Polityka prywatności w Kalifornii

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 r.

Grupa Radisson Hotel Group („Radisson”, „my”) przyjęła niniejszą Politykę prywatności w Kalifornii zgodnie z wymaganiami dotyczącymi powiadamiania konsumentów w świetle Ustawy o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii (California Consumer Privacy Act) z 2018 r. z późniejszymi zmianami („CCPA”), a wszelkie terminy zdefiniowane w CCPA mają takie samo znaczenie w niniejszej Polityce prywatności („Polityce prywatności w Kalifornii”). 

Niniejsza Polityka prywatności w Kalifornii dotyczy wyłącznie informacji zbieranych za pośrednictwem należących do nas aplikacji w witrynach internetowych, z którymi jest połączona, a także informacji zbieranych przy użyciu innych kanałów, w tym przez telefon lub podczas kontaktów osobistych.

Definicje stosowane w niniejszej Polityce
Zbierane i ujawniane przez nas dane osobowe
Proces weryfikacji
Unikanie dyskryminacji
Usuwanie danych osobowych użytkownika
Upoważnieni przedstawiciele
Dane osobowe osób niepełnoletnich
Prawo do rezygnacji
Informacje dodatkowe
Dodatkowe prawa dotyczące prywatności w Kalifornii
Zmiany Polityki prywatności w Kalifornii

Definicje stosowane w niniejszej Polityce

CCPA zawiera definicje terminów mających zastosowanie w niniejszej Polityce prywatności w Kalifornii, które nie mają zastosowania w Polityce prywatności firmy Radisson. Dotyczy to między innymi następujących terminów:

„Dane osobowe” oznaczają informacje, które umożliwiają identyfikację lub opisują określonego konsumenta albo gospodarstwo domowe, mogą się do niego odnosić bądź mogą w uzasadniony sposób być z nim kojarzone albo pośrednio lub bezpośrednio powiązane.  Dane osobowe nie obejmują: publicznie dostępnych informacji uzyskanych z akt urzędowych; informacji pozbawionych elementów pozwalających na identyfikację ani zagregowanych informacji o konsumentach, których nie można zrekonstruować tak, by identyfikowały użytkownika; wszelkich informacji objętych ustawami Gramm-Leach-Bliley Act ani California Financial Information Privacy Act; działań objętych ustawą Fair Credit Reporting Act ani chronionych informacji medycznych zgodnie z definicją w ustawie Health Insurance Portability and Accountability Act. 

„Sprzedaż” i „sprzedawać” oznaczają sprzedawanie, wynajmowanie, wydawanie, ujawnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie, przekazywanie oraz inne podawanie do wiadomości ustnie, pisemnie, elektronicznie bądź w inny sposób danych osobowych konsumenta przez firmę innej firmie lub osobie trzeciej za pieniądze lub inne wartościowe wynagrodzenie.

„Dostawca usług” oznacza jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, spółkę o ograniczonej odpowiedzialności, korporację, stowarzyszenie bądź inny podmiot prawny zorganizowany lub prowadzony w celu uzyskania korzyści finansowych lub innych przez jego udziałowców bądź innych właścicieli, który przetwarza informacje w imieniu innej firmy i któremu ta firma ujawnia Dane osobowe konsumenta do celów biznesowych na mocy pisemnej umowy.

„Osoba trzecia” oznacza osobę lub podmiot niebędący firmą, które gromadzą Dane osobowe od konsumentów zgodnie z definicją w CCPA i którym firma ujawnia Dane osobowe konsumenta w celach biznesowych na mocy pisemnej umowy.

