse, som ikke er relateret til emnet, der diskuteres (medmindre det er åbenlyst, at diskussionen ikke har et konkret emne), (c) sende et kædebrev eller pyramidespil, udgive dig for at være en anden person, (d) distribuere virusser eller anden skadelig computerkode, (e) høste eller på anden vis indsamle oplysninger om andre, herunder e-mailadresser, uden deres samtykke, (f) slå den samme meddelelse op mere end én gang eller "spamme", eller (g) udvise eventuel anden adfærd, der begrænser eller hæmmer andre personers brug eller glæde af hjemmesiden, eller som efter Radisson Hospitalitys skøn udsætter os eller enhver af ​vores licensgivere, partnere eller kunder for eventuelt erstatningsansvar eller negative konsekvenser.

Ved at sende en meddelelse accepterer du, at en sådan meddelelse ikke er fortrolig eller ejendomsretligt beskyttet og kan udbredes eller bruges af Radisson Hospitality. Hvis du sender en meddelelse, tildeler du automatisk, eller garanterer, at ejeren af et sådant indhold udtrykkeligt tildeler Radisson Hospitality en royaltyfri, evigvarende, uigenkaldelig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv licens til at bruge, gengive, skabe afledte værker af, ændre, offentliggøre, redigere, oversætte, distribuere, udføre og vise meddelelsen i ethvert medie eller medium eller i enhver form, format eller forum, der nu kendes eller herefter udvikles. På trods af ovenstående er Radisson Hospitality ikke forpligtet til at bruge eventuel meddelelse.

Du er eneansvarlig for din meddelelse, konsekvenserne af at sende en meddelelse og din afhængighed af eventuel meddelelse. Radisson Hospitality er ikke ansvarlig for konsekvenserne af eventuel meddelelse. Radisson Hospitality er ikke ansvarlig for screening eller overvågning af meddelelser, der sendes af brugere på denne hjemmeside. Hvis en bruger anmelder en meddelelse for overtrædelse af nærværende vilkår og betingelser, kan Radisson Hospitality undersøge påstanden og vurdere i god tro og efter eget skøn, hvorvidt meddelelsen skal fjernes. Radisson Hospitality er ikke ansvarlig over for brugere for udførelse eller manglende udførelse af sådanne aktiviteter.

Radisson Hospitality forbeholder sig retten (men er ikke forpligtet) til: (a) at registrere dialogen på hjemmesiden, (b) at undersøge en påstand om, at en meddelelse ikke overholder nærværende vilkår og betingelser og vurdere efter eget skøn, hvorvidt meddelelsen skal fjernes, eller anmode om at få den fjernet, (c) at fjerne meddelelser, som er krænkende, ulovlige, forstyrrende eller forældede, eller som på anden måde ikke overholder nærværende vilkår og betingelser, (d) at opsige en brugers adgang til hele eller dele af hjemmesiden ved enhver overtrædelse af nærværende vilkår og betingelser eller loven, (e) at overvåge, redigere eller videregive eventuel meddelelse, eller (f) at redigere eller slette eventuel meddelelse på hjemmesiden, uanset om en sådan meddelelse overtræder nærværende vilkår og betingelser.

Kampagner

Alle tilbud og kampagner, der annonceres på denne hjemmeside, er ugyldige hvis forbudt ved lov og er underlagt eventuelle offentliggjorte officielle regler for sådanne tilbud og kampagner.

Vilkår for mobilapplikationer

Følgende bestemmelser gælder for brugere af Radisson Hospitality-mobilapps (hver især benævnt en "app"): Apple og Google er ikke ansvarlige for vores apps

Brugere af Apple-apps

Hvis du downloader og/eller bruger vores iPhone- eller iPad-apps: Du, appens slutbruger, anerkender, at denne aftale er indgået af og mellem Radisson Hospitality og dig, og ikke med Apple, Inc., og at Apple, Inc. ikke er ansvarlig for appen og/eller dens indhold. Uagtet ovenstående anerkender du, at Apple, Inc. og dennes datterselskaber er tredjepartsmodtagere af denne aftale med Radisson Hospitality, og at Apple, Inc. har retten (og anses for at have accepteret retten) til at håndhæve nærværende vilkår og betingelser. Du anerkender, at Apple, Inc. ikke har nogen forpligtelse overhovedet til at opretholde eller understøtte appen. Du anerkender, at du har gennemgået App Store-vilkårene og -betingelserne (disse kan findes online på http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#APPS). Nærværende Radisson Hospitality-vilkår og -betingelser omfatter ved henvisning også slutbrugerlicensaftalen for den licenserede applikation (Licensed Application End User License Agreement (LAEULA), der er offentliggjort af Apple, Inc. (denne kan findes online på http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/dev/stdeula/). For så vidt angår disse vilkår og betingelser, betragtes appen som den "licenserede applikation", som defineret i LAEULA, og Radisson Hospitality betragtes som “udbyder af applikationen”, som defineret i LAEULA. Hvis noget i nærværende vilkår og betingelser er i strid med vilkårene i LAEULA, skal nærværende vilkår og betingelser have forrang.

