Digital Millennium Copyright Act

Als u verzoekt om verwijdering van de inhoud vanwege een schending van uw auteursrechten, houd u er dan rekening mee dat de Digital Millennium Copyright Act van 1998 (de ‘DMCA’) voorziet in een rechtsmiddel voor auteursrechthebbenden die van mening zijn dat het materiaal dat op internet verschijnt een inbreuk vormt op hun rechten onder de Amerikaanse auteurswet. Als u van mening bent dat uw eigen werk, of het werk van een derde partij waarvoor u gemachtigd bent om op te treden, op deze website is opgenomen of op andere wijze is gekopieerd en beschikbaar is gesteld op deze website op een wijze die een inbreuk op het auteursrecht vormt, stel ons hiervan dan onmiddellijk op de hoogte. Uw kennisgeving moet schriftelijk worden gedaan en moet de volgende informatie bevatten:

  • een elektronische of fysieke handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of van de persoon die bevoegd is om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden; 
  • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens u geschonden is; 
  • een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich op deze website bevindt (inclusief de URL, titel en/of artikelnummer, indien van toepassing, of andere identificerende kenmerken); 
  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, en, indien u niet de eigenaar van het auteursrecht bent, de naam van de eigenaar; en 
  • een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en
  • een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden. 
  • Uw verklaring moet als volgt worden geadresseerd:

Copyright Agent
Radisson hotels
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305

DMCA@radissonhotels.com

Elke kennisgeving door een eigenaar van een auteursrecht of een persoon die bevoegd is om namens hem of haar te handelen en die niet voldoet aan de vereisten van de DMCA zal niet worden aangemerkt als een toereikende kennisgeving en zal niet worden beschouwd als een kennisgeving waarmee wij daadwerkelijk kennis kunnen krijgen van feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat er sprake is van inbreukmakend materiaal of handelingen.