Zbierane i ujawniane przez nas dane osobowe

W poniższych sekcjach zostały przedstawione kategorie Danych osobowych, które zbieramy lub „możemy zbierać”; przykłady rodzajów Danych osobowych z każdej kategorii; wszystkie rodzaje źródeł, z których dane z każdej kategorii są gromadzone; cele biznesowe, w których są gromadzone Dane osobowe z poszczególnych kategorii; a także wszystkie rodzaje osób trzecich, którym udostępniamy Dane osobowe z określonej kategorii. Jak wynika z tych sekcji, ujawniamy pewne Dane osobowe osobom trzecim w celach biznesowych. Ponadto sprzedajemy pewne Dane osobowe osobom trzecim. Nie sprzedajemy danych osobowych osób w wieku poniżej 18 lat. Te informacje przedstawiają nasze praktyki z ostatnich 12 miesięcy.

Dane osobowe: Unikatowe identyfikatory

Przykłady

Imię i nazwisko, podpis, adres, numery telefonów, adresy e-mail, nazwa konta, numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, numer paszportu, identyfikator online, adresy IP

Rodzaje źródeł, z których gromadzone są Dane osobowe z tej kategorii

- internetowy kanał użyty do rezerwacji
- agencja turystyczna użytkownika
- bezpośrednio od użytkownika na podstawie formularza rezerwacji lub hotelowej karty meldunkowej
- bezpośrednio od użytkownika podczas składania prośby o dodatkową usługę bądź udogodnienie w recepcji lub u concierge’a
- nasze centrum obsługi telefonicznej
- hotel Radisson, w którym użytkownik bezpośrednio dokonał rezerwacji przy użyciu formularza online „Poproś o ofertę”
- interakcja z chatbotem konferencji i wydarzeń
- od użytkownika w ramach interakcji w mediach społecznościowych
- z platform dostawców usług analizy poczty e-mail
- z Adobe Analytics

Cele biznesowe gromadzenia danych

- dokonywanie rezerwacji w hotelu
- świadczenie usług użytkownikowi
- pomoc w zameldowaniu i wymeldowaniu w hotelu
- oferowanie użytkownikowi programu lojalnościowego
- zapewnianie użytkownikowi zamawianych usług i towarów
- zapamiętywanie preferencji użytkownika
- pomoc w sfinalizowaniu rezerwacji w razie porzucenia koszyka
- dostarczanie użytkownikowi ankiet dotyczących zadowolenia
- dostarczanie użytkownikowi wiadomości e-mail związanych z usługami
- interpretacja analiz dotyczących naszych wiadomości e-mail
- generowanie raportów dotyczących limitu kredytowego
- wykonywanie usług o charakterze porządkowym
- zwracanie użytkownikowi zgubionych przedmiotów
- zarządzanie preferencjami użytkownika
- ocena i realizacja wniosków użytkownika
- wykorzystanie lub zakup karty upominkowej
- rejestrowanie użytkownika jako odbiorcy biuletynów i wiadomości marketingowych
- planowanie miejsca spotkania z użytkownikiem
- analizowanie aktywności online

Rodzaje osób trzecich, którym Dane osobowe z tej kategorii są sprzedawane lub ujawniane

Ujawnianie

- dostawcy usług IT biorący udział w (internetowym) procesie rezerwacji
- dostawcy usług IT
- dostawcy usług płatności
- dostawca usług poczty elektronicznej
- dostawca ankiet dotyczących zadowolenia gości
- dostawca ankiety dotyczącej opinii na temat spotkania
- usługi dostawcze i kurierskie (w celu zwrotu zgubionych lub zapomnianych przedmiotów)
- dostawca platformy kart upominkowych (jeżeli dotyczy)
- producent kart upominkowych (jeżeli dotyczy)
- dostawca programu lojalnościowego
- dostawcy usług w chmurze oraz hostingowych

Wyprzedaż

- dostawca aplikacji mobilnych
- dostawca chatbota
- dostawca reklamy targetowanej
- agencja turystyczna użytkownika (jeśli dotyczy)
- dostawcy usług analitycznych