Brugere af Android-apps

Hvis du downloader og/eller bruger vores apps fra Google Play: Du, appens slutbruger, anerkender, at Radisson Hospitality, ikke Google, Inc., licenserer retten til at installere og bruge hver app. Du anerkender, at Google, Inc. ikke har nogen forpligtelse overhovedet til at opretholde eller understøtte appen. Du anerkender, at du har gennemgået Google Play-tjenestevilkårene for hjemmesiden ("vilkår") (disse kan findes online på http://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html), og at din aftale med Radisson Hospitality i henhold til nærværende vilkår og betingelser omfatter de pågældende vilkår ved henvisning. Hvis noget i nærværende vilkår og betingelser er i strid med vilkårene, skal nærværende vilkår og betingelser have forrang.

Du skal ikke bruge eller på anden måde eksportere eller genudføre appen, undtagen som tilladt i henhold til amerikansk lovgivning og lovene i den jurisdiktion, hvor appen blev anskaffet. Især, men uden begrænsning, skal appen ikke eksporteres eller genudføres: (a) til et land, der er underlagt amerikansk embargo, eller (b) til nogen på det amerikanske finansministeriums liste over særligt udpegede statsborgere eller det amerikanske handelsministeriums liste over afviste personer eller enheder. Ved at bruge appen erklærer og garanterer du, at du ikke befinder dig i et sådant land eller er opført på en sådan liste. Du accepterer også, at du ikke vil bruge appen til eventuelle formål, der er forbudt i henhold til amerikansk lovgivning, herunder, uden begrænsning, udvikling, design, fremstilling eller produktion af missiler, kemiske eller biologiske våben eller atomvåben.

Særlige vilkår, der regulerer Adgang uden nøgle via vores RED-app

Funktionen Adgang uden nøgle er tilgængelig på deltagende hoteller for gæster, som har downloadet vores RED-app, har en gyldig booking på et enkelt værelse og har valgt at bruge Adgang uden nøgle. Gyldige bookinger omfatter muligvis ikke visse reservationer, der foretages via mødeplanlæggere, rejsebureauer, grossister og tredjepartshjemmesider.

For at bruge Adgang uden nøgle skal du sikre dig, at alle nødvendige indstillinger og påkrævede netværksmeddelelser er aktiverede og korrekte, herunder, uden begrænsning, tillade og muliggøre at push-notifikationer kan sendes til din mobilenhed. Endvidere anerkender og accepterer du, at Adgang uden nøgle kun kan bruges, når Bluetooth-funktionen er aktiveret på din mobilenhed, og at mobilnøgler kun kan udstedes til eller slettes fra RED-appen, når din mobilenhed har netværksforbindelse. Hvis din mobilenhed ikke har netværksforbindelse på et hvilket som helst tidspunkt, kan du kun bruge gyldige mobilnøgler, der allerede er installeret i RED-appen. 

Mobilnøgler, der licenseres til dig, er specifikke for din mobilenhed, og du skal downloade RED-appen igen og tilmelde dig igen for at få Adgang uden nøgle, hvis du får en ny mobilenhed.

Hvis Adgang uden nøgle er tilgængelig for dig, anerkender og accepterer du, at dit værelsesnummer for en gyldig booking sendes til din mobilenhed via RED-appen og kan ses af enhver med adgang til din mobilenhed via RED-appen. Du er eneansvarlig for at begrænse brugen af RED-appen på din mobilenhed og for at holde mobilenheden sikker ved eksempelvis at bruge adgangskoder eller andre sikkerhedsfunktioner, der er nødvendige for at begrænse adgang til din mobilenhed eller RED-appen. Du accepterer, at du ikke vil give en tredjepart tilladelse til at bruge din mobilenhed til at tilgå RED-appen eller bruge Adgang uden nøgle på din mobilenhed.

