Odpowiedzialny biznes — kucharze w 26North

Ludzie

Ludzie są podstawą naszego sukcesu

Dbamy o ludzi

Etyczne praktyki biznesowe są podstawą kultury Radisson Hotel Group, co wyraża się w sposobie traktowania naszych klientów, pracowników, dostawców oraz partnerów biznesowych. Jesteśmy przekonani o celowości zapewniania sensownych miejsc pracy, rozwoju talentów oraz zmniejszania bezrobocia wśród młodzieży. W swoich hotelach, sieci biznesowej i łańcuchu dostaw promujemy prawa człowieka, etykę biznesową oraz różnorodność.

Ścieżki kariery

Odpowiedzialny biznes — obsługa hotelu

Budujemy wspólnie wartość, tworząc miejsca pracy, oferując globalnemu i zróżnicowanemu personelowi atrakcyjne możliwości oraz perspektywy rozwoju. Wspieramy członków naszego zespołu oraz franczyzobiorców szeroką ofertą szkoleń i innych możliwości rozwoju.

Kreowanie przyszłości

Odpowiedzialny biznes — szef kuchni

Wiele krajów ma duży problem z bezrobociem wśród młodzieży, dlatego Radisson Hotel Group angażuje się w odkrywanie i rozwijanie młodych talentów. Poszukujemy w lokalnych społecznościach młodych ludzi, by zainteresować ich tą fascynującą globalną branżą. Współpracujemy ze szkołami oraz organizacjami non profit i oferujemy młodym ludziom — w tym także trudnej młodzieży i innym zagrożonym członkom społeczeństwa — staże oraz szanse na zdobycie doświadczenia.

Różnorodność i integracja grup społecznych

Odpowiedzialny biznes — obsługa w Sandton

W Radisson Hotel Group cenimy różnorodność naszego personelu, szanujemy wyjątkowość każdego pracownika i staramy się tworzyć środowisko pracy, w którym różnice są doceniane. Dostrzegamy oraz wykorzystujemy bogactwo różnorodnych talentów i stosujemy zasady zrównoważonego przywództwa.

Radisson Hotel Group popiera Wytyczne ONZ dotyczące biznesu oraz praw człowieka i jest zaangażowana w promocję oraz ochronę praw człowieka w sferze swojego wpływu. Chcemy za pomocą tych działań położyć kres wykorzystywaniu seksualnemu dzieci, wszelkim formom handlu ludźmi, a także pracy przymusowej. Zobacz nasze Oświadczenie o przestrzeganiu praw człowieka.

Oświadczenie o przestrzeganiu praw człowieka

Bezpieczeństwo

Odpowiedzialny biznes

Podróże nie znają granic, ale dotyczy to też niestety globalnych zagrożeń. Bezpieczeństwo naszych gości i pracowników jest wartością zasadniczą i głęboko zakorzenioną w naszej kulturze.

Wszystkie interakcje w Radisson Hotel Group — z pracownikami, partnerami, lokalnymi społecznościami i innymi interesariuszami — opierają się na najwyższych standardach zawartych w naszym Kodeksie postępowania oraz etyki biznesowej.

Kodeks postępowania
Odpowiedzialny biznes — spotkanie biznesowe

Pomoc dla partnera: YCI

Youth Career Initiative to program wsparcia zatrudnienia, w ramach którego lokalne hotele zapewniają pokrzywdzonej przez los młodzieży (w wieku od 17 do 24 lat) szansę na nabycie szeregu umiejętności w różnych działach firmy. Od rozpoczęcia tej współpracy przeszkoliliśmy ponad 200 uczniów, a ponad 85% z nich uzyskało zatrudnienie lub kontynuowało edukację, co potwierdza niezwykłą skuteczność programu. Zapewniając możliwość rozwoju kariery młodzieży pokrzywdzonej przez los, firma zyskuje nowych, młodych i dynamicznych pracowników.