Dane osobowe: Urzędowy numer identyfikacyjny

Przykłady

Numer paszportu, prawa jazdy lub stanowej karty identyfikacyjnej

Rodzaje źródeł, z których gromadzone są Dane osobowe z tej kategorii

- bezpośrednio od użytkownika

Cele biznesowe gromadzenia danych

- potwierdzenie tożsamości użytkownika

Rodzaje osób trzecich, którym Dane osobowe z tej kategorii są sprzedawane lub ujawniane

Brak


Dane osobowe: Informacje finansowe

Przykłady

Numer konta bankowego, numer karty kredytowej, numer karty debetowej lub wszelkie inne informacje finansowe

Rodzaje źródeł, z których gromadzone są Dane osobowe z tej kategorii

- bezpośrednio od użytkownika na podstawie formularza rezerwacji lub hotelowej karty meldunkowej
- internetowy kanał rezerwacji
- agencja turystyczna użytkownika (jeśli dotyczy)
- nasze centrum obsługi telefonicznej
- hotel Radisson, w którym użytkownik bezpośrednio dokonał rezerwacji
- bezpośrednio od użytkownika podczas składania prośby o dodatkową usługę bądź udogodnienie w recepcji lub u concierge’a
- formularz online „Poproś o ofertę”

Cele biznesowe gromadzenia danych

- uiszczanie opłat naliczonych w hotelach Radisson
- zatrzymywanie pokoju, kiedy koszyk zostanie porzucony w procesie rezerwacji
- rezerwacja hotelu
- rejestracja przybycia do hotelu i jego opuszczenia przez użytkownika
- pobranie zaliczki w celu zapewnienia opłaty za pobyt użytkownika
- zarządzanie opłacaniem pobytu użytkownika
- ustalenie, wydrukowanie lub wysłanie faktury za pobyt użytkownika
- wypłata prowizji agencji turystycznej użytkownika (jeżeli dotyczy)
- kontakt z użytkownikiem w sprawie rezerwacji hotelu lub jej ukończenia

Rodzaje osób trzecich, którym Dane osobowe z tej kategorii są sprzedawane lub ujawniane

Ujawnianie

- podmiot odpowiedzialny za platformę obsługującą karty upominkowe
- dostawca programu lojalnościowego
- dostawca usług płatności
- dostawcy usług IT obsługujący internetowy proces rezerwacji
- dostawcy usług IT
- dostawcy usług poczty elektronicznej

Wyprzedaż

- agencja turystyczna użytkownika (jeśli dotyczy)


Dane osobowe: Informacje dotyczące zdrowia / medyczne

Przykłady

Informacje medyczne na potrzeby udogodnień w pokoju

Rodzaje źródeł, z których gromadzone są Dane osobowe z tej kategorii

- bezpośrednio od użytkownika

Cele biznesowe gromadzenia danych

- uwzględnianie specjalnych potrzeb medycznych

Rodzaje osób trzecich, którym Dane osobowe z tej kategorii są sprzedawane lub ujawniane

Brak


Dane osobowe: Historia zakupów

Przykłady

Informacje handlowe, w tym dokumentacja własności osobistej, zakupionych, otrzymanych lub rozważanych produktów albo usług, a także innych historii i tendencji związanych z zakupami lub konsumpcją

Rodzaje źródeł, z których gromadzone są Dane osobowe z tej kategorii

- bezpośrednio od użytkownika na podstawie formularza rezerwacji lub hotelowej karty meldunkowej
- internetowy kanał rezerwacji
- agencja turystyczna użytkownika
- nasze centrum obsługi telefonicznej
- hotel Radisson, w którym użytkownik bezpośrednio dokonał rezerwacji