Hvis du til enhver tid, mens du har en booking, der kan tilgås via Adgang uden nøgle, mister din mobilenhed, eller den bliver stjålet eller hacket, accepterer du øjeblikkeligt at kontakte receptionen på det hotel, hvor reservationen blev foretaget, og at følge eventuelle anvisninger, som hotellet eller Radisson Hospitality giver dig, herunder, uden begrænsning, sletning eller samtykke til sletning af eventuelle mobilnøgler fra din mobilenhed. Hverken Radisson Hospitality eller eventuelt deltagende hotel er ansvarlig for eventuelle problemer eller krav, der kan opstå som følge af din undladelse af at sikre din enhed på behørig vis eller at underrette det pågældende hotel i tilfælde af, at din mobilenhed mistes, bliver stjålet, hacket eller på en anden vis ikke længere er i din besiddelse eller under din kontrol eller er blevet kompromitteret.

Du accepterer, at du kun vil bruge Adgang uden nøgle i forbindelse med en gyldig booking til de tilsigtede formål med at tjekke ind og bruge din mobilenhed til at tilgå udpegede områder, som du lovligt har adgang til, herunder dit tildelte værelse. Du skal ikke bruge Adgang uden nøgle til eventuelt andet formål, og du skal kun bruge Adgang uden nøgle på en mobilenhed under din kontrol.

Love om ophavsret og patentlove samt bestemmelser i internationale traktater beskytter 'Adgang uden nøgle'-software og mobilnøgler. Eventuel gengivelse eller videredistribution af softwaren eller mobilnøglerne er udtrykkeligt forbudt ved lov og kan medføre alvorlige civile og strafferetlige sanktioner. Uden at begrænse ovenstående er kopiering eller gengivelse af softwaren eller mobilnøglerne til yderligere gengivelse eller videredistribution udtrykkeligt forbudt. Radisson Hospitality tildeler dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, genkaldelig licens til brug af funktionen Adgang uden nøgle på din mobilenhed, så længe den er i din besiddelse og under din kontrol, og kun til brug som ellers fastsat i disse vilkår.

Radisson Hospitality og dennes licensgivere og partneres erstatningsansvar

Brugen af hjemmesiden og indholdet er på egen risiko. Indholdet på denne hjemmeside kan omfatte tekniske unøjagtigheder og typografiske fejl, herunder men ikke begrænset til unøjagtigheder, der vedrører priser, gebyrer eller tilgængelighed, der gælder for din transaktion. Radisson Hospitality og dennes licensgivere og partnere påtager sig ikke erstatningsansvar for sådanne fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og har ingen forpligtelse til at opfylde bookinger eller overholde oplysninger, der er påvirket af sådanne fejl, unøjagtigheder eller udeladelser. Radisson Hospitality kan foretage ændringer, rettelser, afbestillinger og/eller forbedringer til enhver tid, herunder efter bekræftelse af en transaktion. 

INDHOLDET PÅ DENNE HJEMMESIDE LEVERES "SOM DET ER OG FOREFINDES" OG UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, UANSET OM UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, OG I VIDEST MULIGE OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOV FRASKRIVER RADISSON HOSPITALITY SIG ALLE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. RADISSON HOSPITALITY GARANTERER IKKE, AT FUNKTIONERNE PÅ DENNE HJEMMESIDE VIL FUNGERE UAFBRUDT ELLER FEJLFRIT, AT MANGLER VIL BLIVE UDBEDRET, ELLER AT DENNE HJEMMESIDE ELLER DEN SERVER, DER GØR DEN TILGÆNGELIG, ER FRI FOR VIRUSSER ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. RADISSON HOSPITALITY FREMSÆTTER INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER VEDRØRENDE BRUGEN ELLER RESULTATET AF BRUGEN AF INDHOLDET PÅ DENNE HJEMMESIDE, HVAD ANGÅR KORREKTHED, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER PÅ ANDEN MÅDE. DET PÅHVILER DIG (OG IKKE RADISSON HOSPITALITY) AT AFHOLDE SAMTLIGE OMKOSTNINGER TIL EVENTUEL NØDVENDIG SERVICE, REPARATION ELLER UDBEDRING. OVENSTÅENDE UDELUKKELSE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG I DET OMFANG, AT GÆLDENDE LOVGIVNING IKKE TILLADER UDELUKKELSE AF STILTIENDE GARANTIER. DU ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF HJEMMESIDEN ER PÅ EGEN RISIKO. 

RADISSON HOSPITALITY PÅTAGER SIG INTET ERSTATNINGSANSVAR, HVAD ENTEN I ELLER UDEN FOR KONTRAKTFORHOLD, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, FØLGE- ELLER PØNALT BEGRUNDEDE ERSTATNINGER, HERUNDER (UDEN BEGRÆNSNING) ERSTATNINGER FOR TAB AF FORVENTET FORTJENESTE ELLER OMSÆTNING ELLER ANDRE ØKONOMISKE TAB I FORBINDELSE MED ELLER SOM FØLGE AF EN HANDLING ELLER UDELADELSE AF RADISSON HOSPITALITY, DENNES REPRÆSENTANTER, TILKNYTTEDE SELSKABER, JOINT VENTURE-PARTNERE, UAFHÆNGIGE KONTRAHENTER ELLER TREDJEPARTER, SOM FØLGE AF EVENTUEL HANDLING ELLER UDELADELSE UNDER OPFYLDELSE AF ELLER I STRID MED NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER ELLER VORES FORTROLIGHEDSPOLITIK. OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG I DET OMFANG, AT GÆLDENDE LOVGIVNING IKKE TILLADER BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE AF ERSTATNINGSANSVAR FOR HÆNDELIGE ERSTATNINGER ELLER FØLGEERSTATNINGER. UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER VIL RADISSON HOSPITALITYS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE TAB, ERSTATNINGER OG SØGSMÅL, ELLER PÅ ANDEN MÅDE, IKKE OVERSTIGE DET BELØB, SOM DU HAR BETALT FOR AT FÅ ADGANG TIL HJEMMESIDEN. DU GIVER HERMED AFKALD PÅ ALLE KRAV OG SØGSMÅLSÅRSAGER AF ENHVER ART OG RETTEN TIL AT ANLÆGGE SÅDANNE KRAV ELLER SØGSMÅL, DER UDSPRINGER AF ELLER I FORBINDELSE MED HJEMMESIDEN, MEDDELELSER, ELLER NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER EFTER ÉT (1) ÅR FRA DEN FØRSTE FOREKOMST AF DEN HANDLING, HÆNDELSE, FORHOLD ELLER UDELADELSE, HVORPÅ KRAVET ELLER SØGSMÅLSÅRSAGEN ER BASERET. 

Hvis du downloader og/eller bruger vores iPhone- eller iPad-app: Anerkender og accepterer du endvidere, at Apple under ingen omstændigheder er ansvarlig for eventuelle krav, der vedrører appen (herunder, uden begrænsning, en tredjepart, der påstår, at appen krænker den pågældende tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder) eller din brug eller besiddelse af appen, herunder, men ikke begrænset til: (i) produktansvarskrav, (ii) eventuelt krav om, at appen ikke overholder eventuelt gældende juridisk eller forskriftsmæssigt krav, og (iii) krav, der opstår i henhold til forbrugerbeskyttelses- eller lignende lovgivning. Du anerkender og accepterer, at Apple, Inc., i videst mulige omfang tilladt ved lov, på ingen måde har nogen garantiforpligtelse for så vidt angår appen.

Din konto

Ved anvendelse af denne hjemmeside er du ansvarlig for at bevare fortroligheden af din konto og adgangskode og for at begrænse adgang til din computer eller mobilenhed. Du accepterer at påtage dig ansvar for alle aktiviteter, der forekommer på din konto eller med din adgangskode. Radisson Hospitality forbeholder sig ret til at nægte serviceydelser, opsige konti, fjerne eller redigere indhold eller annullere ordrer efter eget skøn.

Erstatning

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og fritage Radisson Hospitality, dennes ledere, direktører, medarbejdere, repræsentanter, licensgivere og partnere, mod og fra eventuelle krav, handlinger eller forlangender, erstatningsansvar og forlig, herunder, uden begrænsning, rimelige juridiske og regnskabsmæssige gebyrer, som følge af eller som angiveligt skyldes din overtrædelse af nærværende vilkår og betingelser.

Generelt

Adgang til indholdet er muligvis ikke lovlig for visse personer eller i visse lande. Adgang til hjemmesiden er på egen risiko, og du er ansvarlig for overholdelse af lovene i din jurisdiktion. Følgende bestemmelser består efter udløb eller ophør af nærværende vilkår og betingelser uanset årsag: Radisson Hospitalitys og dennes licensgivere og partneres erstatningsansvar, brugsbegrænsninger, indsendelse af idéer, brugermeddelelser, erstatning, gældende lovgivning og hele aftalen.