Cele biznesowe gromadzenia danych

- administracja programami lojalnościowymi z nagrodami
- oferowanie towarów i usług, które mogą interesować użytkownika
- zarządzanie pobytem w hotelu lub zakupem
- rozstrzyganie sporów dotyczących rozliczeń
- pomoc w wykorzystaniu lub zakupie karty upominkowej
- zatrzymywanie pokoju, kiedy koszyk zostanie porzucony w procesie rezerwacji
- zarządzanie opłacaniem pobytu użytkownika
- ustalenie, wydrukowanie lub wysłanie faktury za pobyt użytkownika
- wypłata prowizji agencji turystycznej użytkownika (jeżeli dotyczy)
- kontakt z użytkownikiem w sprawie rezerwacji hotelu lub jej ukończenia<
- generowanie raportów dotyczących limitu kredytowego

Rodzaje osób trzecich, którym Dane osobowe z tej kategorii są sprzedawane lub ujawniane

Ujawnianie

- podmiot odpowiedzialny za platformę obsługującą karty upominkowe
- dostawca programu lojalnościowego
- dostawca usług płatności
- dostawcy usług IT obsługujący internetowy proces rezerwacji
- dostawcy usług IT
- dostawcy usług poczty elektronicznej
- usługi dostawcze i kurierskie (w celu zwrotu zgubionych lub zapomnianych przedmiotów)

Wyprzedaż

- agencja turystyczna użytkownika (jeśli dotyczy)


Dane osobowe: Aktywność w Internecie

Przykłady

Informacje dotyczące aktywności w Internecie lub innych sieciach elektronicznych, w tym między innymi historia przeglądania, historia wyszukiwania oraz informacje dotyczące interakcji konsumenta z witryną internetową, aplikacją lub reklamą

Rodzaje źródeł, z których gromadzone są Dane osobowe z tej kategorii

- nasze agencje analizy cyfrowej, reklamy internetowej i internetowe oraz dostawcy usług e-mail

Cele biznesowe gromadzenia danych

- doskonalenie funkcji przeglądania stron oraz rezerwacji
- umożliwienie przekazywania nam informacji o preferencjach użytkownika na potrzeby bieżących i przyszłych rezerwacji oraz pobytów
- wyświetlanie odpowiednio dobranych reklam
- mierzenie skuteczności komunikacji i kampanii
- doskonalenie treści naszych wiadomości e-mail

Rodzaje osób trzecich, którym Dane osobowe z tej kategorii są sprzedawane lub ujawniane

Ujawnianie

- dostawcy usług IT
- dostawcy usług poczty elektronicznej
- dostawca programu lojalnościowego

Wyprzedaż

- dostawca aplikacji mobilnych
- dostawcy usług w chmurze oraz hostingowych
- dostawca chatbota
- dostawcy usług analitycznych


Dane osobowe: Dane geolokalizacyjne

Przykłady

Dane geolokalizacyjne

Rodzaje źródeł, z których gromadzone są Dane osobowe z tej kategorii

- korzystanie przez użytkownika z naszych aplikacji mobilnych
- bezpośrednio od użytkownika

Cele biznesowe gromadzenia danych

- udostępnianie użytkownikowi aplikacji mobilnych


- pomoc użytkownikowi w rezerwowaniu hotelu lub usługi
- świadczenie usług i dostarczanie ofert, które mogą być interesujące dla użytkownika
- pomoc w znajdowaniu hoteli w okolicy

Rodzaje osób trzecich, którym Dane osobowe z tej kategorii są sprzedawane lub ujawniane

Ujawnianie

- dostawcy usług IT
- dostawcy usług w chmurze oraz hostingowych

Wyprzedaż

Dostawca aplikacji mobilnych


Dane osobowe: Informacje o zatrudnieniu

Przykłady

Informacje dotyczące zawodu lub zatrudnienia

Rodzaje źródeł, z których gromadzone są Dane osobowe z tej kategorii

- bezpośrednio od użytkownika

Cele biznesowe gromadzenia danych

- płatności lub zniżki fundowane w związku z zatrudnieniem

Rodzaje osób trzecich, którym Dane osobowe z tej kategorii są sprzedawane lub ujawniane

Ujawnianie

- dostawca usług płatności

Wyprzedaż

- dostawca usług rezerwacji online
- agencja turystyczna użytkownika (jeśli dotyczy)


Dane osobowe: Wnioski

Przykłady

Wnioski wyciągnięte z wszelkich informacji określonych w niniejszej podsekcji na potrzeby utworzenia profilu konsumenta odzwierciedlającego jego preferencje, cechy, trendy psychologiczne, predyspozycje, zachowanie, zdolności i uzdolnienia

Rodzaje źródeł, z których gromadzone są Dane osobowe z tej kategorii

- od naszego dostawcy usług e-mail
- nasz dostawca programu lojalnościowego
- z profilu konta internetowego użytkownika
- z aktywności internetowej użytkownika
- bezpośrednio od użytkownika z ankiet
- nasze centrum obsługi telefonicznej
- dostawcy danych klienta
- historia zakupów
- historia rejestracji w promocjach

Cele biznesowe gromadzenia danych

- wyświetlanie reklam, które są odpowiednio dobrane do użytkownika

Rodzaje osób trzecich, którym Dane osobowe z tej kategorii są sprzedawane lub ujawniane

Ujawnianie

- dostawcy usług IT
- dostawca usług e-mail
- dostawca programu lojalnościowego
- dostawcy usług w chmurze oraz hostingowych

Wyprzedaż

- dostawca aplikacji mobilnych
- dostawca chatbota
- dostawcy usług analitycznych


Nie gromadzimy Danych osobowych z kategorii niewymienionych powyżej ani nie używamy żadnych zgromadzonych Danych osobowych z powyższych kategorii do niewymienionych powyżej celów biznesowych bez uprzedniego powiadomienia użytkownika.

Użytkownik ma prawo zażądać pewnych informacji dotyczących jego Danych osobowych zgromadzonych przez nas w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Żądanie takie można zgłosić maksymalnie dwa razy w okresie 12-miesięcznym. Należy pamiętać, że istnieją okoliczności, w których spełnienie przez nas żądania użytkownika na mocy CCPA może okazać się niemożliwe, na przykład kiedy nie możemy zweryfikować żądania lub występuje konflikt z naszymi własnymi zobowiązaniami do przestrzegania innych wymagań prawnych lub regulacyjnych. W takich przypadkach powiadomimy użytkownika po zgłoszeniu przez niego żądania.

- Aby zażądać informacji o (1) kategoriach zgromadzonych Danych osobowych użytkownika; (2) kategoriach źródeł dostarczających te Dane osobowe; (3) kategoriach osób trzecich, którym udostępniliśmy te Dane osobowe; a także (4) celu biznesowym gromadzenia tych Danych osobowych, należy wysłać wiadomość e-mail na adres privacyquestion@radissonhotels.com lub zadzwonić pod numer 1 800 333 3333. W przypadku użycia adresu e-mail użytkownik zostanie poproszony o przesłanie informacji, które następnie zweryfikujemy. W przypadku użycia numeru telefonu użytkownik zostanie przeprowadzony przez proces, który umożliwi przekazanie żądania umożliwiającego weryfikację.
- Aby zażądać określonych zgromadzonych przez nas Danych osobowych użytkownika, należy wysłać wiadomość e-mail na adres privacyquestion@radissonhotels.com lub zadzwonić pod numer 1 800 333 3333. W przypadku użycia adresu e-mail użytkownik zostanie poproszony o przesłanie informacji, które następnie zweryfikujemy. W przypadku użycia numeru telefonu użytkownik zostanie przeprowadzony przez proces, który umożliwi przekazanie żądania umożliwiającego weryfikację.
- Aby zażądać informacji o (1) kategoriach zgromadzonych Danych osobowych użytkownika; (2) kategoriach sprzedawanych Danych osobowych; (3) kategoriach osób trzecich, którym te Dane osobowe zostały sprzedane; a także (4) kategoriach Danych osobowych, które zostały ujawnione w celu biznesowym, należy wysłać wiadomość e-mail na adres privacyquestion@radissonhotels.com lub zadzwonić pod numer 1 800 333 3333. W przypadku użycia adresu e-mail użytkownik zostanie poproszony o przesłanie informacji, które następnie zweryfikujemy. W przypadku użycia numeru telefonu użytkownik zostanie przeprowadzony przez proces, który umożliwi przekazanie żądania umożliwiającego weryfikację.