Gældende lovgivning

Nærværende vilkår og betingelser reguleres i overensstemmelse med lovgivningen i Minnesota, USA, uden hensyn til dens lovkonfliktbestemmelser. Du og Radisson Hospitality giver hermed udtrykkeligt samtykke til og underkaster jer kompetencen tilhørende stats- og forbundsdomstole i Hennepin County, Minnesota, USA, til at afgøre og behandle alle krav, søgsmål eller tvister, der udspringer af nærværende vilkår og betingelser. Hvis du er en forbruger i Den Europæiske Union, og vi driver denne hjemmeside i dit område, skal intet i disse vilkår og betingelser forhindre forbrugere i at udøve deres rettigheder til at påberåbe sig obligatoriske bestemmelser i lokal lovgivning eller (hvis påkrævet ved lokal lovgivning) til at drage fordel af kompetencen tilhørende dine nationale domstole. Hvis eventuel bestemmelse i nærværende vilkår og betingelser findes ugyldig af eventuel domstol med kompetence, skal ugyldigheden af ​en sådan bestemmelse ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser i nærværende vilkår og betingelser, som skal forblive i fuld kraft og effekt. Intet afkald på nærværende vilkår og betingelser skal anses som et yderligere eller fortsat afkald på et sådant vilkår eller en sådan betingelse eller eventuelle andre vilkår eller betingelser.

Elektronisk underskrift

Du erklærer og garanterer, at du har juridisk ret, beføjelse og myndighed til at acceptere nærværende vilkår og betingelser på vegne af dig selv og det medlem, den køber, leverandør eller anden enhed, på hvis vegne du handler, når du bruger hjemmesiden. Du accepterer endvidere, at din brug udgør en elektronisk underskrift som defineret i "The Electronic Signatures in Global and National Commerce Act" ("E-Sign") og "The Uniform Electronic Transactions Act" ("UETA") (som vedtaget af staterne), og at du har udformet, underskrevet, indgået, accepteret vilkårene for, og på anden måde godkendt nærværende vilkår og betingelser, og anerkendt og accepteret, at nærværende vilkår og betingelser er et elektronisk retsdokument med henblik på E-Sign, UETA og "The Uniform Computer Information Transactions Act" ("UCITA"), hvilket betyder, at de er retsgyldige, kan håndhæves, og er bindende for, og ikke kan modsiges af dig og det medlem, den køber, leverandør eller anden enhed, på hvis vegne du handler.

Procedurer for underretning og fjernelse af ulovligt indhold

Såfremt du mener, at eventuel meddelelse, indsendelse eller andet materiale, der er tilgængeligt på eller fra hjemmesiden krænker din ophavsret, kan du anmode om fjernelse af de pågældende materialer (eller adgang dertil) fra denne hjemmeside ved at kontakte Radisson Hospitality (adresse angivet nedenfor) med følgende oplysninger: 

1. Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, som du mener er blevet krænket. Du bedes beskrive værket og, hvis muligt, medtage en kopi eller placeringen (f.eks. URL) af en autoriseret udgave af værket. 

2. Identifikation af indsendelsen, som du mener er krænkende og dens placering. Du bedes beskrive indsendelsen og tilvejebringe dens URL for os eller andre relevante oplysninger, der vil give os mulighed for at finde indsendelsen.

3. Dit navn, adresse, telefonnummer og (hvis tilgængelig) e-mailadresse.

4. En erklæring om, at du i god tro mener, at den bestridte brug af værket ikke er godkendt af ejeren af ophavsretten, dennes repræsentant, eller er i strid med loven.

5. En erklæring om, at de tilvejebragte oplysninger er korrekte, og en angivelse af, at du, under ed, er ejeren af ophavsretten eller en bemyndiget repræsentant.

6. En underskrift eller elektronisk ækvivalent fra indehaveren af ophavsretten eller dennes bemyndigede repræsentant.

Vores adresse og kontaktoplysninger for anliggender vedrørende ophavsret i forbindelse med denne hjemmeside er:

Radisson Hospitality, Inc.
Legal Department, MS 8249
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305, USA
+1 (763) 212-5211
Attn: Copyright Agent
copyrights@Radissonhotels.com

For at beskytte rettighederne tilhørende ejere af ophavsret opretholder Radisson Hospitality en politik vedrørende opsigelse, under visse omstændigheder, af brugere af denne hjemmeside, der gentagne gange begår overtrædelser.

Hele aftalen

Medmindre det udtrykkeligt er fastsat i en særlig meddelelse eller ansvarsfraskrivelse af eller på vegne af Radisson Hospitality på denne hjemmeside, udgør nærværende vilkår og betingelser, herunder vores fortrolighedspolitik, hele aftalen mellem dig og Radisson Hospitality med hensyn til brugen af hjemmesiden og indholdet.