Proces weryfikacji

Po przesłaniu wiadomości e-mail z żądaniem lub skorzystaniu z naszego bezpłatnego numeru telefonu użytkownik zostanie poproszony o podanie informacji zebranych przez nas na jego temat w celu weryfikacji. Ilość informacji, które należy podać, zależy od rodzaju żądania.

Unikanie dyskryminacji

Użytkownik nie spotka się z dyskryminacją z naszej strony, jeżeli skorzysta z jakichkolwiek praw na mocy CCPA uwzględnionych w niniejszej Polityce prywatności w Kalifornii. Prosimy pamiętać, że uzasadniona odmowa spełnienia żądania udzielenia informacji, usunięcia danych lub ich niegromadzenia nie stanowi przejawu dyskryminacji. O dyskryminacji nie świadczy również pobieranie opłaty za nadmierne lub powtarzające się żądania konsumenta, na co zezwala CCPA.

Usuwanie danych osobowych użytkownika

Użytkownik ma prawo do zażądania usunięcia pewnych zgromadzonych przez nas Danych osobowych. Należy pamiętać, że istnieją okoliczności, w których spełnienie przez nas żądania użytkownika na mocy CCPA może okazać się niemożliwe, na przykład kiedy nie możemy zweryfikować żądania lub występuje konflikt z naszymi własnymi zobowiązaniami do przestrzegania innych wymagań prawnych lub regulacyjnych. W takich przypadkach powiadomimy użytkownika po zgłoszeniu przez niego żądania.

- Aby zażądać usunięcia przez nas Danych osobowych użytkownika zgodnie z wymaganiami CCPA, należy wysłać wiadomość e-mail na adres privacyquestion@radissonhotels.com lub zadzwonić pod numer 1 800 333 3333. W przypadku użycia adresu e-mail użytkownik zostanie poproszony o przesłanie informacji, które następnie zweryfikujemy. W przypadku użycia numeru telefonu użytkownik zostanie przeprowadzony przez proces, który umożliwi przekazanie żądania umożliwiającego weryfikację.

Upoważnieni przedstawiciele

W celu wykonywania praw przysługujących na mocy CCPA można wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela.

Zgodnie z CCPA:

- Jako upoważnieni przedstawiciele mogą występować tylko podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne zarejestrowane u Sekretarza Stanu Kalifornii.
- Upoważniony przedstawiciel musi uzyskać pisemną zgodę użytkownika do wykonywania jego praw na mocy CCPA w jego imieniu.
- Wykonania żądania upoważnionego przedstawiciela w imieniu użytkownika możemy odmówić, jeżeli upoważniony przedstawiciel nie okaże na nasze dozwolone przez CCPA żądanie dowodu, że został upoważniony przez użytkownika do działania w jego imieniu.
- Nawet jeżeli użytkownik korzysta z pośrednictwa upoważnionego przedstawiciela w celu wykonywania swoich praw na mocy CCPA, możemy nadal zgodnie z CCPA żądać weryfikacji tożsamości samego użytkownika. Postanowienie to nie obowiązuje, jeżeli użytkownik udzielił       pełnomocnictwa zgodnie z sekcjami 4000-4465 Kodeksu spadkowego Kalifornii.

Dane osobowe osób niepełnoletnich

Nie gromadzimy świadomie ani nie zabiegamy o żadne Dane osobowe osób poniżej 18. roku życia ani też świadomie nie zezwalamy takim osobom na dokonywanie rezerwacji w naszych hotelach. Jeśli dowiemy się, że weszliśmy w posiadanie danych osobowych osoby poniżej 18. roku życia bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego, bezzwłocznie przystąpimy do usunięcia tych danych. Jeśli użytkownik uważa, że mamy lub możemy mieć dane na temat osoby poniżej 18. roku życia albo od niej pochodzące, prosimy o kontakt z nami pod adresem privacyquestion@radissonhotels.com.

Prawo do rezygnacji

Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy nie sprzedawali zgromadzonych Danych osobowych. Jeżeli użytkownik skorzysta z tego prawa, prosimy pamiętać, że zgodnie z CCPA możemy wtedy informować użytkownika o konieczności wyrażenia zgody, jeżeli sprzedaż jego Danych osobowych będzie wymagana do ukończenia zainicjowanej transakcji. Jeżeli wyrażenie zgody będzie wymagane, przekażemy niezbędne instrukcje.

- Aby zażądać, abyśmy nie sprzedawali Danych osobowych użytkownika zgodnie z wymaganiami CCPA, należy wysłać wiadomość e-mail na adres privacyquestion@radissonhotels.com lub zadzwonić pod numer 1 800 333 3333. W przypadku użycia adresu e-mail użytkownik zostanie poproszony o przesłanie informacji, które następnie zweryfikujemy. W przypadku użycia numeru telefonu użytkownik zostanie przeprowadzony przez proces, który umożliwi przekazanie żądania umożliwiającego weryfikację.
- Jeżeli użytkownik zgłosi chęć rezygnacji za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela, poprosimy przedstawiciela o okazanie dowodu, że został upoważniony przez użytkownika do działania w jego imieniu. CCPA wymaga, aby upoważniony przedstawiciel uzyskał pisemną zgodę użytkownika do wykonywania jego praw na mocy CCPA.

Jeżeli użytkownik zrezygnuje ze sprzedaży jego Danych osobowych, zaczekamy co najmniej 12 miesięcy, zanim zapytamy o zgodę na sprzedaż jego Danych osobowych.

Użytkownik może wyrazić zgodę na sprzedaż jego Danych osobowych po rezygnacji ze sprzedaży. Aby wyrazić zgodę na sprzedaż swoich Danych osobowych, należy wysłać wiadomość e-mail na adres privacyquestion@radissonhotels.com lub zadzwonić pod numer 1 800 333 3333. Wyrażenie zgody jest procesem dwuetapowym, w którym najpierw jednoznacznie wyraża się zgodę, a następnie ją potwierdza.

Informacje dodatkowe

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat Polityki prywatności w Kalifornii, należy zadzwonić pod numer 1 800 333 3333 lub wysłać wiadomość e-mail na adres privacyquestion@radissonhotels.com.

Dodatkowe prawa dotyczące prywatności w Kalifornii

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia, ma prawo raz w roku zadać nam pytanie, czy udostępniliśmy jego dane osobowe stronom trzecim do celów ich marketingu bezpośredniego. Aby złożyć odpowiedni wniosek, prosimy przesłać wiadomość e-mail na adres privacyquestion@radissonhotels.com lub napisać do nas na podany poniżej adres pocztowy. W liście prosimy o wskazanie, że użytkownik jest rezydentem stanu Kalifornia i składa zapytanie „Shine the Light”.

Można także zapoznać się z naszą główną Polityką prywatności bądź skontaktować się z nami pod adresem e-mail privacyquestion@radissonhotels.com lub numerem telefonu 1 800 333 3333 w sprawie wszelkich pytań.

Zmiany Polityki prywatności w Kalifornii

Radisson zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w Kalifornii według własnego uznania i w dowolnej chwili. Po wprowadzeniu zmian do niniejszej Polityki prywatności w Kalifornii opublikujemy w swojej witrynie internetowej powiadomienie o aktualizacji wraz z datą jej wejścia w życie.

Wróć na początek Polityki prywatności w Kalifornii: Do góry strony